پایان نامه با واژگان کلیدی هرزه نگاری، تلفن همراه، تصویرسازی، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

خسارات وارده
بوسیلهی تکنولوژی کامپیوتر، مرتکبین با کمترین سرمایه و هزینه(یک کامپیوتر شخصی) می‌توانند با ورود به شبکه اطلاعاتی و نفوذ در آن خسارات هنگفتی وارد نمایند، سهولت ارتکاب با حجم زیاد موضوعات مطروحه، سرعت عملکرد کامپیوتر، عدم نیاز به تخصص خاص یا بالا، عدم نیاز حضور فیزیکی مرتکب در محل و… همگی موجب گردیده تا حجم صدمات و خسارات وارده افزون گشته و گاه به چندین هزار برابر جرائم معمولی برسد. وسعت خسارات وارده ناشی از یک نفوذ غیرقانونی یا گسترش ویروس در اینترنت میتواند در کسر ثانیه صدها هزار استفاده کننده در سراسر جهان را متحمل خسارت نماید. عواقب جرائم کامپیوتری علاوه بر خسارات اقتصادی سنگین میتواند تهدیدی جدی برای امنیت بشر باشد. وابستگی امور حساس کشورها در زمینه پزشکی، مخابراتی، هواپیمایی، امور امنیتی و نظامی و… به عملکرد کامپیوترها باعث میشود تا کوچکترین اختلال و خدشه در کار این سیستمها، عواقب وخیم و جبران ناپذیری را به دنبال داشتهباشد.(باستانی، 1390، 36)
کانون وکلای آمریکا در سال 1987 دست به انجام مطالعاتی زد. از سیصد شرکت و اداره دولتی، 72 واحد ادعا داشتند که در فاصله زمانی دوازده ماه قبل از شروع مطالعات مذکور، بزهدیده جرائم کامپیوتری بودهاند و طبق برآورد خساراتی بین 145 تا 730 میلیون دلار را متحمل شدهاند… . مطالعات مشابهی که در سراسر جهان انجام شده، بیانگر سوء استفادهها و خسارات قابل ملاحظه و گستردهای است.(بای و پورقهرمانی، 1388، 74-73) مطالعات آماری نشانگر میزان بالای جرایم رایانه ای و خسارات حاصل از آن است حال اگر میزان رقم سیاه این جرایم را هم کنار این ویژگی در نظر بگیریم متوجه جایگاه مهم و البته بسیار خطرناک این دسته جرایم برای جامعه بشری خواهیم شد.
5- مشکلات تعقیب و آیین دادرسی جرایم رایانهای
نوین بودن جرایم رایانهای باعث شده است حتی در کشورهای صنعتی مباحثات قضایی و قانونی تنها به حقوق ماهوی متمرکز شود و از مسایل و مشکلات آیین دادرسی کیفری باز بماند. در این دسته از جرایم در مراحل دادرسی نه تنها تعقیب جرم، بلکه تحقیقات مقدماتی و… با چالشهایی روبرو است که در جرایم کلاسیک مطرح نیست. نوع تحقیق، اختیارات مقامات تحقیق، بازرسی محل وقوع جرم، تفتیش و ضبط دادهها، توقیف اسباب و آلات جرم، ادله اثبات این جرایم با جرایم کلاسیک متفاوت بوده و پاسخگو نبودن مقررات شکلی فعلی، وضع مقررات خاص را در این زمینه میطلبد.
مشکلات اولیه که در تحقیقات مقدماتی بروز میکند، چون عنصر مادی جرم کامپیوتری از طریق وارد کردن، محو، تغییر، و… دادهها، اطلاعات، برنامهها و سیستم کامپیوتری، مخابراتی و… تحقق مییابد.(بای و پورقهرمانی، 1388، 75)
مقامات تعقیب و تحقیق دارای اختیاراتی هستند که در قوانین دادرسی کیفری بدان اشاره شده و به هنگام بازجویی، بازرسی، معاینه محل، توقیف اشیای مربوطه و… بر چگونگی کار آنها حکم فرماست؛ اما در جرایم رایانهای با محیطهای دیجیتالی سروکار داریم و به تبع، خصایص این محیطها بر قواعد مرسوم اثر میگذارد.(بای و پورقهرمانی، 1388، 76) حق بازرسی و توقیف یک شبکه یا تأسیسات کامپیوتری خاص تا چه حدی شامل حق بازرسی بانکهای اطلاعاتی و شبکههای مادر میشود که فقط در دسترس کاربر و یا یک مؤسسه قرار دارد. در زمینهی بازرسی و توقیف «پایگاه داده27» از طریق سیستمهای مخابراتی بینالمللی نیز مسائل خاصی در رابطه با حقوق بینالمللی عمومی مطرح میشود، چرا که نفوذ مستقیم در بانکهای دادههای خارجی به وسیلهی مقامات تعقیب معمولاً تجاوز به حاکمیت کشوری و یا تجاوز به شبکه و یا بانک اطلاعاتی مادر میباشد که اطلاعات در آن ذخیره شده است، در واقع جایگزین شدن موضوعات غیرملموس و مجازی به عوض ادلهی مثبت ملموس و عینی در عرصهی تکنولوژی اطلاعات، مسائل حقوقی نوینی را مطرح ساخته و از خصوصیات بارز جرائم کامپیوتری و اینترنتی میباشد.(باستانی، 1390، 38) به طور کلی می توان گفت مرحله تحقیق در جرایم رایانه ای با جرایم کلاسیک کاملا متفاوت است و این مهم نیازمند آموزش و تربیت نیروی ماهر و با معلومات کافی است چرا که نوع تحقیق، بازرسی، توقیف و … در این جرایم شباهتی به جرایم ارتکابی در محیط فیزیکی ندارد.

گفتار دوم: ویژگیهای هرزهنگاری
هرزهنگاری به عنوان یک نابهنجاری اجتماعی، پدیدهای است که افراد به نحوی و در شرایطی ممکن است با آن آشنا، مواجه یا به استفاده از آن بپردازند.
اگر در قدیم بعضیها که امکانات بیشتری داشتند میتوانستند از آن استفادهکنند، ولی درحال حاضر با پیشرفت علوم و فن آوری که تجهیزات، لوازم و وسایل ارتباط پیشرفتهتری فراهم شده است، امکان ضبط صدا و تصویر به صورت مغناطیسی و نوری، استفاده از امکانات مخابراتی و کامپیوتر و همینطور امکان پخش تلویزیونی از طریق ماهواره، هم چنین شبکه گسترده اینترنت، شرایطی را بوجودآورده، که امکان دستیابی به پورنوگرافی یا هرزهنگاری و برهنهنمایی را بیشتر کردهاست.(کاوه، 1386، 5)
همانطور که گفتهشد هرزهنگاری عبارتاستاز مجموعهای از رفتارهای مجرمانه که شامل تولید، طراحی، ارایه، انتشار و مورد معامله قراردادن محتویات شنیداری و دیداری اعماز تصویر، نوشته و صوت می شود که عفت و اخلاق عمومی را جریحهدار میکند؛ با توجه به تعریفی که از هرزهنگاری شدهاست، هرزهنگاری ویژگیهای خاصی به شرح زیر دارد:
1- پورنوگرافی یا هرزهنگاری مرتبط با امورجنسی است.
2- مطالب و موضوع هرزهنگاری تطابقی با اخلاق ندارد.
3- موضوع اصلی هرزهنگاری برهنگی است.
4- ویژگی بارز هرزهنگاری تحریک جنسی است.
5- پورنوگرافی یا هرزهنگاری به شیوههای مختلفی ارئه میشود.(کاوه، 1386، 9)
1- مرتبط بودن هرزهنگاری با امور جنسی
باید گفت موضوع هرزهنگاری صرفاً در زمینه امور جنسی است و تصویر و صوتی که تولید و توزیع می شود هیچ ارزش علمی، هنری و … ندارد و صرفا بیانگر امور جنسی است.
