پایان نامه با واژگان کلیدی وجوه نقد، مدیریت سود، رگرسیون، اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

با شرکت های منتخب در نمونه تصادفی، از جداول تلخیص داده ها استفاده شده است.
ج) چک لیست:
از این ابزار جهت مستند ‌سازی یا کاوش‌اینترنتی در ارتباط با مبانی نظری یا پیشینه تحقیق به عنوان روشی موازی در کنار مطالعه کتابخانه ای استفاده‌ شده است. بدین منظور به نشریات، کتب و مقالات الکترونیک مراجعه گردیده است.

3-8..پایایی و اعتبار ابزار پژوهش
پايایی دلالت بر آن دارد که ابزار اندازه‌گيری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد. دامنه ضریب پایایی از صفر تا یک است (هومن، 1370).
در ارتباط با اعتبار و پایایی ابزار گردآوری داده ها بسته به مورد به صورت زیر عمل شده است:
الف ) پایایی ابزار تحقیق:
پایایی یعنی تکرار پذیری نتایج اندازه گیری، یعنی اگر اندازه گیری تکرار شود همان نتایج قبلی به دست آید . به طور کلی اگر مبدا زمانی یک متغیر، تغییر کند و میانگین و واریانس و کواریانس آن تغییری نکند، در آن صورت متغیر پایاست و در غیر این صورت متغیر، ناپایا خواهد بود. در پژوهش حاضر برای تشخیص پایایی داده های خام مربوط به نمونه تصادفی پایلوت داده های گردآوری شده در ارتباط با متغیرهای مستقل و تابعی، که در نمونه پایلوت بدست آمده بود با نتایج بدست آمده برای کل نمونه که بخشی از آن شرکت های پایلوت بودند مورد مقایسه قرار گرفته و با عنایت به فقدان مغایرت بین داده های به دست آمده در دو نوبت مطالعه افراد مشابه آماری از پایایی داده هاو ابزار تحقیق، و به عبارتی تکرار پذیری نتایج اطمینان حاصل شده است. علاوه بر این اتکا به اسناد ممیزی شده مثل صورت های مالی حسابرسی شده پایایی داده های گردآوری شده را تضمین نموده است.

ب ) اعتبار ابزار تحقیق:
برای تعیین اعتبار محتوایی، در تحقیقات پس رویدادی از منابع یا مدارک ممیزی شده و نیز استفاده از منابع موازی که همدیگر را تائید کنند استفاده می شود ، که این کار دقت و اعتبار را بالا می برد . در این تحقیق هم برای تعیین اعتبار به مطالعه و بررسی صورت های مالی، یادداشت های پیوست و حتی الامکان مدارک ممیزی شده قابل اعتماد مرتبط با داده های عملکردی در شرکت های منتخب بورسی استناد شده است.

3-9.روشهای تجزيه و تحليل دادهها
در این تحقیق جهت پردازش داده ها، محاسبه و آزمون های آماری و به طور کلی تجزیه و تحلیل داده ها به ترتیب از ابزار و روش های آماری و غیر آماری، مدل و نرم افزارهای زیر استفاده شده است:
1) روش های آماری:
این روش ها در چهار دسته روش های توصیفی، تحلیل پیش فرض ها ، تعیین ارتباط بین متغیرها و نهایتا تعمیم یافته ها تقسیم می شوند، به شرح ذیل مورد استفاده قرار گرفته اند:
الف) روش های توصیفی:
که در این تحقیق از شاخص های آماری میانگین ، انحراف معیار ، حداقل و حداکثر ، ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد برای توصیف نمونه آماری و توصیف داده ها استفاده شده است.

ب) روش های تحلیل پیش فرض ها :
از آنجا که به تبعیت از تحقیقات مشابه و مرتبط در حوزه مالی و حسابداری و از جمله در ارزیابی رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود، در این تحقیق نیز از رگرسیون خطی مرکب استفاده شده و در این تحلیل رگرسیونی از داده های عملکردی سال های (1388-1392) به عنوان یک بازه زمانی 5 ساله و در نتیجه به روش داده های تابلویی (DATA Panel ) استفاده شده است،پیش فرض های این روش مبتنی بر فروض مدل کلاسیک و نمونه های وابسته متعلق به چند مقطع زمانی به شرح زیر ارزیابی شده اند :
یک)ارزیابی نرمال بودن توزیع متغیرها:با عنایت به کمی فاصله ای و عمدتا پیوسته بودن متغیرها، از این روش برای ارزیابی نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق استفاده شده و آزمون مورد استفاده با آماره کولموگروف- اسمیرونوف بوده و در مواردی که فرض نرمال بودن برقرار نبوده از تبدیل لگاریتم مجذورات متغیر بهره گرفته شده است.
دو) ارزیابی نرمال بودن توزیع باقی مانده ها: در این راستا از مقایسه هیستوگرام توزیع خطاها با منحنی متناظر نرمال استاندارد استفاده شده است. تقریبا صفر بودن میانگین و یک بودن انحراف معیار توزیع خطاها حاکی از انطباق توزیع خطاها بر توزیع نرمال تلقی شده است.
سه)آزمون ثبات واریانس ها: در این زمینه از آزمون وایت با فرض صفر همسانی یا برابری واریانس ها و نمودار پراکندگی استفاده شده است
چهار)استقلال خطی متغییرهای مستقل: به منظور ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل و به تعبیری ارزیابی برقراری فرض جمع پذیری از تحلیل همبستگی خطی پیرسون، علاوه بر ارزیابی نظری، استفاده شده است که در آن به صفر میل کردن ضرایب همبستگی حاکی از قابل اغماض بودن تاثیرات متقابل متغیرها و به تعبیری استقلال خطی متغیرهای مستقل بوده است.
پنج) همسان سازی داده ها: در ارتباط با متغیر هایی نظیر مازاد جریان وجوه نقد، از آن جهت که داده های مربوط به متغیر به صورت مطلق و بر مبنای ارزش ریالی تعریف شده بود، به منظور فراهم کردن قابلیت مقایسه ارزش های متعلق به زمان ها یا تلفیق داده های مربوط به سال های مختلف عملکردی از تعدیل داده ها به روش لگاریتمی یا در صورت امکان از تعدیل بر مبنای شاخص عمومی قیمت ها استفاده شده است.
شش)استقلال باقی مانده ها: به منظور ارزیابی استقلال باقی مانده ها یا خطاهای در برآورد رابطه خطی مرکب بین متغیرهای وابسته و مستقل از آماره دوربین واتسون بهره گرفته شده است. ملاک استقلال خطی خطاها یا اختلاف بین مدیریت سود واقعی و برآوردی، قرار گرفتن این آماره در فاصله بین 1.5 تا 2.5 می باشد.
هفت) تعیین نوع تحلیل تابلویی: علاوه بر پیش فرض های مدل کلاسیک رگرسیونی، به جهت استفاده از داده ها در یک بازه زمانی 5 ساله و به عبارتی 5 نمونه وابسته و لذا به کارگیری تحلیل داده های تابلویی، به منظور انتخاب از بین روش های ثابت یا غیر ثابت و اثرات تصادفی یا غیر تصادفی از آزمون های چاو و هاسمن استفاده شده است .

