پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، مقطع تحصیلی، ضریب همبستگی، کتابداران

دانلود پایان نامه ارشد

/0 رابطه معنی دار مشاهده شده است. نتایج بیانگر این است که دراین گروه سنی نیز با بالارفتن هوش سازمانی خلاقیت نیز افزایش می یابد و ارتباط مثبتی دارند.

جدول 4-30 آماره‌هاي تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازمانی با خلاقیت گروه سنی 39-30ساله
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
مقدار F
pـ‌مقدار
رگرسيون
279/268
1
279/268
9/178
0/004
خطا
1430/079
47
30/427

جمع
1709,347
48

جدول4-31 آماره‌هاي ضرايب مدل رگرسيون هوش سازمانی با خلاقیت گروه سنی 39-30ساله
متغير
برآورد ضريب β
خطاي معيار
مقدار t
pـ‌مقدار
ثابت
– 13/005
5/608
– 2/319
0/025
هوش سازمانی
0/101
0/033
3/030
0/004

جداول 4- 32 و 4-33 بررسی وضعیت رابطه دو متغیر هوش سازمانی و خلاقیت را در گروه سنی 49-40 ساله نشان میدهد همانگونه که ملاحظه میشود با درجه آزادی 25 و مقدار F 758/1 در سطح 197/0 هیچ رابطه معنی داری در این گروه مشاهده نشده است.

جدول 4-32 آماره‌هاي تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازمانی با خلاقیت گروه سنی 49-40ساله
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
مقدار F
pـ‌مقدار
رگرسيون
106/116
1
106/116
1/758
0/197
خطا
1448/345
24
60/348

جمع
1554/462
25

جدول 4-33 آماره‌هاي ضرايب مدل رگرسيون هوش سازمانی با خلاقیت گروه سنی 49-40ساله
متغير
برآورد ضريب β
خطاي معيار
مقدار t
pـ‌مقدار
ثابت
– 13/680
13/016
– 1/051
0/304
هوش سازمانی
0/100
0/075
1/326
0/197

تحلیل واریانس مدل رگرسیون نوع دانشگاه

جداول 4-34 و 4-35 وضعیت رابطه بین دو متغیر هوش سازمانی و خلاقیت در دانشگاههای مختلف مورد بررسی برای کتابداران کتابخانههای دانشگاهی را بیان می نماید. نتایج نشاندهنده وجود رابطه دردانشگاه شهید چمران با درجه آزادی 45 و مقدار F 219/8 با سطح معنیداری 006/0 می باشد. با توجه به تعداد نیروهای شاغل نتایج رابطه مثبتی را بین هوش سازمانی و خلاقیت نشان می دهد.

جدول 4-34 آماره‌هاي تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازمانی با خلاقیت در دانشگاه شهید چمران
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
مقدار F
pـ‌مقدار
رگرسيون
304/259
1
304/259
8/219
0,006
خطا
1628/893
44
37/020

جمع
1933/152
45

جدول 4-35 آماره‌هاي ضرايب مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت در دانشگاه شهید چمران
متغير
برآورد ضريب β
خطاي معيار
مقدار t
pـ‌مقدار
ثابت
– 16/947
6/467
– 2/621
0/012
هوش سازمانی
0/110
0/038
2/867
0/006

در بررسی وضعیت رابطه بین دو متغیر هوش سازمانی و خلاقیت در دانشگاه های مختلف جداول 4-36 و 4-37 نشان دهنده رابطه معنیدار با درجه آزادی 46 و مقدار F 464/8 در سطح 006/0 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور میباشد. در این دانشگاه با توجه به تعداد نیروهای شاغل نتایج رابطه مثبتی را بین هوش سازمانی و خلاقیت نشان می دهد.

جدول 4-36 آماره‌هاي تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
مقدار F
pـ‌مقدار
رگرسيون
392/239
1
392/239
8/464
0/006
خطا
2085/378
45
46/342

جمع
2477/617
46

جدول 4-37 آماره‌هاي ضرايب مدل رگرسيون هوش سازمانی با خلاقیت در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
متغير
برآورد ضريب β
خطاي معيار
مقدار t
pـ‌مقدار
ثابت
– 15/224
6/834
– 2/228
0/031
هوش سازمانی
0/118
0/041
2/909
0/006

همانگونه که در جداول 4-38 و 4-39 مشاهده میگردد در بررسی وضعیت رابطه بین هوش سازمانی و خلاقیت در دانشگاه های مختلف نتایج نشان داد که در سایر دانشگاهها با درجه آزادی 11 و مقدار F 834/4 در سطح 053/0هیچگونه ارتباطی مشاهده نگردید.

