پایان نامه با واژگان کلیدی هرزه نگاری، شبیه سازی، حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک

دانلود پایان نامه ارشد

فاصلهای که در بلوتوث میبایست در نظر گرفتهشود ازبینبردهاست و صوت، تصویر و عکس و فیلم از این طریق به راحتی بدون محدودیت فاصلهای قابل انتقال است. (اسکندرزادهشانجانی، 1386، 13)
این روشهای انتقال اطلاعات توسط گوشی همراه علاوه برتمامی کاربردهای دیگر در توزیع آثار هرزهنگاری مخصوصاً در محیطها و مناطقی که دستیابی به این محصولات قانونی یا آسان نیست میتواند نقش عمدهای ایفاء کند و هرعکس، تصویر، صوت و فیلمی در مدت زمان کوتاهی از یک گوشی به گوشی دیگر و گوشیهای دیگر انتقال پیدامیکند. انتقال هرزهنگاری از این طریق هرچند که بخاطر به اشتراک گذاشته شدن، سودی را متوجه سازندگان این محصولات نمیکنند ولی از نظر تأثیرات اجتماعی اثرات بسیار خطرناکی را متوجه جامعه مینماید چراکه این روشی است که افراد بدون نیاز به رایانه یا لبتاپ، شبکه، برق و حتی ساکن بودن گیرنده و فرستنده و از همه مهمتر بدون پرداخت پول و در هرشرایطی با شناخت یا بدون شناخت طرف مقابل میتوانند این محصولات را ارسال و دریافت کنند. از این رو باتوجه به سهولتی که به آن اشاره شد این روش توزیع را میتواند به نوبه خود تحولی عظیم درصنعت توزیع آثار هرزهنگاری برشمرد.(اسکندرزادهشانجانی، 1386، 14-13) البته باید اذعان کرد که صنعت هرزه نگاری از این روش توزیعی رضایت ندارد چرا که در این روش، با به اشتراک گذاشته شدن محصولات هرزه نگاری و توزیع سریع و رایگان این محصولات، سودی برای سازندگان به همراه ندارد اما این روش بیش تر از روش های دیگر هرزه نگاری نوین مورد اقبال استفاده کنندگان قرار گرفته چرا که افراد بدون نیاز به رایانه یا لب تاپ، شبکه، برق و حتی ساکن بودن وسایل گیرنده و فرستنده و در هر شرایطی و مهم تر از همه رایگان می توانند فایل های هرزه نگاری خود را دریافت و یا ارسال کنند.
هـ – هرزهنگاری کاملاً گرافیکی(مجازی)
هرچند شاید بتوان خلق یا ساخت هرزهنگاری گرافیکی را زیر عنوان دستکاری تصاویر نیز طبقهبندی کرد ولی به دلیل اینکه این مسئله موجب بروز چالشهای نوینی دربحث قانونگذاری و جرمانگاری و اجتماعی گردید، به صورت مستقل مورد بحث قرارگرفتهاست. خلق تصاویر رایانهای کاملاً گرافیکی که بسیار واقعی بهنظرمیرسیدند مشکلات اخلاقی جدیدی را ایجاد کرد، تصاویر هرزهنگاری شکنجه و تجاوز به وسعت توزیع گردیدند و اجرای قانون با این مشکل روبرو شد که تصاویر به ظاهر واقعی مورد تعقیب قانون ممکن است ساختگی باشند. وجود عکسهای غیرواقعی هرزهنگاری از افراد مشهور نشاندهندهی امکان استفاده از تصاویر غیرواقعی است، برای گرفتن حقالسکوت یا تحقیرکردن شخص، گرچه با عادی شدن این موارد تأثیر این احتمالات کمتر خواهدشد. درنهایت تولید تصاویر کاملاً ساختگی که اعمال واقعی را ثبت نمیکنند برخی انتقادها به هرزهنگاری را به چالش کشید که آیا واقعاً ایرادات و اعتراضاتی که به هرزهنگاری وارد میشود با خلق تصاویر کاملاً مجازی که در آن انسانی واقعی حضور ندارد، مورد سوء استفاده قرارنمیگیرند، برطرف میگردد یا همچنان باقی است.(اسکندرزادهشانجانی، 1386، 13-12)
لازم به ذکر است که در هرزه نگاری گرافیکی درست است که خلق تصاویر کاملا رایانه ای است و هیچ انسان واقعی در آن حضور ندارد اما این تصاویر معمولا توسط نرم افزارهای سه بعدی مانند 3D Studio max و یا Maya ساخته می شود که بسیار واقعی به نظر می رسد و البته با توجه به درآمد حاصل از هرزه نگاری هزینه چندانی هم برای تولید آن مصرف نمی شود.
و – تغییر و تحریف عکس و تصاویر تولیدشده توسط رایانه
برخی هرزهنگاریها به صورت دیجیتال در نرمافزارهای گرافیکی مثل کورل دراو29 و فتوشاپ30 ساخته میشوند این عمل ممکن است از تغییرات اندک در عکسها برای بهبود ظاهر مدلها تا تولید عکسهایی غیرواقعی حتی تولید مخلوقات غیرواقعی را دربربگیرد.(اسکندرزادهشانجانی، 1386، 12)

بخش سوم: معیارهای شناسایی هرزهنگاری
هرزهنگاری از منظرهای گوناگون مورد توجه و تقسیمبندی قرار گرفته است که در این بخش در چهار گفتار به بررسی مختصر چهار تقسیمبندی شایع در این مورد میپردازیم.
گفتار اول: تقسیمبندی هرزهنگاری به اعتبار سن
گفتار دوم: تقسیمبندی هرزهنگاری به اعتبار روش تولید
گفتار سوم: تقسیمبندی هرزهنگاری به اعتبار محتوا
گفتار چهارم: تقسیمبندی هرزهنگاری به اعتبار قوانین

گفتار اول: تقسیمبندی هرزهنگاری به اعتبار سن
در یک تقسیمبندی هرزهنگاری به اعتبار افرادی که در آن شرکت دارند مورد توجه قرارگرفتهاست؛ به این اعتبار هرزهنگاری به دو دسته هرزهنگاری بزرگسالان و هرزهنگاری کودکان تقسیم میشود. لازم به ذکراست که این تقسیمبندی یکی از رایجترین تقسیمبندیهایی است که در رابطه با هرزهنگاری وجود دارد. چنین بهنظرمیرسد که در کشورهایی که هرزهنگاری قانونی بهحساب میآید این تقسیمبندی کاربرد داشتهباشد اما در کشورهایی که هرزهنگاری را ممنوع نمودهاند به دلیل مراقبت بیشتر از کودکان و تصویب مقررات قانونی کارآمدتر نیز این تقسیمبندی مفید واقع میشود.
از آن جا که با گسترش دانش فنی و پیشرفت های علمی، امروزه با طیف تازه ای از جرائم با نام کلی جرائم الکترونیکی و در زمره آن ها جرائم مرتبط با کودکان روبرو هستیم، برای مبارزه با سوء استفاده جنسی از تصاویر کودکان در شبکه اینترنت از 20 سپتامبر تا اول اکتبر سال 1999 کنفرانس بین المللی تحت عنوان «کنفرانس مبارزه با برهنه نمایی کودک در اینترنت» در شهر وین برگزار شد و قطعنامه پایانی کنفرانس در بردارنده نتایجی همچون: مبارزه قطعی و بدون گذشت با برهنه نمایی کودکان در اینترنت و جرم انگاشتن برهنه نمایی کودک در سطح جهانی بود.(عابد خراسانی، 1389، 188) در سال 2000 نیز «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، روسپیگری و هرزه نگاری کودکان» به تصویب رسید، به موجب این پروتکل، دولت های طرف این کنوانسیون، تهیه نوشته و عکس های مبتذل از کودکان (پورنوگرافی) را ممنوع خواهند کرد.(بیگی، 1384، 239)
کنوانسیون جرم های سایبر در 23 سپتامبر 2001 در بودا پست به تصویب شورای اروپا رسید. که «ماده 9» آن بیان کننده «جرم های مرتبط با هرزه نگاری کودکان است و اقدام های عمدی و بدون حق زیر را در بر می گیرند:
1ـ تولید هرزه نگاری کودکان به قصد توزیع از رهگذر سیستم رایانه ای
2ـ ارائه یا در دسترس قرار دادن هرزه نگاری کودکان از رهگذر سیستم رایانه ای
3ـ توزیع یا انتقال هرزه نگاری کودکان از رهگذر سیستم رایانه ای
4ـ تهیه هرزه نگاری کودکان از رهگذر سیستم رایانه ای برای خود یا دیگری
5ـ در اختیار داشتن هرزه نگاری کودکان روی سیستم رایانه ای یا رسانه ذخیره ساز دادة رایانهای. (پاکزاد، 1384، 106)
البته معیار تشخیص کودک از بزرگسال باتوجه به قوانین و آداب و رسوم و فرهنگ جوامع مختلف متفاوت است ولی در کنوانسیونهای بینالمللی مثلاً در بند3 ماده9 کنوانسیون جرایم سایبر معیار و ضابطهای خاص ارائهشدهاست؛ بدین شرح که: “… 3- برای تحقق بند2، واژه صغیر شامل تمام افراد زیر 18سال است. عضو مورد نظر میتواند محدودیت سنی کمتری را مقرر دارد که البته نباید کمتر از 16سال باشد. …”
طبق بند «ج» ماده 2 «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، روسپیگری و هرزه نگاری کودکان مصوب سال 2000» تهیه نوشته ها و عکس های مبتذل از کودکان (پورنوگرافی) عبارت است از: هر نمایش، به هر وسیله از کودکان که در فعالیت های جنسی صریح واقعی یا تصنعی مشغول هستند یا هر نمایش از قسمت های (ارگانیزم های) جنسی کودک به خاطر اهداف اساسی جنسی.».(بیگی، 1384، 237)
البته باید توجه داشت که این سوء استفاده از کودکان باید در راستای اعمال جنسی باشد و هر گونه تصویری از کودکان را نمی توان هرزه نگاری دانست. حتی تصاویر بچه گانه از کودکان در حال استحمام موضوع قوانین هرزه نگاری بچه ها نیستند، بلکه قوانین تنها نمایش «مستهجن» اندام های تناسلی یک کودک یا در حال انجام فعالیت های جنسی را در بر می گیرد.(رحیمی مقدم، 1388، 23)
از این گذشته، افراد تهیه کننده هرزه نگاری می توانند تصویر معصومانه یک طفل را بگیرند و به گونه ای آن را تغییر دهند که گویی طفل عریان است یا در حال ارتکاب اعمال صریح جنسی. عملاً تشخیص تصاویر واقعی از تصاویر تغییر یافته، غیر ممکن است. پس از آن افراد پدوفیل می توانند از تصاویر تغییر یافته برای کاهش ممانعت طفل، برای تحریک جنسی اطفال یا خودشان، برای شرح دادن اعمال جنسی مورد علاقه خود قبل، در خلال و یا بعد از فعالیت جنسی با طفل، یا برای تهدید طفل و به منظور اشتغال وی به فعالیت جنسی استفاده کنند.(حسینی، 1383، 114)
زندهیاد دکتر دزیانی(1385، 56) در رابطه با هرزهنگاری ساختگی و کاذب کودکان که با برنامههای کامپیوتری مانند فتوشاپ و با دستکاری در تصاویر واقعی ساخته میشود، میگوید: «برخی قوانین ملی شامل پورنوگرافی کاذب و ساختگی مربوط به پورنوگرافی کودکان نمی شود یا نسبت به آن دارای وضوح نیست. این پورنوگرافی معمولاً شامل تجسم کودک است حتی اگر عملاً درگیر در صحنه فیزیکی نباشد. این تصاویر شبیه سازی شده کودکان توسط کامپیوتر خلق می شود یا بخش هایی از کودک عملاً با بدن یک بزرگسال در تماس قرار می گیرد. در حالی که برخی کشورها همچون بریتانیا، قانون خود را تغییر داده به گونه ای که شامل پورنوگرافی کاذب و ساختگی کودک (pseudo – child) می شود، دیگر کشورها همچون فرانسه و بلژیک هنوز از این دیدگاه در انتظار اصلاحات لازم از این دست هستند.»
در واقع هرزه نگاری ساختگی اطفال همانند هرزه نگاری واقعی اطفال، خطرات بسیاری را موجب می شود. برای مثال هر دسته از هرزه نگاری اطفال به منظور غلبه بر مقاومت اطفال در مقابل پیشروی های جنسی می تواند مورد استفاده افراد پدوفیل قرار گیرد و این امر اتفاق افتاده است. اعضای انجمن بین المللی دادستان ها به موارد زیادی برخورد کرده اند که افراد پدوفیل در یک اقدام، هرزه نگاری اطفال را به بچه ها نشان دادند تا این که آنها را متقاعد سازد که اعمال جنسی به وسیله اطفال، طبیعی، معمول و لذت بخش است. برای کودک قربانی چه فرقی دارد که آیا تصاویری که برای شکستن مقاومت او استفاده شده، واقعی است یا ساختگی؟! (حسینی، 1383، 60)
دکتر دزیانی(1385، 56) در تعریف هرزهنگاری کودک میگوید: «هر نمایش بصری که نشان دهنده شخصی است که کودک است یا به نظر می رسد کودک باشد و کسی که به کار گرفته شده یا به نظر می رسد به کار گرفته شده صراحتاً در فعالیت جنسی، یا اوضاع و احوال بیانگر نمایش به قصد جنسی آلت جنسی زنانگی یا مقعدی کودک باشد و هر نمایش سمعی کودک یا شخصی که به نظر کودک می رسد و شخصی که به کار گرفته شده یا به نظر می رسد به کار گرفته شده برای فعالیت جنسی صریح و در نهایت هر نمایش سمعی یا بصری که فعالیت جنسی غیر قانونی با کودکان را پیشنهاد می دهد، تشویق می کند یا مشورت می دهد، فارغ از چگونگی یا کیفیت واسطی که نشان دهنده اغوای انجام شده باشد، بدون پیش داوری نسبت به عواقب کار، از جمله نمایش موارد ناشی از گرافیک های کامپیوتری یا از طریق ابزار مکانیکی یا الکترونیکی.»
هرزه نگاری کودک می تواند به اشکال مختلف ظاهر شود:
1ـ هرزه نگاری دیداری کودک: که عبارتست از تشویق کودک به فعالیت جنسی صریح ـ واقعی یا شبیه سازی ـ یا نمایش وقیحانة اندام جنسی.
2ـ هرزه نگاری شنیداری در کودک: که در بردارندة استفاده از هر واسط صدایی استفاده کننده از صدای کودک ـ واقعی یا شبیه سازی ـ به قصد انگیزش جنسی کاربر است.(عالی پور، 1384، 242)
ویدئوها و عکس های مستهجن معمولاً دلیل غیر قابل ردی است، که سوء استفاده از کودک رخ داده است، موارد بی شماری از تصاویر هرزه نگاری کودک در اینترنت قابل دسترسی است. این بدین علت است که اینترنت امکان تکثیر تصاویر را بدون مرز و محدوده و انتقال آنها به آسانی را میسر می سازد. اینترنت جمع آوری هرزه نگاری کودک را به صنعت عظیم تخلفات تبدیل کرده است. عکس های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هرزه نگاری، تلفن همراه، تصویرسازی، آیین دادرسی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هرزه نگاری، استفاده از اینترنت، فضای مجازی، وب سایت ها