پایان نامه با واژگان کلیدی هزينه، توليد، حاشيه

دانلود پایان نامه ارشد

ر قدم اول فرض ميکنيم که تقاضا طبق جدول 4-25 از قبل مشخص است. و بر اساس آن مسئله را به صورت قطعي حل مينمائيم. در قدم بعدي فرض ميکنيم که تقاضا از تابع توزيع نرمال با اميد رياضي و انحراف معيار به ترتيب 400 و 100 پيروي مينمايد؛ N (?=400, ?:100). ظرفيت تأمين کنندگان در هر دوره 350 فرض شده و ساير اطلاعات مربوط به شرکت در جداول 4-26 تا 4-31 آمده است.

جدول‏4-25- پيش بيني تقاضا

مشتري 1
مشتري 2
مشتري 3
محصول
دوره
دوره
دوره

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
360
360
290
390
320
460
140
380
440
280
410
320
470
430
360
360
370
380
2
380
370
440
480
420
80
560
520
450
530
580
330
370
460
260
540
390
500
3
340
230
220
460
340
380
490
170
210
640
400
520
310
380
530
370
400
340
4
550
550
400
320
360
350
540
320
430
210
330
390
490
370
380
570
370
400

جدول ‏‏4-26- هزينه توليد در وقت عادي/اضافه کاري، هزينه نگهداري و نفر ساعت مورد نياز براي توليد يک محصول

CR
CO
CI1
a
محصول
کارخانه
کارخانه
کارخانه
کارخانه

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
19.2
19.2
9.6
38.4
38.4
19.2
6
6
3
0.0375
0.025
0.01875
2
6.4
12.8
19.2
12.8
25.6
38.4
2
4
6
0.0313
0.0313
0.025
3
19.2
16
22.4
38.4
32
44.8
6
5
7
0.0375
0.025
0.0375
4
19.2
16
12.8
38.4
32
25.6
6
5
4
0.0375
0.0125
0.0125

جدول ‏‏4-27- قيمت و هزينه نگهداري در نقاط مشتري

CI2
P
محصول
مشتري
مشتري

1
2
3
1
2
3
1
6
6
4
37
36.5
37.5
2
4
4
6
29
30
30.5
3
6
5
5
43
44
45
4
6
5
4
25
26
26

جدول ‏‏4-28- فواصل بين موجوديتهاي زنجيره تأمين

d2 (km)
d1(km)
کارخانه
مشتري
تأمين کننده

1
2
3
1
2
3
1
25
100
150
25
200
100
2
200
55
120
100
55
400
3
100
400
300
150
120
300

جدول ‏‏4-29- پارامترهاي مربوط به قيمت خريد و تخفيف

CM
R
محصول
سطح تخفيف
سطح تخفيف

0-100
100-200
200-500
500
0-100
100-200
200-500
500
1
6
5
4
3
-0.01
-0.01
-0.003
-0.003
2
7.5
6.5
5.5
4.5
-0.01
-0.01
-0.003
-0.003
3
8
7
6
5
-0.01
-0.01
-0.003
-0.003
4
5.5
5
4.5
4
-0.005
-0.005
-0.002
-0.003

جدول ‏‏4-30- پارامترهاي مربوط به جريمه کمبود

?
?
محصول
سطح کمبود
سطح کمبود

0-100
100-500
500-1000
1000
0-100
100-500
500-1000
1000
1
8
11
26
46
0.03
0.0375
0.04
0.041
2
10
13
28
48
0.03
0.0375
0.04
0.043
3
12
15
30
50
0.03
0.0375
0.04
0.045
4
15
17
32
52
0.02
0.0375
0.04
0.047

جدول ‏‏4-31- زمان تدارک بين کارخانه و مشتري و بين کارخانه و تأمين کننده

LT2

LT1

مشتري 1
مشتري 2
مشتري 3
تأمين کننده 1
تأمين کننده 2
تأمين کننده 3
کارخانه
نوع وسيله
نوع وسيله
نوع وسيله
نوع وسيله
نوع وسيله
نوع وسيله

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
0
2
1
0
1
1
0
2
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
2
0
1
2
0
2
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
2
3
0
1
1
0
1
1
0
1
2
0
1
1
0
1
1
0
1
1

4-8-3- نتايج محاسباتي
همه محاسبات با استفاده از الگوريتم CPLEX در نرم افزار IBM ILOG CPLEX 12.2 روي يک کامپيوتر شخصي پنتيوم چهار با پردازشگر 5/2 گيگاهرتزي دو هسته261 و با حافظه داخلي 2 گيگا بايتي تحت ويندوز ويستا اجرا شده است. همه نتايج گزارش شده در اين قسمت بر اساس دادههاي مثال فرضي ميباشد. جدول 4-32 هر يک از اجزاء توابع هدف و درصد نسبي آن ها به هزينه کل سيستم توليدي را در حالت قطعي گزارش ميدهد.
جدول ‏4-32- مقادير اجزاء تابع هدف براي مسئله قطعي
هزينه کل
سود
هزينه نيروي کار
هزينه توليد و موجودي
هزينه حمل
هزينه کمبود
هزينه خريد

968338
101270
250770
419740
153690
14948
129190
مقدار
100%
10.46%
25.9%
43.35%
15.87%
1.54%
13.34%
درصد

همچنين يک تحليل حساسيت روي ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي262 در برابر سود حاشيه اي زنجيره تأمين براي مدل قطعي انجام شده است. ابتدا، مسئله را با فرض آزاد نمودن263 محدوديت مربوط به انتشار گازهاي گلخانه اي حل نموديم. به اين ترتيب، همانطور که انتظار ميرفت، حداکثر سود ممکن اتفاق ميافتد. سپس در ادامه بصورت تدريجي سمت راست محدوديت فوق الذکر را تنگ تر نموده اثر سطح مجاز انتشار گازهاي گلخانه اي را بر روي سود حاشيه اي و هزينه حمل و نقل در سيستم توليدي و زنجيره تأمين تجريه تحليل مينمائيم. نتايج در شکل 4-25 نشان داده شده است.
همانطور که در شکل پيداست، وقتي محدوديت مربوط به انتشار گازهاي گلخانه اي را در نظر نگرفته ايم حداکثر سود حاشيه اي حاصل شده است. اما با تحميل يک حد بالاي مجاز براي انتشار اين گازها، سود حاشيه اي با شيب تندي کاهش مييابد. سپس در ادامه به يک حالت تقريباً پايدار ميرسد که در اين حالت هرچقدر محدوديت مربوطه تنگ تر ميگردد سود حاشيه اي و هزينه حمل و نقل با شيب تقريباً ثابتي به تدريج کاهش مييابد. اما پس از مدتي با کاهش بيشتر در سطح مجاز انتشار گازهاي آلاينده، هزينههاي حمل و نقل همچنان با يک روند خطي کاهش مييابد در حاليکه سود حاشيه اي با يک شيب فزاينده اي کاهش مييابد (سقوط264). در حقيقت اين رفتار را ميتوان اين گونه توجيه نمود که در ابتدا مدل براي پرهيز از انتشار بيش از حد گازهاي گلخانه اي اقداماتي را نظير تخصيص مناسب تأمينکنندگان، انتخاب مناسب وسيله حمل و نقل، تجميع سفارشات دوره اي متوالي براي صرفه جويي در تعداد رفت و آمدها و در عين حال استفاده از تخفيف به منظور جبران هزينههاي ناشي از افزايش موجودي ها، را انجام ميدهد. اما با تنگ تر شدن محدوديت مربوطه، براي صرفه جويي بيشتر در انتشار گازهاي گلخانه اي اقدامات فوق ديگر اثر گذار نخواهد بود و تنها راه چاره براي کاهش ميزان انتشار، لغو نمودن برخي نقل و انتقالات است که پاسخگويي به تقاضاها و سفارشات را به مخاطره مياندازد. از طرفي به دليل غيرخطي بودن تابع جريمه کمبود، هزينههاي کمبود با شيب فزاينده اي هزينههاي سيستم توليدي را افزايش ميدهد و متعاقباً سود حاشيه اي را بصورت مضاعف کاهش ميدهد. محور افقي شکل 4-25 درصد آزادسازي محدوديت سطح مجاز انتشار گازهاي گلخانه اي است. براي مثال 100% به اين معني است که محدوديت کاملا آزاد شده است.

شکل ‏4-25- هزينه حمل و نقل و سود حاشيه اي در برابر تنگ تر شدن محدوديت انتشار گازهاي گلخانه اي
همچنين يک تحليل حساسيت ديگر نيز روي ميزان پسماندها انجام شده است. همانطورکه انتظار ميرفت با تنگ تر نمودن محدوديت مربوط به ميزان مجاز پسماندهاي صنعتي، سود حاشيه اي کاهش مييابد. همچنين ترکيب بندي نرخ توليد به تبع آن تغيير مييابد. به عبارت ديگر نرخ توليد براي محصولاتي که حجم بالاتري از پسماندهاي صنعتي را توليد مينمايند کاهش يافته (علي رغم سودآوري) ، برعکس نرخ توليد محصولات با حجم کمتري از پسماندها که سود آوري بيشتري دارند متناسب با تقاضا افزايش مييابد. شکل 4-26 نرخ متوسط توليد براي خانوادههاي محصولات را قبل و بعد از در نظر گرفتن محدوديت پسماند نشان ميدهد.

