پایان نامه با واژگان کلیدی پرسش نامه، اوقات فراغت، جنس مخالف

دانلود پایان نامه ارشد

سبك هاي زندگي آشكار و پنهان را تشخيص دهد لذا از دانشي بيشتر و عميق تر برخوردار است(سپاسگر,1384,صص 123و124).

2-3- رابطه سواد رسانه اي با سبك زندگي
نظر به این که فرد در یک سپهر رسانه اي به سر برده و تحت نفوذ امواج مختلف رسانه ها قرار دارد دغدغه آسیب رسانی رسانه و آسیب پذیری خانواده ها و دنبال کردن راهی برای کاهش اثرات مخرب رسانه ها به ویژه برای مخاطبان نوجوان که بیشترین مصرف کننده رسانه ها هستند همواره مورد توجه بوده است. یکی از راه های کاهش اثرات مخرب رسانه ها، آموزش سواد رسانه ای و تقویت آن است. در اين دوران که هر پیامی سعي در القاء سبک های زندگی متناسب با خود را دارد، فرزندان نیازمند سواد رسانه ای هستند تا قادر باشند سبک زندگی القاء شده در هر پیام را شناسایی کنند. اگر مخاطب امروز نتواند‌ این‌ حرکت‌ پرشتاب‌ و فن آورانه رسانه ای را مهار کند‌ در آینده‌ ناچار مي شود كه در مقایسه‌ با امروز با تغییراتي‌ دردسرآورتر‌ دست‌ و پنجه‌ نرم‌ کند.20
رسانه هاي جمعي در عصر حاضر به دنبال رقابت و تحت تاثير قرار دادن مخاطب بر اساس توليدات مختلف هستند و برخي از كشورهاي توسعه يافته, امپرياليسم رسانه اي را در سراسر جهان از طريق راديو, تلويزيون, اينترنت و غيره اشاعه داده اند كه در اين ميان تلويزيون هاي ماهواره اي نقشي موثر ايفا مي كنند و سبك هاي زندگي را با توجه به محبوبيت و قدرت اجتماعي خود اشاعه مي دهند. سبك زندگي مي تواند به مثابه فرهنگ يا ارزش هاي ارتباط گران رسانه هاي جمعي نمود پيدا كند مثلا در چارچوب نظريه آلتوسر فردی که چاق است در مواجهه با تبلیغات رسانه‌ای در خصوص استفاده از رژیم‌های لاغری به این فکر می‌افتد که باید لاغر شود و در واقع تکرار و تعدد پیام‌ها, ایده اي جدید برای ورزش کردن، استفاده از رژیم‌ها و داروهای خاص را در او شکل می‌دهد.21
يكي از ماموريت هاي سواد رسانه اي هشيارسازي مخاطب در برابر تبليغات رسانه اي و به تعبيري مقاومت در برابر تغيير ناآگاهانه سبك زندگي است. رسانه‌های جدید باعث شده‌اند مرز بین کار و فراغت به هم بریزد لذا از اين منظر در عصر حاضر ديگر کار چارچوب‌دار وجود ندارد مثلاً موقعی که شخص در محل کار حضور دارد با استفاده از رسانه‌هايي مانند اینترنت، گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها و غیره می‌تواند کارهای اوقات فراغتش را انجام دهد و از طرف دیگر، در خانه و در اوقات فراغت می‌تواند امور کاری خود را دنبال کند بنابراین شاهد یک امتزاج و تداخل در این دو حیطه هستیم. آن چه كه مي تواند موجبات تفكيك مرزهايي اين چنين را موجب شود سواد رسانه اي است كه مخاطب را به سوي بهره مندي آگاهانه از رسانه سوق مي دهد. رسانه‌های جدید موجب شده‌اند تا فرد اوقات فراغت خود را بیشتر در تنهايي بگذراند كه این مسئله باعث شده تا وي در اوقات فراغت خود با جمع‌هایي نامجاور ارتباط داشته باشد. همین مسئله در خیلی از موارد تنش‌زاست چرا که وقتی این اوقات را با افرادی که آن ها را نمی‌شناسد می‌گذراند, این امر می‌تواند سبك زندگي وي را مسئله دار نمايد. در واقع رسانه‌ها به افراد برای پر کردن اوقات فراغت شان انتخاب‌هایي بیشتر داده اند اما به همان میزان هم فردیت آن ها را تقویت کرده و موجب تضعیف و تحلیل رفتن سبک زندگی بومي شده اند22.
در هنگامه ورود به دهكده جهاني افراد به سوادي جديد به نام سواد رسانه اي نيازمندند تا بتواند موجبات حفظ سبك زندگي و هويت فردي و جمعي خود را فراهم نمايند چرا كه امروزه عقايد, فناوري, كالاها و خدمات بيش از هر زماني ديگر آزادانه در حال عبور از مرزها هستند و مرزهاي سياسي ديگر در نقش مرزهاي جداكننده ملت ها, عمل نمي كنند و با وجود چنين شرايطي حفظ راه و روش زندگي خاص ملي به شكلي فزاينده دشوارتر شده است. دليل اصلي اين است كه يكسان سازي ارزش ها, ايدئولوژي ها و سليقه ها در سطح جهاني در حال افزايش است لذا ضرورت پرداختن به سواد رسانه اي جهت مواجهه با رسانه هاي جمعي مي تواند به توسعه و حفظ سبك زندگي هويتي كمك كند.
امروزه هيچ گاه نمي توان با ارسال پيام هاي يكسان در جامعه, سبك زندگي واحد به وجود آورد. سبك زندگي زماني به وجود مي آيد كه رسانه ها مبتني بر ارزش هاي جامعه, پيام هاي متعدد و متنوع منتشر كنند. وقتي يك پيام به طور متعدد به گيرنده ارسال شود حتي اگر ذهن آن را نپذيرد, تكرار باعث مي شود كه مخاطب نسبت به آن پيام بي حس و منفعل شود و از اين طريق سبك زندگي را تحت تاثير قرار مي دهد.23 مهارت سواد رسانه اي در پهنه اين ارتباط موجب فعال شدن مخاطب شده باعث مي شود كه به انتخاب رسانه و گزينش آگاهانه پيام هاي مختلف دست بزند.
در قرن حاضر سيستم هاي ارتباطي به شيوه اي فزاينده دچار پيچيدگي و همه جانبه گرايي شده اند و اين پيچيدگي ها موجب شده تا پيام هاي توليد شده توسط رسانه هاي جمعي مخاطبان خود را در انتخاب پيام ها در گوشه و كنار جهان دچار نوعي سردرگمي و ترديد كند بنابراين ضرورت شناخت مهارت سواد رسانه اي براي درك توليدات رسانه هاي جمعي بسيار ضرورت دارد چرا كه هر چه مخاطب آگاه تر شود امكان تاثيرپذيري كوركورانه او از رسانه كاهشي حداكثري مي يابد. موثرترين راه كار براي مقابله با اهداف رسانه ها در تغيير سبك زندگي نوجوان, آگاه سازي او نسبت به اهداف اصلي اين رسانه ها و محتواي آنان از طريق آموزش رسانه اي است تا از جذب نوجوان به سمت تلويزيون هاي ماهواره اي و گسترش اين طيف از مخاطبان جلوگيري شود.24

2-4- چارچوب مفهومي تحقيق
مباني نظري پژوهش حاضر از تلفيق دو بخش سبك زندگي و سواد رسانه اي تشكيل شده است. در واقع براي تدوين مباني نظري از رويكردي تلفيقي استفاده مي شود. از آن جا كه مفاهيم سبك زندگي و سواد رسانه اي از چارچوب نظري قوي اي برخوردار نيستند و ما با ديدگاه ها و مفاهيم سر و كار داريم, به جاي چارچوب نظري از چارچوب مفهومي بهره گيري مي شود.
به منظور احصاء ابعاد متغيرهاي سواد رسانه اي و سبك زندگي و شاخص هاي آنان از ديدگاه هاي برخي صاحب نظران -كه در اين فصل به اختصار به ديدگاه هاي آن ها پرداخته شد- و نتايج پژوهش هاي ديگر محققان بهره گيري شده است.
متغيرهاي مورد بررسي در اين پژوهش, سبك زندگي در مقام متغير وابسته با ابعاد رفتار با والدين, ارتباط با جنس مخالف, تفريحات, رفتار در مدرسه و نوع لباس پوشيدن و سواد رسانه اي در مقام متغير مستقل با ابعاد آگاهي از اهداف پنهان پيام هاي رسانه اي, درك محتواي پيام هاي رسانه اي, گزينش آگاهانه پيام هاي رسانه اي, نگاه انتقادي به پيام هاي رسانه اي و در نهايت تجزيه و تحليل پيام هاي رسانه اي هستند كه تلاش شد در حوزه سبك زندگي ابعاد متغير وابسته از ديدگاه هاي وبر, و وبلن و در حوزه سواد رسانه اي ابعاد متغير مستقل از ديدگاه هاي تامن, هابز, و پاتر اخذ و استنباط شود.

شكل3-1: شبكه مفهومي

منبع: محقق ساخته با استفاده از چارچوب مفهومي

فصل سوم:
روش شناسي تحقيق

مقدمه
پس از تدوين هدف ها, سئوال ها, و چارچوب مفهومي تحقيق در فصل هاي پيشين در اين فصل مباحث روش شناختي مورد بررسي قرار مي گيرند. روش تحقيق, مشخص ساختن روش جمع آوري داده ها, جامعه آماري, حجم نمونه, روش نمونه گيري, تعريف نظري و عملي متغيرها, پايايي و روايي ابزار اندازه گيري و سرانجام نحوه تجزيه و تحليل داده ها بخش هايي است كه در اين فصل تدقيق مي شوند.

3-1- روش تحقیق
اين تحقيق اكتشافي است چرا كه براي نخستين بار است كه در ايران انجام مي شود. در اين روش پژوهشگر چارچوبي خاص را برای تعریف مسئله یا معیارهای جمع آوری اطلاعات و همین طور واحد تجزیه و تحلیل تعریف و مشخص نمی کند لذا در این روش پژوهشگر با داشتن یک چارچوب کلی از مسئله یا موضوع تحقیق به کنکاش در مورد گستردگی یا عمق مسئله می پردازد. بدین ترتیب بسیاری از پدیده ها یا ارتباط های ناشناخته کشف شده یا معنای آن ها واضح تر می شوند. در تحقیق اکتشافی پژوهشگر سعی می کند اطلاعاتي بیشتر و عمیق تر از یک پدیده خاص را مشخص نماید و آشنایی بیشتر با ماهیت پدیده پیدا کند. این امر باعث می شود پژوهشگر بتواند پرسش های پژوهشی دقیق تر را در مورد فرآیندها و نتایج اساسی ناشی از پدیده مورد بررسی صورت بندی کند. از آن جا كه نوع تحقيق اكتشافي بوده و فرضيه آزما نيست لذا در اين پژوهش با سئوال هايي رو به رو هستيم كه داراي شكلي فرضيه مانند هستند(نيرومند,1392).
روش پژوهش حاضر از نوع پيمايش است. اين روش يكي از قديمي ترين فنون تحقيق به شمار مي رود. تحقيق پيمايشي عمدتا در مطالعاتي به كار مي رود كه در آن ها واحد تحليل, فرد در نظر گرفته مي شود. با نمونه گيري احتمالي دقيق مي توان گروهي از پاسخ گويان را فراهم آورد كه ويژگي هاي آنان منعكس كننده ويژگي هاي جمعيتي بزرگ تر محسوب شود و پرسش نامه استاندارد شده و يا محقق ساخته با استفاده از چارچوب نظري يا مفهومي, داده هايي به دست مي دهد كه با داده هايي كه از همه پاسخ گويان به دست مي آيد در يك جهت هستند. هم چنين پيمايش ها وسيله اي بسيار خوب براي سنجش نگرش ها و جهت گيري ها در جمعيت هاي بزرگ محسوب مي شوند(نيرومند,1392).

