پایان نامه با واژگان کلیدی پرستاران شاغل، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

شناسايي قرار داده شد.
در اين مطالعه جمعآوري دادهها از سه روش انجام شد: اول از طريق جمعآوري دقيقـه به دقيقـه دادهها ي مربوط به فعاليت 11 پرستار در 6 بيمارستان ، دوم با استفاده از سوالات مربوط به موانع مراقبتي و از طريق مصاحبه با 6 پرستار در دسترس و سوم از طريق نظر سنجي پرستاران و مديران شاغل در 48 بخش واقع در 11 بيمارستان در رابطه با تعداد دفعات تجربه کردن مسائل خاص سيستم کار را در شيفت کاري گذشته. ميزان پاسخدهي کل نمونههاي مورد پژوهش 26 % بود. نود و سه درصد از شرکت کنندهگان در پژوهش مونث بودند. همچنين متوسط سابقه کار باليني و متوسط سابقه کار آنها در آن بيمارستان به ترتيب 18 و 12 سال بود.
در يافتههاي حاصل از نظرات پرستاران و مديران نشان داده شد که: پرستاران به طور متوسط دريک شيفت 8 ساعته، 4/8 شکست عملياتي را تجربه کرده بودند. بيشترين گروه شکستها به ترتيب تناوب مربوط به: مسائل دارويي، دستورات پزشک، مسائل مربوط به تدارکات(درست نبودن ياحذف شدن وعده هاي غذايي بيمار)، مسائل مربوط به کارکنان وتجهيزات نامناسب بود. نتايج کلي مشاهده نشان داد که از آنجاييکه پرستاران در حين انجام وظيفه در هر شيفت 8 بار دچار شکست عملياتي شده بودند، از اين رو با فشار حجم کار مواجه هستند.
همچنين نتايج بيانگر آن بود که: پرستاران علاوه بر حجم کار، دامنه وسيعي از مسئوليتها را بر عهده داشتند. به طور ميانگين پرستاران در طي شيفت، 84 فعاليت مختلف را انجام ميدادند. وقفههاي عملياتي پرستاران شامل: منقطع شدن کار، در هم آميختگي کار، اولويـت بندي کردن مجـدد و مداخـلات ميباشد. در ضمن شيوع اين وقفهها به ترتيب 52-729-85-89 و955 مورد گزارش شده است که: از اين ميان به ترتيب 18-15-8-4 و45 مورد ناشي از شکستهاي عملياتي و بقيه ناشي از ملاحظات مربوط به مراقبت از بيمار مي باشد. يافتههاي اين مطالعه نشان داد که: در 95% موارد، ، در هم آميختگي و نياز به اولويت بندي مجدد کارها، بدليل شرايط و ماهيت ذاتي کار پرستاري (قطع شدن و غير قابل پيش بيني بودن) غير قابل اجتناب ميباشد. لذا قدم اول و ضروري در ايمني بيمار حصول اطمينان از فشار کار مناسب و توانايي پرستار در کنترل عملکرد خويش ميباشد. از اين رو با طراحي سيستم کار و با بهبود دادن فرايندهايي که باعث وقوع خرابي و اختلالات درسيستم کار ميشوند و در نتيجه با پيشگيري و کاهش وقوع وقفهها و خطاها ميتوان اثربخشي را افزايش داد(60).