جدول 4-38 آماره‌هاي تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت در سایر دانشگاهها
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
مقدار F
pـ‌مقدار
رگرسيون
161/199
1
161/199
4/834
0/053
خطا
333/467
10
33/347

جمع
494/667
11

جدول 4-39 آماره‌هاي ضرايب مدل رگرسيون هوش سازمانی با خلاقیت در سایر دانشگاهها
متغير
برآورد ضريب β
خطاي معيار
مقدار t
pـ‌مقدار
ثابت
– 43/325
19/927
– 2/174
0/055
هوش سازمانی
0/244
0/111
2/199
0/053

تحلیل واریانس مدل رگرسیون مقاطع تحصیلی

بررسی وضعیت رابطه بین دو متغیر هوش و خلاقیت در سطوح مختلف تحصیلی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی در جداول 4-40 و 4-41 نشان داده شده است. نتایج بیان کننده عدم وجود رابطه معنیدار در گروه تحصیلی دیپلم با درجه آزادی 14 و مقدار F 360/0 با سطح معنیداری 559/0 است.

جدول 4-40 آماره‌هاي تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت برای سطح تحصیلی دیپلم
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
مقدار F
pـ‌مقدار
رگرسيون
708/10
1
708/10
360/0
559/0
خطا
026/387
13
771/29

جمع
733/397
14

جدول 4-41 آماره‌هاي ضرايب مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت در مقطع تحصیلی دیپلم
متغير
برآورد ضريب β
خطاي معيار
مقدار t
pـ‌مقدار
ثابت
826/10
009/14
773/0
453/0
هوش سازمانی
052/0-
087/0
6/0-
559/0

جداول 4-42 و 4-43 بیانگر وضعیت رابطه بین دو هوش سازمانی و خلاقیت در گروه تحصیلی فوق دیپلم با با درجه آزادی 11 و مقدار F 267/0 و سطح معنی داری 617/0 می باشد. در این گروه نیز همانگونه که مشاهده میگردد هیچگونه رابطه معنی دار مشاهده نگردید

جدول 4-42 تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت درمقطع تحصیلی فوق دیپلم
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
مقدار F
pـ‌مقدار
رگرسيون
758/12
1
758/12
0,267
0,617
خطا
159/478
10
816/47

جمع
917/490
11

جدول 4-43 ضرايب مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت درمقطع تحصیلی فوق دیپلم
متغير
برآورد ضريب β
خطاي معيار
مقدار t
pـ‌مقدار
ثابت
– 647/11
26,334
– 442/0
0,668
هوش سازمانی
073/0
0,142
517/0
0,617

جداول 4-44 و 4-45 بیانگر وضعیت رابطه بین دو متغیر هوش سازمانی و خلاقیت در گروه تحصیلی کارشناسی با درجه آزادی 50 و مقدار F 762/12در سطح 001/0 معنیدار میباشد. به بیان دیگر در این گروه تحصیلی با افزایش هوش سازمانی سطح خلاقیت نیز بالاتر میرود. به بیان دیگر با افزایش سطح تحصیلات هر اندازه هوش سازمانی بالا باشد سطح خلاقیت نیز افزایش می یابد.

جدول 4-44 آماره‌هاي تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت درمقطع تحصیلی کارشناسی
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
مقدار F
pـ‌مقدار
رگرسيون
703/932
1
703/932
12/762
0/001
خطا
2702/695
49
55/157

جمع
3406/627
50

جدول 4-45 آماره‌هاي ضرايب مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت درمقطع تحصیلی کارشناسی
متغير
برآورد ضريب β
خطاي معيار
مقدار t
pـ‌مقدار
ثابت
– 23/663
7/476
– 3/165
0/003
هوش سازمانی
0/157
0/044
3/572
0/001

جداول 4-46 و 4-47 بیانگر وضعیت رابطه بین دو متغیر هوش سازمانی و خلاقیت در گروه تحصیلی کارشناسی ارشد میباشد. نتایج نشان دهنده وجود رابطه معنی دار در این گروه با با درجه آزادی 26و مقدار F 885/9 در سطح 004/0 معنیدار میباشد. به بیان دیگر در این گروه تحصیلی با افزایش سطح تحصیلات هوش سازمانی و سطح خلاقیت نیز بالاتر می رود.

