پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، ابزار پژوهش، سازمان یادگیرنده، عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

معلمان مدارس دولتی داشته اند. جنسیت در این پژوهش بر میزان درک نمونه ها از هوش سازمانی تاثیر مثبتی نداشته است.

پژوهشهای داخل کشور
ستاری قهفرخی( 1386)، پژوهشی با عنوان بررسي رابطه بين زيرسيستم مديريت دانش درسازمان يادگيرنده وهوش سازماني ومولفه هاي آن درشركت ذوب آهن اصفهان بود. روش پژوهش حاضرازنوع توصيفي – همبستگي بوده است. نمونههاي تحقيق شامل 172 نفر از كاركنان سطوح شغلي كارشناس وكارشناسان ارشد شركت ذوب آهن اصفهان بوده كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه مديريت دانش ماركوارت و پرسشنامه هوش سازماني آلبرخت باضريب وپرسشنامه ويژگيهاي جمعيت شناختي بوده است. نتايج پژوهش نشان داد كه بر اساس ضريب همبستگي پيرسون علاوه بر وجود رابطه مثبت و معنادار بين زيرسيستم مديريت دانش و هوش سازماني ( ضريب همبستگي 782/0 و درسطح معنی داری 01/0 )، بين زيرسيستم مديريت دانش و تمامي مؤلفه هاي هوش سازماني رابطه مثبت و معنادار وجود دارد( ضرايب همبستگي از 484/0 برای چشم انداز استراتژيك تا 727/0 برای سرنوشت مشترك در سطح 01/0 معنادار بوده است.) در نهايت، نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه از بين مؤلفه هاي هوش سازماني، سرنوشت مشترك، كاربرد دانش و اتحاد و توافق قادر به پيش بيني معنادار زيرسيستم مديريت دانش در سازمان يادگيرنده هستند.

پژوهشي با عنوان ارتباط هوش سازماني و خلاقيت كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال 1387 توسط نرجس السادات نسبي انجام گرفته است. نمونه هاي آماري شامل 280 نفر از كاركنان دانشگاه در سطوح مديريتي، كارشناسي و كارمندي بوده كه به روش طبقه بندي نسبي تصادفي انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت و پرسشنامه خلاقیت رند سیپ بوده است. نتايج پژوهش پس از تجزیه و تحلیل برای هوش سازمانی برابر با 6/152 با توجه به کلید قبولی پرسشنامه کارل آلبرخت در سطح قابل قبولی بدست آمد و برای ارتباط خلاقيت 8/181 با توجه به کلید قبولی پرسشنامه رندسیپ در سطح زیر متوسط قرار داشت.

جمالزاده و همکاران( 1388) پژوهشی تحت عنوان بررسي رابطه هوش سازماني و يادگيري سازماني در بين كاركنان و اعضاي هيات علمي منطقه يك دانشگاه آزاد اسلامي واحد شیراز و ارائه الگويي جهت ارتقاء يادگيري سازماني انجام داده است. در این پژوهش حجم نمونه براي كاركنان 156 نفر و براي اعضاي هيات علمی162 نفر برآورد گرديد. نتايج نشان داد كه ابعاد هوش سازماني (چشم انداز استراتژيك، سرنوشت مشترك، ميل به تغيير، روحيه، اتحاد، كاربرد دانش و فشار عملكرد) در هردوگروه آزمودنيها با يادگيري سازماني رابطه مثبت و معناداري دارند .متغيرهاي سرنوشت مشترك، ميل به تغيير و روحيه به ترتيب در هر دو گروه درصد بيشتري از واريانس متغير يادگيري سازماني را تبيين كرده اند. همچنين نتايج مدل پيش بيني يادگيري سازماني از طريق مولفههاي هوش سازماني نشان داد، ميزان واريانس تبيين شده سرنوشت مشترك توسط متغيرهاي كاربرد دانش و فشار عملكرد برابر 83/0 است . همچنین ميزان واريانس تبيين شده سرنوشت مشترک توسط متغيرهايي مانند روحيه ، كاربرد دانش و فشار عملكرد برابر 61/0 است و در نهايت ميزان واريانس تبيين شده روحیه توسط متغير هایی مانند كاربرد دانش و فشار عملكرد برابر 50/0 است . و در نهایت میزان واریانس تبیین شده کاربرد دانش توسط متغیر فشار عملكرد برابر 67/0 است.

پژوهشی با هدف بررسی مولفههای هوش سازمانی و رفتار شهروندان کارکنان شرکت احیا گستران اسپادان اصفهان توسط سلاسل و همکاران در سال 1388 انجام گردید.از کل نمونه ها (800 نفر) 272 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت و پرسشنامه رفتار شهروندی آلن و لی میباشد. نتایج تحلیل رگرسیون دو متغیره نشان داد که بین هوش سازمانی (به طور کلی) با رفتارهای شهروندی با توجه به همبستگی چند گانه 199/0 و واریانس 9/3 با سطح معنیداری 01/0 رابطه معناداری وجود دارد. از بین مؤلفههای هوش سازمانی، مؤلفههای دانش کاربردی، فشار عملکرد، اتحاد و توافق و چشم انداز استراتژیک رابطه معنا داری نشان ندادند.

