پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، کتابداران، کتابخانه‌های دانشگاهی، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

دیگران و ترغیب و تشویق به فعالیت میباشد. رشد فزاینده اطلاعات در کتابخانهها و بکارگیری هریک ازمؤلفههای هوش سازمانی در بین کتابداران، سبب میشود جریانی از علم و دانش میان آنها جاری شود.‌ بنابراین، تجزیه و تحلیل هوش سازمانی و خلاقیت در بین کتابداران میتواند کمک مفیدی برای بهبود خدمات و عملکرد کتابخانهها باشد.
همچنین بنظر میرسد در برخی از کتابخانهها علیرغم داشتن نیروهای مستعد، بدلیل نامشخص بودن جایگاه خلاقیت و فقدان بستر رشد، تواناییهای خلاق هرز میرود و نیز عدم وجود فاکتورهای تشویقی و انگیزه لازم، عدم استقبال مدیران از ایدههای جدید، عدم تبادل دانش در بین کارکنان، نارضایتی از فقدان ارتباط عمودی و افقی لازم، محبوس شدن در چارچوب قوانین و مقررات اداری، استخدام افراد ناکارآمد، عدم توجه کافی مسئولین به کتابخانه ها بعنوان یک مرکز اطلاع رسانی، از جمله عواملی هستند که نیاز به بالا بردن سطح هوش سازمانی و بروز خلاقیت را ایجاب میکند. در کتابخانههای دانشگاهی افراد زیادی به کار اشتغال دارند که به نظر میرسد از نظر هوش سازمانی و خلاقیت متفاوت باشند، لذا مسئله این پژوهش حول محور مولفههای هوش سازمانی و خلاقیت است تا تعیین شود: کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز از چه سطح هوش سازمانی برخوردار هستند؟ و نیز رابطه هوش سازمانی آنان با خلاقیت چگونه است؟

1-3- ضرورت انجام تحقیق
گذشته تقريباً با ثبات انسان، اکنون به جريانی با تغييرات سريع و مبهم، تبديل شده است. تغييرات سريع و روزافزون در حوزه هاي علوم و تكنولوژي موجب شده است كه مديريت سنتی پاسخگوی نياز سازمانهای پيچيده امروزی نباشد. سازمانها برای رسيدن به هدفهای نسبتاً مشخصی به وجود میآيند و فعاليتهای مستمری را برای رسيدن به آن هدفها انجام میدهند. البته هر سازمانی ويژگیهای خود را دارد که عبارتند از: مرزهای تقريباً ثابت، سلسله مراتب اداری و نوعی نظم مدبرانه، يک سيستم ارتباط و يک سيستم انگيزشی که موجب میشود افراد در سايه همکاری با يکديگر برای دستيابی به هدفهای مشترک، تلاش کنند(اسکات 2001؛ ترجمه بهرنگی؛ نقل در اثر الهیان و زواری، 1388). ارتقاء هوش سازمانی بواسطه ارتقاء عاملهای وابسته مانند دانش سازمانی، مدیریت راهبردی، تحلیل دادههای سازمانی و غیره میتواند باعث ارتقاء سازمان و افزایش هوشمندی و بهرهوری سازمان گردد و نیز از این طریق می تواند نقاط ضعف و قوت را شناسایی نماید (خسروی ، 1390، ص2 ).
سازمانها نیز در برههای از زمان که تحت عناوین مختلف از جمله عصر دانش، عصر جامعه اطلاعاتی، عصر مدیریت مطرح شده است خود را در جهت تغییرات شتابان و دگرگونیها آماده میسازند به گونهای که خلاقیت بعنوان یکی از عوامل مهم بقای سازمان پذیرفته شده است بر اساس این استدلال کشورهای پیشرفته بر آموزش خلاقیت تاکید بسیار دارند و در این راستا در انتخاب افراد خلاق و آیندهنگر که رهیافتهای بدیع و خلاق برای مسائل پیچیده ارائه کنند توجه خاصی مبذول داشتهاند (بیدختی و انوری ،1383ص25 ).
جایگاه بسیار مهم و کاربردی کتابخانهها باعث شده این مراکز علمی بیش از گذشته در کانون توجه قرار گیرند. کتابخانهها مانند همه سازمانها ویژگیهای خاصی از قبیل ساختار سازمانی، هدفمند بودن، قانونمند بودن، ارتباط سازمانی و سلسله مراتب دارند. گسترش فناوری نوین در کتابخانهها خدمات و عملکرد آن را متحول ساخته است. کتابخانهها در راه رسیدن به اهداف پیش بینی شده نیازمند تمرکز قدرت افراد و اطلاع همه جانبه از همه عواملی است که در سازمان موجود بوده و نیز بروز خلاقیتهای آنان می باشد؛ و از آنجا که خلاقیت یک اصل خدشه ناپذیر در پیشبرد اهداف سازمانها به نحو احسن میباشد، لذا میبایست در زمینه ایجاد آن کوشش و تلاش همه جانبهای از طرف مقامات بالای سازمانها صورت گیرد.
اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر در این است که به نظر میرسد تاکنون در راستای کتابخانههای دانشگاهی هیچگونه پژوهشی در ارتباط با هوش سازمانی و خلاقیت انجام نشده است. کتابخانهها برای رشد و افزایش قابلیتهای خود در پاسخگویی به نیازهای جدید و افزایش فعالیتها باید از تمامی امکانات و ظرفیتهای خود استفاده کنند؛ یکی از این ظرفیتها بهرهگیری از نیروی ذهنی کتابداران میباشد. همچنین با توجه به اينكه هم اكنون هوش سازماني و ارتباط آن با خلاقیت کتابداران به عنوان يك نياز شناخته ميشود و موضوع جديدي است؛ این موضوع نيازمند بحث بیشتری ميباشد تا از يك طرف کتابداران و مدیران کتابخانهها با مقوله هوش سازماني و ابعاد آن بیشتر آشنا شوند و از طرف دیگر بتوانند عملكرد خويش را با توجه به ابعاد هوش سازماني بهبود بخشند.

