پایان نامه با واژگان کلیدی وجوه نقد، اقلام تعهدی اختیاری، مبانی نظری، قلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

Management):
مديريت سود هنگامي رخ مي دهد که مديران از قضاوتهاي شخصي خود درگزارشگري مالي استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغيير گزارشگري مالي دست کاري نمايند. مدیریت سود وفق مدل ها و معیارهای مختلفی چون موارد دستکاری سود، هموارسازی سود، مجموع اقلام تعهدی اختیاری، مربع اقلام تعهدی اختیاری و غیره اندازه گیری و بیان شده است.(هلي و والن،1999).
در این تحقیق بر مبنای مجموع اقلام تعهدی اختیاری وفق مدل تعدیل شده جونز(1991) مدیریت سود اندازه گیری و تعریف شده است.
4) اهرم مالی (LEV):
در اين تحقيق براي محاسبة اهرم مالی از نسبت مجموع بدهی ها در پایان دوره به مجموع دارایی ها در پایان دوره استفاده گرديده است. این نسبت به عنوان سنجه یکی از دیگر عوامل موثر بر افشای اجباری در کنار سنجه های کیفیت گزارش گری و مازاد جریان وجوه نقد، بهره گرفته شده است.

5) اندازه شرکت (SIZE)
در اين تحقيق براي محاسبة اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی ارزش شرکت در پایان دوره استفاده گرديده است. به منظور تعیین ارزش شرکت ارزش روز سهام در پایان دوره با ارزش دفتری بدهی ها جمع شده است. این نسبت به عنوان سنجه یکی از دیگر عوامل موثر بر افشای اجباری در کنار سنجه های کیفیت گزارش گری و مازاد جریان وجوه نقد، بهره گرفته شده است.
6) جریان نقد نسبی (Relcfo):
چونگ و همکاران (2005)، معتقدند که شرکت هایی که جریان وجوه نقد بالاتری دارند به احتمال بیشتر از مدیریت سود -کاهش دهنده سود استفاده می کنند. در این تحقیق جریان نقد نسبی از تفاضل جریان نقد عملیاتی بخش بر جریان نقد عملیاتی ابتدای دوره به دست آمده است. این نسبت به عنوان سنجه یکی از دیگر عوامل موثر بر افشای اجباری در کنار سنجه های کیفیت گزارش گری و مازاد جریان وجوه نقد، بهره گرفته شده است.
1-10.ساختار پژوهش
گزارش پژوهش موجود در پنج فصل مستقل ارائه شده است. به منظور انعکاس چارچوب حاضر، در این بخش، مختصری از مطالب عنوان شده در هر یک از فصلهای آینده، به شرح زیر بیان مشده است:
فصل اول: در این فصل از گزارش به طوری که مذکور افتاد کلیات تحقیق مشتمل بر مقدمه کلی، بیان موضوع، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، پرسش ها و فرضیات تحقیق، روش کلی و قلمرو تحقیق و نهایتا تعریف عملیاتی واژه ها و ساختار کلی گزارش تحقیق پرداخته شده است.
فصل دوم: نظریههای پیرامون موضوع پژوهش و مبانی نظری در مورد متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، پیشینه پژوهشهای قبل در دو بخش پژوهشهای داخلی و پژوهشهای خارجی ارائه شده و در نهایت مدل تحلیلی پژوهش ارائه شده است.
فصل سوم: این فصل از گزارش تحقیق به متدولوژی یا روش شناسی تحقیق اختصاص یافته است. در ابتدا روش تحقیق، جامعه، نمونه آماری، کفایت حجم نمونه و روش نمونه گیری مطرح و در ادامه روش ها و ابزار گردآوری داده ها، پایایی و اعتبار ابزار تحقیق و در نهایت روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها مشتمل بر روش های آماری و غیرآماری، مدل تحقیق و اجزای آن و نهایتا نرم افزارهای مورد استفاده در پردازش داده ها مطرح شده است.
فصل چهارم: این فصل از گزارش تحقیق به تحلیل توصیفی و استقرایی داده های به دست آمده از نمونه تصادفی مورد بحث قرار گرفته است. پس از مقدمه و بیان ساختار فصل، توصیف جامعه و نمونه آماری مطرح سپس به توصیف یافته های تحقیق بر مبنای شاخص های آماری پرداخته شده است. در ادامه پیش فرض های استفاده از روش رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی به عنوان روش تعیین ارتباط بین متغیرها مشتمل بر نرمال بودن توزیع متغیرها و باقی مانده ها، استقلال خطی متغیرهای مستقل و خطاهای در برآورد رابطه بین متغیرها، ثبات واریانس ها و نوع تحلیل تابلویی مورد استفاده، تشریح گردیده اند. در انتهای فصل بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی به برآورد پارامترها، بین رابطه ریاضی بین متغیرها، تفسیر نوع ارتباط بین متغیرها، تعمیم رابطه برآوردی و اعتبار سنجی رابطه برآوردی پرداخته شده است.
فصل پنجم: این فصل از گزارش تحقیق به تلخیص یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهادهای محقق اختصاص یافته است. در ابتدا پس از بیان مقدمه و ساختار فصل، خلاصه ای از یافته ها و مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه مطرح و در ادامه نتیجه گیری پیرامون رد یا قبول فرضیات تحقیق مبتنی بر تحلیل یافته ها به شرح فصل 4 پرداخته شده است. در ادامه پیشنهادهای محقق مبتنی بر نتایج تحقیق در دو بخش کاربردی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی بیان شده و نهایتا محدودیت هایی که اعتبار یا تعمیم نتایج به دست آمده از تحقیق را با تردید مواجه می سازد، عنوان شده است.