طهماسبی، اکبری (1388) پژوهشی با عنوان سنجش هوش سازمانی کارکنان کتابخانههای دانشگاه بوعلی سینا و داره ارشاد اسلامی همدان بین جامعه ای مشتمل بر 106 نفر انجام گرفت که با استفاده از پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که با توجه به میانگین هوش سازمانی بدست آمده کتابخانه ارشاد اسلامی بوعلی سینا با 68/131 و کتابخانه ارشاد اسلامی با 88/121 فرضیه اصلی بین هوش سازمانی در کتابخانههای دانشگاه بوعلی سینا و کتابخانه اداره ارشاد اسلامی تایید شد. و فرضیههای فرعی یعنی چشم انداز استراتژیک در کتابخانه دانشگاه بوعلی سینا یا کتابخانه اداره ارشاد مشابه است رد میشود و فرضیه اعتقاد به سرنوشت مشترک در کتابخانههای دانشگاه بوعلی همدان و کتابخانه اداره ارشاد همدان تایید و در مورد فشار عملکرد کارکنان در هر دو کتابخانه اختلاف معناداری ندارد که این فرضیه نیز تایید شد. فرضیه کاربرد دانش در بین کتابخانههای دو دانشگاه تایید گردید . میانگین شاخص اتحاد و توافق کارکنان در بین دو دانشگاه این مشابهت را تایید می کند.روحیه کارکنان در دو کتابخانه اختلاف معنا داری ندارد تایید گردید .در مورد عملکرد کارکنان در خصوص میل به تغییر، مشابه بودن این دو کتابخانه را در این مورد تایید می کند.برخورد مدیران در رابطه با عملکرد کارکنان در بین دو کتابخانه، مشابه است .

جعفری و فقیهی ( 1388) در پژوهشی با عنوان ميزان مؤلفههاي هوش سازماني در سازمان پژوهش و برنامه يزي آموزشي در بین 312 نفر از کارکنان سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی انجام داده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه هوش سازماني جامعة مورد مطالعه با میانگین تجربی 82/2 از ميانگين نظري 3 پايين تر است. بالاترين ميانگين به دست آمده مربوط به مولفه بینش راهبردی با 17/3 و کمترین مربوط به ساختار سازماني و میل به تغییر با 66/2 بوده است.

باب الحوائجی و همکاران (1389)پژوهشی با عنوان سنجش هوش سازماني كاركنان کتابخانه‌هاي دانشگاه فردوسي مشهد و آستان قدس رضوي مشتمل بر 100 نفر انجام دادهاند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌اي براساس هفت مهارت كارل آلبرخت مي‌باشد. فرضية اصلي پژوهش اين است كه بين هوش سازماني در كتابخانه‌هاي دانشگاه فردوسي مشهد و هوش سازماني در كتابخانه آستان قدس رضوي تفاوت معناداري وجود ندارد. اين فرضيه تأييد شد و فرضيه‌هاي فرعي پژوهش يعني چشم‌انداز استراتژيك در كتابخانه دانشگاه فردوسي مشهد با كتابخانه آستان قدس مشابه است، رد مي‌شود و فرضيه اعتقاد به سرنوشت مشترك در كتابخانه‌هاي دانشگاه فردوسي مشهد و كتابخانه آستان قدس رضوي تأييد و در مورد عملكرد كاركنان در خصوص ميل به تغيير، مشابه بودن اين دو كتابخانه را در اين مورد تأييد مي‌كند. روحيه كاركنان در هر دو كتابخانه اختلاف معناداري ندارد و اين فرضيه نيز تأييد شد. ميانگين شاخص اتحاد و توافق كاركنان در كتابخانه‌هاي دانشگاه فردوسي مشهد و كاركنان كتابخانه آستان قدس رضوي اين مشابهت را تأييد مي‌كند. فرضيه «كاربرد دانش» در كتابخانه‌هاي دانشگاه فردوسي مشهد وكتابخانه آستان قدس رضوي تأييد شد. برخورد مديران در رابطه با عملكرد كاركنان در هر دو كتابخانه مورد پژوهش، مشابه است. در مجموع، چون حداكثر نمره‌ها مي‌توانست 245 باشد، و حداكثر نمره به دست آمده از اين دو گروه 88/21 و 68/131 است، هر دو گروه از نظر هوش سازماني مجاور منطقه متوسط هستند.

