پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، علوم پزشکی، کارشناسی ارشد، برنامه راهبردی

دانلود پایان نامه ارشد

ش سازمانی همانگونه که مشاهده میشود مؤلفه سرنوشت مشترک با میانگین 85/24 و انحراف استاندارد 04/4 ، و مؤلفه اتحاد و توافق با میانگین 46/24 و انحراف استاندارد 4 دارای بالاترین میانگین در بین مؤلفههای هوش سازمانی بودند. کمترین میانگین مربوط به مؤلفه فشار عملکرد با 34/22 و انحراف استاندارد 09/4 می باشد.

جدول 4-7 آماره های توصيفی برای مؤلفه هوش سازمانی
مؤلفه
ميانگين
انحراف استاندارد
حداقل نمره
حداکثر نمره
چشم انداز برنامه راهبردی
76/23
21/5
12
34
سرنوشت مشترک
85/24
04/4
15
33
میل به تغییر
51/22
6/3
16
29
روحیه
69/23
37/4
13
34
اتحاد و توافق
46/24
4
14
34
کاربرد دانش
82/23
14/4
14
34
فشار عملکرد
34/22
09/4
13
32

در جدول 4-8 مشاهده میگردد بالاترین درصد نمره هوش سازمانی 4/51 میباشد که نشان میدهد 54 نفر در سطح متوسط هوش سازمانی میباشد و پایینترین درصد متعلق به سطح خیلی بالا با درصد فراوانی9/1 و تعداد 2 نفر میباشد.
جدول 4-8 نمره هوش سازمانی
نمره هوش سازمانی
سطح هوش سازمانی
فراواني
درصد فراواني
73-49
خيلي پايين
0
0
122-74
پايين
3
9/2
171-123
متوسط
54
4/51
220-172
بالا
46
8/43
245-221
خيلي بالا
2
9/1
جمع

105
100

جدول 4-9 تعداد سوالات و دامنه پاسخگويي پرسشنامه خلاقیت
آزمون خلاقیت
تعداد سوأل
حداقل نمره
حداکثر نمره
تعداد
خلاقیت
50
2-
2
105

جدول 4-9 نشان دهنده تعداد سوالات و دامنه پاسخگویی پرسشنامه خلاقیت است . همان طور که مشاهده میگردد این پرسشنامه دارای 50 سوال و تعداد پاسخگویان 105 نفر برابر با حجم نمونه میباشد. حداقل نمره 2- و حداکثر نمره نمره 2 میباشد.

آماره توصیفی خلاقیت سازمانی در جدول 4-10 نشان میدهد میانگین بدست آمده برای خلاقیت 65/2 و انحراف استاندارد 07/7 می باشد. حداقل نمره 15- و حداکثر نمره 24 میباشد.
جدول 4-10 آماره های توصيفی برای متغیرخلاقیت
متغیر
ميانگين
انحراف استاندارد
حداقل نمره
حداکثر نمره
خلاقیت
65/2
07/7
15-
24

جدول 4-11 بیانگر نمره خلاقیت است و ملاحظه میشود که تعداد 104 نفر با درصد فراوانی 99 در سطح غیر خلاق میباشند. 1 نفر در سطح زیر متوسط قرار گرفته است.
جدول 4-11 نمره خلاقیت
نمره خلاقیت
سطح خلاقیت
تعداد
درصد فراوانی
19-100-
غیر خلاق
104
99
39-20
زیر متوسط
1
0
59-40
متوسط
0
0
79-60
خلاق
0
0
100- 80
خیلی خلاق
0
0

میانگین هوش سازمانی به تفکیک جنسیت
جدول 4-12 آمارههای توصيفی برای مؤلفههای هوش سازمانی به تفکیک جنسیت را نشان میدهد. در این جدول با توجه به میانگین های بدست آمده هریک از مؤلفههای هوش سازمانی مشاهده میشود که هوش سازمانی بطور کل در مردان با میانگین 45/170 و در زنان با میانگین 17/167 میباشد.

حداقل نمره
حداکثر نمره
انحراف استاندارد
میانه
میانگین
جنسیت
هوش سازمانی
34
12
209/5
24
28/23
زن
چشم انداز برنامه راهبردی
34
12
060/5
27
03/25
مرد

33
15
193/4
26
17/25
زن
سرنوشت مشترک
29
15
536/3
25
24
مرد

29
16
743/3
23
42/22
زن
میل به تغییر
29
17
237/3
23
76/22
مرد

34
13
348/4
23
70/23
زن
روحیه
32
15
514/4
24
66/23
مرد

34
16
933/3
25
59/24
زن
اتحاد و توافق
32
14
1/4
25
10/24
مرد

34
16
124/4
24
63/23
زن
کاربرد دانش
31
14
227/4
26
31/24
مرد

32
13
039/4
22
24/22
زن
فشار عملکرد
30
13
280/4
22
62/22
مرد

232
116
638/24
50/168
17/167
زن
هوش سازمانی
207
121
484/20
174
45/170
مرد

جدول 4-12 آماره های توصيفی برای مؤلفه هوش سازمانی به تفکیک جنسیت

میانگین هوش سازمانی به تفکیک گروه سنی
جدول 4-13 آمارههای توصیفی مؤلفههای هوش سازمانی به تفکیک گروه سنی میباشد. نتایج با توجه به میانگینهای بدست آمده در هر یک از مؤلفهها بیانگر این است که بطور کل در هوش سازمانی بالاترین میانگین در گروه سنی 49-40 سال با میانگین 85/171 مشاهده می شود و کمترین میانگین در گروه سنی 39-30 با میانگین 166 می باشد.

جدول 4-13 آماره های توصيفی برای مؤلفه هوش سازمانی به تفکیک گروه سنی
حداقل نمره
حداکثر نمره
انحراف استاندارد
میانه
میانگین
گروه سنی(سال)
هوش سازمانی
32
13
303/5
24
47/23
29-20
چشم انداز برنامه راهبردی
33
12
439/5
24
96/22
39-30

34
16
281/4
27
62/25
49-40

33
15
240/4
26
23/25
29-20
سرنوشت مشترک
32
15
952/3
25
41/24
39-30

33
15
043/4
26
23/25
49-40

29
16
821/3
23
87/22
29-20
میل به تغییر
29
16
562/3
22
24/22
39-30

28
16
499/3
24
62/22
49-40

33
13
789/4
50/24
63/24
29-20
روحیه
31
15
122/4
22
63/22
39-30

34
18
032/4
50/23
58/24
49-40

34
18
878/3
25
83/24
29-20
اتحاد و توافق
32
16
792/3
25
47/24
39-30

32
14
472/4
50/24
24
49-40

34
17
395/4
25
17/24
29-20
کاربرد دانش
31
16
198/4
24
29/23
39-30

34
14
754/3
50/24
42/24
49-40

32
16
899/3
22
97/22
29-20
فشار عملکرد
29
13
833/3
22
18/22
39-30

30
13
799/4
50/21
92/21
49-40

226
125
635/25
170
20/168
29-20
هوش سازمانی
207
116
804/23
169
166
39-30

232
126
655/20
50/168
85/171
49-40

میانگین هوش سازمانی به تفکیک مقطع تحصیلی
در جدول 4-14 نتایج آمار توصیفی مؤلفههای هوش سازمانی به تفکیک مقطع تحصیلی نشان میدهد بالاترین میانگین مؤلفههای هوش سازمانی به ترتیب چشم انداز راهبردی با میانگین 08/27 ، سرنوشت مشترک با میانگین 27، میل به تغییر با میانگین 08/25، روحیه با میانگین 50/26، اتحاد و توافق با میانگین 75/26، کاربرد دانش با میانگین 58/25، فشار عملکرد با میانگین 25/25 و بطور کلی هوش سازمانی با میانگین 17/185 در مقطع فوق دیپلم مشاهده شده است. کمترین میانگین بدست آمده مربوط به مقطع دیپلم با میانگین 87/160 مشاهده شده است.

جدول 4-14 آمار توصیفی مؤلفههای هوش سازمانی به تفکیک مقطع تحصیلی
حداقل نمره
حداکثر نمره
انحراف استاندارد
میانه
میانگین
سطو ح تحصیلی
مؤلفه
29
18
54/3
25
93/23
دیپلم
چشم انداز برنامه راهبردی
33
17
295/4
28
08/27
فوق دیپلم

34
12
490/5
25
98/23
کارشناسی

29
13
154/5
21
78/21
کارشناسی ارشد

30
15
79/4
25
47/23
دیپلم
سرنوشت مشترک
31
24
954/1
26,50
27
فوق دیپلم

33
16
019/4
26
25/25
کارشناسی

30
15
965/3
25
89/23
کارشناسی ارشد

28
18
411/3
24
07/23
دیپلم
میل به تغییر
29
19
088/3
25
08/25
فوق دیپلم

29
16
580/3
22
06/22
کارشناسی

28
16
583/3
22
93/21
کارشناسی ارشد

28
18
06/3
23
73/22
دیپلم
روحیه
33
21
425/3
26,50
50/26
فوق دیپلم

33
13
456/4
23
78/23
کارشناسی

34
16
822/4
22
78/22
کارشناسی ارشد

ادامه…….
حداقل نمره
حداکثر نمره
انحراف استاندارد
میانه
میانگین
سطوح تحصیلی
متغیر
28
14
821/3
24
80/22
دیپلم
اتحاد و توافق
34
21
745/3
27
75/26
فوق دیپلم

