پایان نامه با واژگان کلیدی پولشویی، اعمال مجرمانه، موسسات مالی، توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

.”48
4-ب =ممانعت از اجرای عدالت 49
گروه های تبهکار سازمان یافته با جرایمی که انجام می دهند و با پول های کثیفی که در چرخه جامعه وارد
می کنند زمینه ممانعت از اجرای عدالت را فراهم می سازند.
5-ب = تکرار فعا لیتهای مجرمانه
فعا لیتهای پنهانی زمینه تکرار فعا لیتهای مجر مانه را فراهم می سازد.”گذشته از آثار مخرب ،بسیاری که در
زمینه های اقتصادی ،سیاسی، اجتماعی وامنیتی وعدالت قضایی به جای خواهند گذاشت.عملا”موجب تکرارفعا لیتهای مجرمانه این گروه وافزایش توان مالی ودرنتیجه ارتکاب جرایم سنگین خواهد شد . “50
ج- پیامد های اقتصادی
از جمله پیامدهای مهم و مو ثر پولشویی پیامدهای اقتصادی وآ ثار زیان بار آن می باشد. پیا مد های اجتماعی
،سیاسی ،امنیتی ،نشات گرفته از پیامد های اقتصادی و عوارض سوء این اعمال مجرمانه است.. دانستن این عوارض می تواند زمینه شنا سایی و پیشگیری و پیگیری این اعمال را بهتر فراهم سازد.
1-ج=نوسان بهره و نرخ ارز
به دلیل حجم با لا ی اعمال مجرمانه تا ثیر نا گواری در زمینه نوسان بهره و نرخ ارز دارد “…اما به سختی
می توان حجم این فعا لیت ها را تعیین کرد آنها داده های اقتصادی را مختل می کنند وکو شش دولت رابرای مــدیریت اقتصاد بغرنج می سازند.به دلیل آنکه تقا ضای پول درمیان کشورها به سبب پولشویی تغییرمی کنندوبه داده های پولی نا درست وگمراه کننده می انجامد پولشویی پیامدهای ناگواری را درزمینه نوسان بهره و نرخ ارزبه دنبال دارد.”51
2-ج= بی ثبا تی بازار
ثبات بازار مالی به سازگاری و تعامل بین دو عنصر عرضه کننده و تقاضا کننده منابع آن متکی است عملیات
پولشویی به جهت عدم کنترل بی ثباتی بازار را بدنبال دارد.” عملیات پولشویی منابع زیادی وارد بازار می کند که این ورود تابع عوامل شناخته شده و قا بل کنترل نیست .از سوی دیگر در زمان معینی برای انجام یک فعالیت غیر قانونی دیگر حجم عظیمی از پول را به صورت نا گهانی از بازار خا رج می سازند ” 1

3-ج= عدم کنترل
فعا لیتهای زیر زمینی و پنها نی پولشویان ورود وخروج منا بع مالی راغیر قابل کنترل میکند وهمیشه فعا لیتها آنان ازچشم قانون و دولت و پلیس دورمی ما ند فلذا اعمال مجرمانه آنان غیر قابل کنترل است.”با توجه به حجم عظیم درآمدهای ناشی ازارتکاب اعما ل مجرمانه و تلا ش برای تطهیراین درآمد ها از کنترل تصمیم گیرندگا ن اقتصادی خا رج می شود”52
4-ج= تضعیف بخش خصوصی
پول شویان با هدف پنها ن کردن عواید حا صل از فعالیتهای غیر قانونی خود با استفاده از شر کتها ی پیشرو و
عواید مزبور را با وجوه غیر قا نونی مخلوط می کنند . شر کتهای قانونی که سر مایه خود را از بازار مالی تامین
می کنند در رقابت با شر کتهای که فعا لیتهای غیر قانونی دارند کم توان شده در نتیجه شرکت های قانونی در رقابت باشرکتهای غیرقا نونی دچارمشکل می شوند کم کم سبب رانده شدن از بازارو تضعیف شدن بخش خصوصی منجرمی شود.53
5-ج= تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازار های مالی
موسسات مالی متکی به عواید فعا لیتهای مجرمانه با ایجاد موانع و کنترل داراییها ی در اختیار، چالشها ی را در
بازار ایجاد می کنند مثلا ” با ورود و خروج نا گها نی و آن هم قا نونی ،بد ون اعلا م و اخطار حجم زیادی ازنقدینگی را وارد بازا ریا از آن خا رج می سازند.54

