پایان نامه با واژگان کلیدی نفت و گاز، قانون حاکم، نفت وگاز، قراردادهای بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

که پیمانکاران متحمل می شوند به همراه بهره سرمایه های بکار گرفته شده و نرخ سود توافقی ، از درامد حاصل از فرش نفت یا گاز بازپرداخت خواهد شد.
نرخ بازده سالانه سرمایه گذاری متناسب با پروژه تغییر میکند که معمولا حول وحوش 20% بوده و به صورت اقساط مساوری به پیمانکاران قابل پرداخت میباشد.
بعد ازپایان دوره پرداخت اصل بهره و سود سرمایه گذاری ها ، پیمانکار هیچگونه حقی در میادین کشور میزبان ندارد.
پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه ، راه اندازی و شروع تولید. کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده میگیرد و مسئول تامین هزینه عملیات جاری خواهد بود.
پیمانکار خاریجی در این سرمایه گذاری های مشترک سهمی ندارد.
در این پروژه ها ریسک اکتشاف وجود ندارد . زیرا همگی در میادینی که دارای ذخایر اثبات شده نفت و گاز هستند. به اجرا در خواهند امد. افزون بر این ، خطر پذیری قیمت به کشور میزبان منتقل شده و دولت کشور میزبان پرداخت وجوه مورد توافق را تضمین کرده است.
بنابراین با توجه به انچه که اشاره شد. پیمانکار وظیفه تامین مالی طرح مسئولیت اجرایی و مهندسی ، مسئولیت سفارشات ساخت و نصب ، تصویب خواهی از کشور میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت انتقال تکنولوژی ، اموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه ان به کشور میزبان را بر عهده دارد و کلیه مراحل مذکور تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت میگیرد. درنمودار 2-5 چارچوب قراردادهای بیع متقابل نشان داده شد

فصل دوم:

نظام حقوقي قانون حاكم برقراردادهاي بين المللي نفت وگاز

ازمباحث مطروحه ،بطوركلي ميتوان نظام حقوقي زيررابراي تعيين قانون حاكم برقراردادهاي بين المللي نفت وگاز خلاصه نمود:
2-1-قانون حاكم برقرارداد ازنظر شكلي
قراردادهاي بين المللي نفت وگاز همچون ساير قراردادهاي بين المللي ،ازنظرشكلي،ساختاري ونحوه انعقاد،تابع قانون محل وقع عقد ميباشند.
 2-2-قانون حاكم برقراردادازنظرماهوي
ماهيت قرارداد كه همان بيع بين المللي نفت وگازاست،وابعاد حقوقي پيرامون اجراي آن وشرايط ونحوه اتمام يافسخ قرارداد،تحت شمول قانون حاكم برماهيت قرارداداست.اين قانون يابطورصريح درقراردادذكرشده است ويا قراردادنسبت به آن ساكت بوده است.اين دوحالت،به تفكيك درزيربررسي ميشود.
2-2- 1-قانون حاكم برقراردادكه درمتن قراردادتصريح شده است
به لحاظ اهميت حقوقي،قانون حاكم برقراردادهاي بين المللي نفت وگازی،معمولااين قانون بطورپيش فرض،درمتن قراردادها درقراردادها انتخاب شده اند.مثلا ،قانون تجارت متحدالشكل آمريكا167  ،معمولا به عنوان قانون حاكم برماهيت قراردادبين المللي نفت وگاز،ذكرميگردد.قوانين ملي متعاملين،اصول كلي تجارت بين الملل168 ،قوانين داوري اطاق بازرگاني بين المللي169 وقواعدمركزبين المللي حل وفصل دعاوي سرمايه گذاري(اكسيد)170ازديگرانتخاباتي است كه باتوجه به شرايط سامانه معمله گر،متعاملين ميتوانندبرقراردادبين المللي الكترونيكي نفت وگازحاكم نمايند.
2-2-2- سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهیت قرارداد
علیرغم اینکه طبق پیشنویس اصول لاهه برای انتخاب قانون حاکم بر قرارداد، نسبت دادن اراده فرضی به متعاملین، و استنباط ضمنی از قرارداد در تعیین قانون حاکم ، مردود شناخته شده است، لیکن در مواردی که اختلافات بروز می کند، نمیتوان بدون تعیین حاکم بر ماهیت قرارداد به موضوع رسیدگی شود.
لذا در این گونه موارد، از تعیین قانون حاکم بر قرارداد گریزی و گزیری نیست و در این حالات با بررسی عوامل ارتباط و توصیف قرارداد و عوامل تشکیل دهنده آن، نزدیکترین و موثرترین کشور و قانون را نسبت به قرارداد تعیین نمود. با توجه به اینکه قراردادهای فروش بین الملی نفت و گاز معمولا به دو صورت تانکری و خط لوله ای انجام میشود ، با تفکیک این دو حالت از یکدیگر ، هریک جداگانه مورد بحث قرار میگیرد.
2-1 تعیین قانون حاکم در فروش محموله ای(BATCH) نفت و گاز
در این حالت ، فروش نفت  و گاز در اندازه های مشخص و محدود معامله و منتقل می شود. به این حالت ، فروش منقطع نیز می توان گفت . این روش برای فروش نفت خام و بصورت حمل با کشتی های نفت کش صادق است ولی حمل با قطار و کامیون هم شامل آن خواهد بود. کلیه معاملات محموله ای (SPOT) در این حالت گنجانده می شود. در این روش یک مقدار مشخص و محدود(مثلا000/200هزار بشکه) نفت یا گاز با مشخصات و ترکیب درصد استاندارد، مورد معامله قرار گرفته و موضوع معامله (فروش ، حمل و تحویل نفت و گاز ) بصورت مرحله ای و محموله ای انجام می شودو به خریدار تحویل می شود.
اگرچه ممکن است در این حالت ، معامله دارای چندین مرحله باشدو انجام کلیه مراحل معامله چندین ماه طول بکشد ولی به علت اینکه معامله بصورت منقطع و مرحله حمل و تحویل میشود و ماهیت تحویل پیوسته ندارد، در دسته معاملات مرحله ای طبقه بندی می شود.
در این حالت از فروش نفت  و گاز، وسیله حمل معمولاکشتی های نفت کش هستند ولی حمل با قطار و کامیون هم در دسته معاملات مرحله ای قرار می گیرند.
برای تعیین عوامل ارتباط و بررسی موثرترین عوامل و نهایتا تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین الملی نفت  و گاز بصورت منقطع معامله میشوند، میتوان عوامل زیر را نام برد:
1. محل مذاکرات پیش از عقد
2. محل انعقاد عقد
3. محل اجرای عقد
4. محل و منشاء اولیه نفت  و گاز
5. اقامتگاه متعاملین
6. تابعیت متعاملین
7. مرکز تجارت متعاملین
8. مقر دادگاه یا دیوان داوری توافق شده برای حل و فصل اختلافات قراردادی
9. محل تحویل نهایی(تسلیم)نفت  و گاز
10. کشور پرچم برای کشتی حمل نفت  و گاز
11. کشور محل بارگیری و سامانه ذخیره سازی نفت  و گاز
12. تابعیت متصدی حمل نفت  و گاز
13. تابعیت بیمه گر قرارداد نفت  و گاز
14. تابعیت یا اقامتگاه قانونی داور تعیین شده در قرارداد
15. تابعیت بانکهای کارگذار متعاملین برای تبادل وجه قرارداد
16. تابعیت دلال یا دلالهای واسطه در انعقاد قرارداد
17. محلی که مالکیت نفت  و گاز به خریدار منتقل میشود.
18. ارز خارجی که ثمن قرارداد طی آن پرداخت میشود.
19. تابعیت شرکت مالک سامانه رایانه ای معامله گر

