پایان نامه با واژگان کلیدی هیأت علمی، توسعه حرفه ای، علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی

دانلود پایان نامه ارشد

انسانی 85
1-45-2. تاثیر آموزش ضمن خدمت بر توسعه حرفه ای و کارایی کارکنان 86
2-45-2. مزایای آموزش در توسعه حرفه ای نیروی انسانی 86
3-45-2. ویژگی های روش های آموزشی 88
46-2. دلایل توجه به توسعه حرفه ای در کارکنان 89
1-46-2. افرادتوسعه یافته دارای ویژگی های زیر هستند 89
47-2: هزینه های توسعه حرفه ای کارکنان 89
48-2. راه کارهای عملی برای توسعه حرفه ای 90
49-2. به طور کلی چهار گروه عمده درفعالیت های توسعه حرفه ای کارکنان نقش اساسی دارند 90
50. رویکردهایی برای توسعه حرفه ای کارکنان 91
1-50-2.آموزش رسمی 91
2-50-2. ارزیابی 91
3-50-2. تجربیات شغلی 92
4-50-2. توسعه روابط بین فردی 92
51-2. ویژگی های حرفه ای بودن کارکنان 93
1-49-2. آموزش 93
2-49-2. ارشاد 93
3-49-2. تعلق حرفه ای 94
4-49-2. شبکه سازی 94
5-49-2. محیط 94
6-49-2. سبک رهبری 94
52-2. ابعاد امنيت شغلي كه ازطريق توسعه حرفه ای منابع انساني حاصل مي شود عبارتند از 95
قسمت چهارم: مروری بر پیشینه پژوهشی موضوع 96
53-2. تحقیقات انجام شده در داخل کشور 96
54-2.تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 103
قسمت پنجم: ارتباط سه متغیر 107
قسمت ششم: جمع بندی مبانی نظری 109
فصل سوم: روش پژوهش
1-3. مقدمه 115
2-3. روش تحقیق 115
3-3. جامعه آماری 116
4-3. حجم نمونه و روش نمونه گیری 117
5-3. ابزار گردآوری داده های پژوهش 119
6-3. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها 122
7-3. روش های تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 124
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری دادهها
1-4. مقدمه 127
2-4. توصیف یافته های تحقیق 127
3-4. پیشفرض استفاده از آزمون های آماری پارامتریک 132
4-4. تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش 135
5-4. تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش 145
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1-5. مقدمه 149
2-5. خلاصه پژوهش 149
3-5. بحث و نتیجه گیری 150
4-5. نتیجه گیری کلی 158
5-5 . پیشنهادها 159
1-5-5. پیشنهادهای کاربردی 159
2-5-5. پیشنهادهای برای محقیق در آینده 161
6-5. محدودیت های پژوهش 162
1-6-5. محدودیت های در کنترل محقق 162
2-6-5. محدودیت های خارج از کنترل محقق 162

منابع فارسی 167
منابع انگلیسی 177

فهرست جدول ها
عنوان صفحه

جدول (1-2) دیدگاه مخالفان و موافقان مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان 49
جدول(2-2) مقایسه گروه های اول و گروه های دوم از نظرکولی 57
جدول (1-3) توزیع فراوانی جامعه آماری پژوهش دانشگاه به تفکیک دانشکده، مدرک تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی 94-1393 116
جدول (2-3) توزیع حجم نمونه پژوهش به تفکیک دانشکده ها و جنسیت کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی همدان تحصیلی 94-93 119
جدول (3-3) توزیع تعداد مولفهها و گویههای پرسشنامهها 121
جدول(4- 3) توزیع آلفای کرونباخ پرسشنامهها ومؤلفههای آن ها 123
جدول( 1-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت 127
جدول(2-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ سن 128
جدول(3-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه اعضاء هیأت علمی به لحاظ مرتبه علمی 129
جدول(4-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه اعضاء هیأت علمی به لحاظ سابقه خدمت 130
جدول(5-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه اعضاء هیأت علمی به لحاظ دانشکده محل خدمت 131
جدول(6-4) نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده ها 132
جدول(7-4) بررسی وضعیت مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضاء هیأت علمی با استفاده از آزمون تی تک‌گروهی 154
جدول(8-4) بررسی وضعیت کارتیمی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضاء هیأت علمی با استفاده از آزمون تی تک‌گروهی 132
جدول(9-4) بررسی وضعیت توسعه حرفه ای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضاء هیأت علمی با استفاده از آزمون تی تک‌گروهی 139
جدول( 10-4) نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام تاثیر مؤلفه‌های مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمانی بر کار تیمی در محیط کار دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضاء هیأت علمی 141
جدول( 11-4) نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام تاثیر مؤلفه‌های مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمانی بر توسعه حرفه ای کارکنان در محیط کار دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضاء هیأت علمی 143
جدول( 12-4) بررسی رابطه بین مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان با کار تیمی در محیط کار دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضای هیأت علمی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون 145
جدول( 13-4) بررسی رابطه بین مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان با توسعه حرفه ای کارکنان در محیط کار دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضای هیأت علمی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون 146

