پایان نامه با واژگان کلیدی هویت اخلاقی، انگیزش تحصیلی، تقلب تحصیلی، مؤلفه‌های انگیزش تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

یادگیری و یا مهارت در بخش خاصی از اطلاعات هستند، کمتر احتمال دارد نسبت به دانشجویانی که دارای انگیزه بیرونی و یا عملکردی، مانند جایگاه علمی، نمرات، و یا برخی از ارزیابی عملکردی دیگر هستند، تقلب کنند.
به طور کلی در طول 20 سال گذشته، تحقیقات انجام‌شده در چارچوب نظریه خود تعینی نشان می‌دهد که جهت‌گیری‌های انگیزشی افراد، تأثیر عمده‌ای روی فعالیتها و پیامدهای آن‌ها دارد بدین معنی که جهت‌گیری انگیزشی افراد، تعیین‌کننده نوع فعالیت افراد و نتایج آن می‌باشد (دسی رایان، 2008). بنابراین هدف از این پژوهش پیش‌بینی تقلب دانشجویان بر اساس مؤلفه‌های انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی می‌باشد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین مؤلفه‌های انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی با تقلب رابطه وجود دارد یا نه؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
پدیده تقلب در تمام دنیا در حال گسترش است، و یکی از دلایل گسترش آن ظهور فناوریهای جدید اطلاعات و ارتباطات است. شکی وجود ندارد که وجود فاوا و عصر فناوری سرقت علمی را راحت کرده است (تورموند21 2010). و این در حالی است، که نرخ رشد مقالات و پژوهشهای علمی و به تبع آن رشد علوم گوناگون با ظهور فناوریهای اطلاعات و ارتباطات به شدت در حال افزایش است (لاتروپ، فوس22 2000 و پارک23 2003). تقلب تحصیلی یک مشکل فراگیر در نهادهای ثانویه به ویژه بعد از دوران متوسطه می‌باشد. اکثر دانشجویان بیش از یک بار آن را انجام می‌دهند. فراوانی بالای تقلب علمی یک مشکل جدید نیست، اما شواهد نشان می‌دهد که آن در طی زمان افزایش یافته است (اسکات2007).
در بیشتر کشورهاي پیشرفته دنیا قوانین و راهکارهاي گوناگونی براي مبارزه با این آفت علمی پیش‌بینی شده است و غالباً دانشگاهها (به منزله مراکز علمی) خط مشیهاي روشنی در این زمینه اتخاذ کردهاند. این در حالی است که در کشور ایران گر چه گام‌های کوتاهی برداشته‌شده، ولی هنوز خط مشیهاي روشن و دقیقی در این زمینه اتخاذ نشده است. از طرفی، آموزشهاي مستقیم بسیار کمی هم در برنامه درسی مدارس و دانشگاهها ارائه می‌شود تا حداقل از گسترش سرقت علمی در جامعه دانشگاهی جلوگیري شود.
از سوی دیگر، نرخ تقلب درسی به طور منظم در حال افزایش بوده و با پیشرفت فناوری‌های جدید به حدی شایع شده که می‌توان آن را معضلی همه‌گیر در مراکز آموزشی دانست (مورداک و آندرمن، 2006).
برخی از محققان پدیده تقلب دانشجویان را ناشی از عدم تعهد و بلوغ و یا به ویژگیهای جمعیت شناختی (جوان، مجرد و بیکاری) میدانند.