طی نمودار شماره 1-1 نمایی از ساختار گزارش تحقیق مبتنی بر محتویاتی که طی بندهای فوق بدان پرداخته شده، تصویر نموده است:
نمودار شماره 1-1: ساختار گزارش تحقیق

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1.مقدمه
طی فصل اول کلیات تحقیق در ارتباط با مقدمه کلی تحقیق، تبیین موضوع تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق حاضر، بیان مسئله تحقیق، اهداف کاربردی تحقیق، پرسش های تحقیق، فرضیات تحقیق، تعریف عملیاتی واژه ها، روش کلی یا نوع تحقیق، قلمرو تحقیق در ابعاد مختلف و نهایتا ساختار گزارش تحقیق مورد بحث قرار گرفته است.
در این فصل به مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشاره شده است. در ابتدا به مفاهیم و تعاریف اساسی در ارتباط با متغیرها اشاره کرده و در ادامه به مدل ها و روش های مورد استفاده پرداخته شده است. پس از آن پیشینه تحقیق در ارتباط با تحقیقات مرتبط یا مشابه انجام شده مورد بحث قرار گرفته و در نهایت مدل مفهومی تحقیق بر مبنای ادبیات تحقیق، تدوین گردیده است. در ارتباط با تحقیقات مشابه یا مرتبط، روش تحقیق مزبور و نتایج حاصل از آن، مورد بحث قرار گرفته است.
نقش اصلي گزارشگري مالي انتقال اثربخش اطلاعات مالي به افراد برون سازماني به روشي معتبر و به موقع است (هيات استانداردهاي حسابداري مالي 1984). براي انجام اين مهم مديران از فرصت هايي براي اعمال قضاوت در گزارش گري مالي برخوردار شده اند. البته مديران مي توانند از دانش خود درباره فعاليت هاي تجاري براي بهبود اثربخشي صورت هاي مالي به عنوان ابزاري براي انتقال اطلاعات به سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه استفاده نمايند. با اين حال چنانچه مديران براي گمراه كردن استفاده كنندگان صورت هاي مالي (درون سازماني و برون سازماني) از طريق اعمال اختيارات خود در زمينه گزينش هاي حسابداري در گزارش هاي مالي انگيزه هايي داشته باشند احتمال مي رود مديريت سود رخ دهد. از طرف ديگر كيفيت حسابرسي، يكي از موضوعات با اهميت در حوزه حسابرسي و بازار سرمايه است. به منظور شناخت مفاهيم و ابعاد مختلف كيفيت حسابرسي، مطالعات گوناگوني توسط محققان انجام شده است تا رابطه بين كيفيت حسابرسي و متغيرهاي ديگر كشف شود. از آن جا كه كيفيت حسابرسي در عمل به سختي قابل مشاهده است، تحقيقات در اين زمينه همواره با مشكلات زيادي روبرو بوده است.