بیک زاده، علائی و اسکندری در سال 1389 تحقیقی با عنوان بررسي رابطه هوش سازماني مديران و عملكرد آنان در دستگاههاي دولتي شهرتبريز انجام دادند. حجم نمونه با استفاده از رابطه كوكران 337 نفر برآورد گرديد كه نمونه آماري با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شد. نتایج حاصل از این تحقیق با خطای 05/0 و درجه اطمینان 95/0 و سطح معنی داری 000/0 رابطه معنی داری بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد مدیران را نشان داد.

تراب زاده و همکاران (1389) پایان نامه خود را با عنوان شناسايي ميزان هوش سازماني در شركت پلاسكوكار سايپا انجام داده اند. جامعة آماري 250 نفر از كاركنان با مدرك تحصيلي ديپلم و بالاتر را شامل مي شود كه با استفاده از جدول مورگان نمونه اي به حجم 152 نفر از بين آنان انتخاب گرديد. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه ي كارل آلبرخت شامل 49 سوال بود. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه هوش سازماني جامعه مورد مطالعه با ميانگين تجربي 52/4 از ميانگين نظري 4 بالاتر است. بالاترين ميانگين به دست آمده مربوط به مولفهي اتحاد وتوافق با ميانگين 68/4 و كمترين مربوط به بكارگيري دانش با ميانگين 30/4 بوده است.
پژوهشی با عنوان بررسي رابطة بين هوش سازماني و مؤلفه‌هاي آن و بهره‌وري مديران ادارات تربيت بدني آذربايجان ‌شرقي توسط خدادادی و همکاران (1389) که پایان نامه کارشناسی ارشد میباشد به‌صورت ميداني انجام گرفته است. جامعة آماري شامل مديران ادارات تربيت بدني استان‌هاي آذربايجان شرقي و حجم نمونة آماري 34 نفر از اين جامعه است. به اين منظور از پرسشنامة هوش سازماني آلبرخت و پرسشنامة بهره‌وري استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد كه براساس ضريب همبستگي پيرسون بين تمامي مؤلفه‌هاي هوش سازماني و هوش سازماني كل و بهره‌وري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. در نهايت، نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه از بين مؤلفه‌هاي هوش‌سازماني، ميل به تغيير با ضریب استاندارد 412/0، روحيه با ضریب استاندارد 248/0و كاربرد دانش با ضریب استاندارد 234/0، قادر به پيش‌بيني معنادار را برای بهره‌وري داشته اند.

پژوهشی توسط نوروزی و واعظی (1389) با هدف ارزیابی وضعیت مولفه های هوش سازمانی در دانشکده های پردیس فنی و علوم انسانی دانشگاه تهران انجام شد. تعداد 116 نفر از کارشناسان آموزشی این دانشکده ها با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شده و پرسشنامه آلبرخت در بین آنان به اجرا درآمد. داده های بدست آمده با استفاده از ازمونهای t تک متغیره و t مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. مولفه های میل به تغییر اتحاد و توافق کاربرد دانش، فشار عملکرد و هوش سازمانی به طور کلی از وضعیت نسبتا مطلوبی در پردیس فنی برخوردار بوده و از طرفی پردیس فنی در مولفه های چشم انداز استراتژیک و سرنوشت مشترک از وضعیت نامطلوبی برخوردار است.

کاوسی و همکاران( 1389) پژوهشی با هدف تعیین سطح هوش سازمانی دانشجویان رشته مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات با جامعه آماری 139 نفر از دانشجویان انجام داده اند. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته بوده است نتایج این تحقیق نشان داد که سطح مولفه چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، کاربرد دانش، فشار عملکرد و روحیه از مولفههای اصلی هوش سازمانی در حد مطلوبی است و سطح مولفه اتحاد و توافق و میل به تغییر از مولفههای اصلی هوش سازمانی در حد ضعیفی می باشد .

بنی سی و ملک شاهی ( 1390) رابطهی مؤلفههای هوش سازمانی با سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی رودهن را بررسی نمودند. ابزار پژوهش استفاده از پرسشنامهی محقق ساخته در يك نمونه 30 تايي با استفاده از روش آلفاي كرونباخ پرسشنامه سازمان یادگیرنده 899% و هوش سازمانی 968%اندازهگيري شد. جامعهی آماری آن شامل 470 نفر كه به صورت تصادفي مرحلهاي 124 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. نتایج حاصل نشان داد که تک تک   مؤلفههای هوش سازمانی (چشم انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، تمایل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد) با سازمان یادگیرنده در سطح  000/0 معنی دار هستند. از بین مؤلفههای هوش سازمانی، ضریب همبستگی اتحاد و توافق با سازمان یادگیرنده در بالاترین حد (423/0) و ضریب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، خلاقیت کارکنان، مدیریت اطلاعات، خلاقیت و نوآوری Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، جامعه آماری، کتابداران، مدیران مدارس