شکل ‏4-26- ترکيب بندي نرخ توليد قبل و بعد از در نظر گرفتن محدوديت پسماندهاي صنعتي
سپس 10 سناريو بصورت تصادفي توليد نموده و مسئله را به ازاي هر سناريو جداگانه حل ميکنيم. نتايج در جدول 4-33 گزارش شده است. سپس با استفاده از معادلات مربوط به بخش (4-8-1) و با سطح اطمينان 95/0 تعداد سناريوي مورد نياز را تخمين ميزنيم.
جدول ‏‏4-33- اجزاي تابع هدف براي ده سناريوي نمونه
سناريو
هزينه کل
(-Z) سود
هزينه نيروي کار
هزينه حمل
هزينه کمبود
هزينه خريد
هزينه توليد و موجودي
1
992805
83638
263960
155490
18135
131040
424180
2
945580
81796
242290
154800
15765
124500
408225
3
963829.4
104210
246500
157030
7229.4
129110
423960
4
944579
120510
253110
152060
2974
128630
407805
5
968527
77199
252900
154830
21877
127190
411730
6
967735
89273
244840
156350
15765
127580
423200
7
958540
93833
251140
155030
13685
127050
411635
8
945948
99038
242830
154180
4048
126420
418470
9
934048
118190
239610
150340
8881
126260
408957
10
981056
62610
251920
157850
23816
128400
419070
ارزش انتظاري
960264.7
93029.7
248910
154796
13217.54
127618
415723.2
انحراف استاندارد
18211.31
18118.234
7178.2805
2235.85
7213.927
1797.54
6760.7712

همچنين هزينههاي حمل و نقل، خريد مواد اوليه، کمبود و سود حاشيه اي را براي اين سناريوها در شکل 4-27 مشخص نموده تا تغيير پذيري اجزاء هزينه اي و سود حاشيه اي نسبت به سناريوهاي مختلف مشخص و قابل مقايسه گردد.

شکل ‏4-27- اجزاي تابع هدف و سود حاشيه اي در مقايسه با سناريوهاي مختلف
با استفاده از معادلات مربوط به تخمين تعداد سناريوها و در نظر گرفتن سطح اطمينان 95/0 و حداکثر خطاي قابل قبول 0.05×E(Z) ، حداقل تعداد سناريو برابر 60 بدست ميآيد.
لازم به ذکر است هرچقدر حداکثر خطاي قابل قبول کمتر باشد تعداد سناريوي لازم براي رسيدن به سطح اطمينان مورد نظر افزايش مييابد. براي مثال براي رسيدن به سطح حداکثر خطاي قابل قبول 4، 3 و 2 درصد اميد رياضي هزينه ها، حد پائين تعداد سناريوهاي مورد نياز به ترتيب برابر 91، 162 و 365 بدست ميآيد.
در اين قسمت تعداد سناريوها را 60 فرض نموده ايم که بصورت تصادفي و بر اساس تابع توزيع نرمال توليد شده اند. شکل 4-28 همگرائي الگوريتم CPLEX را به جواب بهينه نشان ميدهد.

شکل ‏4-28- همگرائي الگوريتم CPLEXبه جواب بهينه
با توجه به تابع چند ضابطه غير خطي در نظر گرفته شده براي تابع هزينه کمبود، هزينه کمبود در مقايسه با حالت خطي کاهشي محسوسي نشان ميدهد و از حدود 3% هزينههاي کل سيستم توليدي به 3/1% کاهش مي يابد. و اين موضوع اهميت غير خطي فرض نمودن تابع هزينههاي کمبود را مشخص مينمايد. از طرف ديگر بيشتر کمبودها در بازه دوم تابع چند ضابطه اي قرار گرفته اند (100همين طور به دليل تابع تخفيف در نظر گرفته شده که يک تابع چند ضابطه اي و غير خطي بود باعث گرديده اکثر سفارشات انجام شده توسط کارخانههاي توليدي در بازه بالايي اين تابع رخ دهد (>500). طبق شکل 4-29-الف، سفارشات با حجم بيش از 500 بيشترين فراواني را تحت همه سناريوهاي ممکن به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است، اندازه سفارش (XQ) جزء متغيرهاي مرحله اول محسوب ميشود و با تغيير سناريوها تغيير نمي يابد و تصميم گيري راجع به آن قبل از تحقق مقادير واقعي پارامترها صورت ميپذيرد.

شکل ‏4-29- فراواني اندازه سفارشات و کمبود رخ داده تحت همه سناريوهاي مختلف
به منظور کاهش تغيير پذيري هزينههاي کل سيستم توليدي در مواجهه با سناريوهاي مختلف بايستي ريسک ناشي از اين تغييرات را مديريت نمود. معمولاً از تابع واريانس که يک عبارت غيرخطي درجه دوم است براي مديريت ريسک جوابهاي بدست آمده استفاده مينمايند (گوها و همکاران2652007).
در اين تحقيق براي مديريت تغييرپذيري جوابهاي بدست آمده در برابر رخداد سناريوهاي نامحتمل، غير از اميد رياضي، معيار تغييرپذيري نرم-1266 را به تابع هدف مدل پيشنهادي چهارم ميافزاييم ().
ميانگين جزئي بالايي نيز خوانده ميشود و برابر صفر است اگر هزينههاي مرتبط با متغيرهاي مرحله دوم () از اميد رياضي آن ها کمتر گردد و در غير اينصورت برابر اختلاف آن ها خواهد بود. شکل 4-30 چگونگي عملکرد اين معيار را نشان ميدهد.

شکل ‏4-30- معيار تغيير پذيري
بنابراين مدل جديد که کمينه سازي مجموع وزني اميد رياضي و تغييرپذيري زيان کل سيستم توليدي است به صورت زير بازنويسي ميشود:

(‏4-39)
s.t.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سابقه خدمت، قانون کار، عسر و حرج Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره منابع غذایی