2-2.مباني نظري
2-2-1.جريان نقد عملياتي
جريان نقد عملياتي، وجه نقد ايجاد شده در نتيجه عمليات شركت است كه معمولاً با كسر شدن همه ي هزينه هاي عملياتي از درآمدها به دست مي آيد، اما مجموعه اي از تعديلات بر روي سود خالص صورت ميگيرد يكي از روشهاي محاسبه ي جريان نقد عملياتي به شرح زير است: (ثقفی و هاشمی 1383).
ماليات ها – هزينه استهلاك + سود قبل از بهره و ماليات = جريان نقد عملياتي
روشهاي ديگري هم براي محاسبه ي جريان نقد عملياتي وجود دارد. صورت جريان وجه نقد تهيه شده براساس اصول پذيرفته شده ي حسابداري آمريكا با سود بعد از ماليات و اقلام استثنايي آغاز ميگردد و سپس تعديلاتي بابت هزينه استهلاك داراييهاي ثابت، سود (زيان) غيرعملياتي فروش دارايي هاي ثابت، تغييرات سرمايه در گردش، تغييرات بهره ي پرداختني و ماليات بر درآمد پرداختني و درآمد سرمايه گذاري انجام مي شود. در حاليكه صورت جريان وجه نقد بر اساس استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي با سود قبل از ماليات و اقلام غيرمترقبه و بر اساس استانداردهاي حسابداري ايران با سود عملياتي آغاز مي شود. (ثقفی و هاشمی 1383).
جريان نقد عملياتي وجوه نقدي است كه شركت از طريق انجام فعاليتهاي تجاري خود ايجاد مي كند. معيار مزبور احتمالاً نسبت به سود خالص، معيار بهتري از سود تجاري شركت است، زيرا شركت ميتواند سود خالص مثبت در صورت سود و زيان گزارش كند، درحاليكه قادر به پرداخت بدهيهاي خود نباشد. جريان نقد عملياتي را مي توان براي كنترل كيفيت سود شركت ها مورد استفاده قرار داد. براي مثال، اگر يك شركت در صورت سود و زيان خود سود گزارش كند اما جريان نقد عملياتي آن منفي باشد، ممكن است از تكنيكهاي حسابداري جسورانه استفاده كرده باشد. (دارابی و همکاران، 1392).
بورس اوراق بهادار تهران نيز براساس دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار، جريان نقد حاصل از عمليات را معياري براي كيفيت سود تلقي مي كند و در پذيرش شركت ها و نيز طبقه بندي شركت هاي پذيرفته شده در بازارهاي اول (تابلوهاي اصلي و فرعي) و دوم از آن استفاده ميكند. براساس بند 9 ماده 6 دستورالعمل مذكور، سود عملياتي شركت متقاضي پذيرش در بورس بايد در دو دوره ي مالي منتهي به پذيرش از كيفيت بالايي برخوردار بوده و مجموع جريان خالص وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي آن طي اين دوره ها مثبت باشد. (ثقفی و هاشمی 1383).

2-2-2.جريان نقد آزاد
جريان نقد آزاد معياري براي اندازه گيري عملكرد است و وجه نقدي را نشان مي دهد كه شركت پس از انجام مخارج لازم براي نگهداري يا توسعه ي دارايي ها، در اختيار دارد. جريان نقد آزاد از اين حيث داراي اهميت است كه به شركت اجازه مي دهد تا فرصت هايي را پيگيري كند كه ارزش سهامدار را افزايش مي دهد. بدون وجه نقد، توسعه ي محصولات جديد، انجام تحصيل هاي تجاري، پرداخت سودهاي نقدي به سهامداران و كاهش بدهي ها امكان پذير نمي باشد. در يكي از روش هاي اندازه گيري، جريان نقد آزاد از رابطه ي زير محاسبه مي شود: (رضایی و تیموری، 1391)
سود خالص + استهلاك دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود – تغيير در سرمايه در گردش – مخارج سرمايه اي = جريان نقد آزاد

در روش ديگر، جريان نقد آزاد از طريق كسر نمودن مخارج سرمايه اي از جريان نقد عملياتي محاسبه مي شود. گفتني است، بورس اوراق بهادار تهران به منظور قابليت مقايسه ي شركت هايي كه سهام آنها در بورس پذيرفته مي شود، براي محاسبه ي جريان نقد آزاد و افشاي آن در اميدنامه ي پذيرش و درج شركتها، از اين روش محاسباتي استفاده مي كند. جريان نقد عملياتي در صدر صورت جريان وجه نقد مي آيد و خالص مخارج سرمايه اي انجام شده هم از بخش فعاليت هاي سرمايه گذاري صورت مزبور اخذ و از تفاضل آنها جريان نقد آزاد براي 3 سال گذشته (و 3 سال آينده در صورت وجود اطلاعات) محاسبه مي شود. (اعتمادی و شفاخیبری 1390)
در يك روش محاسباتي، جريان نقد آزاد عبارت است از جريان نقد عملياتي (سود خالص به علاوه ي هزينه ي استهلاك دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود) منهاي مخارج سرمايه اي و سود سهام تقسيمي. مؤسسه ي رتبه بندي فيچ جريان وجه نقد آزاد (پس از بهره، ماليات، سرمايه در گردش، مخـارج سـرمايه اي و سـودهاي تقسيمي) را اين گونه تعريف ميكند: جريان نقد حاصل از عمليـات پـس از مخـارج سـرمايه اي و مخـارج غيرعمليـاتي. جريانهاي نقدي غيرعملياتي نوعاً شامل اقلامي مي شود كه تحليل گر خارج از دامنه ي فعاليت هاي عملياتي اصلي واحد تجاري شناسايي يا برآورد مي كند و شامل واگذاري دارايي ها نمي شود. جريان هاي نقدي غيرعمليـاتي مـي توانـد شـامل هزينه هاي نقدي برنامه هاي تجديد ساختار (هزينه هاي تجزيه، مشاوره و …)، جريـانهـاي ورودي يـا خروجـي خـالص حاصل از فعاليت هاي متوقف شده (به غير از هرگونه دريافتي بابت فروش واقعي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت سود، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کیفیت حسابرسی، منافع عمومی، بهبود کیفیت، گزارشگری مالی