پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، رگرسیون، تحلیل واریانس، مدل رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

شاپور

11
15-
706/6
50/1
33/0
سایر

میانگین خلاقیت به تفکیک مقطع تحصیلی

نتایج بدست آمده در جدول 4-19 برای آماره های توصیفی خلاقیت به تفکیک سطوح تحصیلی نشان میدهد بالاترین میانگین بدست آمده متعلق به مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد با میانگین 81/2 و کمترین میانگین مربوط به مقطع فوق دیپلم با میانگین 92/1 می باشد.

جدول 4-19 آماره های توصيفی برای خلاقیت به تفکیک مقطع تحصیلی

حداقل نمره
حداکثر نمره
انحراف استاندارد
میانه
میانگین
سطوح تحصیلی
خلاقیت
8
6-
33/5
4
47/2
دیپلم
خلاقیت
16
7-
680/6
1
92/1
فوق دیپلم

24
15-
254/8
3
78/2
کارشناسی

14
7-
844/5
3
81/2
کارشناسی ارشد

4-3- آمار استنباطی
در این قسمت با استفاده از آزمونهای تحلیل رگرسیون چند متغیره ، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس تجزیه وتحلیل داده ها انجام شد. در اين تحقيق 05/0 = α در نظر گرفته شده است. مقادير P-valuse کمتر از 05/0 موجب رد فرض برابری ميانگينها و مقادير P-valuse بيشتر از 05/0 موجب قبول فرض برابری ميانگينها میشود. و اين مقدار P همچنين برای پذيرش و عدم پذيرش وجود ارتباط دو متغير در آزمون رگرسيون نيز مورد استفاده قرار میگيرد.
برای مقایسه سطوح یا میانگین دو نمونه مستقل از داده های کمی،‌ اغلب آزمون t با نمونههای مستقل مناسب است. آزمون t به طور متداول جهت معنیداری تفاوت بین دو میانگین به کار میرود که در جدول 4-20 برای بدست آوردن تفاوت بین دو میانگین از این آزمون استفاده شدهاست. همانگونه که مشاهده میگردد با درجه آزادی 103 با توجه به مقدار T در مؤلفه هوش سازمانی 637/0- و خلاقیت سازمانی 183/1- تفاوت معنی داری در بین دو گروه زن و مرد مشاهده نگردید 05/0 P.

آزمون T مقایسه دو میانگین

جدول 4- 20 آماره‌هاي آزمون t براي مقايسه دو متغیر نمره هوش سازماني و خلاقیت در دو گروه زن و مرد
فرضيه
جنسيت
ميانگين
انحراف
استاندارد
تعداد
درجه آزادی
آماره T
P value
هوش سازمانی
زن
17/167
638/24
76
103
637/0-
526/0

مرد
45/170
484/20
29

خلاقیت سازمانی
زن
14/2
388/7
76
103
183/1-
240/0

مرد
97/3
062/6
29

آزمونF تحلیل واریانس
براي آزمون برابري بيش از دو ميانگين مي‌توان از ابزار آماري بسيار مفيدي به نام تحليل واريانس استفاده نمود. به عبارت ديگر هرگاه هدف مقايسه برابري ميانگين چندين گروه باشد ميتوان از اين روش استفاده نمود. با استفاده از نسبت تغييرات بين گروهي به تغييرات داخل گروهي معيار F بدست خواهد آمد.

آزمون تحلیل واریانس بین گروه سنی
در مقایسه گروههای مختلف سنی(سه گروه) در جدول 4-21 مشاهده میشود با توجه به مقدار F بدست آمده در مؤلفههای هوش سازمانی 521/0 و خلاقیت 008/3 با درجه آزادی 104 تفاوت معنیداری در بین اين گروهها مشاهده نشده است 05/0P .

جدول 4-21 آماره‌هاي آزمون تحليل واريانس مقایسه هوش سازماني وخلاقیت در بین گروههای سنی

متغيرها
منبع تغييرات
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
P
هوش سازمانی
بين گروهي
206/581
2
603/290
521/0
596/0