1-4- اهداف پژوهش
هدف اصلی: تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز بر اساس مدل آلبرخت و ارتباط آن با خلاقیت آنان.

اهداف ویژه
1. تعیین سطح چشم انداز راهبردی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز و ارتباط
آن با خلاقیت.
2. تعیین سطح اعتقاد به سرنوشت مشترک کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز و
ارتباط آن با خلاقیت.
3. تعیین سطح فشار عملکرد کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز و ارتباط آن با
خلاقیت.
4. تعیین سطح روحیه کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز و ارتباط آن با خلاقیت.
5. تعیین سطح اتحاد و توافق کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز و ارتباط آن با
خلاقیت.
6. تعیین سطح کاربرد دانش کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز و ارتباط آن با
خلاقیت.
7. تعیین سطح میل به تغییر کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز و ارتباط آن با
خلاقیت .

1-5- سؤالات تحقیق:
1- آیا بین هوش سازماني از نظر چشم انداز راهبردی و خلاقیت کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز ارتباط وجود دارد؟
2- آیا بین هوش سازماني ازنظر اعتقاد به سرنوشت مشترک و خلاقیت کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز ارتباط وجود دارد؟
3- آیا بین هوش سازماني ازنظر فشار عملکرد و خلاقیت کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز ارتباط وجود دارد؟
4- آیا بین هوش سازماني از نظر روحیه و خلاقیت کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز ارتباط وجود دارد ؟
5- آیا بین هوش سازماني ازنظر اتحا د و توافق و خلاقیت کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز ارتباط وجود دارد؟
6- آیا بین هوش سازماني ازنظر کاربرد دانش و خلاقیت کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز ارتباط وجود دارد؟
7- آیا بین هوش سازماني از نظرمیل به تغییر و خلاقیت کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز ارتباط وجود دارد؟
8- آیا بین مؤلفه‌هاي هوش سازمانی بطور کلی و خلاقیت کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز ارتباط وجود دارد؟

1-6- تعریف متغیرها و اصطلاحات
با توجه به اینکه در پژوهش حاضر از مدل هوش سازمانی توسط آلبرخت استفاده شده است لذا تعاریف مفهومی هوش سازمانی و مولفههای آن بر اساس تعریف آلبرخت می باشد .

هوش سازمانی: استعداد و ظرفیت ذهنی سازمان در حرکت بخشیدن به توانایی ذهنی سازمان و تمرکز این توانایی در جهت رسیدن به رسالت سازمان تاکید اصلی بر قدرت ذهنی کارکنان میباشد (کارل آلبرخت ، 2003، ص 12-11).
چشم انداز راهبردی: قابلیت خلق، استنتاج و بیان هدف یک سازمان (کارل آلبرخت ، 2003، ص 12-11)

سرنوشت مشترک : احساس داشتن هدف مشترک زمانی که تمام یا ا کثر افراد در سازمان درگیر کار شدند و میدانند که رسالت و ماموریت سازمان چیست و در جهت رسیدن به هدف حرکت می نمایند (کارل آلبرخت ، 2003، ص 12-11).
میل به تغییر : سازگاری و تمایل برای تغییر ، جهت تحقق چشم انداز راهبردی ( کارل آلبرخت، 2003، ص 12-11).

اتحاد و توافق : وجود یک سلسله قوانین جهت اجرا برای جلوگیری از اختلاف نظر، افراد برای تحقق رسالت و ماموریت سازمان باید خود را سازمان دهند مسئولیتها و مشاغل را تقسیم نمایند و قوانینی برای برخود و ارتباط با یکدیگر و رویارویی با محیط وضع کنند (کارل آلبرخت، 2003، ص12-11).

