پایان نامه با واژگان کلیدی نظام اداری، ارباب رجوع، کارکنان اداری، افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

کارکنان دارد، اما انضباط سازمانی به عنوان يکی از عوامل موثر در فرهنگ سازمانی، می‌تواند سازمان را برای رسيدن به شرايط آرمانی توانمند و آماده کند.
2-20 اخلاق اداری از دیدگاه امام علی(ع)
اخلاق از جمله علوم اجتماعی است و از چگونه بودن و چگونه زیستن انسان سخن میگوید و بر تعدیل غرایز و تصحیح رفتار آدمی می پردازد.به عبارت ساده و مختصر اخلاق شامل شناخت صحیح از ناصحیح و آنگاه انجام صحیح و درست و ترک ناصحیح و نادرست است. بنابرین اذهان کرده میتوانیم که اخلاق اداری عبارت از چگونه کار کردن در اداره است یا به آن می پردازد.
با ذکر این مطلب که توسعه و گسترش اخلاق اداری بهترین رهنمائی فرهنگ عمومی است با توجه به روسأ و کارکنان اداری یکه در هر رده یا مراتب اداری قرار دارند اگر آنها وظایف شان را به وجه احسن آن یعنی به عنوان یک مسؤلیت و یا امانت بدانند و از آن سؤ استفاده نکنند و آنرا وسیله عزت مندی و یا از کار کردن در همان رشته احساس رضایت نمایند و این خود باعث بهبود اخلاق اداری در اداره میشود احساس رضایت از کار، نیکو پنداشتن امور، مسؤلیت پذیری و پاسخ گوی از اموریکه عهده دار آن میباشند خود تبعات مثبت در اداره وانمود خواهد کرد وقت مسؤلیت متوجه یک کارمند میشود.
اگر به وجه احسن و با دقت کامل آن امور را انجام میدهد در هیچ زمانی از کسی ترس و بیم نخواهد داشت و اگر آنرا درست انجام ندهد و کار امروز را به فردا و پس فردا معطل بگذارد خود باعث ضیاع وقت میشود و این خود در اداره یک نوع بی مسؤلیت و عدم کفایت و بلاخره فساد در اداره را به بار میاورد.
بنابرین باید گفت که یگانه چیزیکه باید به آن توجه داشت اخلاق اداری در نظام اداری یک کشور است بازهم باید یاد آور شد در طول مدت چند سال اخیر کمترین توجه به اخلاق اداری در نظام اداری افغانستان صورت گرفته در توصل به اخلاق اداری باید وزارت خانه های محترم به عوض اینکه سیمینار های تحت عناوین مختلف یعنی منجمنت وارداتی را برای مامورین دولت در نظر میگرفتن و میگیرند باید سیمینار های اخلاق اداری را از نگاه اسلام در نظر بگیرند از اینکه اسلام عزیز توجه زیاد به اخلاق داشت و مردم کشور مان کثراً مسلمان میباشند تا اینکه کشور عزیزمان به سطح جهان به عنوان فساد در اداره افغانستان هیاهوی برپا نمیکرد.
اخلاق اداری مطلوب زمانی بوجود میاید که کارکنان نظام اداری یک کشور به مردم از نظری درست بنگرند و خود را خدمتگزار و وکیل مردمان بدانند در این صورت اخلاق اداری ظهور می نماید که با تلاش مداوم و پیوسته و دوری از هر نوع سستی و کوتاهی در انجام امور و با مسؤلیت خواهد بود.
مهمترین مبنا در پیشرفت اخلاق اداری تصحیح بینش کارکنان نسبت به خودشان، مردمان، مسؤلان و وظایف شان است زمانیکه دید انسان به طرف مردم، مافوق و کاراش اصلاح شود و با نگاهی پاک به امور فوق بی بینند و عمل نمایند کار کردن به مثل خدمت نمودن و عبادت کردن است و این خود سبب رشد در اداره و توسعه اخلاق در اداره میشود.