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار(1-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت 128
نمودار(2-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سطوح سنی 129
نمودار(3-4) توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب مرتبه علمی 130
نمودار(4-4) توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سابقه خدمت 131
نمودار(5-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب دانشکده محل خدمت 132
نمودار(6-4) توزیع فراوانی مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان به همراه منحنی توزیع نرمال 134
نمودار(7-4) توزیع فراوانی کار تیمی به همراه منحنی توزیع نرمال 134
نمودار(8-4) توزیع فراوانی توسعه حرفه ای کارکنان به همراه منحنی توزیع نرمال 134

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل(1-1) مدل مفهومی پژوهش 7
شکل(1-2) مدل کارول از مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان 35
شکل (2-2) نتایج و ارزش هاي ایجاد شده از طریق مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان در سازمان ها 42

1-1.مقدمه
آموزش عالي محور اصلي توسعه انساني در سراسر جهان است. دانشگاهها بخش کليدي نظام‌هاي آموزشي هستند(آشوین1، 2006) و در حال حاضر، دانشگاهها به‌عنوان عامل كليدي توسعه‌ي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي جوامع بشري، نقش حياتي در امر آموزش سرمايه‌ي انساني ايفا مي‌كنند. تجزیه ‌وتحلیل عوامل مؤثر در رشد و توسعه‌ي جوامع بشري اعم از پيشرفته و در حال رشد بيانگر آن است كه، كارآمد و اثربخش بودن نظام آموزشي در هر كشور به رشد و توسعه‌ي همه‌جانبه‌ي آن كشور كمك شاياني مي‌كند. به اعتقاد ليک2 (2002)، دانشگاه براي پاسخ به اقتضائات محيط و تضمين بقا و اثربخشي خود در شرايط متحول امروزي بايد بتواند خود را به‌طور مستمر و به نحو اثربخش بازآفريني نمايد. تحقق اين مهم مستلزم آن است كه رفع مشكلات کارکنان به ‌ویژه اعضاي هيأت علمي در اولويت اول قرار گرفته باشد.
آراسته (1382) معتقد است اعضاي هيأت علمي به عنوان بزرگترین سرمايه‌هاي هر جامعه و نيز يکي از پراهميت‌ترين عناصر نظام آموزشي، نقشي بس حساس و سرنوشت‌ساز در تربيت نيروي متخصص و توسعه یافته ايفا مي‌کنند و ثمره‌ي كار آنان در نهایت، رشد و توسعه جوامع بشري را در پيدارد. بنابراین شناخت متغیرها و مؤلفه های مرتبط با کار آنها اهمیت زیادی دارد ار جمله این متغیرها، مسؤولیتپذیری اجتماعی سازمان است: اِندرلی و تاویس3(1998) مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان را بهعنوان خط مشی و تکنیکی ورای اجبارات قانونی آن و به منظور سوددهی برای کل جامعه، تعریف کردهاند (عبدالهی و همکاران، 45:1392). از نظر کارول4(1979)، مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان، دارای چهار بعد یا مؤلفه اصلی است که عبارت‌اند از: مسؤولیت اقتصادی، مسؤولیت قانونی، مسؤولیت اخلاقی و مسؤولیت اجتماعی(شربت اوغلی و همکاران، 7:1389).
کار تیمی: کارتیمی به معنای انجام شدن هر بخشی از کار توسط چندین نفر از همکاران، به صورتی که همه ویژگیها و خصوصیات شخصی تابع برجستگیها و هدف کل باشد(فرهنگ لغت مریام وبستر5،2012). لنچیونی6(2004) عنوان کرده که کارتیمی را میتوان از پنج منظر مشاهده کرد که پرداختن به آنها موجب ارتقای کیفیت تیم است که عبارتند از؛ تعهدُُُُُُُُُ‌َُّٰ، اعتماد،َُُُُُِ مسئوليت پذيري، برخورد سازنده و هدفمندي است (عارفی و همکاران، 38:1390).