کاربرد دانش : استفاده موثر از اطلاعات و دادهها که هر سازمان به شدت به دانش کسب شده و تصمیمات درست وابسته است( کارل آلبرخت ، 2003، ص 12-11).
فشار عملکرد : مجموعه ای از انتظارات متقابل و الزامات عملیاتی برا ی موفقیت مشترک (کارل آلبرخت ، 2003، ص 12-11).
روحیه : احساس بالندگی و افتخار به کارکردن در یک سازمان ، پیگیری وظایف شغلی با علاقه و خوشبینی و باور به تعهد و تحرک مدیران (کارل آلبرخت ، 2003، ص 12-11).
خلاقیت12: خلاقیت یک فرایند ذهنی و عقلایی برای ایجاد ایده های جدید و بدیع است. ( الوانی، 1378، ص 223).

1-7- تعاریف عملیاتی
هوش سازمانی: در این پژوهش میزان نمره ای  است که آزمودنی ها از پاسخ به سوالات مربوط به هر مولفه در پرسشنامه هوش سازمانی كسب كرده باشند.
چشم انداز راهبردی: در این پژوهش میزان نمره ای  است که آزمودنی ها از پاسخ به سوالات مربوط به هر مولفه در پرسشنامه هوش سازمانی كسب كرده باشند.
سرنوشت مشترک : در این پژوهش میزان نمره ای  است که آزمودنی ها از پاسخ به سوالات مربوط به هر مولفه در پرسشنامه هوش سازمانی كسب كرده باشند.
میل به تغییر : در این پژوهش میزان نمره ای  است که آزمودنی ها از پاسخ به سوالات مربوط به هر مولفه در پرسشنامه هوش سازمانی كسب كرده باشند.
اتحاد و توافق : در این پژوهش میزان نمره ای  است که آزمودنی ها از پاسخ به سوالات مربوط به هر مولفه در پرسشنامه هوش سازمانی كسب كرده باشند.
کاربرد دانش: در این پژوهش میزان نمره ای  است که آزمودنی ها از پاسخ به سوالات مربوط به هر مولفه در پرسشنامه هوش سازمانی كسب كرده باشند.
فشار عملکرد: در این پژوهش میزان نمره ای  است که آزمودنی ها از پاسخ به سوالات مربوط به هر مولفه در پرسشنامه هوش سازمانی كسب كرده باشند.
روحیه : در این پژوهش میزان نمره ای  است که آزمودنی ها از پاسخ به سوالات مربوط به هر مولفه در پرسشنامه هوش سازمانی كسب كرده باشند.
خلاقیت: در این پژوهش میزان نمره ای  است که آزمودنی ها از پاسخ به سوالات پرسشنامه خلاقیت كسب كرده باشند.

فصل دوم
مباحث نظری و مروری بر تحقیقات انجام شده

1- هوش سازمانی
2-1-1- مفهوم هوش سازمانی
مفهوم هوش سازمانی از دهه 1980 جای خود را در محافل آکادمیک باز کرد. برخی از نویسندگان ادعا کردهاند که مایکل پورتو13 مفهوم هوش سازمانی و هوشمندی رقابتی را خلق کرده است (غفاری آشتیانی و چوبندیان،1390، ص 227). هوش سازمانی مفهوم جدیدی در حوزه سازمان و مدیریت به شمار میرود و به عنوان یک مفهوم نظری بطور روز افزون اهمیت بیشتری در تئوری سازمان پیدا میکند. در رابطه با هوش سازمانی نظریه های مختلفی ارائه شده است:
کارل آلبرخت (2003) برای جلوگیری از کند ذهنی گروهی، ازعنوان هوش سازمانی استفاده نموده و آن را به این شکل تعریف می نماید، گنجايش و ظرفيت و قدرت ذهنی يك سازمان جهت جمعآوري اطلاعات و درك ماهيت محيط و تبديل اطلاعات به دانش و راه حل هايي كه توسط آن محيط ارزشمند قلمداد شود (خدادادی و همکاران، 1389،ص156). سازمانها بیشتر از آنکه توسط محیط و رقبایشان آسیب ببینند؛ خودشان به خودشان آسیب میرسانند. عدم تبحر اجرایی، جنگهای اداری، مبارزات سیاسی در همه سطوح، فقدان رهبری و هدایت، قوانین و مقررات و رویه های بیربط، همگی مسائل بازدارنده یک سازمان برای بکارگیری کل نیروی ذهنی است که سازمان برای آن متحمل هزینه می شود. وی معتقد است ممکن است تک تک افراد برای انجام کارهای بزرگ خیلی باهوش و توانا باشند؛ اما نیروی قدرت ذهنی جمعی آنها به هدر میرود. کارل آلبرخت ابزار اندازه گیری هوش سازمانی را نیز ارائه مینماید که به نظر می رسد رویکرد وی از هو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کتابداران، هوش سازمانی، مقطع تحصیلی، توزیع فراوانی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، یادگیری سازمانی، ارتباطات سازمانی، حل مسائل سازمانی