ج) روش های تعیین ارتباط بین متغیر ها:
پس از ارزیابی پیش فرض ها به شرح بند قبل، در مواردی که پیش فرض نرمال بودن توزیع داده ها برقرار نبوده، با استفاده از روش های نرمال سازی، از رگرسیون خطی مرکب به روش ترکیبی یا تحلیل داده های تابلویی استفاده شده است. ضمنا به منظور اعتبارسنجی استفاده از این روش از تفسیر ضریب تعیین بهره گرفته شده که به یک میل کردن آن حاکی از قوی بودن رابطه خطی بین متغیرها بوده است.
د) روش های تعمیم نتایج:
با توجه به اینکه از نمونه گیری تصادفی استفاده شده است، برای تعمیم نتایج از آزمون خطی بودن ، معنی دار بودن پارامترهای برآوردی در رگرسیون ازآزمون فیشر استفاده شده است.
2) سایر روش ها:
در این تحقیق از تحلیل محتوا جهت تحلیل ادبیات تحقیق، مبتنی بر تحلیل ادبیات بر اساس تشابهات و تمایزات، استفاده شده است .
3) مدل منطقی تحقیق:
در این بخش از روش تحقیق، مدل تحقیق به عنوان چارچوب کلی تعریف متغیرها، نحوه اندازه گیری، دسته بندی آن ها، رابطه بین متغیرها و نحوه برآورد این رابطه با استفاده از دو بیان ریاضی و مفهومی استفاده شده است. مدل تحقیق حاضر بر مبنای تحقیق راسمین و دیگران(2014) تبیین گردیده است.
الف) رابطه‌کلی:
Yj= f (X1j, X2j, X3j, X4j, X5j)

ب) تعریف متغیرها
متغیرهای مورد استفاده در رابطه‌کلی به صورت زیر تعریف شده‌اند:
Yj: مدیریت سود
X1j: جریان نقد نسبی
X2j: مازاد جریان نقد آزاد
X3j: کیفیت حسابرسی
X4j: اهرم مالی
X5j: اندازه شرکت
ج) دسته بندی ‌متغیرها:
در این تحقیق، Yj به عنوان متغیر تابعی یا وابسته و X1j, X2j, X3j, X4j, X5j متغیرهای مستقل تلقی شده و به جهت عدم استفاده از روش های کنترلی، متغیری به عنوان متغیر کنترلی تعریف نشده است.

د) اندازه گیری متغیرها:
اندازه گیری متغیرهای مستقل و تابعی در این تحقیق وفق تحقیق راسمین و همکاران(2014) و به صورت زیر انجام شده است:
ردیف
شرح متغیر
نماد
اندازه گیری
1
مدیریت سود
Yj
وفق مدل تعدیل شده جونز(1991)
2
جریان نقد نسبی
X1j
تفاضل جریان نقد ابتدا و انتهای دوره / جریان نقد اول دوره
3
مازاد جریان نقد آزاد
X2j
سود عملیاتی قبل از استهلاک- هزینه های تامین مالی و مالیات
4
کیفیت حسابرسی
X3j
متغیر کیفی بر مبنای استفاده از موسسات حسابرسی طرف قرارداد شرکت های برتر بورسی
5
اهرم مالی
X4j
مجموع بدهی پایان دوره / مجموع دارایی ها پایان دوره
6
اندازه شرکت
X5j
لگاریتم طبیعی ارزش شرکت در پایان دوره

علاوه بر این جزییات محاسباتی مربوط به متغیرها وفق تحقیق راسمین و همکاران(2014) به شرح ذیل بیان شده است:
مدیریت سود( Yj DAC=): دراین پژوهش به منظور اندازه گیری مدیریت سود از معیار اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است ، روش اقلام تعهدي اختیاري فرض میکند که مدیران براي مدیریت سود اساساً به اختیارات خود در خصوص اقلام تعهدي حسابداري تکیه میکنند. اقلام تعهدي شامل اقلام تعهدي اختیاري و غیراختیاري میباشد، درحالي که اقلام تعهدي غيراختياري به واسطه مقررات، سازمانها و ديگر عوامل خارجي محدود هستند، اقلام تعهدي اختياري، قابل اعمال نظر توسط مديريت هستند. بنابراين جزء اختياري اقلام تعهدي به عنوان شاخصي در جهت کشف مديريت سود در واحدهاي تجاري، در مطالعات حسابداري به کار گرفته شده است در این تحقیق از مدل تعدیل شده جونز (1991) بهره گرفته شده است، در مدل تعدیل شده جونز ابتدا کل اقلام تعهدی به شرح زیر محاسبه میگردد:

: کل اقلام تعهدی شرکت i در سال t
: تغییر در داراییهای جاری شرکت i بین سال t و t-1
: تغییر در بدهیهای جاری شرکت i بین سال t و t-1
: تغییر در وجه نقد شرکت i بین سال t و t-1
: تغییر در حصه جاری بدهیهای بلندمدت شرکت i بین سال t و t-1
: تغییر مالیات بر درآمد قابل پرداخت شرکت i بین سال t و t-1
: استهلاک و هزینه استهلاک شرکت i در سال t
سپس تغییر در اقلام تعهدی از رابطه زیر برآورد گردیده است:
〖TAC〗_(i,t)/〖TA〗_(i,t-1) =α_0+α_1 (1/〖TA〗_(i,t-1) )+α_2 ((〖∆REV〗_(i,t)-〖∆REC〗_(i,t))/〖TA〗_(i,t-1) )+α_3 (〖PPE〗_(i,t)/〖TA〗_(i,t-1) )+ε_(i,t)

〖TAC〗_(i,t) : کل اقلام تعهدي شرکت i در سال t
〖TA〗_(i,t) : جمع داراییهای شرکت i در سال t-1.
〖∆REV〗_it : تغییر در فروش خالص شرکت i بین سال t و t-1
〖∆REC〗_it : تغییر در حسابهاي دريافتني شرکت i بین سال t و t-1
〖PPE〗_it : ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات شرکت i در سال t
ε_(i,t) نشان دهنده خطا یا پسماند مدل است.
و در مرحله آخر، اقلام تعهدي اختياري (DAC) به شرح زير محاسبه شده است:
〖 DAC〗_it= 〖TAC〗_(i,t)-〖NAC〗_it
جریان وجوه نقد نسبی (X1j =Relcfo): وفق تحقیق چونگ و همکاران (2005)، شرکت هایی که جریان وجوه نقد بالاتری دارند به احتمال بیشتر از مدیریت سود -کاهش دهنده سود استفاده می کنند. جریان وجوه نقد نسبی طبق مدل آنها به صورت زیر تعریف شده است:
〖RelCFO〗_it=((tسال پایان در i شرکت عملیاتی نقد وجوه جریان)-(t-1سال پایان در i شرکت عملیاتی نقد وجوه جریان))/((t-1سال پایان در i شرکت های دارایی کل نقد وجوه جریان) )

مازاد جریان وجوه نقد آزاد (SFCF= X2j): در این پژوهش منظور از مازاد جریان وجوه نقد آزاد (SFCF) یعنی شرکت هایی که دارای جریان وجوه نقد انباشته (RCF) بالایی هستند و در عین حال از فرصت های رشد(PB) پایینی برخوردار هستند. در این پژوهش شرکت هایی که بالای میانه RCF و پایین میانه PB قرار دارند نشان دهنده شرکت هایی است که بطور بالقوه با مشکل نمایندگی SFCF مواجه هستند. به عبارتی شرکت هایی که از لحاظ RCF بالای میانه و از لحاظ PB در پایین میانه قرار دارند شرکت هایی هستند که دارای SFCF هستند.

نگهداشت جریان وجوه نقد به صورت زیر محاسبه گردیده است:
〖RCF〗_it=(〖NIBD〗_it- 〖TAX〗_it- 〖INT〗_it- 〖CSDIV〗_it- 〖PSDIV〗_it)/〖TA〗_(it-1)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی جامعه آماری، کیفیت حسابرسی، مبانی نظری، مدیریت سود Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کیفیت حسابرسی، اندازه شرکت، انحراف معیار، مدیریت سود