پایان نامه با واژگان کلیدی پولشویی، ارتکاب جرم، مجمع عمومی، اسناد بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

باشگاه اندیشه
باشگاه اندیشه یک موسسه علمی و پژ وهشی است جر م پولشویی را این چنین تعریف کرده است.8
جر م پو لشویی عبارت است از :هر گونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارایی با منشاء غیر
قانونی ،به طور عمدی و علم به آ ن برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده به عبا رت دیگر پولشویی روی دیگر یا نیم رخ مالی فعا لیتهای بزه کارانه و فریبنده است که طی آ ن درآ مدهای حاصل ازفعا لیتهای مجرمانه وغیر قانونی طی رو ندی در مجا ری قا نونی تطهیر و پاک می شود. 9
4-1-ب تعریف معاونت قوه قضاییه از پولشویی
معا ونت آ موزش قوه قضائیه در تعریف پولشویی می گوید:” عبارت است از انجام هر گونه عملیات به منظور قانونی جلوه دادن درآ مدهای غیر قانونی” 10

5- 1 – ب =تعریف پولشویی از دیدگاه دکتر حسین میر محمد صادقی:
دکتر حسین میر محمد صادقی از اساتید بر جسته حقوق جزا پولشویی رابشرح ذیل بیان می کند.”مخفی کردن
منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پا ک می باشد ،به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار گردد.”11
اشا ره :ایشان دلایل انتخاب این واژ ه را این چنین بیان می دارد:
“دلیل انتخاب واژه (( پولشویی)) برای این عمل آ ن است که روند مثل یک شست وشوخانه یا ماشین لباس شویی که چرک و کثافت را از لباسها جدا می کند عمل کرده و با جدا کردن کثا فا ت ناشی از جرم از پول ،یا هر مال دیگر ناشی از جرم ،آن را پاک می سازد.”12
همچنین دلیل بعدی انتخاب این واژ ه را می گوید .:
این واژه از دهه های بیست وسی در آ مریکا بر سر زبا نها افتاده و اشاره دارد به شست وشو ی خانه هایی
که ما فیا آ نها رااز پول نا مشروع حاصل از قمار،قاچاق ،فحشاء و نظایر آ نها خریداری کرد ه بود و پول کثیف را به داخل آنها تزریق می نمود.”13
6 – 1 ب =سازمان بورس اوراق بها دار
سازمان بورس اوراق بها دار با استنباط از قانون مبارزه با پو لشویی مصوب 1386در تعریف پولشویی بیان
می دارد :” پولشویی عبارت است از تبدیل یا انتقال سرمایه ای با علم به اینکه آن سرمایه ناشی ار ارتکاب یک جرم است به منظو رمخفی نگه داشتن منشاء و ماهیت غیر قانونی سرمایه و یا می گوید پولشویی یعنی هر گونه اقدام برای مخفی کردن و یا تغییر ظا هری هویت نامشروع درآ مد حاصله از فعا لیتهای مجرمانه ، به گونه ای که وانمود شود که این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.”14
2- ب تعریف در اسناد بین المللی و خارجی
در اسناد بین المللی و خارجی تعاریفی از پولشویی کرده اند که در ذیل به آن می پردازیم.
1-2- ب= کارل لوین
2-2 –ب =مجمع عمومی اینتر پل
3-2-ب =دستورالعمل جامعه اروپایی مصوب مارس 1990
4 -2 – ب =پیمان نامه شورای اروپا نشت اوت 1990
5-2 –ب =سازمان بین المللی پلیس کیفری
6- 2 – ب=بند ه- ماده (2)کنوانسیون ملل متحد
1-2-ب =کارل لوین
کارل لوین در مقاله بانک داری خصوصی و پولشویی می گوید:
“تطهیر پول موقعی اتفاق می افتد که مجرمین سعی دارند عواید ناشی از فعالیتهای مجرمانه را به عنوان درآ مدهای قانو نی قلمداد نمایند.”15
2- 2- ب= مجمع عمومی اینترپل
مجمع عمومی اینتر پل در شصت و چهارمین مجمع عمومی(( اینتر پل)) در شهر پکن چین پولشویی را این
چنین تعریف کرده است:
“هر گونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیر قانونی درآ مدهای حاصل شده از جرم به نحوی که به نظر میرسد منشاء قانونی بوده است.”16
3-2- ب=دستورالعمل جامعه اروپایی مصوب مارس 1990
این دستورالعمل در تعریف پولشویی می گوید:”تبدیل یا انتقال یک دارایی ،با علم به اینکه از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد ،به منظور پنهان داشتن یا گم کردن رد منشاءغیر قانونی آن دارایی ،یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است برای گریز از پیا مدهای قانونی جرم مزبور.” 17
4- 2 – ب =پیمان نامه شورای اروپا ،نشست اوت 19
این نشست دراستراسبورگ در تکمیل تعریف دستورالعمل جا معه اروپا مواردزیررابه تعریف پولشویی افزوده است.