تقلب سنجش دقیق توانایی‌های دانش‌آموزان را مشکل ‌می‌سازد و حتی می‌تواند به شکل یک عادت دربیاید. مطالعات نشان داده‌اند دانشجویانی که در کالج مرتکب تقلب تحصیلی می‌شوند احتمال بیشتری دارد که در مقاطع بالاتر و یا دوره‌های شغلی نیز تقلب نمایند (بالدوین، دوفرتی، رودلی و شواتزر24، 1996). از این رو شناسایی متغیرهای مرتبط با تقلب تحصیلی و ویژگی‌های متقلبین ضروری به نظر می‌رسد. به دلیل شیوع فزاینده و اهمیت تقلب تحصیلی پژوهش‌های زیادی در خارج از کشور برای بررسی علل و عواقب تقلب تحصیلی انجام شده است، اما در ایران پژوهش‌های علمی بسیار اندکی پیرامون رابطه پدیده تقلب تحصیلی با هویت اخلاقی و مؤلفه‌های انگیزش تحصیلی انجام شده است. با توجه به پژوهش‌های علمی اندک پیرامون تقلب و فریبکاری تحصیلی در ایران، عدم پژوهش پیرامون شیوع و نگرش به تقلب در دانشگاه‌های دولتی، عدم توجه به دو نوع اصلی تقلب در امتحانات و تکالیف درسی به طور همزمان و عدم پرداختن به انواع جدید تقلب با توجه به شیوع فزاینده فناوری اطلاعات، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مؤلفه‌های انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی با پدیده تقلب می‌باشد. بنابراین این پژوهش با بررسی ارتباط دقیق انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی با پدید تقلب میتواند تلویحات علمی مهمی در برنامه‌ریزی برای شناسایی عوامل تأثیر کار بر پدیده تقلب داشته باشد. نتایج این پژوهش دانش نظری ما را در زمینه پدیده تقلب و عوامل تاثیر گذار بر آن را افزایش داده و افراد مستعد به ارتکاب تقلب را شناسایی کرده و گام‌های لازم در جهت پیشگیری یا اصلاح این اقدام نادرست را در اختیار ما قرار میدهد.
اهداف پژوهش
الف) هدف کلی
پیش‌بینی پدیده تقلب بر اساس مؤلفه‌های انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز.
ب) هدف جزئی
1- تعیین نقش مؤلفه انگیزش تحصیلی بیرونی، در پیش‌بینی تغییرات پدیده تقلب در دانشجویان کارشناسی
2- تعیین نقش مؤلفه انگیزش تحصیلی درونی، در پیش‌بینی تغییرات پدیده تقلب در دانشجویان کارشناسی
3- تعیین نقش هویت اخلاقی در پیش‌بینی تغییرات پدیده تقلب در دانشجویان کارشناسی
4- تعیین نقش تفکیکی مولفههای انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی در پیش بینی تغییرات پدیده تقلب
فرضیه‌های پژوهش
1_ آیا بین انگیزش تحصیلی بیرونی با پدیده تقلب در دانشجویان دانشگاه تبریز رابطه مثبت وجود دارد.
2_ آیا بین انگیزش درونی دانشجویان و پدیده تقلب رابطه منفی وجود دارد.
3_ آیا بین هویت اخلاقی دانشجویان و پدیده تقلب رابطه وجود دارد.
4_ مؤلفه‌های انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی تا چه حد نقش معنی‌داری در پیش‌بینی تغییرات پدیده تقلب دانشجویان دارد.
متغیرهای پژوهش
متغیر ملاک: مؤلفه‌های انگیزشی و هویت اخلاقی
متغیر پیش‌ بین: پدیده تقلب در دانشجویان کارشناسی

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
تعریف مفهومی تقلب: تقلب دانشگاهی نمایش غیر واقعی یک شخص از دانش فردي خویش یا وانمود کردن خویش به مثابه فردي باسواد و آگاه با استفاده از راهها و شیوههاي دروغین و فریب آمیز تعریف شده است (تاس، تک کایا، 2010).
تعریف عملیاتی تقلب: در این پژوهش منظور از تقلب نمرهای است که دانشجویان بر اساس مقیاس تقلب تحصیلی ام سی کاب به دست می آورند.
تعریف مفهومی انگیزش تحصیلی: نظریه خود تعیین گری یک نظریه ارگانسمی معاصر و جدیدی از انگیزش انسان است. این نظریه بر نقش محوری منابع درونی فرد در رشد شخصیت و خود تنظیمی تاکید می‌کند. این نظریه انسان را موجودی رشد محور و فعال در نظر می‌گیرد که تلاش می‌کند تا پتانسیل‌های خود را در محیط به فعلیت برساند (پاترسون و جاسف 25،2007).
