پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، جامعه آماری، کتابداران، مدیران مدارس

دانلود پایان نامه ارشد

همبستگی روحیه با سازمان یادگیرنده در پایین ترین حد (342/0) بوده است

رهنما و همکاران در سال 1390 پژوهشی با عنوان بررسی رابطه ی بین هوش سازمانی و خلاقیت اساتید دانشگاه آزاد واحد پارس آباد انجام داده اند. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه آزاد واحد پارس آباد طی سال تحصیلی91-1390 به تعداد 320 نفر می باشد و از این تعداد 162 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان آزمودنیها انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد آلبرخت و مطابق با مقیاس لیکرت می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد کلیه فرضیه ها مورد تایید قرار گرفت و بین مولفه های هوش سازمانی و ارتباط آن با خلاقیت با 05/0 P رابطه معنی داری وجود دارد.

پژوهشی با عنوان رابطه هوش سازمانی و عملکرد مدیران در سال 1390 توسط غلامی و همکاران با هدف بررسي رابطه بين هوش سازماني و عملكرد مديران گروههاي آموزشي دانشگاههاي شهرستان گرمسار در سال تحصیلی90 -89 انجام شد. حجم نمونه 40 نفر گزارش شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هوش سازماني آلبرخت 2003 و فرم گزارش كار محقق ساخته مديران گروههاي آموزشي بود. نتايج بدست آمده نشان داد بين هوش سازماني كل و هر يك از مولفههايش با عملكرد مديران رابطه معناداري وجود ندارد، اما نتايج رگرسيون گام به گام نشان داد كه مولفه كاربرد دانش سهم معناداري در عملكرد مديران در بخش منابع انساني دارد و قادر به پيش بيني عملكرد مديران در بخش منابع انساني است.

مهرآرا و اعظمی در سال 1390 پژوهشی با عنوان بررسی رابطه ی بین هوش سازمانی و خلاقیت مدیران مدارس دولتی مقطع راهنمایی شرق استان گیلان با حجم نمونه شامل 162 نفر از مدیران مدارس دولتی راهنایی شرق استان گیلان انجام دادند. بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی و خلاقیت است. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش سازمانی و خلاقیت مدیران مدارس رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در میان مولفه های هوش سازمانی، مولفه های چشم انداز استراتژیک و سرنوشت مشترک و کاربرد دانش با سطح معنی داری 001/0 می تواند بهترین پیش بینی کننده خلاقیت مدیران مدارس باشند.

جمع بندی پژوهشهای انجام شده
هوش سازمانی از قابلیتهای یک سازمان است که بکارگیری و تقویت مولفههای آن میتواند در موفقیت یک سازمان تاثیرگذار باشد. همچنین تحولات پر شتاب در زمینههای علم و فناوری، صنعت، مدیریت به قدری عمیق و گسترده اتفاق افتاده است که تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. هوش سازمانی ظرفیت و توانایی فکری یک سازمان برای خلق دانش و استفاده ازآن برای سازگاری با محیط و تمرکز آن بر تلفیق  فنی و انسانی به منظور حل مشکلات سازمانی است. همچنین در شرایط متغیر کنونی خلاقیت را نیز میتوان بعنوان یکی از عوامل پر اهمیت و کلید رمز و بقای افراد و سازمانها در نظر گرفت.
با توجه به مباحث نظری و پیشینههای مورد بررسی میتوان اذغان داشت که پژوهشهای انجام شده در زمینه هوش سازمانی بیشتر در سازمانهای اداری و کمتر در کتابخانه انجام شده است، نتایج مختلف بدست آمده بیانگر رابطه معنی دار بین هر یک از مولفههای آن با متغیرهای مورد بررسی میباشد، شایان ذکر است در برخی از مؤلفههای هوش سازمانی ارتباط مثبت و معنیداری مشاهده نگردید و لازم است در سازمانها به این مؤلفهها توجه بیشتری مبذول نمایند. در پیشینههای انجام شده نیاز به ارتقاء هوش سازمانی در سازمانها مشاهده میگردد. در ارتباط با هوش سازمانی و خلاقیت نیز پژوهشها ارتباط مثبت و معني داری را نشان داده اند، به طوريكه به ازاي هر واحد افزايش يا كاهش در هوش سازماني و مولفههاي آن، خلاقيت نیز افزايش يا كاهش مييابد. از آنجا که تاکنون کمتر پژوهشی در ارتباط با هوش سازمانی کتابداران کتابخانهها انجام شده است، با توجه به اینکه کتابخانهها بر مبناي‌ اصول‌ سلسله‌ مراتب‌ سازمان‌ها اداره‌ مي‌شوند و دارای ویژگیهای یک سازمان میباشند، و از طرفی کتابخانههای دانشگاهی نیز بعنوان یک مرکز اطلاع رسانی پاسخگوی نیاز ذی نفعان خود میباشند، با عنایت به این مسئله که کتابداران نقش مهمی در ارائة خدمات مفید به کاربران، ایفا میکنند که به موفقیت کتابخانهها منجر میشود، بنابراین، تحلیل و تجزیه هوش سازمانی کتابداران و ارتباط آن با خلاقیت می تواند کمک مفیدی برای بهبود خدمات کتابخانه ها باشد.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- مقدمه
منظور از روش، مجموعه اقدامات و کلیه ابزار و مراحلی است که برای جمع آوری اطلاعات و کیفیت بررسی آنها جهت وصول به یک هدف مورد استفاده قرار میگیرد. تحقیق نیز بررسی علمی و نظام یافته پدیدههای مختلف جهان با هدف پاسخگویی به یک یا چند مساله یا دستیابی به راه حل یک یا چند مشکل تعریف شده است (محمد پور لیما، 1385، ص 66-64). برای یافتن بهترین ابزار و تکنیک گردآوری اطلاعات، بهترین روش آن است که با توجه به موضوع تحقیق و جامعه آماری، این ابزار را انتخاب کنیم. روش پژوهش حاضر از نظر نوع هدف کاربردی و از جهت ماهیت روش پیمایشی و همبستگی است .