2-2 -1- تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت  و گاز
در این حالت، نفت  و گاز از مبادی ذخیر سازی شده، و از طریق خطوط لوله متعلق به متصدیان انتقال، بطور پیوسته و دائمی، به خریداران تحویل می گردد. در این قراردادها ، برخلاف قراردادهاهای فروش منقطع، تحویل یک مقدار مشخص نفت یا گاز(مثلا 2میلیون متر مکعب) طی یک زمان مشخص و هر روز، مورد توافق طرفین قرار می گیرد. این قبیل معاملات بیشتر برای قراردادهای فروش گاز طبیعی رواج دارد.
اغلب این نوع قراردادها از نوع آتی (FUTURE) هستند. خطوط لوله های انتقال می تواند متعلق به یک پیمانکار و یا مجموعه ای از پیمانکاران و یا حتی خود کشور خریدار یا فروشنده باشد. برای تعیین عوامل ارتباط در قراردادهای بین المللی نفت  و گاز که به صورت خط لوله ای  پیوسته فروخته می شوند، عوامل ارتباط زیر را می توان لحاظ نمود:
1. محل مذاکرات پیش از عقد
2. محل انعقاد عقد
3. محل اجرای عقد
4. محل و منشا اولیه نفت و گاز
5. اقامتگاه متعاملین
6. تابعیت متعاملین
7. مرکز تجارت متعاملین
8. مقر دادگاه یا دیوان داوری توافق شده برای حل و فصل اختلافات قراردادی
9. محل تحویل نهایی (تسلیم) نفت و گاز
10. محل تزریق اولیه گاز درون لوله های انتقال
11. کشوری که بیشترین مالکیت را در محل نصب خطوط انتقال را داراست.
12. کشوری که مهمترین نقش را در انتقال معاوضه ای(سوآپ)داراست.
13. کشور محل بارگیری و سامانه ذخیره سازی نفت و گاز
14. تابعیت متصدی حمل نفت و گاز
15. تابعیت بیمه گر قرارداد نفت و گاز
16. تابعیت یا اقامتگاه قانونی داور تعیین شده در قرارداد
17. تابعیت بانکهای کارگذار متعاماین برای تبادل وجه قرارداد
18. تابعیت دلال یا دلالهای واسطه در انعقاد قرارداد
19. محلی که مالکیت نفت و گاز به خریدار منتقل میشود.
20. ارز خارجی که ثمن قراردادطی آن پرداخت می شود.
21. تابعیت شرکت مالک سامانه رایانه ای معامله گر
با بررسی عوامل فوق میتوان قانون یا نظام حقوقی که با قرارداد نزدیکترین ارتباط را دارد، تعیین نمود.
 