چگونه باید چنین حالت را بوجود آورد و یکی از ضروریات مبرم در جامعه ما شمرده میشود بنابرین باید گفت که اگر اخلاق اداری در زندگی کاری یک کارمند وجود داشته باشد کار کردن با رضایت شغلی از یک طرف و احساس رضایت مندی از خود از مردم و از سوی پیشرفت در امور کار و در نتیجه رضایت خالق خود بداند دیگر اینکه توجه به اموریکه باید در نظر گرفته شود حفظ و رشد کرامت کارکنان اداری و ترمیم و تقویت کرامت ایشان است که اگر کارکنان خود را کریم ببینند کریمانه رفتار میکنند و کرامت را با هیچ چیزی تبدیل و معاوضه نمیکنند و کارکنان اداری در رفتار شان با ارباب رجوع شکیبائی داشته باشند و خود شان را مانند وکیل در مقابل موکلان شان جوابگو بدانند و این احساس در وجود شان باشد که خدمتگزار مردم اند نه فرمانروای مردم.
و اگر احساس فرمانروای در وجود شان پیدا میشود در این حالت اخلاق اداری زیر پا میشود و خود را در برابر مردم مسلط می بینند و تصور فرمانروای میکنند که این خود یک نوع آفت در اداره میباشد.
در نظام اداری آن چه در راس مناسباب در روابط و رفتار اداری حاکم است حرمت نگهداشتن و حفظ حقوق مردمان است هر یک از کارکنان دولت در هر مرتبه و جایگایکه قرار دارند اگر حافظ حقوق و حرمت ارباب رجوع باشند یک نظام اداری مبتنی بر اخلاق ظهور خواهد کرد پایدار باقی خواهد ماند.و باید بطور مختصر به اصول اخلاق اداری اشاره داشت.
1. امانت داری
امانت داری یکی از رکن اساسی اخلاق است باید کار و مسؤلیت را امانت بدانیم و آنرا به خوبی انجام دهیم.
2. خدمتگذاری
فلسفه وجودی نظام اداری خدمتگذاری به مردم است همه کارکنان در هر مرتبه که قرار دارند خود را خادمان مردم بشمارند و جایگاه و موقعیت خود را نعمتی بدانند که این خود وسیله خدمت به مردم است.
3. مسؤلیت پذیری
مسؤلیت پذیری در اداره یک اصل مطرح شده است به شکل یکه هر نوع بی مسؤلیتی به مفهوم بیرون شده از مسیر اصلی اخلاق اداری است.
4. انضباط کاری
انضباظ کاری یکی از عمده ترین آداب اخلاق اداری بشمار میرود یعنی دسپلین، نظم و تربیت و پرهیز از هر گونه سستی و بی سامانی در کار میباشد که هیچ اداره بدون انضباط اداری پا به عرصه وجود نخواهد گذاشت چنانچه حضرت علی کرم الله وجه می فرماید.(( کار هر روز را در همان روز انجام ده، زیرا هر روز کاری مخصوص به خود دارد))
5. پیگیری
هیچ امر بدون پیگیری به نتیجه مطلوب نخواهد رسید اهداف اداری جزء با تلاش و پیگیری تحقق نمیابد.
نظام اداری نباید به گونه ای باشد که مردم سردرگم شوند و کارشان معطل گردد و به سرگردانی گرفتار شوند حبس کردن امور و متوقف ساختن کار ها از بزرگترین آفات نظام اداری است که جزء با روحیه پیگیری جدی رفع نمیگردد.
6. مهرورزی
اگر کارکردن در اداره با محبت ومهر توأم باشد موجب پیوند قلب ها میشود و در رفتار و مناسبات اداری انقلاب معنوی برپا خواهد شد. بهترین اجتماع آن اجتماعی است که با نیروی محبت اداره شود محبت زعمأ بر مردم و محبت مردم نسبت به زعمأ موجب ادامه حیات حکومت هایشان میشود.