3-2- جامعه آماری و محیط پژوهش
منظور از جامعه آماری مجموعه معینی از افراد یا چیزهایی است که دارای صفت مشترک میباشند و محیط پژوهش مکانی است که جامعه آماری در آن استقرار دارد و محقق در آن مکانها پژوهش خود را انجام میدهد. جامعه آماری ما در این تحقیق کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز است که شامل: کتابخانههای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی پور اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، دانشگاه پیام نور اهواز، مجتمع آموز عالی جهاد دانشگاهی اهواز، دانشگاه علمی کاربردی اهواز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان میباشد.

3-3- حجم نمونه
نمونه گروهی از اعضای یک جامعه تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آن حاصل میشود و نتایج پژوهش به آن انتقال داده می شود (دلاور، 1377، ص 101). نمونهگیری میبایست مبتنی بر اهداف پژوهش باشد. از انواع روشهای نمونهگیری می توان به روش نمونهگیری تصادفی،‌ خوشهای، طبقهای، جامع، چند مرحلهای، نظامدار اشاره نمود. در این تحقیق از نمونهگیری جامع استفاده شده است. نمونه گیری جامع هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که تعداد نمونهها اندک باشد (خوی نژاد، 1387، ص 335). در پژوهش حاضر بدلیل اینکه تعداد نمونه مورد مطالعه اندک میباشد، بنابراین کلیه کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز بعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد و ابزار پژوهش در بین کلیه افراد جامعه آماری توزیع گردید . تعدادحجم نمونه در این پژوهش 134 نفر می باشند. با توجه به اینکه برخی از کتابداران کتابخانه ها تمایلی به همکاری و تکمیل پرسشنامه از خود نشان ندادند، در نهایت تعداد 105 پرسشنامه پر شده برابر با 4/78 دریافت گردید.

3-4- متغیر ها
هر صفت، ویژگی یا عنصر کمی و یا کیفی که در یک تحقیق تغییر پذیر باشد، به شرط آنکه بر خلاف عوامل ثابت تغییرکنند یا تغییر پذیر باشند متغیر می گویند ( ساروخانی، 1384،ص 124-123).
متغیرهای پیش بین: متغیر مستقل منظور متغیری است که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی میشود. این متغیر توسط پژوهشگر اندازه گیری،‌ دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیر یا رابطه آن با متغیر دیگر اندازهگیری شود(دلاور، 1377، ص 41). متغیرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از: هوش سازمانی، چشم انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد. اندازه گیری آنها با توجه به پاسخ هایی که به پرسشهای مربوط به هر متغیر داده میشود نمره گذاری میشوند .
متغیر ملاک: متغیر وابسته متغیری است که مشاهده یا اندازهگیری میشود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود و عبارت است از وجه یا جنبهای از رفتار یک ارگانیزم ( دلاور، 1377، ص 42). متغیر وابسته در این پژوهش خلاقیت است.
در اینجا مدل مفهومی بر اساس متغیرهای هوش سازمانی و مؤلفههای آن و خلاقیت به منظور نشان دادن ارتباط بین آنها ترسیم گردید. همانطور که در مدل مفهومی مشاهده میشود هر هفت متغیر پیش بین بطور مستقیم میتوانند بر متغیر ملاک تاثیر بگذارند.