3-2- روش جمع آوري داده ها
روش جمع آوري داده ها در اين پژوهش به كمك ابزار پرسش نامه است. هدف از تنظيم پرسش نامه اين است كه از طريق طرح سئوال ها, متغيرهاي تحقيق سنجيده شوند و با استفاده از آن روابط بين متغيرها مورد سنجش واقع شده تا محقق به شيوه علمي سئوال ها و نظريه هاي تحقيق را تاييد يا رد كند. سئوال هاي پرسش نامه مختصرند به طوري كه تمامي پاسخ گويان بتوانند دركي واحد از آن بيابند(نيرومند,1392).
ابزار مزبور در اين پژوهش, محقق ساخته از نوع بسته پاسخ و بر اساس مقياس پنج درجه اي ليكرت است. پرسش نامه مزبور از دو بخش شامل سئوال هاي جمعيت شناختي(شماره1 و2) و سئوال هاي اصلي(شماره3 تا 42) تشكيل مي شود. سئوال هاي اصلي شامل سئوال هاي مربوط به متغير مستقل(شماره3 تا 22) و متغير وابسته(شماره23 تا 42) تقسيم شده است. در خصوص متغير مستقل سئوال هاي3 تا 6 براي سنجش درك محتواي پيام هاي رسانه اي, سئوال هاي 7 تا 10 براي سنجش آگاهي از اهداف پنهان پيام هاي رسانه اي, سئوال هاي11 تا 14 براي سنجش گزينش آگاهانه پيام هاي رسانه اي, سئوال هاي15 تا 18 براي سنجش نگاه انتقادي به پيام هاي رسانه اي و در نهايت سئوال هاي19 تا 22 براي سنجش تجزيه و تحليل پيام هاي رسانه اي است. در خصوص متغير وابسته سئوال هاي23 تا 26 براي سنجش رفتار با والدين, سئوال هاي 27 تا 30 براي سنجش ارتباط با جنس مخالف, سئوال هاي31 تا 34 براي سنجش رفتار در مدرسه, سئوال هاي35 تا 38 براي سنجش نوع لباس پوشيدن و در نهايت سئوال هاي39 تا 42 براي سنجش تفريحات است. جهت سئوال هاي شماره 16, 17 ,22 ,27 28, 29, 30, 35 ,36 37, 38 و 42 منفی و جهت مابقی سئوال ها مثبت است. به منظور جمع آوري اطلاعات در رابطه با سئوال هاي مذكور پرسش نامه مورد نظر در ميان اعضاي نمونه آماري توزيع شد.

3-3- جامعه آماري
عبارت است از مجموعه اي از افراد كه حداقل داراي يك صفت يا ويژگي مشترك هستند(نيرومند,1392). در اين تحقيق جامعه آماري نوجوانان 15تا 18ساله دبيرستاني منطقه شش تهران هستند كه در سال تحصيلي 1393-1392 شامل جامعه اي بالغ بر 25530 نفر از مجموع 192 مدرسه دوره متوسطه دوم منطقه مزبور است.

3-4- حجم نمونه
نمونه گيري فرايند انتخاب مشاهده هاست. از آن جا كه دسترسي به تمامي اعضاي جامعه آماري امكان پذير نبوده, هزينه بردار و زمان بر است بخشي از جامعه در مقام نمونه انتخاب مي شوند. به بيان ديگر نمونه گيري, انتخاب تعدادي از افراد از يك جامعه تعريف شده در مقام نماينده آن جامعه است يعني انتخاب درصدي از يك جامعه در مقام نماينده آن جامعه(نيرومند,1392).
براي نمونه گيري اين پژوهش بر اساس جدول نمونه برداري كرجسي و مورگان حجمي نمونه معادل 379 نفر از 10 مدرسه انتخاب شدند.
جدول 3-5: جدول نمونه گيري كرجسي و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سواد رسانه ای، پردازش اطلاعات، زیبایی شناختی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی جنس مخالف، پرسش نامه، اوقات فراغت