جدول 4-46 آماره‌هاي تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت درمقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
مقدار F
pـ‌مقدار
رگرسيون
251/643
1
251/643
9/885
0/004
خطا
636/431
25
25/457

جمع
888/074
26

جدول 4-47 آماره‌هاي ضرايب مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت درمقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
متغير
برآورد ضريب β
خطاي معيار
مقدار t
pـ‌مقدار
ثابت
– 16/566
6/240
– 2/655
0/014
هوش سازمانی
0/118
0/037
3/144
0/004

تحلیل واریانس مدل رگرسیون سابقه کار
نتایج آزمون رگرسیون برای بررسی رابطه بین سابقه کار و خلاقیت در جداول 4-48 و 4-49 نشاندهنده وجود رابطه مثبت با درجه آزادی 90 و مقدار F 083/6 و سطح معنی داری 016/0 بین این دو متغیر می باشد و بیانگر این می باشد که با افزایش سابقه کار خلاقیت نیز بالاتر می رود.

جدول 4-48 آماره‌هاي تحليل واريانس مدل رگرسيون خلاقیت با سابقه کار برای کتابداران شاغل درکتابخانههای دانشگاهی
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
مقدار F
pـ‌مقدار
رگرسيون
287,546
1
287,546
6,083
0,016
خطا
4206,894
89
46,268

جمع
4494,440
90

جدول 4-49 آماره‌هاي ضرايب مدل رگرسيون خلاقیت با سابقه کار برای کتابداران شاغل درکتابخانههای دانشگاهی
متغير
برآورد ضريب β
خطاي معيار
مقدار t
pـ‌مقدار
ثابت
0,027
1,288
0,021
0,983
سابقه کار
0,243
0,037
2,466
0,016

4-5- همبستگی
ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که  جهت و مقدار رابطه ی بین دو متغیر را توصیف میکند. در این پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین شدت رابطه استفاده شده است. این ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصلهای یا نسبی را محاسبه کرده مقدار آن بین 1+ و 1-  میباشد اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق میافتد یعنی با افزایش در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش مییابد و برعکس اگر مقدار r منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل میکنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش مییابد و برعکس.اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان میدهد که هیچ رابطهای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر 1+ شد همبستگی مثبت کامل و اگر 1- شد همبستگی کامل و منفی است.
در جدول 4-50 نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بين مؤلفههای هوش سازمانی و متغیر خلاقيت سازمانی نشان میدهد که هر يک از مؤلفهها به تنهایی ارتباط معنیداری را با متغیر خلاقيت نشان نمیدهند (05/0P-value). اما به طور کلی متغیر هوش سازمانی با متغیر خلاقيت سازمانی در سطح معنیداری 000/0 ارتباط معنی دار مثبتی را نشان میدهد (05/0P-value). به بيان دیگر نشان میدهد که هوش سازمانی بالا می تواند خلاقيت را در يک فرد بالا ببرد. در بین مؤلفههای هوش سازمانی سرنوشت مشترک با ضریب همبستگی 170/0 و چشم انداز راهبردی با ضریب همبستگی 125/0 بالاترین همبستگی و مؤلفه روحیه با 036/0 – و فشار عملکرد با
064/0- کمترین میزان همبستگی را داشتهاند.

متغیرمستقل
متغیر ملاک
ضریب همبستگی
ضریب همبستگی R2
همبستگی تعدیل شده
سطح معنی داری
چشم انداز راهبردی

خلاقیت
125/0
016/0
006/0
205/0
سرنوشت مشترک

170/0
029/0
020/0
083/0
میل به تغییر

050/0
002/0
007/0-
616/0
روحیه

036/0-
001/0
008/0-
718/0
اتحاد و توافق

060/0
004/0
006/0-
543/0
کاربرد دانش

85/0
007/0
002/0-
390/0
فشار عملکرد

064/0-
004/0
006/0-
514/0
هوش سازمانی

372/0
139/0
130/0
000/0
جدول 4-50 ضریب همبستگی پیرسون بین مؤلفه های هوش سازمانی و هوش سازمانی در کل با خلاقیت

در این قسمت از پژوهش از آمارههای تحلیل واریانس مدل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، رگرسیون، تحلیل واریانس، مدل رگرسیون Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، کتابداران، موفقیت سازمان، آموزش ضمن خدمت