چشم انداز استراتژیک
سرنوشت مشترک
میل به تغییر
اتحاد و توافق خلاقیت
روحیه
کاربرد دانش
فشار عملکرد

3-5- ابزار گردآوری اطلاعات
در دو فصل اول مطالعه کتابخانهای انجام شد و جهت تحلیل نظرات و دستیابی به ایدههای پژوهش روش میدانی که در آن از ابزار پرسشنامه استفاده میشود، بکار گرفته شد .
پدیدهها و متغیرهای مورد مطالعه به کمک ابزارهایی مورد سنجش و اندازه گیری قرار میگیرند،‌ که از میان این ابزارها میتوان به روش مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و استفاده از مدارک واسناد اشاره نمود. پرسشنامه یکی رایجترین ابزارهای گردآوری دادههاست که جهت سنجش آگاهی، عملکرد، نگرش و حقایقی در باره افراد مورد استفاده قرار میگیرد. در این پژوهش برای گردآوری دادهها از دو پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی و خلاقیت استفاده شده است.
پرسشنامه اول: هوش سازمانی که توسط کارل آلبرخت (2003) طراحی گردید و شامل 49 سوال در 7 مولفه میباشد که عبارتند از: چشم انداز راهبردی (سوالات 7-1)، سرنوشت مشترک (سوالات 14-8)، میل به تغییر (سوالات 21-15)، روحیه(سوالات 28-22)، اتحادو توافق(سوالات 35-29)، کاربرد دانش (سوالات 42-36)، فشار عملکرد (سوالات 49-43). ستاری (1385) آن را به فارسی ترجمه نموده است و گزارش کرده است که روایی صوری آن در ایران مورد تایید اساتید و صاحب نظران قرار گرفته است. (سلاسل وهمکاران ، 1388، ص 29). پایایی پرسشنامه هوش سازمانی با محاسبه آلفای کرونباخ بین 85/0 تا 96/0 گزارش شدهاست. بابالحوائجی (1388)،جمالزاده (1388)، بیک زاد (1389)، خدادادی (1389)،‌ کاوسی (1389)، در تحقیقات خود از این ابزار پژوهش استفاده نمودند.
پرسشنامه دوم: خلاقیت که توسط رند سیپ (1979) طراحی شدهاست و شامل 50 سوال میباشد. ایوانسویج و ماتسون68 (1989) در کتاب ” مدیریت رفتار سازمانی” در فصلی به نام «تصمیم گیری » پرسشنامه خلاقیت رندسیپ را بعنوان ابزاری کامل جهت سنجش خلاقیت گزارش نموده اند (قهرمان تبریزی،1384، ص 143). این ابزار میزان خلاقیت فرد در سازمان را مورد ارزیابی قرار میدهد. پایایی آن با محاسبه آلفای کرونبا خ بین 72/0- 85/0گزارش شده است. قهرمان تبریزی و همکاران (1384) طی یک مطالعه مقدماتی برای آزمون روایی آن از ضریب بازآزمایی استفاده کردهاند که این ضریب برابر با 92/0 به دست آمدهاست. یزدی( 1386)، نسبی (1387)، شیخ مونسی (1389)، پورطهماسبی (1389) و مهرآرا و اعظمی(1390) در تحقیقات خود از این پرسشنامه استفاده نمودهاند. همچنین شیوه پاسخ دهی به هر دو پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای (طیف لیکرت) میباشد که از گزینههای کاملا موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، و کاملا مخالفم استفاده شده است.

3-6- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار آماری SPSS نسخه 18 در دو سطح آمار توصیفی( تحصیلات، سابقه کار، جنسیت، گروه سنی، نوع دانشگاه….) وآمار استنباطی از آزمونهایی که بهترین و بیشترین تبیین را ارائه نمایند (آماره همبستگی، پیرسون ، اسپیرمن و رگرسیون چندخطی و … ) استفاده میشود. برای تجزيه و تحليل نتايج اين تحقيق از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، ابزار پژوهش، سازمان یادگیرنده، عملکرد کارکنان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، علوم پزشکی، کارشناسی ارشد، برنامه راهبردی