7. حوصله مندی و بردباری.
هر کس که در هر مرتبه از سلسله مراتب اداری قرار بگیرد باید حوصله مند و بردبار در تمام امور باشد و در برابر احتیاجات و خواست های مردم تحمل فراوان داشته باشد. بنابرین یک نظام اداری ارزشمند نظام است که بر اعمال و رفتار کارگزاران و کارکنانش بردباری حاکم باشد.
8. عدالت خواهی
بلاخره باید گفت که عدالت و انصاف در روابط اخلاق اداری یک اصل عمده بشمار میرود و بدون آن نظام اداری از هم می پاشد و هر نوع فساد گریبانگیر آن میشود، حاکمیت عدالت در نظام اداری و حفظ و حقوق دیگران همانندحقوق خود و منحیث یک داور، حقوق طرفین را یکسان و برابر رعایت کردن این مهمترین قاعده است که حافظ سلامت و قوت نظام اداری و مایه پیوند دلها است اگر این قاعده رعایت شود هیچ مشکل در نظام اداری کشور مان وجود نخواهد داشت چنانچه خداوند(ج) در قرآن پاک در سوره النحل آیه 89 میفرماید ترجمه :(( به تحقیق خداوند (ج) شما را به عدالت ونیکوکاری ها فرمان میدهد یا امر میکند))
9. خوشخوی و خوش رفتاری
خوشخوی و رفتار خوش یکی از رمز های موفقیت یک کارکن با ارباب رجوع میباشد چنانکه اخلاق نیکو، برخورد مناسب، کلام نرم، رفتار شایسته، گفتار مؤدبانه،چهره گشاده با مشتریان و ارباب رجوع یکی از اصول عمده اخلاق اداری میباشد باید توجه داشت شخص مقابل شما از برخورد با شما آزرده نشود.
بالاخره نیکو و به جا سخن گفتن و نفی خودکامگی نیز یکی از صفات شایسته اخلاق اداری در اداره میباشد، در نتیجه تمام این خوبی ها را در تمسک به اسلام عزیز میتوان دریافت.
اخلاق اداری در زندگی کاری، کار کردن را شیرین‌وبا رضایت شغلی توأم می‌کند و احساس رضایت مندی و خود شکوفایی از یک سو و رضایت مردم و پیشرفت امور و شکوفایی کار از دیگر سو را فراهم می‌نماید. رشد و شکوفایی استعدادهای انسان و جامعه در جهت کمال مطلق، در عرصه کار و عمل بر پایه اخلاق اداری است. فقدان اخلاق اداری یعنی محور زمینه و بستر شکوفایی انسان و جامعه در جهت کمال مطلق. زوال اخلاق اداری یعنی ظهور احساس ناخشنودی از خود و احساس بطالت و سقوط و هلاکت که به صورت نمودهایی چون ترشرویی، برآشفتگی؛ بدرفتاری؛‌ بی‌حوصلگی؛‌ سست پیمانی؛ کارگریزی و بیماری‌های روان تنی، بروز می‌کند.
