پایان نامه با واژگان کلیدی موزه ملی ایران، موزه ملی، هنر اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

8/9 سانتیمتر
قطر پایه: 3/22
ارتفاع: 42 سانتیمتر
وضعیت اثر: زنگ زده، شکسته، سوراخ، تعمیر شده
محل اکتشاف: اردبیل
محل نگهداری: موزه ملی ایران (گنجینه هنر اسلامی)

شکل 5-6. پایه شمعدان برنجی (شماره 2)

شکل 5-6- 1. آنالیز خطی پایه شمعدان برنجی، شماره 2

پایه شمعدان برنجی، با بدنه استوانه و خطوطی به خط نستعلیق و دارای دو دسته در بخش بالایی بدنه میباشد که یکی از گیره ها شکسته است. تزئینات به صورت زیگزاگ و سراسر آن با نقوش تزئینات پیچکهای اسلیمی،گیاهی، هندسی و هم چنین کتیبههایی از اشعار فارسی قلمزنی شده است.
در بخش فوقانی شمعدان ما بین دو حاشیه تزئینی گیاهی در چهار قاب بند اشعار زیر نوشته شده است:
«شبی یاد دارم که چشمم نخفت
که من عاشق گر بسوزم رواست

شنیدم که پروانه با شمع گفت
ترا گریه و سوز باری چراست»

بدنه اصلی شمعدان نیز با چهار ردیف خطوط فرو رفته زیگزاگ در میان آنها نقوش اسلیمی و گیاهی و گلها دیده میشود تزئین شده است.
در پائین شمعدان نیز دو بیت شعر دیگر در میان حاشیههای گیاهی نقر شده است که چنین نوشته شده است:
شبی که ماه رخت شد چراغ خلو [ت ما]
دمی که از رخ چون همه نقاب برفکنی

گداخت شمع و نیارد [نیاورد] تاب صحبت ما
بود بر آمدن آفتاب دولت ما

این نوشته نمونهای از اهمیت مذهب تشیع و عشق و علاقه به امام علی (ع) در جامعه هنری زمان صفوی میباشد.
در پائین بر روی پایه درون دو کادر نیز نوشتهای به این مضمون مشاهده میشود: شده ((غلام شاه مردان سادو- خان بن سادو شاه قلی))

جنس: برنج
شماره ثبت درموزه: 3626
دوره: 11 هجری قمری (تاریخ1008 میلادی)
قطر دهانه: 8/16 سانتیمتر
ارتفاع: 51 سانتیمتر
وزن: 500/9 کیلو گرم
وضعیت اثر: زنگ زده
محل اکتشاف: اصفهان
محل نگهداری: موزه ملی ایران (گنجینه هنر اسلامی)

شکل 5-7. پایه شمعدان برنجی (شماره 3)

شکل 5-7- 1. آنالیز خطی پایه شمعدان برنجی، شماره 3

سراسر این شمعدان با نقوش زیبا و دلنشین گیاهی، اسلیمیهای ظریف و گلها تزئین شده است و دارای ردیف کتیبه میباشد که دو ردیف آن در زیر لبه و یک ردیف آن در بخش پائینی بدنه و با خط نستعلیق قلمزنی شده است و سه نوار بر آمده سطح بدنه را از لبه و پایه جدا میکند. علاوه بر این قسمت داخل دهانه این شیء نیز کتیبه ای با خط نستعلیق وجود دارد که دو بیت شعر میباشد:
«رخ به راه تو سوده به چنین
دیده بخفت مقبلان نشود

تابد از اوج آسمان روشن
جز بدان خاک آستان روشن»

کتیبه ردیف اول بدنه این شمعدان وقفنامه این شیء میباشد و به این شرح است. هر کس که تعریف خود کند خلاف امر خدای و رسول خدای کرده باشد امن الله علی فی لفین سنه 1008 در روضه امام معصوم مطهر شاه زند کبیره من امام معصوم امام موسی کاظم صلوات الله علیه و علیهم اجمعین امامی که رویند خاک درش و اخلایق به مژگان [بلالک شه پر] در ردیف دوم دوست شعر فارسی با خط نستعلیق در چهار قاب نوشته شده است.
«شبی که ماه رخت شد چراغ خلوت ما
به خاک ما برسی چشم گریه [ ]

گرافت شمع و نیاورد تاب صحبت ما
زباغ خلد بود روی [ ]»

متاسفانه بعضی از قسمتهای متن آن خوانا نیست. بدنه ترک ترک بوده است. همچنین در قسمت انتهای بدنه، در اطراف پایه نیز سه بیت شعر فارسی در شش قاب بند تزئینی با خط نستعلیق نوشته شده است:
«یار بنشست به مجلس نشانیط چراغ
آفتاب است که طالع شده [ ] ما
خانه را روشن از چشم چراغت امشب

روی او نور تجلیست نخواهید چراغ
نه بشست این که فروزید چراغ
نگذارد همه شمع و نمایید چراغ»

جنس: برنج
شماره ثبت درموزه: 3622
دوره: 10 هجری قمری
قطر دهانه: 8 سانتیمتر
ارتفاع: 2/49 سانتیمتر
وضعیت اثر: زنگ زده، شکسته
محل اکتشاف: اصفهان
محل نگهداری: موزه ملی ایران (گنجینه هنر اسلامی)

شکل 5-8. شمعدان برنجی (شماره 4)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هنر اسلامی، موزه ملی ایران، موزه ملی Next Entries پایان نامه درمورد امام رضا ع، انقلاب نسبت، امام صادق