2- عدم تطابق هرزهنگاری با اخلاق
نکته بسیار بارزی که در ارتباط با هرزهنگاری مطرح است، این است که موضوع هرزه نگاری در حیطه ای است که با ارزش های اخلاقی در تضاد است. هرزهنگاری یا برهنهنمایی اخلاق را نادیدهگرفته و آن را انکار میکند. لازم به ذکر است یکی از دلایل رویآوردن افراد به ویژه جوانان و نوجوانان به هرزه نگاری همین هنجار شکنی و نادیدهگرفتن اخلاقیات و جذابیتی است که به آن میدهد.
3- برهنگی موضوع اصلی هرزهنگاری
برهنگی فقط جنبه جسمانی ندارد، بلکه برهنگی موجود در هرزهنگاری در نوشتهها، مطالب، بایدها و نبایدهای اجتماعی و انسانی نیز وجود دارد. برهنگی نوعی هنجار شکنی را در ذات و ماهیت خود به همراه دارد. بنابراین برهنگی نه فقط در جسم بلکه در مطالب، نوشتهها و هنجارهای ارائه شده در هرزهنگاری نیز ملاحظه می شود.(کاوه، 1386، 11)
4- تحریک جنسی ویژگی بارز هرزهنگاری
غریزه و میل جنسی در نوع بشر با توجه به پیچیدگی و گستردگی ذهن، فقط در خدمت بقاء و تداوم نسل نیست. جنسیت درمیان حیوانات به منظور بقاء و تداوم نسل انجام میشود، ولی در انسان میل جنسی با وجودی که برای بقاء نسل است ولی بعضی مواقع با انگیزههای دیگر نیز مورد استفاده قرارمیگیرد، از جمله انگیزه رویآوردن به امور جنسی لذت جویی است. بنابراین میل و غریزه جنسی چنان چه در مسیر حفظ بقاء نسل باشد، فقط در مواقع خاصی تحریک و مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ولی درصورت مورداستفاده قرارگرفتن با انگیزه های دیگر غیراز بقاء نسل، شخص ترجیح می دهد که بعضی مواقع، حتی به صورت تصنعی مورد تحریک واقع شود. به همین جهت هرزهنگاری به دلیل این که ذات و ماهیت تحریککننده دارد و این خواسته را برآورده میکند، مورد توجه و استفاده بعضی افراد قرارمیگیرد.(کاوه، 1386، 11)
عکس ها و فیلم های هرزه نگاری به دلیل ماهیت خاصی که دارند، در اغلب موارد تحریکات و اثرات بیش از اندازه ی معمول و خارج از حد سلامت روان و بهداشت جنسی به دنبال دارند که معمولا مورد تایید علم پزشکی و روان شناسی هم نمی باشند و در اغلب موارد مشکلات و آسیب –هایی را در رفتار جنسی و به دنبال آن در خانواده ها ایجاد می کنند.
5- ارائه هرزهنگاری به شیوههای مختلف
میتوان گفت روشها و فناوری تولید و توزیع هرزهنگاری با نقاشی شروع و با پیشرفت علم پیشرفت کرد، نقاشی تبدیل به عکس و عکس تبدیل به فیلم و پس از آن با اختراع رایانه و کاربرد آن در زمینههای مختلف این واقعه شایعتر شد به طوری که از طریق بازیهای رایانهای، دستکاری عکس و تصاویر تولیدشده توسط رایانه و خلق هرزهنگاری کاملاً گرافیکی تولید آن به اوج خود رسید. ازطرف دیگر توزیع این تولیدات از طریق گوشیهای همراه باعث ایجاد درآمدهای چشمگیر برای تولیدکنندگان این محصولات شده است.(اسکندرزادهشانجانی، 1389، 15)
در ذیل به بررسی مختصر روشهای تولید هرزهنگاری پرداخته میشود.
