پایان نامه با واژگان کلیدی مواد معدنی، بهبود عملکرد، آلودگی محیط زیست، تری گلیسرید

دانلود پایان نامه ارشد

نشان داد که با افزودن آنزیم فیتاز می توان مقادیر کمتری فسفر در جیره طیور استفاده نمود که به معنی صرفه اقتصادی بیشتر و پیشگیری از آلودگی محیط زیست می باشد. طبق نظر راویندران و همکاران (1995)، تفاوت در میزان بهبودهای مشاهده شده به عواملی نظیر منبع فیتاز، اجزای جیره (منبع، واریته و درصد فیتات) و خصوصیات جیره (فرآیند کردن، میزان ویتامین D3 نسبت کلسیم به فسفر) بستگی دارد.
بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر، افزودن 3 درصد اسید سیتریک موجب بهبود قابلیت هضم فسفر کل می گردد. در تأیید این نتیجه، زیلا و همکاران (2000) گزارش کردند که در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه ذرت-سویا نیز، افزودن اسید سیتریک به جیره، دفسفریلاسیون فیتات را افزایش داد و اخیراً لیم و همکاران (2008) با افزودن اسید سیتریک به جیره پایه، دریافتند که اسیدهای آلی موجب ابقاء فسفر کل و افزایش قابلیت هضم ایلئومی این ماده معدنی می شود. به نظر می رسد اثرات اسیدهای آلی بر قابلیت استفاده فسفر فیتاتی ممکن است به دلیل تغییر pH لوله گوارشی باشد. علاوه بر آن موجب بهبود کارآیی آنزیم فیتاز در هیدرولیز فیتات می شود. این نتایج با گزارش رافائز لیوینگستون و همکاران (2005) مبنی بر افزایش هیدرولیز فیتات با افزودن اسید سیتریک، مطابقت دارد. چگونگی اثرات متقابل بین اسیدهای آلی و فیتاز کاملاً مشخص نیست، ولی هان و همکارن (1998) دو احتمال را پیش بینی کردند: اول این که اسیدهای آلی ممکن است با افزایش قابلیت حل شدن فسفر در مواد هضمی و طولانی کردن زمان انتقال مواد هضمی در روده کوچک، جذب کل فسفر را افزایش دهند و دوم این که، احتمال دارد اسیدهای آلی با اسیدی کردن جیره و مواد هضمی محیط بهتری را از لحاظ pH برای عمل فیتاز فراهم نمایند.

جدول شماره 4-14. اثر جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک و فیتاز بر قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه های گوشتی (%)

ماده مغذی

تیمار
فسفر کل
کلسیم
انرژی
پروتئین

فیتاز
1(U/kg)
اسید سیتریک
(%)
e08/35
e02/52
de25/88
c57/81

0
0
b84/41
c79/60
cd55/89
b39/83

500
0
a51/48
a91/66
bc24/91
a71/84

1000
0
c05/39
e35/52
bc99/90
b30/83

0
3
b06/41
c44/60
ab52/92
a44/84

500
3
a72/48
a31/67
a34/93
a77/84

1000
3
f29/33
d89/55
e56/87
e11/77

0
6
d28/37
c96/59
de55/88
d98/77

500
6
bc39/40
b74/63
de18/89
d50/78

1000
6
33/0
43/0
34/0
16/0

SEM2

اثرات اصلی
b81/41
90/59
b68/89
b22/83

0
اسید سیتریک
a94/42
03/60
a28/92
a17/84

3

c98/36
86/59
c43/88
c86/77

6

19/0
25/0
19/0
09/0

SEM

c81/35
c42/53
c93/88
c66/80

0
فیتاز
b06/40
b39/60
b21/90
b94/81

500

a87/45
a98/65
a26/91
a66/82

1000

19/0
25/0
19/0
09/0

SEM

سطح احتمال

منبع اختلاف
0001/0
8783/0
0001/0
0001/0

اسید سیتریک
0001/0
0001/0
0001/0
0001/0

فیتاز
0001/0
0001/0
3253/0
0004/0

اسید سیتریک × فیتاز

a-f اندیس های نامشابه در هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی دار بین میانگین هاست (05/0>P).
1- واحد فعال آنزیم فیتاز در هر کیلوگرم جیره.
2- اشتباه معیار میانگین ها.

(T1:جیره پایه، T2:جیره پایه +500 واحد آنزیم فیتاز، T3:جیره پایه +1000 واحد آنزیم فیتاز، T4:جیره پایه +3% اسید سیتریک، T5:جیره پایه +3% اسید سیتریک +500 واحد آنزیم فیتاز، T6:جیره پایه +3% اسید سیتریک +1000 واحد آنزیم فیتاز، T7:جیره پایه +6% اسید سیتریک، T8:جیره پایه +6% اسید سیتریک +500 واحد آنزیم فیتاز، T9:جیره پایه +6% اسید سیتریک +1000 واحد آنزیم فیتاز).