6-ج = کاهش کنترل دولت55
حجم پولشویی در جهان 2تا 5 درصد تولید نا خا لص داخلی جها ن است دربعضی ازکشورها ی درحا ل رشد این عواید غیر قانونی ممکن است میزان بودجه دولت را تحت الشعاع قرار دهد . و در نتیجه کنترل دولت بر سیاست گذاری های اقتصادی را کاهش می دهد.
7-ج= کاهش درآمد دولت
وارد شدن پولها ی نا مشروع درچرخه بازارو پنهان کردن صاحبان آنها به قصد فرارازما لیا ت،مصادره،وتوقیف ،پیامد کاهش درآمد دولت را به دنبال دارد.عملا” به مو سسات ما لی مشروع و قا نونی دراعطای مالیا ت و
امثالهم فشارهای زیادی وارد می آید. دولت هم برای تعدیل فشار،چا ره ای جزکم کردن بار دریافتی خود ندارد.
8-ج =مانعی برای جهانی شدن2
پدیده پولشویی منجربه تخریب بخش واقعی اقتصاد شده وعد م تعا دل دربخشهای داخلی و خارجی اقتصاد صورت می گیرداین عدم تعادل تاثیرمنفی برتوزیع درآمدهاخواهد داشت.وخود مانع بزرگی برای جهانی شدن اقتصادخواهدبود.

9-ج =فرار سر مایه بصورت غیرقانونی از کشور56
گرفتارشدن درچنگال قانون ازدغدغه های مجرمان تطهیرکننده پول می باشدازطرفی توسعه وکسب درآمد بیشتر انگیزه آنان را برای خروج سرمایه ازکشورزیاد می سازد فلذا آنان حوزه فعا لیت های خود ازمرزهاعبورداده و به آن طرف مرزها گستر ش می دهند این امرسبب خروج ارزو سرمایه ازکشور خواهد شد.
10-ج = اثرات منفی و غیر قا بل اند ازه گیری57
یک کارشناس اقتصادی خا رجی در خصوص اثرات منفی پو لشویی می گو ید:”اندازه گیری اثرات منفی پولشویی درتوسعه اقتصادی به سادگی قابل اندازه گیری نیست. شواهد حکایت ازآن دارد که پو لشویی رشد اقتصا دی کشور ها را با بحران مالی مواجه می کند باعث کا هش بهره وری دربخش واقعی اقتصاد،تشویق مجرمان به فساد،تخریب بخش خارجی اقتصاد،کندی رشد اقتصادی،که همه ی این عوامل اثرات منفی زیانباری بربرنامه های توسعه اقتصادی طویل المد ت خو اهد داشت.”58
مع الوصف از بحث عوارض و پیا مد های پو لشویی می تو ان استنباط کر د که آثار آن تنها به این مو ارد بیان
شده نیست بلکه تاثیرات دیگری دارد که در مجال و مقال ما نمی گنجدو می شود بگو ئیم اثرات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی زیانباری را بر جا معه تحمیل خو اهد کر د.که تلا ش خو اهیم نمو د در مو ضوع راهکا رها راه حل های را برای برون رفت از این مشکل ارائه نمائیم .

مبحث دوم
فرایند و شیوه های پولشویی
مجرمان تطهیر پول و کسانی که مبادرت به پول شویی می کنند برای اینکه بتوانند پول های کثیف ونامشروعی
را که بدست آورده اند تبدیل به پول مشروع و قانونی و یا به تعبیری تطهیر کنند با ید از یک فرایند و مراحلی عبور نمایند . طی کردن این فرایند از مراحل سه گانه شکل می گیرد تا اینکه تبدیل به پو ل مشروع شود .
عبور از این مراحل لا زمهء اعمال روش ها و متد های از تطهیر هست که استفاده از این روش ها آنها را از
فرایند و مراحل پولشویی گذر خواهد داد . در این مبحث تلا ش می شود فرایند پولشویی را همراه با روشهای تطهیر بیان نما ئیم از طرفی بیان روشها به معنی تمام روش ها نیست بلکه بخشی از روشها است که ما متذکر شده ایم خواهد بود.
براین اساس مبحث دوم از فصل اول از دو گفتار تشکیل شده است .که درگفتار نخست فرایند پو لشو یی
بابیان سه مرحله اصلی و یک دید گاه و گفتار دوم با عنوان روش های تطهیربا طرح هفت روش دراین خصوص به بررسی مو ضوع پرداخته خواهد شد. نتیجه گیری ازمباحث دوگفتار پایا ن بخش مبحث دوم ما خواهد بود.

گفتار نخست
فرایند پول شویی
همانطور در مفدمه مبحث دوم بیان گردید تبدیل و تغییر پول های نا مشروع و کثیف و غیر قانونی به پول های
قانونی ازیک فرایند عبورمی کند این گذر سه مرحله را طی می نما ید.می شود این مراحــــل سه گانه را بشرح که در گفتارمی آید بیان کرد سپس به توضیح و تفسیر هریک از مراحل پرداخت .باید بگو ئیم ازاین مراحل تعا بیر متفاوتی گفته می شود ولی مفهوم و عملکرد آنها یکی است.همچنین بیان مراحــــل به منزله تفکیک هر یک از آنها نیست یعنی شایدو بعضا” یقینا” اینها باهم همزمان اجرا شوند.درآخرگفتاررا با طرح دید گاه یکی ازصاحب نظران اقتصاد ی هلند به پا یان می رسانیم.
الف:مرحله سر مایه گذاری
ب:مرحله تبدیل
ج:مرحله ادغا م
الف : مرحله سرمایه گذاری
اولین مرحله تطهیر پول مرحله سر مایه گذاری است. د راین جا امکان کشف و شناسایی وردیابی اعمال خلاف بسیارآسان تراست.درادامه بیشتر با این مرحله آشنا می شو یم.

1-الف= موقعیت یابی ،جا سازی،جای گذاری
یک موسسهء حقوقی وعلمی دراین خصوص می گوید: “اولین مرحله موقعیت یا بی است دراین مرحله پول
نقد و چک های مسافرتی وارد نظا م بانکی کشو ر می شود”59همچنین نام دیگری دارد:” این مرحله ورود وجا سازی نام دارد “60در جای دیگری این مرحله را ” جایگذاری” 61 تعبیر کرده اند .
در خصوص جای گذاری می گویند:”اولین مرحله از فرایند جرم پولشویی ،جای گذاری با تزریق عوامل حاصل از فعا لیتهای مجرمانه به شبکه مالی رسمی،با هدف تبدیل وتغییر ما لکیت آن است. جایگذاری عوامل حاصل از جرم ،با تقسیم وجوه نقدی کلا ن به مبالغ کوچک صورت می گیرد.
2-الف= شیوه اس مو رفینگ
استفاده از این شیوه را اصطلا حا”اس مور فینگ” 62می نامند.البته در این مرحله روش های مختلفی مورد
استفاده تطهیر کنندگان پول قرار می گیرد . که بعنوان مثا ل به سه روش اشاره می شود.
1-2- الف = استفاده از نام بستگان نزدیک یا سایر اشخاصی است که به گونه ای با آنان در ارتباط هستند.
2-2- ب= تشکیل شرکت های صوری یا شرکت های که اسا سا”به منظور پولشویی تا سیس می شوند.
3-2- ج = مها جران مبا لغ جزیی و کم را در یک حساب مشتر ک واریز می نما یند. 63

3- الف= جای گذاری از دید گاه مر کز پژ وهش ها ی مجلس شو رای اسلا می
مر کز پژو هش های مجلس شورای اسلا می در خصوص جای گذاری می گوید:
“جایگذاری عوامل حا صل از جرم می تواند با تقسیم وجوه کلا ن به مبا لغ کوچکتر که چندان حساسیت بر انگیز نیست و سپرده گذاری آنها در بانک های داخلی با دیگر مو سسات مالی رسمی و غیررسمی انجام شودیا برای سپرده گذاری در موسسات مالی خا رجی به بیرون از مرزها انتقا ل داده شود . یا برای خرید کا لا های بی ارزش مانند آثار هنری ،هوایی ،فلزات و سنگ های قیمتی به کار رود”64
4- الف=دیدگا ه یک کا رشناس حقو ق
یک کارشناس حقوق در خصوص مرحله اول یعنی سر مایه گذاری بیان می دارد : “اولین مرحله از فرایند
پولشویی عرضه منابع غیر قانونی ،به شبکه ما لی با هدف تبدیل منا بع و درآ مدهای مزبوربه ابزارهای مـــا لی است این نتیجه درپی به جریان انداختن پول نقد ازطریق موسسات ما لی،با نکها،مغازه ها،بنگاه های معا ملا تی و موسسات دیگراعم ازداخلی ویا خا رجی حا صل می گردد.65 ”
5- الف= دید گاه یک مو سسه ما لی و تخصصی
موسسه ما لی وتخصصی در خصوص بیان مرحله اول پولشویی عنوان استقرار را بکار می برد .”استقرار، در
این مر حله ،وجوه حا صل شده وارد سیستم ما لی یا اقتصاد خرد می شود و یا به خا رج از کشور انتقا ل می یابد تـــا در دسترس نباشد و امکان کشف از بین برود و سپس در فر صت های بعدی ،آنها را به امو ال دیگری مثل چک های مسا فر تی ، حو الجات ، وغیر ه تبد یل کنند.”66
ب = مرحله تبدیل67
دومین مر حله فرایند پولشویی و تطهیر مر حله تبدیل می باشد. تعابیر و گفتمان مختلفی برای این مرحله
صورت گرفته است . که مصداق و هدف آنها همه یکی است ،آنهم تبد یل و تغییر پول های نا مشروع به مشروع و قانونی است.
1 – ب = اطلا ق لایه گذاری
به مرحله تبدیل ” لا یه گذاری”68 هم می گویند.ودرخصوص لا یه گذاری بیان می شود. “این عمل از طریق ایجادلا یه های پیچیده نا شی ازمعا ملا ت ( نقل و انتقا ل) چند گا نه با هدف مبهم ساختن زنجیره (عطف حسابرسی)و عدم امکان رد یابی سر چشمه ما ل صورت می پذیرد . 69”
برای تبدیل یالایه گذاری عنوان دیگری بنام لا یه چینی اطلا ق می شود.لا یه چینی ” فرایندجدا کرد ن پول ازریشه غیر قانونی است که دراین مرحله از تکنیک های مختلف بهره گیری می شود.”
2- ب= تکنیک ها ی تبدیل یا لا یه گذاری یا لا یه چینی
1-2- ب = اختلا ط پول کثیف با پول تمییز
این تکنیک با عواید حا صل ازجرم بصورت انجام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی پولشویی، اعمال مجرمانه، سازمان ملل، قانون اساسی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی یکپارچه سازی، سپرده گذاران، موسسات مالی، ارزیابی عملکرد