32
15
101/4
25
49/24
کارشناسی

29
17
571/3
25
30/24
کارشناسی ارشد

26
14
052/3
23
80/22
دیپلم
کاربرد دانش
31
18
122/4
28
58/25
فوق دیپلم

34
16
392/4
24
57/23
کارشناسی

31
17
141/4
25
07/24
کارشناسی ارشد

24
13
225/2
20
60/19
دیپلم
فشار عملکرد
28
21
734/2
26,50
25/25
فوق دیپلم

32
14
186/4
21
04/22
کارشناسی

30
13
919/3
24
15/23
کارشناسی ارشد

187
126
831/16
164
87/160
دیپلم
هوش سازمانی
200
154
702/14
188,50
17/185
فوق دیپلم

232
121
829/23
167
96/167
کارشناسی

207
116
438/26
171
70/164
کارشناسی ارشد

میانگین هوش سازمانی به تفکیک نوع دانشگاه
همانگونه که درجدول 4-15 مشاهده میگردد آمار توصیفی مؤلفههای هوش سازمانی را به تفکیک نوع دانشگاه نشان میدهد که در کل بالاترین میانگین بدست آمده در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور با 75/178 میباشد و کمترین میانگین بعد از سایر دانشگاهها با میانگین 83/166 متعلق به دانشگاه شهید چمران با میانگین 57/166 است.

حداقل نمره
حداکثر نمره
انحراف استاندارد
میانه
میانگین
دانشگاه
هوش سازمانی
34
12
548/5
50/25
72/23
شهید چمران
چشم انداز برنامه راهبردی
31
16
271/4
27
67/25
علوم پزشکی

34
13
061/5
24
32/23
سایر

31
15
917/3
25
11/24
شهید چمران
سرنوشت مشترک
29
17
380/3
26
83/24
علوم پزشکی

33
15
252/4
26
57/25
سایر

29
16
424/3
22
91/21
شهید چمران
میل به تغییر
28
19
791/2
50/22
17/23
علوم پزشکی

29
16
909/3
24
94/22
سایر

34
16
61/4
23
76/23
شهید چمران
روحیه
32
22
45/3
26
42/26
علوم پزشکی

32
13
127/4
23
91/22
سایر

34
17
856/3
24
39/24
شهید چمران
اتحاد و توافق
30
25
676/1
50/27
58/27
علوم پزشکی

32
14
153/4
25
72/23
سایر

31
16
054/4
50/24
09/24
شهید چمران
کاربرد دانش
31
19
554/3
27
08/26
علوم پزشکی

34
14
194/4
23
98/22
سایر

32
13
958/3
23
17/23
شهید چمران
فشار عملکرد
28
20
995/2
50/25
67/24
علوم پزشکی

30
13
002/4
21
94/20
سایر

207
116
59/23
167
57/166
شهید چمران
هوش سازمانی
200
149
674/15
50/182
75/178
علوم پزشکی

232
125
765/24
169
83/166
سایر

میانگین خلاقیت به تفکیک جنسیت
بالاترین میانگین در جدول 4-16 مربوط به آمارههای توصیفی خلاقیت به تفکیک جنسیت برای مردان با میانگین 97/3 مشاهده میگردد.

جدول 4-16 آماره های توصيفی میانگین خلاقیت به تفکیک جنسیت
حداقل نمره
حداکثر نمره
انحراف استاندارد
میانه
میانگین
جنسیت
خلاقیت
24
15-
388/7
2
14/2
زن
خلاقیت
17
7-
062/6
3
97/3
مرد

میانگین خلاقیت به تفکیک گروه سنی

در جدول 4-17 آمار توصیفی برای خلاقیت به تفکیک گروه سنی است که بالاترین میانگین متعلق به گروه سنی 39-30 سال با میانگین 82/3 و کمترین میانگین مربوط به گروه سنی 29-20 سال با میانگین 03/0 می باشد.
حداقل نمره
حداکثر نمره
انحراف استاندارد
میانه
میانگین
سن

18
15-
518/7
5/0-
03/0
29-20
خلاقیت
17
7-
968/5
3
82/3
39-30

24
12-
885/7
3
46/3
49-40

جدول 4-17 آماره های توصيفی برای خلاقیت به تفکیک گروه سنی

میانگین خلاقیت به تفکیک نوع دانشگاه

در جدول 4-18 آمار توصیفی برای خلاقیت به تفکیک نوع دانشگاه است که بعد از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور با بالاترین میانگین 45/4، دانشگاه شهید چمران با میانگین 41/1 در مرتبه دوم قرار دارد و کمترین میانگین در سایر دانشگاهها ( پیام نور- علمی کاربردی و دانشگاه آزاد ) با میانگین 33/0 بدست آمد.
جدول 4-18 آماره های توصيفی برای خلاقیت به تفکیک نوع دانشگاه
حداقل نمره
حداکثر نمره
انحراف استاندارد
میانه
میانگین
دانشگاه
خلاقیت
17
13-
554/6
5/0
41/1
شهید چمران
خلاقیت
24
12-
339/7
4
45/4
علوم پزشکی جندی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کتابداران، توزیع فراوانی، علوم پزشکی، دانشگاهها Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، مقطع تحصیلی، ضریب همبستگی، کتابداران