پایان نامه با واژگان کلیدی نهج البلاغه، علوم بلاغت، بلاغت قرآن

دانلود پایان نامه ارشد

2 ………………………………………………………………………………………………………………… 97
5-6-1 موضوع ………………………………………………………………………………………………………………… 97
5-07 خطبه 203 ……………………………………………………………………………………………………………….. 100
5-7-1 موضوع ………………………………………………………………………………………………………………. 100
5-08 خطبه 204 ………………………………………………………………………………………………………………. 103
5-8-1 موضوع ………………………………………………………………………………………………………………. 103
5-09 خطبه 205 ………………………………………………………………………………………………………………. 105
5-9-1 موضوع ………………………………………………………………………………………………………………. 105
5-010 خطبه 206 ……………………………………………………………………………………………………………. 110
5-10-1 موضوع …………………………………………………………………………………………………………….. 110
5-011 خطبه 207 …………………………………………………………………………………………………………….. 112
5-11-1 موضوع …………………………………………………………………………………………………………….. 112
5-012 خطبه 208 …………………………………………………………………………………………………………….. 113
5-12-1 موضوع …………………………………………………………………………………………………………….. 113
5-013 خطبه 209 …………………………………………………………………………………………………………….. 115
5-13-1 موضوع …………………………………………………………………………………………………………….. 115
5-014 خطبه 210 ……………………………………………………………………………………………………………. 119
5-14-1 موضوع ……………………………………………………………………………………………………………. 119
5-015 خطبه 211 ……………………………………………………………………………………………………………. 126
5-15-1 موضوع ……………………………………………………………………………………………………………. 126
5-016 خطبه 212 ……………………………………………………………………………………………………………. 130
5-16-1 موضوع ……………………………………………………………………………………………………………. 130
5-017 خطبه 213 ……………………………………………………………………………………………………………. 132
5-17-1 موضوع ……………………………………………………………………………………………………………. 132
5-018 خطبه 214 ……………………………………………………………………………………………………………. 135
5-18-1 موضوع ……………………………………………………………………………………………………………. 135
5-019 خطبه 215 ……………………………………………………………………………………………………………..142
5-19-1 موضوع ………………………………………………………………………………………………………………142
5-020 خطبه 216 ……………………………………………………………………………………………………………. 145
5-20-1 موضوع ……………………………………………………………………………………………………………. 145
5-021 خطبه 217 ……………………………………………………………………………………………………………. 158
5-21-1 موضوع ……………………………………………………………………………………………………………. 158
5-022 خطبه 218 ……………………………………………………………………………………………………………. 161
5-22-1 موضوع ……………………………………………………………………………………………………………. 161
5-023 خطبه 219 ……………………………………………………………………………………………………………. 162
5-23-1 موضوع ……………………………………………………………………………………………………………. 162
ملخص البحث ………………………………………………………………………………………………………………….. 164
نتيجه گيري وپيشنهادات………………………………………………………………………………………………………. 168
فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………….. 171
فهرست اعلام ………………………………………………………………………………………………………………….. 175
چکيده به زبان انگليسي ………………………………………………………………………………………………………… ??

چکيده

بررسي سيماي ادبي نهج البلاغه بويژه تصويرسازي موضوعي در آن قابل بررسي است. امام علي (ع)در نهج البلاغه با خلق مناظري بديع و تصاويري خارق العاده و روح پرور ديده هارا خيره کرده است و تشبيهات، كنايات، استعارات و تمثيل‏هايي در آن آفريده است. نهج‏ البلاغه مخزني وسيع از صنايع ادبي است که در بهترين وجه نمود يافته است . آرايه ها وظرافت هاي ادبي وزباني، به گونه‏اي که صورت سخنان آن حضرت را جلوه‏اي خاص بخشيده و صنايع ادبي چونان آبي روان و درخشان در جويبارهايي زيبا جاري و ساري گشته که کام تشنگان معرفت و حکمت و حقيقت را در قالب هايي بس زيبا سيراب مي‏سازد. موضوع تحقيق حاضر تبيين سيماي ادبي نهج البلاغه در خطبه هاي 197 تا 219 است و نتايج حاصله از آن به اين شرح مي باشدازبين صور خيال وصنايع بديعي بيشترين کاربرد مربوط به انواع استعاره،به ويژه استعاره مصرحه يا آشکار،مي باشد،سپس کاربرد فراوان کنايه از نوع ايماء در اين خطبه هاست که زيبائي خاصي به آنها بخشيده است.از ميان آرايه هاي ادبي نيز ،انواع جناس وسجع کاربرد فراواني دارد که باعث گرديده خطبه هاي نهج البلاغه بسيار آهنگين وشيوا گردد.بعد از اين آرايه ها،آرايه هايي مانند:مقابله،تشبيهات حسي ومجازنيز به نسبت کمتري به کاررفته است.کاربرد اين همه صور خيال وصنايع بديعي ممتاز در نهج البلاغه نشان دهنده ي احاطه واشراف کامل حضرت علي (ع)به علم بلاغت (بيان،معاني وبديع) مي باشد.علاوه بر مطالب ياد شده در تحقيق حاضر،در پايان هر خطبه،ترجمه اي از متن،لغات دشوار،به همراه تفسيري از سيماي ادبي وبلاغي هر خطبه آمده است در قسمت شرح،از شروح معروف وبرجسته ي مانند:بحراني ،ابن ابي الحديد،مجلسي و……….کمک گرفته شده است.اين کار مي تواندسرمشقي مناسب براي کساني باشد که خواهان کار بيشتر در زمينه ي سيماي ادبي وبلاغت در نهج البلاغه اند.
کليد واژه : امام علي(ع) ، نهج البلاغه ، خطبه ها ، سيماي ادبي

مقدمه
ادبيات، کليد دلهاست؛ اگر صالحان آن را به‏ کار گيرند، خير و صلاح را به دلها وارد مى‏سازد و اگر به دست تبهکاران افتد، با افکار و هواهاى نفسانى خود، آن را به بيهودگى و لغو مبتلا مى‏سازد و مردم را به انحراف مى‏کشانند. ادبيات، شمشيرى دو لبه است؛ گاه موانع را در مقابل مسير کمال از بين مى‏برد و گاه زخم نيزه‏اى مى‏شود و در نفوس برگزيدگان فرو مى‏رود؛ و اين، مصداق زبان کسانى است که خداوند منزّه و متعال درباره ايشان مى‏فرمايد: “فَإذا ذَهَبَ الخَوف سلقوکم بِألسنةٍ حِدادٍ” (احزاب/19) پس چون ترس و خوف از آنان رخت بربندد با زبانهاى برنده، با شما برخورد مى‏کنند.
?اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحََْدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ‏َ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبَّهُمْ‏… ? (زمر‌‌/‌‌23)”خدا بهترين سخن را نازل كرده است. كتابى متشابه و دو تا دو تا، كه از تلاوت آن كسانى را كه از پروردگارشان مى‏ترسند از خوف تن بلرزد… “. آيهي فوق گوياترين آيه در ارتباط با بلاغت قرآن کريم است، كه قرآن کريم را سخنى نيكو و همسان در راستى و درستى معانى و تناسب و استوارى نظم و تأليف معرفى مى‌‌كند.اگر بلاغت را در زبان عرب به تمامى مديون قرآن کريم بدانيم و بزرگترين عامل در شكل‏گيرى علمى تا بدين حد گسترده را نزول وحى به حساب آوريم سخنى به گزاف نگفته‏ايم و به جرات مى‏توان گفت، اگر قرآن کريم نازل نمى‏شد چه بسا كه علوم بلاغت و صرف و نحو و بسيارى ديگر از معارف درميان ا عراب شكل نمى‏گرفت، شكى نداريم كه قرآن کريم در زمينه زيبايى و آرايش سخن هنرنمايى كرده است. در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی نهج البلاغه Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی نهج البلاغه، زبان و فرهنگ