درون گروهي
185/56920
102
041/558

کل
390/57501
104

خلاقيت سازمانی
بين گروهي
187/289
2
593/144
008/3
054/0

درون گروهي
775/4902
102
066/48

کل
962/5191
104

آزمون تحلیل واریانس بین دانشگاه ها
در مقایسه وضعیت هوش سازمانی و مؤلفههای آن و همچنین خلاقیت در بین کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاههای مختلف نتایج در جدول 4-22 بیانکننده تفاوتهای معنیداری در بعضی از مؤلفههای هوش سازمانی میباشد. همانگونه که مشاهده میشود با درجه آزادی 104 در کل مؤلفهها، در مؤلفه فشار عملکرد نتایج نشان میدهد با توجه به مقدار F بدست آمده 237/6 و سطح معنیداری 003/0 تفاوت معنیداری مشاهده میگردد. همچنین در مؤلفههای روحیه با توجه به مقدار F بدست آمده 208/3 و سطح معنیداری 045/0 و نیز اتحاد و توافق با مقدار F 876/4 و سطح معنی داری 009/0 میتوان گفت این مؤلفه ها نیز معنیدار شدهاند. در سایر مؤلفهها ( چشم انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، کاربرد دانش ) و همچنین هوش سازمانی در کل و خلاقیت همانگونه که در جدول مشاهده میگردد تفاوت معنیدار مشاهده نشده است.
جدول 4-22 آماره های آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه مؤلفههای هوش سازمانی در بین دانشگاهها

متغيرها
منبع تغييرات
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
P
چشم انداز برنامه راهبردی
بين گروهي
52/842
2
26/421
0/975
0/381

درون گروهي
2764/206
102
27/100

کل
2817/048
104

سرنوشت مشترک
بين گروهي
49/949
2
24/975
1/546
0/218

درون گروهي
1647/613
102
16/153

کل
1697/562
104

میل به تغییر
بين گروهي
30/101
2
15/051
1/166
0/316

درون گروهي
1316/127
102
12/903

کل
1346/229
104

روحیه

بين گروهي
117/683
2
58,841
3/208
0/045

درون گروهي
1870/946
102
18/343

کل
1988/629
104

اتحاد و توافق
بين گروهي
142/780
2
71/390
4/876
0/009

درون گروهي
1493/277
102
14/640

کل
1636/057
104

کاربرد دانش
بين گروهي
98/014
2
49/007
2/962
0/056

درون گروهي
1687/548
102
16/545

کل
1785/562
104

فشار عملکرد
بين گروهي
189/573
2
94/787
6/237
0/003

درون گروهي
1550/084
102
15/197

کل
1739/657
104

هوش سازمانی
بين گروهي
1545/198
2
772/599
1/048
0/249

درون گروهي
55956/193
102
548/590

کل
57501/390
104

خلاقیت
بين گروهي
286/526
2
143/263
2/979
0/055

درون گروهي
4905/436
102
48/093

کل
5191/962
104
772/599
1/048

آزمون تحلیل واریانس بین مقاطع تحصیلی
در مقایسه وضعیت هوش سازمانی و مؤلفههای آن و همچنین خلاقیت در بین کتابداران با سطوح تحصیلی مختلف نتایج در جدول 4-23 بیان میکند که در بین تمامی مؤلفههای هوش سازمانی و همچنین هوش سازمانی بطور کلی، به استثنای کاربرد دانش و خلاقیت، تفاوتهای معنیداری در بین گروههای مختلف تحصیلی دیده میشود. فشار عملکرد در بین گروهها با 002/0 دارای بیشترین میزان معنیداری میباشد.
جدول 4-23 آماره‌هاي آزمون تحليل واريانس برای مقایسه مؤلفههای هوش سازماني در بین مقاطع تحصیلی

متغيرها
منبع تغييرات
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
P
چشم انداز برنامه راهبردی
بين گروهي
241/551
3
80/517
3/158
0/028

درون گروهي
2575/497
101
25/500

کل
2817/048
104

سرنوشت مشترک
بين گروهي
117/476
3
39/159
2/503
0/064

درون گروهي
1580/086
101
15/644

کل
1697/562
104

میل به تغییر
بين گروهي
103/703
3
34/568
2/810
0/043

درون گروهي
1242/525
101
12/302

کل
1346/229
104

روحیه
بين گروهي
131,401
3
43/800
2/382
0/074

درون گروهي
1857/227
101
18/388

کل
1988/629
104

توافق و اتحاد
بين گروهي
105/032
3
35/011
2/310
0/081

درون گروهي
1531/025
101
15/159

کل
1636/057
104

کاربرد دانش
بين گروهي
57/884
3
19/295
1/128
0/341

درون گروهي
1727/678
101
17/106

کل
1785/562
104

فشار عملکرد
بين گروهي
236/478
3
78/826
5/296
0/002

درون گروهي
1503/179
101
14/883

کل
1739/657
104

هوش سازمانی

بين گروهي
4592/439
3
1530/813
2/922
0/038

درون گروهي
52908/951
101
523/851

کل
57501/390
104

خلاقیت
بين گروهي
8/610
3
2/870
0/056
0/983

درون گروهي
5183/352
101
51/320

کل
5191/962
104

4-4- رگرسیون
رگرسیون در اصطلاح کاربردی یعنی پی بردن به رفتار یک متغیر به کمک رفتار متغیر دیگر. در آمار رگرسیون یعنی یک نوع رابطه یا تابع ریاضی که بین متغیر وابسته از یک سو y و متغیرهای مستقل از سوی دیگر برقرار می باشد. رگرسیون دریافت روابط علت و معلولی بین عوامل تاثیرگذار (x) و تاثیرپذیر (y) ، حصول اطمینان از وجود همبستگی معنیدار بین دو متغیر و همچنین هدف گذاری برای برآورد یک متغیر بر حسب متغیر دیگر است . تحلیل رگرسیونی یک ابزار آماری مفید است که برای دیدن رابطهی بین متغیرها به کار میرود.

تحلیل واریانس مدل رگرسیون در گروه زنان
بررسی وضعیت رابطه دو متغیر هوش سازمانی و خلاقیت در جداول 4-24 و 4-25 در گروه زنان کتابدار کتابخانههای دانشگاهی با استفاده از مدل رگرسیون نشان میدهد که در گروه زنها با درجه آزادی 75 و مقدار F 668/11 این ارتباط با 001/0 معنیدار شده است. این نتیجه بیانگر این است که در این گروه هرچه هوش سازمانی بالاتر باشد خلاقیت نیز افزایش می یابد.

جدول 4-24 آماره‌هاي تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت در گروه زنان
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
مقدار F
pـ‌مقدار
رگرسيون
557/532
1
557/532
11/668
0/001
خطا
3535/876
74
47/782

جمع
4093/408
75

جدول 4-25 آماره‌هاي ضرايب مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت در گروه زنان
متغير
برآورد ضريب β
خطاي معيار
مقدار t
pـ‌مقدار
ثابت
– 16/355
5/474
– 2/988
0/004
هوش سازمانی
0/111
0/032
3/416
0/001

تحلیل واریانس مدل رگرسیون در گروه مردان

جداول 4-26 و 4-27 بیان کننده نتایج مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت در گروه مردان میباشد. همانگونه که مشاهده میشود با درجه آزادی 28 و مقدار F 137/4 و سطح معنی داری 052/0 رابطه معنیداری مشاهده نگردیده است.

جدول 4-26 آماره‌هاي تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت در گروه مردان
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
مقدار F
pـ‌مقدار
رگرسيون
136/727
1
136/727
4/137
0/052
خطا
892/239
27
33/046

جمع
1028/966
28

جدول 4-27 آماره‌هاي ضرايب مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت در گروه مردان
متغير
برآورد ضريب β
خطاي معيار
مقدار t
pـ‌مقدار
ثابت
– 14/422
102/9
– 1/584
0/125
هوش سازمانی
0/108
0/053
2/034
0/052

تحلیل واریانس مدل رگرسیون گروه سنی
در جداول 4-28 و 4-29 بررسی وضعیت رابطه هوش سازمانی و خلاقیت در گروههای مختلف سنی کتابداران کتابخانههای دانشگاهی نشان میدهد که در دو گروه سنی 29-20 با درجه آزادی 29 و مقدار F 199/8 در سطح 008/0 رابطه معنی داری وجود دارد و ارتباط مثبت می باشد. به بیان دیگر دراین گروه سنی با بالارفتن هوش سازمانی خلاقیت نیز افزایش می یابد.

جدول 4-28 آماره‌هاي تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت در گروه سنی 29-20ساله
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
مقدار F
pـ‌مقدار
رگرسيون
371/234
1
371/234
8/199
0/008
خطا
1267/732
28
45/276

جمع
1638/967
29

جدول 4-29 آماره‌هاي ضرايب مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت در گروه سنی 29-20ساله
متغير
برآورد ضريب β
خطاي معيار
مقدار t
pـ‌مقدار
ثابت
– 23/443
8/290
– 2/828
0/009
هوش سازمانی
0/140
0/049
2/863
0/008

جداول 4- 30 و 4-31 بررسی وضعیت رابطه دو متغیر هوش سازمانی و خلاقیت را در گروه سنی 39-30 ساله نشان میدهد که با درجه آزادی 48 و مقدار F 178/9 در سطح 004/0

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کتابداران، توزیع فراوانی، علوم پزشکی، دانشگاهها Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، مقطع تحصیلی، ضریب همبستگی، کتابداران