“تحصیل ،تملک یا استفاده از داراییهای به دست آمده از منابع غیر قانونی و نیز هر گونه مشارکت ،مباشرت
،دسیسه چینی برای ارتکاب ، اقدام به ارتکاب ،یا کمک ، ترغیب ،تسهیل و پنهان کاری هرگونه جرم مرتبط با پولشویی.”18
5-2 –ب =سازمان بین المللی پلیس کیفری
این سازمان تعریف زیر را ارائه می نماید:
“پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظا هر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سر چشمه گرفته اند.”19
6 -2 –ب =بند ه –ماده ((2)) کنوانسیون ملل متحد
کنوانسیون ملل متحد در این ماده برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی در باره عواید حاصل از جرم چنین
مقرر می دارد”عبارت است از هر گونه مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق ارتکاب جر م ناشی شده یا تحصیل شده باشد. “20
از مجموع تعاریف صورت گرفته توسط مراجع و موسسات داخلی و بین المللی می شود تعریف زیررا ارائه
کرد.

پژو هشگر:
پولشویی فرایندی است که درآن پول ودر آمد های غیر قانونی یا کثیف که حاصل فعالیت های مجرمانه است طی چرخه ای از فعالیتها و معا ملا ت با گذ ر از مراحلی شسته و به پول قانونی و تمییزو تطهیر یافته تبدیل می شود

گفتار دوم
اهداف پولشویی
هر مجرمی در ارتکاب جرم هد فی را تعقیب می کند مجرمان پول شویی هم بعنوان یک مجرم برای رسیدن
به اهداف مختلف تلا ش وکوشش می نما یند در این گفتار سعی داریم به گوشه ای از این اهداف بپردازیم ابتدا اهداف فهرست وار بیان می شود و خیلی مختصرهریک را توضیح داده وسپس سه مـــورد آن را بصورت مشروح ،شــرح وبحث خواهیم داشت.
مهمترین اهدافی که می شود برای آن بر شمرد عبارتند از :
1)اهداف سیاسی
گاهی مجرمان این جرم برای رسیدن به قدرت و یا حذف و براندازی قدرتی اقداماتی انجام می دهند با کسب
درآمد های سنگین بنیانهای قدرت را متزلزل می کنند.
2)اهداف تروریستی
تروریست ها برای انجام مقا صد خود نیاز به منا بع مالی قوی دارند از طریق درآ مدهای غیر قانونی اهداف خود را عملیاتی می کنند.
3)اهداف تشکیلا تی
گروه های غیر رسمی بعضا تشکیلاتی را برای خود دایر می کنند اداره تشکیلات به پول نیاز دارد کسب درآمد غیرقانونی آنها را در ادامه حیات تشکیلات همرا ه خواهد بود.
4)ایجاد سر مایه گذاری های سود آور
بعضا” اگر سر مایه گذاری در چار چوب قوانین اداره شو د سو د قابل ملا حظه ای نخواهد داشت ولی وارد
کردن پول های نا مشروع سو د هنگفتی عا ید آنها خواهد نمود.
5) اهداف اقتصادی
اهداف اقتصادی مهمترین هدف مجرمان پول شویی می باشد که به سه مورد می پردازیم.
1-5= پنهان کردن جرم اصلی
2-5=حفظ و حراست از دارا ئیهای مشکوک
3-5=مصرف درآ مدهای تطهیر شده در فعا لیتهای غیر قانونی
1- 5=پنهان کردن جرم اصلی
یک مجرم بزه پول شویی تلا ش دارد با پنهان کردن جرم خود و تطهیر درآ مد کسب شده چهر ه قانونی و موجه برآن پوشیده تا در لوای این پنهان کردن بتواند از چنگ قانون فرار نماید.
برای آ شنایی بیشتر به نظرات و دید گاهای مختلف پرداخته می شود
1-1-5= حسابگری مجرمان درکسب سود ،
کارشناس ارشد حقوق جزا در خصوص حسابگری این مجرمان می گوید:
“مجرمینی که دست به ارتکاب جرایم سود آور می زنند مجرمین حسابگری هستندکه با محاسبه هزینه ارتکاب جرم نظیر خطر کشف جرم ،دستگیری ،تعقیب و نوع و میزان مجازات از یک سو و سود ناشی از ارتکــا ب جرم از سوی دیگر ،یکی از دو راه یعنی ارتکاب جرم ویا صر ف نظر از آن را انتخاب می کنند.”21
2-1-5=رها یی از آثار قانونی جرم
یکی دیگر از اهداف مجرمان در پنهان کردن جرم اصلی رهایی از آثار غیر قانونی اعمال ارتکابی است.
“تبدیل یا انتقا ل اموال باعلم براینکه چنین اموالی ناشی ازجرم قاچاق غیر قانونی داروهای مخدرومواد روان گردان یا ناشی از مشارکت در چنین جرمی است ،به منظور اختفاءیا انحراف منشاء غیر قانونی ما لی یا به منظـور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی نقش داشته ،تا از آثار قانونی اعمال ارتکابی خود رهایی یابد.”22
3-1-5=حفظ یا کنترل منافع دیگران
مجرمان برای حفظ وکنترل منافع چاره ای جزء پنهان کردن ندارند.حتی به کمک دیگران هم می شتابند.” منظور
ازکمک به دیگری بـرای حفظ منافع جرم است…یا ازاین طــریق،منافعی تحصیل کرده است،بـه وی کمک کــند که منافع حاصل را حفظ یا کنترل کند.”23