از مطالعات ديگري که به منظور شناسايي نتايج حاصل ار ايجاد تغيير و بهبود وضعيت محيط کاري پرستاران صورت گرفته، پژوهش هال63و همکارانش ميباشد. آنان طي مطالعهاي نيمه تجربي به بررسي تاثير مداخلات طراحي شده جهت بهبود محيط کار روي پيامدهاي مرتبط با پرستار و بيمار پرداختند. در اين مطالعه، 8 بيمارستان از نقاط مختلف استان انتاريو در کانادا، بطورتصادفي انتخاب گرديد. نمونههاي مورد پژوهش شامل : 16 مدير بخش، 1137 بيمار و 296 پرستار تحصيل کرده بودند. در اين پژوهش ابتدا اطلاعات پايهاي از همه بخشهاي شرکت داده شده گرفته شد. سپس مداخلاتي جهت تغيير در اين بخشها اعمال گرديد و بلافاصله بعد از تکميل مداخلات اطلاعات جمعآوري شد. جهت بررسي تاثيرات کوتاه مدت و بلند مدت اين مداخلات و با در نظر گرفتن اينکه اين تاثيرات نياز به زمان دارند، سه و شش ماه بعد نيز پيگيريهاي لازم انجام شد. درهر مداخله طراحي شده، از يک چارچوب مشتمل بر سه بعد، به منظوراعمال بهبود کيفيت در هر واحد مورد مطالعه استفاده گرديد. ابعاد اين چارچوب شامل: 1-تشخيص و انتخاب يک عامل کليدي که روي بار کاري پرستاران بخشها تاثير ميگذارد، 2-تجزيه وتحليل فرايندهاي مربوط به هر عامل و 3-تعيين، انتخاب و اعمال مداخله تغييري بودند.
اطلاعات توصيف کننده شاخصهاي دموگرافيک پرستاران، از طريق مسئولان اين بخشها و همچنين اطلاعات مرتبط با پيامدهاي مربوط به پرستاران، از طريق مطالعه انجام شده روي پرستاران تحصيلکرده شاغل در بخشهاي مورد مطالعه بدست آمد. در زمينه پيامدهاي مربوط به پرستار از مقياسهاي موضوعي تائيد شده از قبيل : مقياس رضايت مندي مک کلووسکي64، شاخص کيفيت محيط کار65، پرسشنامه تاثير مراقبت66، ابزار درک از مديريت پرستاري67، شاخص استرس شغلي68ومقياس عمومي استرس69 استفاده شد. اطلاعات مربوط به پيامدهاي مرتبط با بيمار از از طريق موارد موضوعي متعددي که قبلا حساسيت آنها نسبت به بيماري و مراقبت سنجيده شده بود، مثل شاخص فعاليت روزانه بيمار( ADL )70 ، مراقبت از خود از نوع درماني71، رضايت بيمار72 و همچنين پرسشنامه قضاوت بيمار راجع به کيفيت بيمارستان73 بدست آمد.
در اين مطالعه بدليل جمعآوري اطلاعات مربوطه در سطوح يا بخشهاي مختلف، از تجزيه و تحليل چند مرحله اي74 و مدل خطي سلسله مراتبي75 استفاده شد. ضمنا تجزيه و تحليل دادهها در سه سطح انجام گرديد که شامل: 1- سطح فرد که شامل اطلاعات مربوط به پرستاران و بيمـاران بخشهاي مختلـف بود، 2- سطح بخش که مربوط به اطلاعات مرتبط با شاخصهاي بود. جهت نشان دادن تفاوتهاي چشمگير زمان اول و چهارم مطالعه، متغيرهاي بدست آمده از بررسي اطلاعات در مدل قرار داده شد.
نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که: نود وپنج درصد(95%) از پرستاران شرکت داده شده در مطالعه مونث بودند. همچنين محدوده سني شرکتکنندگان متوازن بود. از شرکت کنندگان به ترتيب (76%)، (22%) و (4/1 %) داراي مدارک ديپلم يا دوره هاي آموزشي، ليسانس و فوق ليسانس بودند. بيست ونه درصد (29%) از شرکتکنندگان در مطالعه داراي کمتر از 5 سال سابقه کار و (13% ) نمونههاي مورد پژوهش از تجربه کاري 5 تا 9 سال برخوردار بودند. فراواني نمونههايي که بيشتر از 25 سال سابقه کار داشتند (پرستاران ارشد) و پرستاران داراي 25-10 سال سابقه کاري به ترتيب (20%) و(13-10%) از از کل نمونههاي مورد پژوهش بودند. مراقبت از بيمار در ( 60%) از بخشهاي مورد مطالعه بر اساس مدل ارائه مراقبت کلي بيمار76، در(30%) از بخشها به صورت کار گروهي77 و در (10%) باقيمانده به صورت مدل مراقبت اوليه پرستاري78 اجرا ميشد. حدود نيمي از محيطهاي پژوهش (49%) شاغل در بخش داخلي و بقيه (51%) در بخش جراحي شاغل بودند. نتايج حاصل از اطلاعات دموگرافيک بيماران نشان داد که(َ56% ) آنان زن بودند. همچنين پنجاه و شش درصد از بيماران سن بالاتر از60 سال داشتند. و(46%) بيماران بستري در بخش داخلي و بقيهي آنان در بخش جراحي بستري بودند.
در نتايج حاصل از مداخلات مورد نظر، بين مرحله اول و چهارم مطالعه، فقط يک افزايش چشمگيرآماري( 021/0 = P ) در کيفيت کار از ديدگاه پرستاران مشاهده شد و تغيير ديگري در پيامدهاي مربوط به بيمار و پرستار حاصل نگرديد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل دادههاي فـردي و اطلاعات بخشها در مورد پيامدهاي مرتبط با پرستار به اين صورت بود که سن پرستاران تاثير چشمگيري در نگرش آنان نسبت به کيفيت کار داشت. پرستاران مسن تر(006/0=P) و داراي سظح تحصيلات بالاتر(004/0=P) درک بالاتري از مديريت بخش داشتند. همچنين اطلاعات جمع آوري شده در سطح مرتبط با بخش نشان داد که بالاتر بودن متوسط سن پرستاران بخشها، با نگرش بهتر آنان نسبت به مديريت بخـش(035/0=P)، کيفـيت کار پاييـن تر (028/0=P) و ميـزان استـرس شغـلي بالاتـر(003/0=P ) همـراه ميباشد. در بخشهايي که تعداد پرستاران شاغل داراي مدرک ليسانس کمتر بودند، نگرش بهتري نسبت به مديريت پرستاري بخش(328/0=P ) وجود داشت. درسطح فردي، پرستاران داراي مدرک ليسانس نسبت به پرستاران داراي مدرک ديپلم، ميزان بالاتري از استرس شغـلي(049/0=P ) را گـزارش کردند. همچنين افزايش سابقه کار پرستاران در بيمارستان با افزايش کيفيت مراقبت(024/0=P) همراه بود. در سطح فردي، پرستاراني که به صورت اختياري مشغول به کار بودند نسبت به پرستاران تمام وقت و نيمه وقت، سطح بالاتري از رضايت شغلي(044/0=P) را گزارش کردند. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به بخشها نشان داد که در بخشهاي داراي تعداد پرستار نيمه وقت بيشتر(016/0=P ) نسبت به بخشهاي داراي پرستار تماموقت بيشتر(046/0=P)، ميزان رضايت شغلي بيشتري وجود داشت. همچنين با افزايش تعداد پرستار تحصيل کرده در بخش (037/0=P) ، تنشهاي شغلي گزارش شده کاهش يافت.
در بخشهايي که به پرستاران تعداد بيماران بيشتري جهت مراقبت واگذار شده بود، پاسخ هاي ارائه شده از سوي نمونههاي مورد پژوهش، کيفيت کارپايين تر(030/0=P)، مديريت بخش ضعيف تر(020/0= P) و استرس شغلي بيشتر (043/0 =P) گزارش گرديد. پرستاران شاغل در بخشهاي داخلي نسبت به پرستاران شاغل در بخشهاي جراحي، کيفيت مراقبت بالاتري(000/0=P) را نشان دادند. در پرستاراني که به صورت گروهي کار ميکردند، نسبت به آنهايي که در ارائه مراقبت تابع مدل مراقبت کلي از يک بيمار بودند، رضايت شغلي بالاتر(013/0=P) مشاهده گرديد. در نهايت، پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي نسبت به پرستاران شاغل در بيمارستانهاي عمومي، کيفيت کار و محيط کار (001/0= P)، ميزان رضايت شغلي (001/0= P) و مديريت پرستاري را (000/0=P) در سطح بالاتر و ميزان تنش شغلي کمتري(000/0=P) را گزارش کردند.
يافتههاي حاصل از قسمت پيامدهاي مربوط به بيمار در اين مطالعه نشان داد که بيماران بستري در بيمارستانهاي آموزشي نسبت به بيماران بستري در بيمارستانهاي عمومي، سطح بالاتري از کيفيت مراقبت (004/0=P)، فوائد مراقبت پرستاري (007/0 =P) و استقلال در انجام امور روزانه/ADL (000/0=P) را در گزارش کردند. همچنين قضاوت بيماران بستري در بخشهاي داخلي، در مورد کيفيت مراقبت در مقايسه با بيماران بستري در بخشهاي جراحي مثبت گزارش شد(014/0=P). در مقابل، بيماران بستري در بخشهاي جراحي نسبت به بيماران بستري در بخشهاي داخلي توانايي بالاتري در مراقبت از خود (008/0=P) و سطح بالاتري از استقلال در انجام امور روزانه (008/0=P) داشتند. بيماران بستري در بخشهايي که تعداد پرستاران موقتي بيشتري استخدام کرده بودند در قياس با بخشهايي که پرستاران تماموقت و نيمهوقت بيشتري داشتند، فوائد بهداشتي مراقبت پرستاري را در سطح بالاتر گزارش نمودند. همچنين نتايج نشان داد که بيماران بستري در بخشهاي داراي تعداد بيشتر پرستاران با تجربه در قياس با بيماران بستري در بخشهاي داراي تعداد پرستار تحصيلکرده بيشتر، از توانايي بيشتر در مراقبت از خود (021/0=P) و سطح بالاتري از استقلال در انجام امور روزانه برخوردار بودند.در اين مطالعه، پس از اعمال مداخله در محيط کار، شرايط کار و محيط کار از ديدگاه پرستاران مناسبتر گزارش شد و اهميت سهم شاخصهاي دموگرافيک بخشها روي بارکاري پرستاران در محيط کار نشان داده شد. بطوريکه در پرستاران مسنتر ميزان کمتري از کيفيت کار و محيط کار و سطح بالاتري از استرس شغلي گزارش شد. همچنين گزارش شد که با افزايش سن و سواد پرستار، ديدگاه آنان نسبت به مديريت بخش و با افزايش تجربه آنان، ديدگاه آنان نسبت به کيفيت مراقبت مثبـتتر ميشود. همچنين استرس شغلي در پرستاران داراي مدرک ليسانس نسبت به پرستاران داراي مدرک ديپلم بيشتر ميباشد.
از نتايج ديگـر اين مطالعـه اين بود که شاخصهاي بخشها و بارکاري آنها روي پرستـاران تاثير ميگذارند. بطوريکه در پرستاران بخشهاي داخلي نسبت به پرستاران بخشهاي جراحي و همچنين در پرستاراني که بطورگروهي کار ميکردند، کيفيت مراقبت بالاتر ديده شد. از سوي ديگر شاخص هاي بخش و بيمارستان روي پيامد هاي مربوط به بيمار هم تاثير ميگذارد. بطوريکه کيفيت و فوائد بهداشتي مراقبت پرستاري و استقلال در انجام امور روزانه از ديدگاه بيماران بستري در بيمارستانهاي آموزشي نسبت به بيماران بستري در بيمارستانهاي عمومي، در سطح بالاتري گزارش شد. بيماران بستري در بخشهاي جراحي اطلاعات بالاتر و توانايي بيشتري در انجام مراقبت از خود و استقلال در انجام امور روزان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی پرستاران شاغل، آموزش خانواده Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارزيابي، بخشهاي، تغيير