پایان نامه با واژگان کلیدی هرزه نگاری، فضای سایبر، رسانه جمعی، اعمال مجرمانه

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات پرورش یافته تبدیلشوند.(عالیپور،1390، 38)
محتوا، اطلاعات عرضه شده از طریق رسانههایی چون اینترنت، تلوزیون و لوحهای فشرده به کاربران است. در واقع محتوای رایانهای هر نمادی از موضوعها، مفهومها یا دستورالعملها نظیر متن، صوت یا تصویر، چه به صورت در جریان یا ذخیره شده که به منظور برقراری ارتباط میان سیستم‌های رایانهای یا پردازش توسط شخص یا سیستم رایانهای بهکارگرفتهشده و به وسیله سیستم رایانهای ایجاد شود.(عالیپور، 1390، 39) نتیجه این که محتوا، خود داده به شمار می رود اما بیشتر به صورت تصویر یا نوشته یا صوت حامل معنایی خاص است.

گفتار چهارم: مفهوم سیستم و شبکه
سیستم7 واژهای است که در بیشتر دانشها و نیز در بسیاری از امور و فعالیتهای اجرایی و اداری بر زبانها میافتد و برحسب جایگاه به کارگیریاش دارای معناهای ویژه مانند روش، چارچوب و هرچیز نظاممند است.(عالیپور، 1390، 32 )
یک سیستم سختافزاری متشکل از یک ریزپردازنده، تراشهها و مدارات مرتبط با آن، وسایل ورودی و خروجی، وسایل جانبی است. یک سیستم عامل متشکل از مجموعهای از برنامهها و فایل‌های دادهای یا یک سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی که برای پردازش انواع خاصی از اطلاعات مورد استفادهقرارمیگیرداست.(قلیزادهنوری، 1381، 717)
شبکه8(network , net یا net works structur) به یکی از مفاهیم زیر بهکارمیرود:
1. یک نوع ساختار اطلاعات در بانکهای اطلاعاتی که در آن تمام رکوردهای اطلاعاتی با یکدیگر مرتبط میباشند.
2. شبکه کامپیوتری متشکل از چند کامپیوتر و پایانه مرتبط با یکدیگر.(بای و پورقهرمانی، 1388، 19)
یک شبکه میتواند بسیار کوچک مانند یک شبکه محلی و متشکل از چند کامپیوتر، چاپگر و… باشد و یا بسیار بزرگ و متشکل از تعداد کثیری کامپیوتر که در نقاط مختلف جغرافیایی پراکندهاند، باشد.
شبکه رایانهای انواعی دارد که عبارتنداز: شبکه حوزه شخصی، شبکه حوزه محلی، شبکه حوزه دانشگاهی، شبکه حوزه مادر شهری، شبکه حوزه گسترده و شبکه حوزه جهانی.
این شبکهها به ترتیب با توجه به اندازه و چگونگی رایانهها پیشرفت داشته و خودبخود زمینهساز تراکنش اطلاعات از رهگذر شبکه اینترنت شدند. شبکه اینترنت نیز خود بر سه گونه است: میان شبکه، فراشبکه و جهان شبکه(اینترنت). بنابراین دیدهمیشود که ستون اینترنت، شبکه است و بدون پیوند چندین رایانه به همدیگر نمیتوان از شبکه جهانی سخن گفت.(عالیپور، 1390، 36)
چنین نتیجه می شود که شبکه تعدادی رایانه و وسایل مربوط به آن است که با تسهیلات ارتباطی به هم متصل هستند و این ارتباط و اتصال یا به صورت دائمی است یا موقت. اتصال دائمی مانند اتصال با کابل و موقتی مثلا اتصال با خطوط تلفن است.

گفتار پنجم: مفهوم اینترنت
شبکه بینالمللی یا اینترنت9، نام مجموعهای از منابع اطلاعاتی جهانی است که در سطح دنیا گستردهاست. گستردگی این مجموعه به حدی است که میتوان گفت هیچ انسانی نمیتواند به تنهایی تمامی اینترنت یا حتی بخشی از آن را بشناسد.(باستانی، 1390، 32)
سرمنشأ اینترنت به سال 1970 و گردهمایی شبکههای کامپیوتری (محلی-داخلی) بازمیگردد. در ابتدا نام این شبکه که تحت نظر وزارت دفاع آمریکا قرار داشت Arpanet بود. Arpanet درطول زمان دچار تغییرات بسیار شدهاست و در حال حاضر این شبکه، اسکلت اصلی شبکه جهانی اینترنت را تشکیلمیدهد.(دزیانی، 1378، 122) اینترنت را نمی توان تنها یک شبکه کامپیوتری یا مجموعه ای از شبکه های کامپیوتری متصل به هم تلقی نمود. در واقع به اینترنت باید به عنوان منبع عظیمی از اطلاعات قابل استفاده نگاه شود .(باستانی، 1390، 32)
اینترنت در ذات خود چیزی بیش از یک رسانه جمعی نیست. رسانه ای که با ایجاد یک چهارراه وسیع اطلاعاتی توانسته است افراد، گروه ها، سازمان ها و … را به سهولت در سراسر جهان با یکدیگر مرتبط کند. شاید یکی از خصوصیات بارز اینترنت، پتانسیل آن برای تعاملی بودن باشد. دیگر خصوصیات اینترنت اینست که تا حد قابل ملاحظه ای بر مشارکت اختیاری و آزادانة افراد عادی در تولید و توزیع اطلاعات اتکا دارد، بدین معنی که هر کاربر اینترنتی به طور بالقوه قادر به ایجاد پیام و ارسال آن برای شمار فراوانی از افراد دیگر است، در حالی که در رسانه های جمعی دیگر همچون روزنامه، تلویزیون، رادیو و … تنها یک گروه مشخص از افراد در تعیین و گزینش اطلاعات ایفای نقش می کند. از این دید، اینترنت بیش از هر رسانة دیگری یک رسانه جمعی به شمار می رود زیرا هر کاربر نه فقط دریافت کنندة اطلاعات است بلکه خود می تواند منبع اطلاعاتی نیز باشد. ویژگی دیگر اینترنت این است که فضای آن اساساً فضایی گفتمانی متشکل از گفتمان های مختلف است. شبکه های اینترنتی که فضای سایبر را تشکیل می دهند میلیون ها تن را به هم ربط می‌دهند که در حقیقت گفتمانی جهانی را شکل می دهند. (پیشگامی فرد و همکاران، 1389، 196)
شبکه اینترنت به عنوان رسانه ارتباطی بسیار ارزان در می آید. همچنین اینترنت رسانه ارتباطی بسیار سریعی است که پیام ها را در نقطه ای از جهان و در عرض چند ثانیه یا حداکثر یک یا دو دقیقه ارسال می کند .(لاودن، 1380، 140)
اینترنت یک پدیدة مولتی مدیا10 یا همان رسانه چند کاره بوده و به کارگیری نرم افزارهای خاص به استفاده کنندگان از آن امکان می دهد تا به طور همزمان از تصویر، صدا و نوشتار استفاده کنند. علاوه بر آن، اینترنت بر خلاف سایر رسانه ها یک رسانه تعاملی و دو طرفه بوده و از این نظر تفاوت اساسی با رسانه های پیش از خود دارد. با توجه به این موضوع، اینترنت برای انتقال هر نوع پیامی مناسب است. به ویژه آن که کنترل آن توسط دولت ها دشوار بوده و می تواند مورد استفاده همه اقشار و گروه ها با هر طرز فکر و جهان بینی واقع شود .(گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، 1388، 100)