3-1 – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم
عوامل ارتباط ذکر شده در قسمتهای پیشین برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد، همگی از اهمیت  ویژگی خاصی برخوردار هستندکه در جای خود، می تواند نقش تعیین کننده ای در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز ایفا نمایند. لیکن برای تعیین مهمترین این عوامل، می بایست به این نکته توجه شود که تعهد شاخص قرارداد چیست و یا تعیین آن ، موثرترین عوامل ارتباط دسته بندی گردد.
در قراردادهای بین المللی نفت و گاز، همچون همه قراردادهای بیع، تعهد شاخص، بی شک ، تبادل کالای معامله شده یا همان تبادل نفت و گاز می باشد. هدف و غایت نهایی همه قراردادهای بین المللی نفت و گاز، تبادل نفت و گاز می باشد  خرید آن از فروشنده و تحویل آن، مطابق شرایط قرارداد، به خریدار هدف و منظور اصلی قرارداد را تشکیل میدهد. لذا نفت و گاز معامله شده و عوامل ارتباط با ماهیت، مالکیت و شرایط آن، در تعیین موثرترین عوامل ارتباط ، نقش کلیدی را ایفا می کند. و برای تعیین موثر ترین عوامل ارتباط و نهایتا تعیین قانون حاکم بر قرارداد، میبایست تمرکز ویژه  بر روی نفت و گاز مورد معامله نمود و موثر ترین عوامل ارتباطی که بر ماهیت، خواص، قیمت، انتقال، تحویل و مالکیت موثر ترین عوامل ارتباط تاثیر گذار می باشند را تعیین نمود.
در زیر عواملی را که در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز می توانند از دیگر عوامل ارتباط موثر تر باشد، ذکر میگردد. این عوامل از جهت کلی در این قسمت ذکر میگردد و برای هر حالت خاص، می بایست توجه ویژه به متن قرارداد و طرفین معامله و شرایط قرارداد نمود و با توجه به اینها، موثرترین عوامل ارتباط را تعیین نمود:
1. محل و منشاء اولیه نفت و گاز
2. مالک اولیه نفت و گاز
3. محل بارگیری نفت و گاز
4. محل تحویل نهایی نفت و گاز
5. تابعیت متصدی حمل و کشور صاحب پرچم وسیله حمل نفت و گاز
6. ارز خارجی ذکر شده در قرارداد
7. تابعیت بیمه گر قرارداد

.

2-3-قانون حاكم بر قراردادهاي بين المللي نفت وگازازمنظر اسناد بين المللي
2-3-1-تعيين قانون حاكم برقراردادهاي بين المللي نفت وگازازمنظركنوانسيون بيع بين المللي كالا(CIGS)
قراردادهاي بين المللي نفت وگازازنظرماهيتي،يك قراردادبيع هستند كه درحالت كلي تابع كنوانسيون بيع بين المللي كالا(1980وين)است.عليرغم اينكه درماده 13كنوانسيون،شكل قراردادبه صورت (نوشته)شرط شده است،ولي كنوانسيون بر كليه قراردادهاي بيع بين المللي حاكم است مگرآنهائيكه درمتن كنوانسيون مستثني شده اند.
اين كنوانسيون باسكوت صريح درمورد تعيين قانون حاكم درحالت سكوت درقرارداد،عملا دوحالت سنتي رادراين مورد قابل اجرا دانسته است :قانون محل وقوع عقد(براي مسائل شكلي)وقانون محل اجراي عقد(براي مسائل ماهوي)دوحالتي هستند كه همواره ميتوان ازروي آنها،قانون حاكم برقراردادراتشخيص داد.
تعيين محل اجراي قرارداد درقراردادهاي بين المللي نفت وگازكارچندان سهل وشفافي نيست.زيرااجراي قراردادهاي بين المللي بيع راميتوان به تعبير مختلف تفسيرنمود.
اگرردوبدل شدن ثمن،ملاك انجام معامله باشد،زمان ومكان ونحوه تبادل وجه بين خريداروفروشنده،تعيين كننده قانون حاكم خواهد بود.
اگرتحويل مبيع(تسليم)درمكان تعيين شده به خريدار،ملاك اجراي قراردادباشد،مكان تحويل مبيع به خريدارتعيين كننده قانون حاكم خواهدبود.

2-3-2-تعيين قانون حاكم برقراردادهاي بين المللي نفت وگازازمنظرپيش نويس اصول لاهه براي انتخاب قانون حاكم برقراردادها(2011)164
همانگونه كه درفصول قبل نيزاشاره شد،دراين پيش نويس نسبت دادن هرگونه قانون حاكمي كه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی نفت و گاز، بیع متقابل، سود سرمایه، انعطاف پذیری Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دولت ایران، حل اختلاف، قراردادهای نفتی، امتیازنامه