توسعه حرفهای کارکنان: نوا7 (2008) منظور از توسعه حرفهای کارکنانٌُُْْ را مجموعهای از فعالیتهایی که دانش و مهارتهای کارکنان را با هدف انجام موفقیت آمیز وظایف در شغل حرفهای و کسب آمادگی برای تقبل مسؤولیتهای آتی بهبود میبخشد، میداند(نوا، 2008، ترجمه پور صُادق، 14:1384).
سازمانها به خصوص دانشگاه علوم پزشکی همدان به عنوان موجودات زندهای که دارای هویت مستقل از اعضای خود میباشند، تصور میشوند(علوی و قلی پور، 9:1388)، به گونهای که با این هویت جدید می توانند رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهند. این هویت میتواند دارای ارتقاء سازمانی یا بیماری سازمانی باشد. عدم پرداختن به متغیرهای مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمانی، عدم جو مناسب برای کار تیمی، نبود شرایط لازم برای توسعه حرفهای اعضاء میتواند ارتقاء سازمان را به خطر بیندازد. بنابراین برای انجام بهسازی و بهبود وضع سازمان، چارهای جزء شناخت علمی و دقیق هنجارها و شاخصهای مسؤولیتپذیری اجتماعی سازمان، کار تیمیو توسعه حرفهای اعضای هیأت علمی نمیباشد. مسؤولیتپذیری اجتماعی سازمان، چارچوب نظری و ابزاری سودمند برای تجزیه و تحلیل و درک و تغیر محیط کار سازمانی به مدیران می دهد. در این پژوهش تلاش شده است تا به متغیر مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان، اثرات و ارتباط این متغیر بر متغیرهای کار تیمی و توسعه حرفهای اعضای هیأت علمی و شناسایی مولفههایی از مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان که پیش بینی کننده بهتری برای کار تیمی و توسعه حرفهای اعضای هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی همدان هستند، بپردازد تا از منظر نتایج و یافتههای پژوهش بتوان به شناخت نقاط ضعف و راهکارهای مناسب دست یابد.
با توجه به اينکه دانشگاه منشأ همهی‌ تحولات اساسي جامعه ازجمله اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است و عنصر اساسي و بسيار تأثيرگذار در اين فرايند، کارکنان به ویژه اعضاي هيأت علمي مي‌باشند، بنابراين شايسته است با نگاه ويژه‌اي، به مسائل دانشگاه، و اعضای هیأت علمی نگريسته شود. لزوم توجه به محيط كاري اعضاي هيأت علمي يكي از وظايف مسئولان مراكز آموزش عالي است. درنتیجه هدف از‍‍ این پژوهش بررسی رابطه سه متغیر اساسی مسؤولیتپذیری اجتماعی سازمان، کار تیمی و توسعه حرفهای اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضای هیأت علمی است.

2-1. بیان مسئله پژوهش
نظام آموزش عالی به‌ عنوان عامل کلیدی توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جوامع بشری، نقش حیاتی در امر آموزش سرمایه انسانی ایفا میکند. نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها به ‌تدریج پی برده‌اند که در شرایط پیچیده و دشوار امروز، بدون داشتن نیروی انسانی متخصص و متعهد قادر نخواهند بود که پاسخگوی نیازهای روزافزون آموزش جامعه خود باشند. مایر8(2008)، در این خصوص اعتقاد دارد نیروی انسانی واجد شرایط، عامل باارزش و سرمایه بیپایان در جهت رشد و توسعه سازمانها و کشورها هستند و بزرگ‌ترین سرمایه یک کشور و عامل اصلی پیشرفت آن است.
با توجه به اهداف دانشگاهها در تربیت نسل جوان و پرورش جامعهای مولد و محقق و به ویژه اهداف مهمی که دانشگاههای علو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه حرفه ای، هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، همبستگی پیرسون Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اعضای هیأت علمی، هیأت علمی، علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی