پایان نامه با واژگان کلیدی هرزه نگاری، جرایم سایبری، شبیه سازی، فضای سایبر

دانلود پایان نامه ارشد

تعریفی کامل از شخصیت که همه ی فاکتورهای فوق را داشته باشد، گفت: «تجلی بیرونی نظام متشکل از مجموع جنبههای ادراکی، انفعالی، ارادی و بدنی فرد آدمی، به صورت حالات و ویژگیهایی که حاوی تفاوتهای فردی است و انسان خاصی را مشخص می سازد.»(عارف، 1389، 115)
بر اساس این تعریف تفاوت هویت و شخصیت عبارت است از:
1) هویت امری است که هم در مورد انسان و هم در مورد غیر انسان از جمله اشیا کاربرد دارد اما شخصیت تنها برای انسان بکار میرود.
2) هویت حقیقت جزئیه است، اما شخصیت ظهور بیرونی حالاتی است که به آن حقیقت جزئیه اختصاص دارد.
3) هویت حقیقت عینی و خارجی فرد است، حال آنکه شخصیت مجموعهای از حالات و ویژگیهای فرد است.

گفتار هشتم: مفهوم هرزه نگاری هویت
همان‌طور که گفتیم هرزه نگاری به صورت مطلق عبارت است از: «به مجموعهای از رفتارهای مجرمانه گفته میشود که شامل تولید، طراحی، ارایه، انتشار و مورد معامله قراردادن محتویات شنیداری و دیداری اعماز تصویر، نوشته و صوت میشود که عفت و اخلاق عمومی را جریحهدار می‌سازد. با این وصف هرزهنگاری خود مانند بزههای مرتبط با محتوا یا نظیر بزههایی مثل فساد یا اقدامات تروریستی نه تنها یک جرم نیست بلکه حالت فرآیند گونه نیز ندارد، درنتیجه هریک از رفتارهای هرزهنگاری مانند تولید، انتشار یا ارایه همگی آنی بوده و دارای وصف مجرمانه مجزایی هستند. » (عالیپور، 1390، 294)
هرزه نگاری زنان در فضای سایبر به عنوان قسمی خاص از هرزهنگاری این گونه تعریف شده است:
تولید، انتشار یا معامله محتویاتی با مضمون نمایش اندام جنسی زنان یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی صریح میان انسان یا انسان با حیوان از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی با این محتویات اعم از تصویر یا صدا است که ممکن است به طور مشترک یا فردی تولید یا منتشر شوند. و منظور از اندام جنسی زنانه، اندام های برجسته در زنان است که مرد فاقد آن می باشد (عالی پور، 1384، 238).
و یا دکتر دزیانی(1385، 56) در تعریف هرزهنگاری کودک میگوید: «هر نمایش بصری که نشان دهنده شخصی است که کودک است یا به نظر می رسد کودک باشد و کسی که به کار گرفته شده یا به نظر می رسد به کار گرفته شده صراحتاً در فعالیت جنسی، یا اوضاع و احوال بیانگر نمایش به قصد جنسی آلت جنسی زنانگی یا مقعدی کودک باشد و هر نمایش سمعی کودک یا شخصی که به نظر کودک می‌رسد و شخصی که به کار گرفته شده یا به نظر می‌رسد به کار گرفته شده برای فعالیت جنسی صریح و در نهایت هر نمایش سمعی یا بصری که فعالیت جنسی غیر قانونی با کودکان را پیشنهاد می‌دهد، تشویق می کند یا مشورت می دهد، فارغ از چگونگی یا کیفیت واسطی که نشان دهنده اغوای انجام شده باشد، بدون پیش داوری نسبت به عواقب کار، از جمله نمایش موارد ناشی از گرافیک های کامپیوتری یا از طریق ابزار مکانیکی یا الکترونیکی.»
هرزه نگاری کودک می تواند به اشکال مختلف ظاهر شود:
1ـ هرزه نگاری دیداری کودک: که عبارتست از تشویق کودک به فعالیت جنسی صریح ـ واقعی یا شبیه سازی ـ یا نمایش وقیحانة اندام جنسی.
2ـ هرزه نگاری شنیداری در کودک: که در بردارندة استفاده از هر واسط صدایی استفاده کننده از صدای کودک ـ واقعی یا شبیه سازی ـ به قصد انگیزش جنسی کاربر است.(عالی پور، 1384، 242)
صرف نظر از تفاوت اصطلاح« هرزه نگاری » با اصطلاح« پورنوگرافی » که در جای خود به آن پرداختیم و این مسئله که به کار بردن اصطلاح « برهنه نمایی» به جای هرزه نگاری و پورنوگرافی صحیح است یا خیر؟ ابتدا باید اصطلاح هرزه نگاری هویت به عنوان جرمی علیه عفت و اخلاق عمومی و همچنین به عنوان یک جرم علیه شخصیت معنوی افراد و همچنین به عنوان جرمی مرتبط با محتوا تعریف گردد و سپس همچون سایر اقسام هرزه نگاری در فصل آتی عناصر تشکیل دهنده ی آن بررسی شود.
تحریفنگاری به معنای دگرگون کردن محتوای دیگری است. این رفتار در حوزهی جرایم مرتبط با محتوا است به همین دلیل با جعل رایانهای یا تحریف فرق دارد. در تحریفنگاری نیز همان رفتارهایی انجام میشود که در جعل یا تخریب هست ولی در اینجا نسبت به صوت و تصویر و فیلم انجام میشود و به همین دلیل تحریفنگاری خاصتر از جعل و تحریف رایانهای است. افزون بر این، تحریفنگاری چون در برخی موردها، برضد آبرو و حیثیت کسان است، بزهی برضد شخصیت معنوی افراد است.(عالیپور، 1390، 314)
هرزه نگاري هويت يا تحريف نگاري معمولاً به سه صورت ارتكاب مي‌يابد:
اول؛ تحريف نگاري گاهي منجر به هتك حيثيت مي‌شود. هتك حيثيت مفهومي است تابع عرف كه بايد با بررسي عرف هر جامعه خاص، جرم شناسايي گردد.
دوم؛ تحريف نگاري گاهي به صورتي است كه اين تغيير و دگرگوني محتواي اوليه را به حالت ابتذال و استهجان در مي‌آورد. كه در اغلب اين موارد بحث تعدد پيش مي‌آيد.
سوم؛ گاهي تغيير و دگرگوني در محتوا به گونه اي است كه به صورت ناپسند و اهانت آميز نيست و البته حالت ابتذال و استهجان را نيز ندارد، فلذا جرمی اتفاق نیفتاده است. در بخش هاي قبل به بررسي تغييري كه منجر به ابتذال و استهجان محتوا گردد پرداختيم در اين بخش به بررسي تحريف نگاري هويت كه منجر به هتك حيثيت مي‌شود مي‌پردازيم.

بخش دوم: ویژگیهای جرایم سایبری و جرم هرزهنگاری
این بخش در دو گفتار تدوین گشته است که در گفتار‌ اول سعی بر آن بوده است که ویژگی‌های جرایم رایانهای و سایبری به طور عام بررسی شود و در گفتار دوم به بررسی ویژگیهای جرم هرزهنگاری به طور خاص پرداخته شده است و البته درپایان طرق مختلف ارتکاب هرزهنگاری نیز بیان شده است.

گفتار اول: ویژگیهای جرایم سایبری
دانش رایانه پیوسته درحال پیشرفت و رشد است و ما روزانه شاهد رایانهای شدن هرچه بیش‌تر زندگی انسان هستیم و البته باوجود تمام محاسن و مزایایی که رشد دنیای تکنولوژی به همراه دارد باید پذیرفت که این تکنولوژی جنبههای منفی نیز دارد. از پیدایش اینترنت بیش از دو دهه نمیگذرد اما با پیشرفت سریع تکنولوژی رایانه و فناوری اطلاعات دامنه این جرایم نوظهور و ناشناخته یعنی جرایم رایانهای و اینترنتی باتوجه به ویژگیهای خاص خود، بعد وسیعی از فعالیتهای مجرمانه را به خود اختصاص دادهاست. به نظرمیرسد که برای مقابله سریع، بهتر و در عین حال کم هزینه باید ابتدا ویژگیهای خاص این جرایم را مورد بررسی قرارداد.
این جرایم ویژگیهای متمایزی از سایر جرایم کلاسیک دارند چراکه ماهیت این گونه جرایم به تکنولوژی پیچیده و بالا، خصوصیات منحصربه فردی داشته که میتوان به: شیوه ارتکاب آسان، خسارات و ضررهای هنگفت با حداقل منابع و هزینه، عدم حضورفیزیکی در محل ارتکاب جرم، عدم شناسایی جرایم در بعضی موارد(غیرقانونی بودن آن ظاهراً مشخص نمیباشد)، خصوصیت فرا ملی بودن، وسعت و دامنه جرم را نام برد.(باستانی، 1390، 33)
که در ذیل به بررسی اجمالی برخی از این ویژگیها میپردازیم.
1- مرتکبین جرایم اینترنتی
در رابطه با ویژگیهای مرتکبین جرایم سایبری همانند مجرمین فضای واقعی نظرات مختلفی مطرح است. البته لازم به ذکر است که، این خصوصیات به طور مطلق درمورد همه مرتکبین این جرایم وجود ندارد.
درگذشته یک نگرش غلط در مورد مجرمین کامپیوتری مطرح بود و آن،بی کفایتی اجتماعی این مجرمین و هوشمندی بسیار بالای آنان بود.علت این امر آن بود که ، در ابتدا معدود افرادی بودند که به ابررایانه های بسیار برزگ، گران و ناخوشایند دسترسی داشتند. کار با رایانه های نخستین مستلزم دانش بالای ریاضی بود. پشت این رایانه ها هرگز کاربرانی به مفهوم امروزین قرار نمی گرفتند و تنها کسانی می توانستند از آنها استفاده کنند که برنامه نویس ماهری بودند. برنامه نویسی هم یک فرایند مشقت بار بود که به صبر و اراده ای پولادین نیاز داشت تا در مدت زمانی طولانی کدگذاری های مربوطه انجام شود. در آن زمان به سختی می شد راجع به فعالان این حوزه مطلبی در صفحات اجتماعی روزنامه ها پیدا کرد. هنگامی که این افراد پس از آن فعالیت بسیار خسته کننده شب هنگام به دنیای خارج پا می گذاشتند، هیچ حرفی برای گفتن به افراد جامعه نداشتند. تمام زندگی آن ها در میان انبوه لامپ های خلاء و نسخه های چاپی صفر و یک سپری می شد. یعنی چیزهایی که هیچ کس نه می توانست و نه می خواست به آنها توجه کند.(آقامیر، 1390، 22)
اکنون سیستم های رایانه ای تقریباً در همه جا یافت می شوند. مهارت های مورد نیاز جهت بهره برداری های ناشایست از این سیستم ها به مراتب نسبت به گذشته از پیچیدگی بسیار کمتری برخوردار شده است. البته اکنون از آن گونه متخصصان اولیه نیز یافت می شود، اما بسیاری از مجرمان مجازی امروزین، به ویژه حقه بازان رایانه ای و آنهایی که ارضای تمایلات جنسی خود را در این فضا جستجو می کنند، انسان هایی مؤدب و جذاب هستند و مهارت های اجتماعی را به خوبی فرا گرفته اند.(زررخ، 1389، 79)
مرتکبین جرایم کامپیوتری به لحاظ سنی شامل طیف گستردهای از افراد میباشند. نوجوانان، دانشجویان، کارمندان ناراضی، خلافکاران و تروریستهای بین المللی وغیره که منحنی سنی مجرمین کامپیوتری سنی بین 10 تا 60 سال را نشان می دهد و دامنه مهارت آنان از تازهکار تا حرفه ای گسترده است. بسته به نوع جرم، گاه آشنایی کلی با کامپیوتر اکتفا میکند و گاه نیازمند تخصص در سطح بالا می باشند.(باستانی، 1390، 33)
تصور دیگری در مورد مجرمین فضای سایبر، که در اولین نظر به ذهن متبادر می شود این است که مرتکبین جرایم کامپیوتری باید دارای مهارت بالایی در کارکرد کامپیوتر باشند تا بتوانند مرتکب چنین جرایمی شوند. اما تاریخ نشان داده است که تمامی این مرتکبین،افراد متخصصی نبوده اند.بطور کلی طیف گسترده ای از افراد مرتکب جرایم این فضا می با شند. از کودکان، دانشجویان، آماتورها، تروریستها، اعضای گروههای جرایم سازمان یافته و حتی مواردی که دولتها به مقاصد سیاسی مرتکب جرایم کامپیوتری می شوند؛ همه از جمله نمونههایی از مرتکبین این جرایم هستند.(خداقلی، 1383، 38)
حقه بازی های مجازی را هر کسی که قادر به ارسال پست الکترونیک باشد یا بتواند از برنامه‌های گپ اینترنتی استفاده کند، می تواند مرتکب شود. سرقت داده نیز غالباً به سادگی یک کپی کردن است. حتی جرایمی که مستلزم تخصص فنی پیچیده هستند را هم هکرهای غیر‌حرفه‌ای می‌توانند مرتکب گردند. این افراد فقط از کدی که دیگران در راستای اهداف شوم خود نگارش کرده اند استفاده می کنند. صدها وب سایت و گروه خبری به هکرهایی که هیچ گونه دانش فنی در اختیار ندارند، ابزارهای از پیش پیکربندی شده یا خودکاری ارائه می دهند که می توانند با استفاده از آنها سیستم های رایانه ای را مورد تعرض قرار دهند.(زررخ،1389 ،80)
در دستهبندی مرتکبین جرایم رایانهای دو گروه افراد از همه قابل تمایز هستند: دسته اول افرادی هستند که به انگیزه بازی و سرگرمی با رایانه سروکار دارند که اغلب موارد جوانان و یا افراد بیکار ویا افرادی که وقت آزاد بیشتری دارند می باشند که این افراد مجرمین اتفاقی هستند و جرم ارتکابی منعکس کننده معایب سیستمها و نفوذپذیری شبکهها است. و دسته دوم مرتکبینی که دارای تحصیلات دانشگاهی و تخصص فنی می باشند و با قصد و انگیزه ارتکاب جرم به سوی رایانه و سیستم می روند این جرایم خطرناک هستند و عموماً خسارات مالی هنگفت به دنبال دارند.
امروزه دسترسی به فضای آن لاین به آسانی یک کلیک کردن شده است. با این که بعضی جرایم مجازی، نظیر نگارش و نشر ویروس های جدید یا تهاجم به شبکه های فوق امنیتی هم چنان مستلزم دانش فنی بالایی است، اما طیف وسیعی از جرایم مجازی هستند که اشخاص عادی که بهره هوشی متوسط دارند و دانش فنی شان ناچیز است یا حتی از آن برخوردار نیستند نیز می توانند آنها را مرتکب شوند.(آقامیر، 1390، 23)
یکی از وجوه تمایز مرتکبین جرایم کامپیوتری از یکدیگر نوع انگیزه آنان می باشد. برایناساس سه گروه از مجرمین از یکدیگر شناخته شدهاند، مزاحمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هویت اجتماعی، هویت فردی، علوم اجتماعی، فرهنگ فارسی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارتکاب جرم، فضای سایبر، حقوق جزا، تکنولوژی اطلاعات