4-1-5= جلو گیری از کشف منابع نامشروع
می شود مقاصد دیگر پول شویان را این چنین بیان کرد .
“یکی از اهداف تطهیر پول ،دست زدن به اقدام هایی است که با مشروع جلوه دادن عواید و اموال ناشی از
ارتکاب اعمال غیر قانونی ،بتوان از کشف منابع ما لی نامشروع و ماهیت آنها به وسیله عوامل اجرایی قا نــون یا مامور مالیاتی جلوگیری کرد.
5-1-5=فرار مجرمین از مالیا ت
از نظر مجرمین پولشویی ،روش مطمئن پرداخت مالیات بسیار کم ،پنهان بودن درآمد و ثروت انبوه از دید قانون و مامورین مالیات و پلیس می باشد.
” از نظر مجرمین روش مطمئن پولشویی ، پرداخت مالیات بسیار کم ،یا بهره گیری از معامله های به ظا هــر
قانونی ،چون معامله های سهام وبورس اوراق بها دار و … است،تا از این طریق بتوانند از سویی ، توجه مامورین
مالیات و پلیس را از پولهای شسته سلب کند و به علا وه ازراههای قانونی یا روپوشی از مشروعیت و سالم جلوه دادن آنها ، برای بهره گیری بیشتر استفاده کنند .”24
6-1-5= عدم تو انایی در مراقبت از ثروت ناگها نی
معمو لا” در آ مد با لا از شخصی که قبلا “در سطح پایین زندگی خود را سپری می کرد برای جامعه غیر قابل
قبو ل و دلهرهء توقیف اورا وادار به پنهان کردن می کند.
“شخص پولشو،توانایی وتمایلی به مراقبت ازثروت نا گها نی ،هنگفت وغیر قانونی همراه خودرا ندارد ومی خواهــد مانع توقیف و مصادره درآ مدهای حاصل از اعمال مجرمانه گردد .”25
7-1-5= عدم تعقیب مجرمان و مسدود کردن راه توقیف اموال
وقتی کسی مالی تحصیل می کند که منشا مجرمانه دارد تلا ش می نما ید آن را مخفی کند چرا که عیان سازی
تعقیب را در پی دارد از پس آن توقیف اموال صورت می گیرد .
“وقتی کسی مالی تحصیل می کند که منشا مجرمانه دارد ،خواه به طور مستقیم با ارتکاب جرم ،آن را بدست
آورده باشد یا بدون آنکه خود مرتکب جرم مبنا شده باشد با علم به منشا مجرمانه اش آن مالی را تحصیل کرده باشد ، می کوشد با استفاده از روشهای متعد د ،مبادرت به تطهیر آن نماید تا درآمد ها ی حاصل شده را با مخفی نگه داشتن منبع آن ،که از راه بزه بوده است منشا آن درآمد ها ودرنهایت ،تعقیب مجرمان وراه توقیف اموال را مسدود نما ید.”26
8-1-5= جلو گیری از کشف جرم مبنا
جلو گیری از کشف جرم مبنا یکی از اهداف مهم پولشویی است.
” در واقع ،پو لشویی رابطه بین جرم و مجرم را پنهان نموده و راه کشف این جرایم را مشکل می سازد ،زیرا بــــا انجام پولشویی توجیه قابل قبول و مشروعی برای پولهایی که در دست دارد ارایه می کند و با مخفی نگه داشتن منبع ماهیت ومنشا قانونی جلوه دادن آنها ،بر چسب درآمدهای حاصله را پوشیده و ردیابی وکشف این جرایم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی پولشویی، جرم پولشویی، ماهیت حقوقی، سیاست کیفری Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی پولشویی، اعمال مجرمانه، سازمان ملل، قانون اساسی