نتیجه گیری کلی
1- افزودن 500 واحد آنزیم فیتاز میکروبی به جیره ها تأثیر قابل توجهی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی ندارد اما مکمل نمودن جیره ها با 1000 واحد آنزیم فیتاز میکروبی موجب بهبود عملکرد گردید.
2- استفاده از سطوح مختلف فیتاز میکروبی، قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی جیره را بطور معنی داری افزایش داد.
3- فیتاز میکروبی سبب افزایش غلظت تری گلیسریدها، روی و فسفر پلاسما می شود اما غلظت آهن، کلسیم و منیزیوم پلاسمای خون جوجه های گوشتی را کاهش داد. بنابراین موجب افزایش قابلیت دسترسی و استفاده مواد معدنی برای رشد و بهبود عملکردجوجه های گوشتی شد.
4- آنزیم فیتاز میکروبی موجب کاهش فعالیت آنزیم های سرم (باستثنای AST) گردید.
5- افزودن 3 درصد اسید سیتریک موجب بهبود عملکرد و افزایش قابلیت هضم مواد مغذی جیره شد اما استفاده از 6 درصد اسید سیتریک در جیره ها، اثر منفی بر عملکرد داشت و موجب کاهش معنی دار قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی گردید.
6- سطح 6 درصد اسید ستیریک سبب کاهش غلظت کلسترول، فسفر و آهن شد ولی افزودن 3 درصد اسید سیتریک به جیره ها موجب افزایش غلظت مواد معدنی پلاسما نظیر فسفر، آهن و روی گردید و بنابراین سبب افزایش قابلیت دسترسی و جذب روده ای مواد معدنی شد.
7- اسید سیتریک موجب کاهش فعالیت آنزیم ALP و افزایش فعالیت آنزیم LDH گردید.
8- استفاده از سطوح مختلف فیتاز میکروبی و اسید سیتریک موجب بهبود غیر معنی دار ضریب تبدیل خوراک گردید.
9- میان اسید سیتریک و فیتاز میکروبی اثر همکوشی وجود داشت و میان آنها اثرات متقابل نیز مشاهده شد.

پیشنهادات
1- بررسی اثر واریته، محل و شرایط کشت و فرآیند کردن بر فراهمی مواد معدنی نظیر کلسیم و فسفر در غلات پایه با افزودن آنزیم فیتاز میکروبی در مطالعات آتی مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
2- با توجه به توانایی آزادسازی مقادیر متفاوتی از مواد مغذی جیره توسط آنزیم فیتاز، پیشنهاد می گردد در مطالعات آینده با در نظر گرفتن این قابلیت در فرموله کردن جیره ها، اثر افزودن آنزیم فیتاز در کاهش قیمت جیره جوجه های گوشتی مورد بررسی و توجه قرار گیرد.
3- انجام مطالعات بیشتر برای تعیین سطوح مطلوب استفاده از اسید سیتریک در جیره ها بدون اثر منفی بر عملکرد جوجه های گوشتی ضرورت دارد.
4- تحقیقات بیشتری برای مطالعه ی اثرات متقابل میان مواد معدنی، پروتئین، فیتاز و اسید سیتریک و تأثیرات این اثرات متقابل بر روی قابلیت هضم پروتئین مورد نیاز است.
5- با توجه به تأثیر منفی استفاده از 6 درصد اسید سیتریک در جیره ها بر عملکرد و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی، پیشنهاد می گردد در مطالعات آینده اثرات استفاده از سطوح بالاتر اسید سیتریک بر مورفولوژی دستگاه گوارش مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
6- افزودن اسید سیتریک و فیتاز میکروبی سبب تعدیل فعالیت آنزیمی سرم و افزایش ابقای مواد معدنی گردید. لذا پیشنهاد می شود در مطالعات آتی نیاز جیره ای جوجه های گوشتی به مواد معدنی ضروری در هنگام استفاده از مکمل فیتاز و اسید سیتریک مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
7- در طول دوره آزمایش رفتارهای تهاجمی جوجه های تغذیه شده با جیره های حاوی اسید سیتریک مشاهده شد، لذا پیشنهاد می گردد اثر اسیدهای آلی بر مکانیسم رفتاری و نرخ متابولیسمی پرندگان مورد بررسی قرار گیرد.
8- با توجه به اینکه مقادیر بالای کلسیم جیره میزان اثر گذاری آنزیم فیتاز را تحت تأثیر قرار می دهد، پیشنهاد می شود در مطالعات آینده اثر متقابل کلسیم جیره و آنزیم فیتاز با افزودن اسید سیتریک، جهت کاهش pH لوله گوارشی، مورد توجه قرار گیرد.
9- یک ترکیب خاص از اسید سیتریک و فیتاز میکروبی ممکن است بیانگر یک راه حل عملی برای بهبود استفاده از فسفر فیتاتی و کاهش سطح فسفر دفعی در محیط باشد. بنابراین تحقیقات بیشتری برای تعیین سطوح مطلوب اسید سیتریک و فیتاز میکروبی وقتی با هم تغذیه می شوند، مورد نیاز است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی افزایش بهره وری، مصرف انرژی Next Entries تحقیق رایگان درباره استان مازندران، سلسله مراتب