پایان نامه با واژگان کلیدی پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

به خود (ابعاد محبوبيت، موفقيت، مطرح بودن،..)
3-9-1-تعريف عملياتي
1- اكثر اطرافيانم مرا دوست دارند.
2- در مقايسه با افراد هم سن و سال خودم فرد موفقي هستم.
3- احساس مي كنم كه من فرد مطرحي در ميان اطرافيانم نيستم.
4- من آدم خوبي هستم .
5- از عملكرد خودم لذت مي برم .
6-من به درد هيچ کاري نميخورم.

جدول 3-7 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي رضايت از خود

گويه
مقدار آلفا در صورت
حذف گويه
1- اكثر اطرافيانم مرا دوست دارند.
706%
2- در مقايسه با افراد هم سن و سال خودم فرد موفقي هستم.
683%
3- احساس مي كنم كه من فرد مطرحي در ميان اطرافيانم نيستم.
682%
4- من آدم خوبي هستم .
691%
5- از عملكرد خودم لذت مي برم .
660%
6-من به درد هيچ کاري نمي خورم.
693%
تعداد گويه: 6 آلفاي استاندارد: 721%

3-10- رضايت زناشوئي
رضايت زناشويي حالتي است که طيّ آن زن و شوهر از ازدواج با يکديگر و با هم بودن احساس شادماني و رضايت دارند (سينها و ماکرجي1، 1991 به نقل از مير احمدي زاده و همکاران، 1382). و ينچ2 و همکاران او (1974) معتقدند که رضايت زناشويي انطباق بين وضعيّت موجود و وضعيت مورد انتظار است. طبق اين تعريف رضايت زناشويي زماني محقق مي گردد که وضعيت موجود در روابط زناشويي با وضعيت مورد انتظار فرد منطبق باشد. هم چنين اليس3 در 1989 بيان مي کند که رضايت زناشويي احساسات عيني از خشنودي، رضايت و لذت تجربه شده توسّط زن يا شوهر است هنگامي که همه جنبه هاي ازدواج شان را در نظر مي گيرند (سليمانيان، 1373).
3-10-1-تعريف عملياتي
1- اگر يک بار ديگر به زندگي مجردي برگردم، احتمالا با همسر فعليم ازدواج نکنم.
2- از ميزان ابراز عشق ومحبت از سوي همسرم راضي هستم.
3- گاهي اوقات در باره مسائل جزيي با همسرم جروبحث هاي زيادي داريم.
4- هنگام در ميان گذاشتن مشکلات با همسرم، معمولا فکر مي کنم که او مرا درک نمي کند.
5- من خيلي خوش شانس هستم به خاطر اين که چنين همسري نصيبم شده است.
6- گاهي اوقات مي ترسم نياز خود را از همسرم درخواست کنم.
7- روابط با همسرم رضايت بخش نيست واحساس ميکنم او مرا درک نمي کند.
8- اي کاش همسرم بيشتر مايل بود مرا شريک احساساتش کند.

جدول 3-8 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي رضامندي زناشوئي

گويه

مقدار آلفا در صورت
حذف گويه
1- اگر يک بار ديگر به زندگي مجردي برگردم، احتمالا با همسر فعليم ازدواج نکنم.
815%
2- از ميزان ابراز عشق ومحبت از سوي همسرم راضي هستم.
801%
3- گاهي اوقات در باره مسائل جزيي با همسرم جروبحث هاي زيادي داريم.
786%
4- هنگام در ميان گذاشتن مشکلات با همسرم، معمولا فکر مي کنم که او مرا درک نمي کند.
757%
5- من خيلي خوش شانس هستم به خاطر اين که چنين همسري نصيبم شده است.
823%
6-گاهي اوقات مي ترسم نياز خود را از همسرم درخواست کنم.
790%
7-روابط با همسرم رضايت بخش نيست واحساس ميکنم او مرا درک نمي کند.
769%
8- اي کاش همسرم بيشتر مايل بود مرا شريک احساساتش کند.
760%
تعداد گويه: 8 آلفاي استاندارد 813%

3-11- سن
به دليل تغييرات اجتماعي و فرهنگي جوامع، بين نگرش هاي سني مختلف، تفاوت وجود دارد، لذا يكي ديگر از متغيرهاي مستقل اين تحقيق، سن پاسخگو است كه در قالب يك سئوال باز پرسيده شده است.
3-12- وضعيت تاهل
يكي ديگر از متغيرهايي كه انتظار مي‌رود بر نگرش پاسخگويان اثرگذار باشد وضعيت تاهل است. ازدواج باعث تغييرات زيادي در روحيه و نگرش فرد مي‌شود و فرد احساس مي‌كند زندگي جديدي را شروع كرده است كه بايد در خود تغييراتي به وجود بياورد. براي سنجش اين متغير، يك سئوال بسته در پرسش نامه منظور شده است.
3-13-جنسيت
يكي از متغيرهايي كه در بيشتر تحقيقات به عنوان يك متغير مستقل مورد بررسي قرار مي‌گيرد جنسيت است. “جنسيت به تفاوت هاي روان‌شناختي، اجتماعي و فرهنگي بين زنان و مردان مربوط مي‌شود” (گيدنز، 1376: 175). جنسيت در واقع چيزي است كه در دنياي اجتماعي به عنوان مردانه و زنانه شناخته مي‌شود. جنسيت پاسخگو در قالب يك سئوال بسته، پرسيده شده است.
3-14-تحصيلات
ميزان تحصيلات يکي از متغيرهايي است که اثر آن بر رضايت از زندگي در تحقيقات پيشين سنجيده شده است ودر اين تحقيق به صورت يک سوال باز پرسيده مي شود.
3-15-ميزان درآمد
ميزان درآمد به عنوان يک عامل اقتصادي و يکي از متغير هاي تاثير گذار بر رضايت از زندگي به صورت يک سوال باز آورده شده است.
3-16-روش تحقيق
روش پيمايشي (Survey): كه در قالب پرسشنامه به عنوان تكنيك جمع‌آوري داده‌ها استفاده شده است.
در تحقيق حاضر با توجه به اينكه هدف ما بررسي عوامل موثر بر رضايت از زندگي بود از روش پيمايش115، استفاده نموديم. كرلينجر116 در مورد اين روش مي‌نويسد: “تحقيق پيمايشي جمعيت‌هاي كوچك و بزرگ را با انتخاب و مطالعه نمونه‌هاي منتخب از آن جامعه‌ها براي كشف ميزان نسبي شيوع، توزيع و روابط متقابل متغيرهاي روان‌شناختي و جامعه‌شناختي مورد بررسي قرار مي‌دهد” (كرلينجر، 1376: 65).اين مطالعه به لحاظ هدف كاربردي، به لحاظ معيار زمان، مقطعي و به لحاظ معيار ژرفايي، پهنانگر است.
3-17-جامعه آماري
منظور از جامعه آماري همان جامعه‌ي اصلي است كه از آن نمونه‌اي نمايان يا معرف به دست مي‌آيد، به عبارت ديگر جامعه آماري به مجموعه‌اي از عناصر گفته مي‌شود كه داراي يك يا چند ويژگي مشترك باشند (خورشيدي و ديگران، 1378نقل از نظري،1386: 178). در تحقيق حاضر جامعه آماري جمعيت بالاي 20سال در شهر ايلام در سال 1391 تعداد119260 مي‌باشد.
3-18-حجم نمونه
نمونه عبارت است از تعدادي از افراد جامعه كه صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده از تجانس و همگني با افراد جامعه برخوردار باشند (حافظ‌نيا، 1381نقل از نظري،1386 :179). ميزان حجم نمونه در پژوهش حاضر براساس فرمول كوكران محاسبه شده است كه براساس آن 383 نفر مي‌باشد .
=

در اين فرمول p احتمال وجود صفت و q احتمال عدم وجود صفتي را مي رساند، که هر دو را مساوي 0.5 مي گيريم. d دقت احتمالي يا درصد خطا را مي رساند که معمولا بين 0.01 و 0.05 اختيار مي شود، که در نمونه ما هم 0.05 گرفته شده است. t هم سطح اطمينان است که با سطح اطمينان 0.95 مساوي 1.96 محاسبه مي شود.
3-19-روش نمونه گيري
در اين تحقيق از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي استفاده شده است. در اين نوع روش نمونه گيري، کار اصلي اين است که پس از آنكه حجم نمونه در همه مناطق مشخص شد نقشه اين مناطق را تهيه مي كنيم و تمام بلوكهاي مشخص شده در نقشه يك منطقه را شماره گذاري مي كنيم و آنها را به عنوان خوشه در نظر مي گيريم به كمك روش نمونه گيري خوشه اي تعدادي از اين خوشه ها را به تصادف انتخاب مي كنيم. شهر ايلام به 12 ناحيه تقسيم شد و از هر ناحيه بلوکهايي به تصادف انتخاب شد و از خانوارهايي که به تصادف از بلوکها انتخاب شده بودند، يک فرد 20 سال به بالا مورد پرسش قرار گرفت.
3-20-مراحل تهيه پرسشنامه
به منظور تهيه پرسشنامه‌اي كه داراي روايي لازم باشد مراحل زير انجام شده است:
1- مطالعه اكتشافي و نظري پيرامون مفاهيم اساسي پژوهش.
2- مطالعه نظري پيرامون عوامل موثر بر متغير وابسته.
3-تعريف مفاهيم، متغيرهاي مستقل و وابسته.
4-تهيه گويه‌هاي مناسب جهت هر يك از مفاهيم.
5-بازبيني گويه‌ها.
6-تهيه طيف خاص.
7-تنظيم پرسشنامه
انجام پيش آزمون (Peretest) در بين 30 نفر از افراد مذكر و مونث.
3-21-واحد تحليل و واحد مشاهده
واحد تحليل و واحد مشاهده هردو فرد هستند.
3-22-محاسبه روايي لازم
تاييد نهايي پرسشنامه توسط استاد راهنما، مشاور و برخي از صاحبنظران جهت بررسي اعتبار صوري آن.
3-23-تكنيك‌هاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده‌ها
جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم‌افزار كامپيوتري 19: spss/ windows/ver براي ترسيم نمودارها از نرم‌افزار Microsoft Excel استفاده شده است. در سطح توصيفي از جداول يك بعدي، فراواني، درصد ستوني، انحراف معيار و ترسيم نمودار و در سطح استنباطي نيز آزمون هاي رگرسيون، تحليل واريانس،آزمون t وتحليل مسير استفاده شده است.
3-24-اعتبار117 و پايايي118
اعتبار به صورت‌هاي مختلف به دست مي‌آيد، از جمله اعتبار صوري و اعتبار تجربي. در اين تحقيق ما از اعتبار صوري استفاده كرديم. به همين منظور، اولاً سعي شد گويه‌هايي كه متغيرهاي تحقيق را مي‌سنجند را يا از گويه‌هاي تحقيقات پيشين كه زير نظر اساتيد مجرب استفاده و اجرا شده‌اند، استفاده كنيم و يا براي انتخاب بهترين گويه‌ها براي متغيرهاي جديد از نظرات محققين و اساتيد ديگر استفاده كنيم. سپس در نهايت يك بار ديگر پرسشنامه‌ي تدوين شده را به اساتيد و متخصصان نشان داده و از نظرات آنها براي تصحيح پرسشنامه كمك گرفتيم. بدين ترتيب پرسشنامه اين تحقيق از نوعي اعتبار صوري برخوردار است.
در ترجمه‌ي Reliability واژه‌هاي فارسي پايايي، قابليت اعتماد، ثبات، استواري و … به كار رفته است. در اين تحقيق ما از واژه‌ي پايايي استفاده كرده‌ايم. به لحاظ پايايي “وسيله‌ي معتبر آن است كه داراي ويژگيهاي تكرارپذيري و بازيافت‌پذيري باشد؛ يعني بتوان آن را در موارد متعدد به كار برد و در همه‌ي موارد نتيجه‌ي يكسان توليد كرد (ساروخاني، 1377: 146).
به عبارت ديگر “منظور از قابليت اعتماد علمي، حصول نتايج مشابه در تكرار اعمال قبلي است” (همان: 146). براي آزمون پايايي پرسشنامه، شيوه‌هاي متفاوتي وجود دارد. در تحقيق حاضر، با استفاده از داده‌هاي آزمون مقدماتي (پيش آزمون) و به كمك كامپيوتر و نرم‌افزار spss ميزان آلفاي كرونباخ براي متغيرهايي كه به صورت سازه تهيه شده بودند، محاسبه گرديد كه نتيجه‌ي آنها در قسمت‌هاي قبل آمده است. متغير وابسته يا اصلي اين تحقيق، رضايت از زندگي جمعي بود كه توسط8 گويه سنجيده شد. به منظور سنجش ميزان هماهنگي دروني اين گويه‌ها نيز آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه نتيجه‌ي آن در ذيل تعريف متغير رضايت از زندگي آمده است. در تحقيقات اگر ميزان آلفا بيشتر از 7/0 باشد نشانگر بالا بودن پايداري دروني گويه‌هاي موردنظر است. همانگونه كه مشاهده مي‌شود پايايي تمام گويه‌ها بيش از 70% مي‌باشد و پايايي كل نيز برابر 83% شده است كه بسيار خوب است.
3-25-بررسي روايي معيار119 ابزار سنجش
منظور از روايي معيار ابزار سنجش اين است كه چنانچه آن متغير را با ابزار ديگري نيز مورد بررسي قرار دهيم نتايج بررسي متغير مذكور با دو ابزار مختلف متشابه باشد.(اقتباس از: شوراي پژوهشگران .1380 : 29) به اين منظور رضايت از زندگي رابا دو روش مختلف سنجيديم.120 روش نخست باارائه 8 گويه كه هر گويه سعي مي نمود پاسخگو را در موقعيتي قرار دهد و ميزان رضايت وي از زندگي را مورد سؤال قرار مي دهد كه در نهايت با تركيب (compute) هشت گويه مذكور متغير رضايت کلي از زندگي ساخته شد. در روش دوم به جاي استفاده از طيف متداول ليكرت از پاسخگو خواسته شده بود كه اگر براي وضعيتي كه حكايت از زندگي ايده آل و رضايت كامل دارد عدد بيست و براي حالتي كه حكايت از دشوارترين حالات و ناكاميها است عدديک رادر نظر بگيريم ميزان رضايت از زندگي خودرا در اين ايام بيان نماييد.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
در مقايسه همبستگي دو متغير ارائه شده مشابهت مطلوبي مشاهده مي شود.

جدول 3-9بررسي روايي معيار متغير وابسته
رضايت از زندگي بر اساس هشت گويه (متغير وابسته ) و
رضايت از زندگي بر اساس نمره 1

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی گويه، آلفاي، ديگران Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سطح معنادار