اینترنت با توجه به قابلیت های متفاوت و زیادش مجموعه جهان را به یک دهکده کوچک مبدل نموده، و در کنار امکان دسترسی به اطلاعات در همه نقاط جهان با فشار دادن یک دکمه، امکان ارتکاب جرایم گوناگون ،از جمله جرایم سنتی و خلق جرایم بسیار جدید و بی سابقه را برای مجرمان به وجود آورده است.(آقامیر، 1390، 33)
اینترنت به کاربرانش این امکان را می دهد که هم مصرف کننده و هم تولید کننده رسانه باشند. در دوره تلویزیون، تولید رسانه به دسترسی به دوربین های گران قیمت و تجهیزات پخش برنامه محدود شده بود. اینترنت به همه کاربران اجازه می دهد که به شیوه ای آسان و نسبتاً ارزان در مجموعه پیکره اطلاعات مشارکت جویند .(حسینی، 1383، 115)
شبکه جهانی اینترنت، به عنوان رسانه ارتباطی ارزان با ویژگیهای خاص و منحصربه فرد خود به کاربرانش این فرصت را میدهد تا در عرض کمترین زمان و با کمترین هزینه و در عین حال بسیار آسان با فشار دادن یک دکمه همزمان از تصویر، صدا و نوشتار استفاده و یا سوءاستفاده کرده و به جرایم گوناگون و بیسابقه رویآورند.

گفتار ششم: مفهوم هرزهنگاری
لغت هرزهنگاری11 در هیچ یک از فرهنگهای واژگان فارسی به چشم نمیخورد اما این کلمه از دو واژه هرزه و نگاری یا نگاشتن تشکیلشدهاست. هرزه به فتح و کسر “ز” در لغت به معنای بیهوده، بیفایده، عیاش، فاسد است.(معین، 1381، 1193) هرزه همچنین به معنای بیهوده و یاوه و هرزگی معادل کار زشتکردن و بیکارگی است.(عمید، 1384، 1201) این لغت در زبان فارسی معمولاً به عنوان پیشوند کلمات دیگر و بیانگر بیهوده و زاید بودن چیزی است مانند هرزه دزد که به کسی گفته میشود که مرتکب دزدی کوچک و بیارزش شود.(دهخدا، 1380، 20729)
نگاری از ریشه نگاریدن و نگاشتن است و به معنای نقشکردن، تصویرکردن، رسمکردن. (معین، 1381، 1127)
تعریف لغوی هرزه نگاری (پورنوگرافی) عبارتست از: هر گونه نوشته، فیلم، تصاویر و مطالب مربوط به امور جنسی که فاقد هر گونه ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی است. اعمال مجرمانه در پورنوگرافی عبارتست از این که شخصی ابزار سمعی و بصری یا وسایلی که حاوی این گونه تصاویر و عکس های هرزه باشد را بفروشد، پخش کند یا چنین وسایلی را در معرض نمایش گذارد و افراد را به شرکت در این نمایش یا پورنوگرافی اغوا یا تشویق نماید.(باستانی، 1390، 59)
اما عالیپور(1390، 293) هرزه نگاری در فضای سایبر را چنین تعریف میکند:
«تولید، ارائه و انتشار محتویات مبتذل و مستهجن در فضای تبادل اطلاعات است. این واژه برابر فارسی پورنوگرافی است ولی دقیقاً معادل آن نیست. پورن نگاری به محتویاتی اعم از نوشته، تصویر و فیلم اطلاق میشود که نمایشگر فعالیت جنسی یا رفتار جنسی تحریکآمیز بوده و به منظور تحریک جنسی تولیدشدهباشد.»
اما هرزه نگاری زنان در فضای سایبر به عنوان قسمی خاص از هرزهنگاری عبارت است از:
تولید، انتشار یا معامله محتویاتی با مضمون نمایش اندام جنسی زنان یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی صریح میان انسان یا انسان با حیوان از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی با این محتویات اعم از تصویر یا صدا است که ممکن است به طور مشترک یا فردی تولید یا منتشر شوند. و منظور از اندام جنسی زنانه، اندام های برجسته در زنان است که مرد فاقد آن می باشد. (عالی پور، 1384، 238)
این نوع اعمال مجرمانه که ماهیتاً در جرایم کلاسیک نیز وجود دارد با توسعه و پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر و اینترنت وارد این رسانه جمعی شده است و از لحاظ گستردگی و وسعت در زمینه پخش و توزیع، در نوع خود بی نظیر می باشد. بعنوان مثال صندوق های پستی، آدرس های الکترونیک و سایت هایی در اینترنت وجود دارد که، به تبلیغ، پخش و عرضه تصاویر «پورنو» [هرزه] می پردازد و فروشندگان هر نوع مشتری های جنسی را دارا هستند.(باستانی، 1390، 59)
واژه پورنوگرافی از Prone که در زبان یونانی به معنای روسپی است و Graph به معنای نوشتن گرفتهشدهاست، در زبان محاوره Porn یا Porno نیز گفتهمیشود. پورنوگرافی در معنای اصلیاش(به عنوان یک نیک واژه یا حسن تعبیر بکارمیرود) و بطور تحتاللفظی به معنی چیزی که فروختهشدهاست و مربوط به فعل یونانی به معنی من فروختم مربوط به بازگویی مطالبی درمورد روسپیان زیبا و مشهور در یونان باستان توسط مردان یونانی میشود.(اسکندرزادهشانجانی، 1389، 4)
پورنوگرافی اقسام متنوعی دارد؛ نوشتار، مجسمه ها، طراحی و نقاشی و پویانمایی (انیمیشن)، عکس ها، ضبط صدا و فیلم و ویدئو، بازیهای ویدئویی و رایانهای و یا حتی در مکانی به صورت زنده اجراشود.(http://www.wikipedia.org/terminology-poronography)
نتیجه اینکه پورنوگرافی عبارتاستاز موضوع قراردادن نمایش عریانی بدن انسان یا عمل جنسی که با هدف تحریک جنسی صورتبگیرد.(اسکندرزادهشانجانی، 1389، 5)
برخی عقیده دارند که واژه هرزهنگاری اخص از پورنوگرافی است و معتقدند که این نوع ترجمه شاید به تاریخچه پورنوگرافی برمیگردد که در ابتدا به معنی نقل و نوشتن حکایت روسپی های یونانی بودهاست اما بهنظرمیرسد امروزه باتوجه به تغییرات عمدهای که در رابطه با این مقوله(پورنوگرافی) بوجودآمدهاست این عنوان(هرزهنگاری) جوابگوی مسائل جدید نباشد. چراکه این عنوان بهنظرمیرسد درمورد زمانی که آثار هرزهنگاری از طریق نوشتن و نقاشی و طراحی بوجودمیآمد جوابگو بود چراکه عنوان هرزهنگاری کاملاً این موارد را دربرمیگرفت ولی امروزه این مقوله(پورنوگرافی) یا به قول صاحبان آن این صنعت محدود به این موارد نمیباشد، آنچه امروزه در این رابطه با آن روبرو هستیم نمایش برهنگی و اعمال جنسی است، چیزی که عنوان نگاریدن و نگاشتن درمورد آن صدق نمیکند.(اسکندرزادهشانجانی، 1389، 5)
برخی عقیده دارند امروزه باتوجه به تغییرات عمده و اساسی که در پورنوگرافی صورت گرفته میبایست برای این واژه به تناسب معادل سازی نمود به این مفهوم که تصاویر و محصولات و هرآنچه در این رابطه از طریق انسان ایجاد شود مثل نقاشی، طراحی، کاریکاتور، کمیک استریپ و حتی مجسمه و تصاویر گرافیکی مجازی که در فیلمهای واقعی استفادهمیشود و جنبه مجازی دارند را هرزهنگاری و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فضای سایبر، فضای مجازی، مبادله داده، تلفیق فناوری Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هرزه نگاری، جرایم سایبری، شبیه سازی، فضای سایبر