الف- نقاشی
به نظرمیرسد آنچه امروزه ما به عنوان هرزهنگاری از آن یادمیکنیم(صرفنظر از هرزهنگاری متنی و نوشتاری) با اولین خطها و نوشتهها بر دیواره غارها شکلگرفتهاست، دانست. نقاشیها و طراحیهای گوناگون و مختلفی با موضوعاتی که امروزه هرزهنگاری به آنها اطلاق میگردد در آثار نقاشان قدیمی کشورهای کهن مثل یونان، روم، مصر، چین و حتی هند و ژاپن به چشم میخورد از این رو به جرأت میتوان گفت که نخستین روش هرزهنگاری نقاشی بوده است.(اسکندرزاده شانجانی، 1386، 10) البته لازم به ذکر است که با پیشرفت علم و استفاده انسان از روش های دیگر برای خلق آثار هرزه نگاری هنوز هم روش های اولیه چون نقاشی و صوت در خلق این آثار به کار می رود و طرفداران خود را دارد.

ب – متن
هرزهنگاری نوشتاری یا متنی را هم میتوان از نظر قدمت جزو قدیمیترین روشهای تولید و توزیع هرزهنگاری دانست بهرهگیری از واژههای تحریکآمیز یا تصویرسازی و ایجاد موقعیتهای تخیلی تحریکآمیز با اتکا به قدرت تخیل و تصویرسازی ذهنی خواننده ماهیت اصلی هرزهنگاری متنی را تشکیلمیدهد که باوجود پیشرفتهای روزافزون روشهای هرزهنگاری همچنان جایگاه خود را حفظنمودهاست شاید مهمترین دلیل آن سادگی آن از جهت فناوری ساخت و توزیع است همچنین امکان استفاده سادهتر و خطر کمتر جهت شناسایی شدن و… .(اسکندرزادهشانجانی، 1386، 11)
با پیشرفت علم رایانه، کمک شایانی به تولید و توزیع آثار هرزه نگاری متنی صورت گرفت چرا که قبلا به دلیل هزینه زیاد تولید و تکثیر کاغذ در هرزه نگاری متنی سود زیادی برای عاملین صنعت هرزه نگاری به همراه نداشت اما با پیشرفت علم رایانه و تولید فایل های PDF و ایمیل ارسال متن های هرزه نگاری با هزینه بسیار ناچیز و سرعت زیاد و کیفیت بالا،سود زیادی را به همراه دارد.
ج – صوت
هرچند هرزهنگاری تصویری با بهرهگیری از عکس و فیلمها قسمت عمدهای از هرزهنگاری امروزی را تشکیلمیدهد ولی به هرترتیب نمیتوان منکر وجود و تأثیر هرزهنگاری صوتی شد مخصوصاً این مسئله در محیط سایبر هم جایگاه خود را حفظ و گسترش دادهاست این نوع هرزهنگاری از طریق واژهها و تصویرسازی ذهنی مبتنی بر صوت انسان و جابجایی لحن و صوت و صدا انجاممیگیرد علیرغم اینکه در تعریف و مفهوم با مفهوم هرزهنگاری یا پورنوگرافی که ماهیتی تصویرگرانه دارد سازگار نیست ولی لاجرم زیر همین عنوان طبقهبندی میشود.(اسکندرزادهشانجانی، 1386، 11)
د – گوشیهای تلفن همراه
گوشیهای تلفن همراه عمر بسیار طولانی ندارند، از زمانی که گوشیهای تلفن همراه صاحب صفحههای رنگی شدند و قابلیت عکسبرداری و فیلمبرداری و نمایش فیلم و عکس را پیداکردند هم مدت زیادی نمیگذرد. استفاده از دوربین تلفن همراه در محیطی خاص به دلیل اشغال فضایی کم و سهولت حمل خود مسئلهای قابل تعمق است. آنچه درمورد گوشیهای همراه همپای سایر پیشرفتها درحال رشد است فناوری انتقال اطلاعات گوشی همراه است که پس از تجربه انتقال از طریق کابل و اینفرارد به انتقال بدون سیم یا بلوتوث رسیده است، از سوی دیگر انتقال چندرسانهای(mms28) یا مولتیمدیا مشکل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هرزه نگاری، جرایم سایبری، شبیه سازی، فضای سایبر Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هرزه نگاری، شبیه سازی، حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک