پایان نامه با واژگان کلیدی نمای ساختمان، روشهای ارزیابی، بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

وزن زیاد دال با در نظر گرفتن ضخامت آن وجود بازشوهای بزرگ در آن و طول تکیه گاهی تیرهای سقف طاق ضربی و چوبی بررسی میگردد. جدول 4-10 مربوط به کنترل نواقص این بخش میباشد.

جدول 4-10 نواقص مربوط به دالها
عنوان نقص
ارزیابی آسیبپذیری
وزن زیاد
ضخامت دال مصالح بنایی مسلح (چوبی یا طاق ضربی) و قوسی از حد متعارف بیشتر است.
عدم انسجام دال
ضوابط مندرج در بند 3-11-3 آییننامه 2800 رعایت نشده است. به عنوان نمونه در سقفهای طاق ضربی:
تیرآهنها باید به صورت ضربدری به هم بسته شوند بطوریکه اولا طول مستطیل ضربدری شده از 5/1 برابر عرض آن بیشتر نباشد و ثانیا مساحت تحت پوشش هر ضربدری از 25 متر مربع تجاوز ننماید.
تکیه گاه مناسبی برای پاطاق آخرین دهانه طاق ضربی تعبیه گردد.
میلگردها یا تسمههایی که برای مهاربندی ضربدری یا مهار آخرین دهانه بکار میرود حداقل میبایست معادل سطح مقطع آرماتور 14 باشد.
این بند آییننامه 2800 ضوابطی نیز در خصوص سقفهای تیرچه بلوک، خرپاها، سقفهای قوسی و سقف کاذب دارد که از اوردن آنها در اینجا اجتناب میشود.
کافی نبودن طول تکیه گاهی تیرهای سقف
طول تکیه گاهی تیرهای سقف طاق ضربی و یا سقف چوبی از حداکثر مقدار ارتفاع تیر یا 20 سانتیمتر کمتر است.
وجود بازشوهای بزرگ در دال
مجموع سطوع بازشو از 50 درصد سطح کل دیافراگم بیشتر است.

طول بازشو دال در مجاورت دیوار باربر از یک چهارم طول دیوار بیشتر است.

طول بازشو دال در مجاورت دیوار باربر بیشتر از 2 متر است.
زیاد بودن نسبت طول دهانه به عرض دال
نسبت طول دهانه به عرض دیافراگم در سقفهای انعطافپذیر (چوبی، طاق ضربی، قطعات پیش ساخته بدون بتن رویه) بیش از 3 است.

4-5-5 نواقص مربوط به اتصالات اعضا
در این بخش با استفاده از ضوابط آییننامه 2800 و بازدیدهای عینی، نصف اتصالات بین دیوارهای باربر و دال بررسی میشود تا نیروهای زلزله بدون جابجا شدن دال به دیوار باربر انتقال یابد. همچنین در مورد اتصال نامناسب دیوارهای متقاطع بررسی میشود که واحدهای بنایی در دیوارها در یک تراز چیده و در یک سطح بالا آورده شده باشند. در مورد اتصالات تیغه و دیوار باربر نیز نواقص مربوطه شناسایی میشود. جدول 4-11 مربوط به کنترل نواقص این بخش میباشد.

جدول 4-11 نواقص مربوط به اتصالات اعضا
عنوان نقص
ارزیابی آسیبپذیری
اتصال نامناسب دیوارهای باربر متقاطع
واحدهای بنایی در دیوارهای باربر متقاطع در یک تراز چیده نشده و در یک سطح بالا آورده نشدهاند.

ضوابط بند 3-10-3 آییننامه 2800 ایران اجرا نشده و در اجرای دیوارهای متقاطع از کلافهای بتنی، فلزی و چوبی گوشهنیز استفاده نشده است.

دیوار باربر مصالح بنایی در تراز طبقات مطابق بند 3-11-2 آییننامه 2800 ایران به دال متصل نشدهاند.
ضعف اتصال بین
دیوارهای باربر و دال
اتصال دیوار و دال نمیتواند نیروی عمود بر صفحه دیوار را که در بخش بررسی نواقص سیستم سازهای به طور کامل تشریح شد، تحمل نماید.
ضعف اتصال تیغه و دیوار باربر با تیغهها و دالها
دیوار و تیغه متکی به طور همزمان و یا به صورت لاریز و یا به صورت هشتگرد چیده نشده و ضوابط مندرج در بند 3-7-5 آییننامه 2800 نیز رعایت نشده است.

4-5-6 نواقص مربوط به اجزای غیر سازهای
در این بخش ضعف اجزای غیر سازهای که شامل جانپناه، دودکش، نمای ساختمان و دیوارهای غیر باربر و تیغهها میباشد طبق ضوابط آییننامه مورد بررسی قرار میگیرد تا وضعیت آسیبپذیری آنها با توجه به زلزله خیزی منطقه مشخص شود. جدول 4-12 مربوط به کنترل نواقص این بخش میباشد.
جدول 4-12 نواقص مربوط به اجزای غیر سازهای
عنوان نقص
دلیل وجود نقص
ضعـف دیـوارهـای غیر باربر و تیغهها
دیوارهای غیر باربر و تیغهها باید ضوابط مندرج در بند 3-7 آییننامه 2800 را دارا باشند.
ضعف نمای ساختمان
در صورتی که ضوابط بند 3-12 آییننامه 2800 ایران در مورد نماسازی رعایت نگردیده باشد. نمای ساختمان آسیبپذیر است.
عدم پایداری جان پناه
نسبت ارتفاع به ضخامت جان پناه برای مناطق با خطر نسبی زلزله کم و متوسط از 5/2 و برای مناطق با خطر نسبی زلزله زباد و خیلی زیاد از 5/1 بیشتر باشد.
عدم
پایداری دودکشها
در اجرای دودکش بایستی ضوابط مندرج در بند 3-8 آییننامه 2800 رعایت شده باشد.
4-5-7 نواقص مربوط به سیستم کلاف بندی
کلیه نواقصی که در جداول بالا آمده است بجز مواردی که با علامت * مشخص شدهاند و نواقص مطرح شده در زیر به عنوان نواقص متداول در ساختمانهای مصالح بنایی کلافدار میباشند. در ارزیابی آسیبپذیری سیستم کلاف در ساختمانهای مصالح بنایی کلافدار باید کلیه ضوابط مندرج در آییننامه 2800 کنترل شود. چنانچه هر یک از موارد وجود انفصال در کلاف، وضعیت نامناسب اتصالات اجزای کلاف و ضعف اتصال دیوار و کلاف، کیفیت نامناسب مصالح کلاف بتنی و عدم وجود کلاف افقی پی مشاهده شود به عنوان نواقص این بخش در نظر گرفته میشود. جدول 4-13 مربوط به کنترل نواقص این بخش میباشد.

جدول 4-13 نواقص مربوط به سیستم کلاف بندی
عنوان نقص
دلیل وجود نقص
نبود کلاف افقی پی
در تراز پی از کلاف افقی استفاده نشده است و خود پی نیز به واسطه ناپیوستگی، قابلیت ایفای نقش کلاف افقی را ندارد.
کافی نبودن تعداد و فواصل کلافها
کلافهای قائم باید در داخل دیوارها و در گوشههای اصلی ساختمان و ترجیحا در نقاط تقاطع دیوارهای و به فاصله محور تا محور 5 متر تعبیه شوند.
کلافهای افقی باید در کلیه دیوارهای سازهای با مصالح بنایی در تراز زیر دیوارها و تراز زیر سقف اجرا گردد.
عدم اتصال مناسب بین دیوار و کلاف
در صورتی که بین دیوار و کلاف اتصال مناسبی موجود نباشد.
کیفیت نامناسب مصالح کلاف بتنی
در بررسیهای عینی کلاف تخلخل و یا نواقص دیگر در بتن مشاهده شده است.

مقاومت فشاری بتن کمتر از 150 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است.
عدم درگیری میلگردهای کلاف
میلگردهای کلاف بتنی در اتصالات هم پوشانی لازم را ندارند.

اتصالات کلافهای فولادی مناسب نمیباشد. جهت ارزیابی میتوان از آزمایشهای غیر مخرب و یا تخریبهای محدود متصل استفاده کرد.
وجــود انفـصال در کلاف
کلاف افقی و یا قائم در هر تراز از ساختمان بواسطه وجود بازشو و یا نیم طبقه ادامه نیافته و به کلاف قائم یا افقی مجاور متصل نشده است.

قطر انفصال ایجاد شده در اثر عبور لوله آب، فاضلاب و یا دودکش در کلاف افقی یا قائم بیش از یک هشتم عرض کلاف است.
ضعف اتصال دیوار و کلاف
بین دیوار و کلاف اتصال مناسبی وجود ندارد.

4-6 پیشنویس دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای بنایی (شرکت خدمات مدیریت ایرانیان) ]40[
ضوابط این دستورالعمل برای بهسازی ساختمانهای با مصالح بنایی غیر مسلح شامل کلافدار و بدون کلاف که در آنها تمام و یا قسمت عمده بارهای قائم و جانبی توسط دیوارهای آجری و بلوک سیمانی تحمل میشوند کاربرد دارد. بناهای خشتی و بناهای خاص از جمله بناهای تاریخی مشمول این دستورالعمل نمیشوند. نمودار 4-13 مراحل مختلف ارزیابی را نشان میدهد در زیر قسمتهایی از این دستورالعمل به صورت خلاصه آورده شده است.

4-6-1 مراحل ارزیابی آسیبپذیری
از آنجا که ارزیابی آسیبپذیری اولین گام در انجام مطالعات بهسازی است، در این مرحله نواقص ساختمان مشخص میگردد و سپس با استفاده از روشهای بهسازی این نواقص بر طرف میگردند در نمودار 4-15 مراحل مختلف ارزیابی آسیبپذیری از دستورالعمل مذکور آورده شده است.

شکل 4-7 مراحل مختلف ارزیابی

4-6-2 راهکارهای بهسازی
جهت انجام بهسازی لرزهای ساختمان میتوان عناصر موجود در سیستم سازهای آن را تقویت نمود یا المانهای دیگری به این سیستم اضافه کرد. به صوری که مقاومت جانبی و شکل پذیری ساختمان افزایش یابد. توضیح اینکه در هر صورت برای بهسازی لرزهای و ترمیم ساختمانهای بنایی موجود، جهت گاهش اثرات ناشی از نیروهای زلزله اصول زیر باید تأمین شود.
1) مصالح مورد استفاده بایستی از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده و حتیالمقدور با مصالح موجود متجانس باشد.
2) وزن سازه با برداشتن عناصر سنگین فوقانی کاهش داده شود.
3) سیستم فوندانسیون باید قادر باشد بار نهایی سازه را به نحوه مطلوب به زمین منتقل نماید.
4) دیوارها باید کاملا با یکدیگر درگیر شده و بهم بسته شوند، کفها باید بخوبی به دیوار متصل شوند تا از شکست خارج صفحهای آنها جلوگیری شود.
5) دیوارهای سازهای باید در دو جهت‌عمود بر هم در ساختمان به صورت یکنواخت توزیع شوند و فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی ساختمان با اضافه کردن دیوارهای جدید و یا بستن بازشوها در دیوارهای موجود کاهش داده شود. با این عمل اثرات نامطلوب پیچش در ساختمان کم میشود.
6) سیستم سقف باید دارای انسجام کافی بوده و به نحوه مطلوب به دیوارهای سازهای متصل شده باشد.
7) عناصر غیر سازهای باید به طور کامل و به نحو مطلوب به سیستم سازهای متصل شوند.
راهکارهای ارائه شده جهت بهسازی لرزهای ساختمانهای بنایی را در این دستورالعمل میتوان به دو دسته زیر تقسیم نمود.

4-6-2-1 بهسازی کلی
در بهسازی کلی ساختمان، روش یا روشهایی به صورت کلان جهت ارتقاء مقاومت کلی ساختمان ایجاد میگردد. به عنوان مثال در روش بهسازی کلی میتوان از سیستمهای جدا ساز لرزهای یا تکنیکهایی که باعث بالا بردن مقاومت ساختمان میگردد بهره جست در صورتی که نواقص در اجزاء سازه وجود داشته باشد. لازم است این نواقص با استفاده از روشهای موضعی بر طرف گردد. از آن جمله میتوان به رفع نواقص پی، اصلاح سیستم کلافبندی، افزایش انسجام ساختمان با کلافبندی، اصلاح دیوارها، افزودن مقاومت برشی ساختمان، کامل نمودن مسیر بار و رفع نامنظمی اشاره کرد.

4-6-2-2 بهسازی موضعی
در بهسازی موضعی برخی از اعضا و المانها از مجموعه ساختمان به صورت موضعی مورد بهسازی قرار میگیرند بر اساس این دستورالعمل پس از ارزیابی آسیبپذیری ساختمان به روش کیفی و تفضیلی، در صورتی که میزان آسیبپذیری بین 10 تا 20 درصد برآورد شود، نیاز به بهسازی موضعی میباشد. همچنین پس از انجام ارزیابی کمی آسیبپذیری و ارائه راهکارهای کلی جهت رفع نواقص کلی میتوان نواقص جزیی را با استفاده از روشهای بهسازی موضعی برطرف نمود. از جمله راهکارهای بهسازی موضعی میتوان به اصلاح دیوار به صورت موضعی، بهسازی موضعی سیستم کلافبندی، اصلاح سیستم سازهای به صورت موضعی، بهسازی سقف، بهسازی اتصالات و بهسازی اعضای غیر سازهای اشاره نمود. از آنجا که بسیاری از موارد ذکر شده در این دستورالعمل همانند دستورالعمل بهسازی ساختمانهای موجود میباشد لذا برای جلوگیری از تکرار از آوردن آنها در این بخش خودداری میشود.

4-7 دستورالعمل‌تحلیل آسیب‌پذیری و بهسازی‌لرزه‌ای ساختمان های بنایی غیر مسلح موجود (وزارت مسکن و شهرسازی) ]41[
هدف اصلی این دستورالعمل بالا بردن توان و حفظ ایستائی و کاهش تلفات جانی ناشی از اثرات مخرب زلزله بر ساختمان بنایی غیر مسلح موجود از طریق بهبود عملکرد آنها میباشد. در این دستورالعمل ضمن ارائه روشهای ارزیابی، راهکارهایی برای بهسازی لرزهای با جزئیات اجرایی ارائه شده است. ساختمانهای مصالح بنایی غیر مسلح مشمول این دستورالعمل بر اساس نوع سیستم مقاوم در برابر بارهای ثقلی و لرزهای به دو دسته ساختمانهای مصالح بنایی سنتی و ساختمانهای مصالح بنایی کلافدار تقسیم میشوند. ضوابط این دستورالعمل برای ارزیابی و بهسازی لرزهای ساختمانهای بنایی غیر مسلح موجود که در آنها تمام یا قسمت عمده بارهای ثقلی توسط دیوارهای باربر آجری و بلوک سیمانی متحمل میشود، ارائه شده است و در خصوص مصالح بنایی مسلح و ساختمانهای دیگر کاربرد ندارد. در این دستورالعمل روشهای ارزیابی و بهسازی ارائه شده برای ساختمانهای موجود به منظور کاهش تلفات جانی برای دو هدف زیر در نظر گرفته شده است.
1)) تأمین ایمنی جانی: برای ساختمان‌هایی که رعایت کامل ضوابط این دستورالعمل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی نمونه برداری، آسیب پذیری Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی معیار ارزیابی، ابزار ارزیابی، فرآیند تحلیل