امام علی(ع) در نامه‌ای به مالک اشتر او را به دقت در مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و خصوصیات در گزینش افراد سفارش می‌کند که حاصل این دقت گزینش عاملانی است متخلق به اخلاقی نیک و انسان‌هایی گرامی‌تر، با آبرو و با طمعی کمترهمچنین در بخش دیگری از این برنامه می‌فرماید: «پس دربارة کاتبان و دبیران خود بنگر ‌و بهترینشان را بر سر کار بیاور و نامه‌هایی را که در آن تدبیرها و رازهایت نهان است از جمع کاتبان و دبیران به کسی اختصاص ده که به اخلاق از دیگران شایسته‌تر است»
و در سخنی بلند به جابر بن عبدالله انصاری فرموده است: «ای جابر!‌ دین و دنیا به چهار چیز برپاست: دانایی که دانش خود را به کار برد و نادانی که از آموختن سرباز نزند و بخشنده‌ای که در بخشش خود بخل نکند و درویشی که آخرت خویش را به دنیای خود نفروشد. پس اگر دانشمند، دانش خود را تباه سازد، نادان به آموختن نپردازد و توانگر در بخشش خویش بخل ورزد، درویش آخرتش را به دنیا دربازد»؟
اخلاق اداری نزد امام علی(ع) از چنان جایگاهی برخوردار بود که آن حضرت در نخستین خطبة حکومتی خود، اساس اداره امور را بر آن معرفی می‌نماید و صداقت و صراحت در کار را از جمله مهمترین مسائل اخلاقی در چنین عرصه‌ای مطرح می‌نماید امیرمؤمنان علی(ع) آنچه را سفارش نموده خود پیش از بیان آن به ساحت عمل در آورده است و آنچه را پرهیز داده خود پیش از به زبان راندن در عرصه عمل از آن دوری نموده است و از این رو سخنان ایشان حقایقی به عمل درآمده و راه رسمی قابل پیروی است چنانچه حضرتش فرموده است«مردم، به خدا سوگند شما را به هیچ طاعتی وادار نمی‌کنم مگر اینکه پیش از شما خودم به آن عمل می‌کنم و شما را از معصیتی نهی نمی‌کنم مگر اینکه پیش از شما خود از آن گناه کناره‌گیری می‌نمایم.
تکریم ارباب رجوع از منظر آیات و روایات
تکریم ارباب رجوع از منظر آیات و روایاتبحث طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع، یکى از مباحث مهمى است، که امروزه در دستگاههاى دولتى مطرح است. در واقع، طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، یکى از هفت برنامه تحول کشور است که به منظور ایجاد تحول در نظام ادارى کشور به تصویب شوراى عالى ادارى رسیده و در حال اجراست.
اساسا، احترام و تکریم ارباب رجوع و به دست آوردن رضایتمندى مردم در سیستم هاى ادارى نظام اسلامى ایران، هدف نهایى طرح تکریم است و آن، نیاز نهفته اى میان مردم و دستگاههاى اجرایى بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور، این نیاز را کشف و به همه دستگاهها، ابلاغ نمود.
اصولاً طرح تکریم را مى توان در امور زیر خلاصه کرد:
1. پایبندى به اخلاق اسلامى
قرآن کریم از انسانهاى با ایمان و نیکوکار به «بهترین مخلوقات عالم» یاد مى کند؛ آنجا که مى فرماید: (إنَّ الَّذین آمَنُوا و عَملوا الصَالِحاتِ اولئکَ هُم خَیْرُ الْبَریَّه)
در واقع، ارزش وجودى یا کمال هستى انسان، در سنجش و مقایسه با موجودات دیگر مشخص مى گردد و اگر انسانها به کمال واقعى خود در سایه اخلاق و رفتار انسانى رسیدند در آن هنگام است که داراى ارزش شده و از موجودات دیگر برتر و والاتر خواهند بود.
همان طور که مى دانیم، اشرف مخلوقات خداوند، وجود مقدس رسول اکرم (صلى الله علیه و آله) است. وجود مبارکش از نظر «حسن خلق» در چنان درجه اعلایى قرار گرفته که قرآن کریم، درباره اش مى فرماید: (إنَّکَ لَعَلى خُلُقٍ عظیم) و در جاى دیگر، ایشان را الگوى تمام مؤمنان، معرفى مى نماید و مى فرماید:
(لَقَدْ کانَ لَکُم فی رَسولِ اللّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَة)
لذا، براى کسانى که در راه خدمت به مردم بوده و همواره با آنان در ارتباط و مراوده هستند، سزاوار است که به آن بزرگوار و نیز معصومان (علیهم السلام)، از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سلسله مراتب، تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، فرهنگ سازمانی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع جو سازمانی، سبک تفکر، سبک شناختی، متغیر مستقل