تعریف عملیاتی انگیزش تحصیلی: در این پژوهش منظور از مؤلفه‌های انگیزش تحصیلی نمرهای است که دانشجویان بر اساس مقیاس خود تنظیمی تحصیلی دسی، رایان و کانل (1989) به دست می‌آورند.
تعریف مفهومی هویت اخلاقی: هویت اخلاقی را اندیشیدن در مورد شناخت و ادراك از خود، که متمرکز بر شماري از صفات اخلاقی مانند مهربانی، عدالت، بخشندگی و… است، تعریف نمودند (آکینو و رید، 2002).
تعریف عملیاتی هویت اخلاقی: در این پژوهش منظور از هویت اخلاقی نمرهای است که دانشجویان بر اساس پرسشنامه هویت اخلاقی آکینو و رید به دست می‌آورند.

فصل دوم:
ادبیات تحقیق

مقدمه
در این فصل، ادبیات پژوهشی و الگوهای نظری مرتبط با موضوع تحقیق به همراه پیشینه تحقیقاتی موجود مورد بحث واقع میشوند. در این راستا ابتدا مروری خواهیم داشت بر پدیده تقلب و برخی نظریه‌ها در رابطه با سبب‌شناسی این پدیده و سپس متغیرهای هویت اخلاقی و انگیزش تحصیلی مورد بررسی قرار میگیرند.
مفهوم تقلب
در تعریف تقلب بین صاحب‌نظران اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص باورز (1964) اولین کسی بود که پیرامون تقلب در موسسات آموزش عالی دست به مطالعه گستردهای زد وی تقلب را به معنی محدودش مورد استفاده قرار می‌دهد و آن را مثلاً شامل سرقت ادبی نمی‌داند. اما مکینتاش(1977) تقلب را به عنوان یک تخلف در برابر اصول درست، عدالت و نیز تخلف در برابر قوانین خاص با معیار رفتار تعریف می‌کند. پرسکات (1989) نیز تقلب را به یک رفتار فریبکارانه می‌داند که در آن کوششهای یک فرد یا کوششهای دیگران به خوبی نشان داده نمی‌شود.
رامامورتی و اولسن (2007) تقلب را یک تلاش انسانی که فریب، هدف شدت گرفتن آرزو، ریسک دستگیری، تخطی از اعتماد، توجیه عقلی و مواردی از این قبیل را می‌دانند. به نظر آن‌ها تقلب دانشگاهی، نمایش غیر واقعی یک شخص از دانش فردی خویش یا وانمود کردن خویش به مثابه فردی باسواد و آگاه با استفاده از راهها و شیوههای دروغین و فریب آمیز تعریف شده است.
انواع تقلب تحصیلی
تقلب تحصیلی انواع گوناگونی داشته و تقسیم‌بندی‌های متعددی برای آن پیشنهاد شده است. در دنیای رقومی قرن بیست و یکم تقلب تحصیلی دامنه وسیعی از چاپ مقالات دریافت شده از طریق اینترنت، تا استفاده از وسایل گوناگون الکترونیکی به منظور تقلب را شامل می‌شود. رتینگر و کرامر(2009) ضمن تقسیم انواع تقلب تحصیلی به تقلب در آزمون و تقلب در تکالیف درسی اشاره نموده‌اند؛ و برای هر یک نمونههایی ذکر کردهاند.
تقلب در آزمون مانند:
استفاده از یادداشتهای غیرمجاز در آزمون باز یا آزمونهای منزل
استفاده از یادداشت‌های غیرمجاز در آزمونهای کلاس
رونویسی پاسخ آزمون باز یا حل آزمون در منزل از روی شخص دیگر
رونویسی آزمون کلاسی از روی شخص دیگر
اجازه دادن و اجازه گرفتن برای رونویسی پاسخهای آزمون
تقلب در تکالیف درسی:
ارائه مقاله‌ای که از جای دیگر گرفته شده است
رونویسی کردن تکلیف از تکلیف شخص دیگر
اجازه دادن به سایر افراد برای رونویسی کردن تکلیف منزل
انجام تکلیف توسط شخص دیگر
عوامل موثر در پدیده تقلب
رتینگر و جردن(2005) به دو دسته متغیر به عنوان علل تقلب اشاره‌کرده‌اند: متغیرهای فردی (شخصی) و متغیرهای بافتی یا زمینه‌ای.
