پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، کتابداران، موفقیت سازمان، آموزش ضمن خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

باط آن با خلاقیت آنان) نتایج نشان داد که با توجه به نمرات کسب شده سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز در حد متوسط بوده و از نظر خلاقیت در سطح بسیار پایین میباشند. به طور كلي با توجه به یافتههای تحقیق میتوان اين نتيجه را گرفت كه هوش سازماني و خلاقیت در نمونههای مورد مطالعه بسیار ضعيف ميباشد. کتابخانهها بايستي به همه مؤلفههاي هوش سازماني به صورت يكسان توجه نموده و زمینه ساز پرورش خلاقیت در کتابداران باشند. در همه سازمانها نیروی انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که کارکنان نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان دارند هوش سازمانی در سلولهای سازمان یعنی منابع انسانی که مهمترین عامل در موفقیت سازمان هستند نهفته و نقش و تاثیرش در ارتقای سازمان قابل توجه میباشد. بدیهی است وجود تواناییهای علمی و تکنیکی در هر شغل معیاری متداول است اما آنچه در این میان نقش ویژه دارد ویژگیهای شخصی فرد، قدرت ابتکار و خلاقیت، قابلیت انطباق با محیط و همکاری با دیگران و نیز ترغیب به فعالیت هرچه بیشتر و موثرتر است. از آنجا که هوش سازماني تركيبي از تمام مهارتهاي مورد نياز سازمان است؛ نيازمند ساختار مناسب، مديريت موثر و استفاده از منابع انساني، عوامل عاطفي، تكنولوژي، دانش و يادگيري وتوانايي سازمان میباشد. همچنین علمكرد هر فرد در هر موقعيتي كه قرار دارد نشانگر بينش و آگاهي آن شخص نسبت به آن موقعيت و يا مسئله خاص است و با توجه به اينكه هوش سازماني افراد، نشانگر آگاهي و اطلاعات آنها در رابطه با عوامل مؤثر بر سازمان است بنابراين هوش سازماني ميتواند يكي از عوامل مؤثر بر عملكرد فرد در داخل سازمان باشد. از سوي ديگر نقش مدير در پرورش خلاقيت، تحريك و تشويق كاركنان، تفويض اختيار به كاركنان، پيدا كردن افراد خلاق و استفاده از خلاقيت ديگران بسیار اهمیت دارد. نظام مديريت با تكيه بر خود كنترلي كاركنان، مشورت، تشويق به ابتكار و احترام به افراد، نقش مهمي در پرورش خلاقيت كاركنان ايفا مي كند.
تغيير وتحول وپويايي محيط ، ازويژگيهاي جهاني شدن وعصراطلاعات وارتباطات است. كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي درحال توسعه جهت افزايش بهرهوري و بقاي سازمانهای خود نيازمند بهرهگيري به موقع، مناسب وصحيح از فرصتهاي پيشرو ميباشند. لازمه اين امر، قراردادن برنامههاي خلاقيت ونوآوري درسرلوحه فعاليتهاي سازماني ميباشد. عوامل چندي در افزايش خلاقيت موثر ميباشند كه ازآن جمله ميتوان به برنامه ريزي، توجه به فرهنگ سازماني، ايجاد ساختار مناسب، آماده سازي منابع انساني و بكارگيري فناوري لازم اشاره كرد. جهت تحقق خلاقيت بايد ابتدا شرايط لازم رافراهم و سپس برموانع پيشرو غلبه كرد. در سازمانهای اداری مدیران خود حامی و مهیا کننده شرایط لازم برای بروز خلاقیت میباشند. درک واضح کارکنان از نقشها و مسئولیتهایشان ، ارتباطات کاری مناسب بین واحدها، اقدام سریع سرپرستان جهت حل مشکلات، دریافت بازخورد و احساس موثر بودن برای سازمان میتوانند عواملی برای توسعه و ارتقاء هوش سازمانی و خلاقیت باشند. بنابراین بایستی توجه ویژه به شناخت و ارتقاء مقوله هوش سازمانی، به عنوان موضوعی جدید، و خلاقیت در سازمان، که پرورش و تقویت هر دو موفقیت سازمان را به دنبال دارد مد نظر قرار گیرد تا در دستیابی سازمان به چشم انداز و رسالتش موفقیت چشم گیر حاصل شود. کتابخانههای دانشگاهی نقش به سزایی در پیشرفت و توسعه تحقیقات و دانش دارند. مأموريت‌ كتابخانة‌ دانشگاهي‌ بايد منعكس‌كنندة‌ مأموريت‌ موسسة‌ مادر باشد و مجموعه‌ها و خدمات‌ آن‌ بايد بر طبق‌ مأموريت‌ موسسة‌ مادر، ايجاد و توسعه‌ يابند. لذا بر مديران سازمان ها ضروري خواهد بود كه با ديد جديدي به کتابخانههای دانشگاهی به عنوان سازمان بنگرند و آن را موجودي زنده بدانند.

5-2- پیشنهادات کاربردی
1- برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت برای مدیران و کارشناسان کتابخانهها و ایجاد آگاهی نسبت به مؤلفههای هوش سازمانی برای کاربرد عملی و علمی این مؤلفهها.

2- با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد میگردد مدیران سازمان مادر و مدیران کتابخانهها، مؤلفههای هوش سازمانی را در این کتابخانهها مورد اندازه گیری ، بررسی دورهای و ارزیابی مجدد قرار دهند.

3- ايجاد شرايطي جهت بدست آوردن تجربه‌هاي عملي براي كتابداران كه اين نكته به تغيير نگرش كاركنان و در نهايت تغيير رفتار فردي، گروهي و سازماني منجر خواهد گرديد.

4- ایجاد کمیتههای تخصصی برای دریافت ایدههای خلاق و ارزیابی کارکنان خلاق.
5- بکارگیری نتایج حاصل از فعالیتهای خلاق و برقراری نظام پاداش و تشویق به فعالیتهای خلاقانه.
6- سهیم نمودن افراد خلاق در تصمیمات کتابخانه و نتایج حاصل از آن توسط مدیران سازمان.

پیشنهادات پژوهشی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، کتابداران، مدیریت دانش، رگرسیون Next Entries پایان نامه رایگان درباره تعارض زناشویی، باورهای ارتباطی، تعارضات زناشویی، روابط زناشویی