عوامل فردی ویژگیهایی هستند که به وسیله نسل یا به وسیله موقعیتی که فرد در آن متولد می‌شود( مانند مذهب، ملیت) تعیین می‌گردند(بریمبل و استیونسون،2005 ). متغیرهای خصیصهای یا فردی که بیش‌ترین ارتباط را با انجام عدم صداقت تحصیلی (تقلب) دارند عبارتاند از: موفقیت تحصیلی، سن، درگیری در فعالیتهای اجتماعی، رشته تحصیلی، جنسیت، معدل، اخلاق کاری، شخصیت نوعA ، رویکرد رقابتی به پیشرفت تحصیلی و عزت نفس.
ارتباط عوامل بافتی یا موقعیتی به فشارهای بیرونی گفته می‌شود که بر فرد تحمیل و موجب ترغیب پاسخ تقلب می‌گردند. از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به تأثیرات گروه همسال، استادان، معلمان و سیاستهای آموزشی اشاره کرد.
اسکنلون و نیومن(2002) عوامل تأثیرگذار بر تقلب را به شرح زیر می‌دانند:
1. بی‌اطلاعی: از آنجا که ممکن است دانشجویان نتوانند به طور کامل موارد تشکیل‌دهنده تقلب علمی یا جریمهها و تنبیهات آن را تشخیص دهند، آن را به عنوان یک مساله در نظر نمی‌گیرند. تعدادی از نویسندگان عواملی مانند نبود دانش در باره چگونگی درج نقل‌قول و ارجاع دادن را از عوامل تأثیرگذار در شیوع تقلب گزارش کردهاند (وایت، 1993).
2 نگرش‌های شخصی: نگرش‌های مثبت یا منفی به تقلب، در تلاش و تمایل به وقوع تقلب و گسترش آن اهمیت دارد، چراکه تقلب می‌تواند به منزله جایگزین مناسبی برای انجام دادن کار سخت محسوب شود.
3 در دسترس بودن منابع اینترنتی: افزایش امکان دانلود و دسترسی گسترده به پهنای باند بالا، دسترسی به اطلاعات را آسان ساخته و فرآیند جدا کردن و چسباندن از منابع را برای تقلب دانشگاهی ساده کرده است.
4 نبودن تواناییها و صلاحیت‌های لازم بر ای انجام دادن کارهای علمی: خود سنجی از توانایی و صلاحیت‌های خود می‌تواند بازتاب‌دهنده نگرش‌های شخصی باشد. برای مثال ممکن است بازتاب وجود نداشتن اعتماد در تکمیل تکالیف باشد و به تقلب بینجامد.
5 عامل فشار: فشارهای ناشی از مواردی مانند کسب نمره بیشتر، کمبود زمان و سنگینی وظایف و حجم بالای تکالیف همگی به عنوان عوامل بالقوه در ایجاد تقلب شناخته‌شده‌اند.
6 نبود قوانین موسسهای و سازمانی: شدت تقلب و سرقت علمی در دانشگاهها در حال افزایش است، و آن‌ها باید مقوله تقلب علمی را جدی بگیرند، گر چه در گذشته این موضوع به عنوان یک اولویت مطرح نبود. عوامل مربوط به موسسه می‌تواند به شکل‌های گوناگون بر این موضوع تأثیر بگذارند، مانند قوانی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تقلب تحصیلی، هویت اخلاقی، آزمون همبستگی پیرسون، عوامل درونی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی انتخاب عقلانی، روانشناسی، نظریه انتخاب، هنجار ذهنی