پایان نامه با واژگان کلیدی مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، استان کرمان

دانلود پایان نامه ارشد

تحليل و استخراج گزارشات مديريتي جهت مديران تصميم گير فراهم گرديد (جهانشيري،92:1390).
2-4-6-2-3) سيستم جامع پليس پيشگيري:
در اين سامانه مواردي شامل پيشگيري از جرائم، امور قضايي، كنترل گشتي ها، كنترل سرقتها، كشفيات، مديريت كلانتريها و پاسگاه ها، مديريت سامانه نرم افزار و خدمات زير گنجانيده شده است:
الف- ثبت اماكن و افراد سطح حوزه. ب- ثبت و كنترل خدمات و اجرائيات كلانتري ها.
ج- كنترل و برنامه ريزي گشتي ها. د- تكميل شناسنامه كلانتري ها و پاسگاه ها.
ه- گزارشات آماري كشفيات. و- گزارشات آمار جرائم.
ز- آمار جزئيات عملكرد. ح- اخذ گزارشات نحوه كاربري و عملكرد كاربران.
(دو ماهنامه تخصصي فاوا, فروردين و ارديبهشت22:1386).
سيستم جامع پليس پيشگيري داراي 7 بانک اطلاعاتي به شرح زيراست:
1- بانک اطلاعاتي جامع پيشگيري. 2- بانک اطلاعاتي DWH پيشگيري.
3- بانک اطلاعاتي مديريت كاربران. 4- بانک اطلاعاتي صدور مجوز تجهيزات دفاع شخصي.
5- بانک اطلاعاتي اتوماسيون اداري. 6- بانک اطلاعاتي واپايش هوشمند گشتي ها.
7-بانک اطلاعاتي توزيع جغرافيايي جرم (نوروزي1، 1389: 16).
2-4-6-2-4)سامانه رخدادهاي انتظامي:
با عنايت به تعدد زير سامانه هاي پليس پيشگيري و معاونت عمليات ونياز به دسترسي اطلاعاتي به زير سامانه هاي اين دو يگان به صورت مشترک، يکپارچه سازي سامانه هاي ياد شده تحت عنوان سامانه رخدادهاي انتظامي طرحريزي و اجرا گرديد.
الف-معايب سيستم هاي جامع قديم( پليس پيشگيري و معاونت عمليات)
1-تعدد رمز جهت دسترسي به زير سامانه هاي پليس پيشگيري و معاونت عمليات
2-عدم محدوديت دسترسي در صورت داشتن رمز هر يک از زير سيستم هاي پليس پيشگيري و معاونت عمليات
3-عدم امکان بازيافت خبر ها در سيستم جامع پليس پيشگيري
4-عدم بهره برداري پليس پيشگيري از اطلاعات بانک اطلاعاتي مع عمليات (بهره دهي و قاصدک) و بالعکس
5-موازي کاري سامانه ها براي ثبت اطلاعات تکراري
6-دوگانگي ميان اطلاعات موجود در سامانه هاي و معاونت عمليات
ب-محاسن:
1-تجمع کليه زير سامانه هاي پليس پيشگيري و معاونت عمليات در يک سامانه تحت عنوان سامانه رخدادهاي انتظامي
3- دسترسي به کليه زير سامانه هاي، سامانه رخدادهاي انتظامي در صورت دادن دسترسي با يک رمز
4- مديريت متمرکز زير سامانه ها
5- يکسان سازي آمار و اطلاعات
6-امکان توسعه سامانه رخدادها ي انتظامي و اتصال به سامانه هاي مراجع قضايي و ساير پليس هاي تخصصي از جمله پليس کشف جرائم.
7-سازگاري سامانه رخداد هاي انتظامي با نقشه هاي الکترونيکي ژئورفرنس وبهره برداري هاي خاص از آن از جمله تحليل جرايم سازمان يافته جهت کشف جرائم و…( مصاحبه سرهنگ ناظري جانشين محترم فا.انتظامي استان کرمان و کارشناسان سامانه رخداد هاي انتظامي مع عمليات و پليس پيشگيري8/10/92).
2-4-6-2-5) سيستم جامع پليس اطّلاعات و امنيت اخلاقي:
بانک اطلاعاتي پليس اطلاعات و امنيت ناجا كه از پروژه هاي طرح جامع امام علي(ع) بوده، با نام طرح111 كه شامل طراحي سامانه هاي جامع نرم افزاري جهت ادارات كل تابعه پليس اطلاعات و امنيت ناجا طراحي و اجرايي گرديد، به صورتي كه اين ادارات كل بتوانند با رعايت اصل حيطه بندي از داده هاي يكديگر بهره برداري نموده و از ورود اطلاعات تكراري و امور موازي پيشگيري شده و درعين حال جامعيت داده ها حفظ شود. سيستم جامع اطلاعاتي پليس اطلاعات و امنيت اخلاقي شامل چهار بانک اطلاعاتي است:
1-بانک اطلاعاتي اداره كل گذرنامه. 2- بانک اطلاعاتي اداره كل اتباع خارجه .
3- بانک اطلاعاتي اداره كل نظارت بر اماكن خصوصي. 4- بانک اطلاعاتي اداره كل اطلاعات عمليات. (جهانشيري،93:1390).
2-4-6-2-5-1)سيستم جامع اداره كل گذرنامه:
اين سامانه اطلاعاتي مشخصات كامل فرد (حتي بصورت لاتين) با آخرين نشاني محل سكونت، عكس وي و مشخصات همراهانش، وضعيت نظام وظيفه، وضعيت ممنوع الخروج يا تحت تعقيب بودن فرد را ارائه مي دهد و از همه مهمتر آدرس افرادي كه وي را معرفي نموده اند(معرفين) را داراست. اين سامانه به صورت يك طرفه با سامانه كد ملّي سازمان ثبت و احوال در ارتباط بوده و مشخصات و شماره ملّي و زنده يا مرده بودن متقاضي و همراهان را بررسي مي کند (خلعتبري، 290:1389).
اين سيستم جامع خود شامل چهار بانک اطلاعاتي ديگر است:
1- بانک اطلاعاتي صدور گذرنامه. 2- بانک اطلاعاتي فقدان گذرنامه.
3- بانک اطلاعاتي تخلفات گذرنامه اي. 4- بانک اطلاعاتي ليست ويژه.
2-4-6-2-5-3)سيستم جامع اداره كل اتباع خارجه:
اين سامانه اطلاعاتي مشخصات كامل فرد با آخرين نشاني وي را را ارائه مي دهد. اين سيستم جامع خود شامل 6 زيرسامانه ديگر است:
1- بانک اطلاعاتي تابعيت. 2- بانک اطلاعاتي اقامت مرز.
3-بانک اطلاعاتي مرز. 4- بانک اطلاعاتي تخلفات.
5- بانک اطلاعاتي ليست ويژه اتباع خارجه. 6- بانک اطلاعاتي حراست ويژه.
2-4-6-2-5-4)سيستم جامع اداره كل نظارت بر اماكن خصوصي:
كليه هتل ها، مسافرخانه ها و مهمانپذيرها و تمامي مسافرين داخلي و خارجي اسكان داده شده توسط زير سامانه هاي اين سامانه قابل دسترسي و تحت كنترل مي باشند. ضمن اينكه مشخصات كلّي متقاضيان تعيين صلاحيت جهت مشاغل درزيرسامانه هاي اين سامانه ثبت و حتي به صورت استاني با سامانه اصناف در ارتباط مي باشند.
اين سيستم جامع خود شامل3 بانک اطلاعاتي است: بانک اطلاعاتي تعيين صلاحيت، بانک اطلاعاتي كنترل نظارت و بانک اطلاعاتي مسافرين.
2-4-6-2-5-5)سيستم جامع اداره كل اطلاعات عمليات:
اين سامانه خود شامل6 زيرسامانه ديگر است:
1- بانک اطلاعاتي تسليحات. 2- بانک اطلاعاتي مؤسسات. 3- بانک اطلاعاتي جمع آوري.
4-بانک اطلاعاتي پلاك محرمانه. 5- بانک اطلاعاتي عمليات. 6-بانک اطلاعاتي اطلاعات جمعيت. (خلعتبري، 1389: 300).
2-4-6-2-6)سيستم جامع پليس کشف جرايم( آگاهي سابق):
در ادامه اجرايي شدن پروژه امام علي (ع) و با راه اندازي بانک هاي اطلاعاتي پليس آگاهي امكان استعلام مشخصات افراد وصدورگواهي عدم سوء پيشينه، استعلام خودروها و موتورهاي سرقتي، استعلام سوابق مجرمين از سراسركشور و جلوگيري ازمراجع? مردم جهت گواهي عدم سوء پيشينه به عمل آمد.(فصلنامه فاوا، بهار 1387: 6) در اين سامانه، زير سامانه هاي تحقيقات و كشف، مديريت سامانه، قاچاق كالا، كاردكس اشخاص، آزمايشگاه جنايي و… وجود دارد كه با ايجاد سامانه افراد ويژه در پليس آگاهي تحولي بنيادين در پليس علمي و جنايي كشور ايجاد گرديد. از عمده خدمات ارايه شده در اين سامانه مي توان به موارد زير اشاره نمود.
الف- امكان استعلام افراد و صدور گواهي عدم سوءپيشينه بصورت متمركر.
ب-استعلام خودروها و موتورهاي سرقتي و تحت تعقيب بصورت متمركز.
ج-استعلام سوابق مجرمين حرفه اي از سراسر كشور.
د-جلوگيري از مراجعه مردم جهت گواهي عدم سوءپيشينه از طريق خدمات الكترونيكي دفاتر انتظامي پليس+10
ه- انجام استعلامات تخصصي و آزمايشگاهي با توجه به وجود سامانه ويژه پليس کشف جرايم (همايش فناوري اطلاعات و ارتباطات، نظم و امنيت اجتماعي، 1389).
2-4-6-2-7)سيستم جامع پليس مبارزه با مواد مخدر:
سامانه هاي جامع پليس مبارزه با مواد مخدر را سامانه هاي زير تشكيل مي دهند:
1- بانک اطلاعاتي اطلاعات جمعيت مواد مخدر. 2-بانک اطلاعاتي جمع آوري.
3-بانک اطلاعاتي انبارداري مواد مخدر. 4- بانک اطلاعاتي تحليل قيمت مواد مخدر.
5- بانک اطلاعاتي سگ موادياب. 6-بانک اطلاعاتي گزارشات مديريتي.
7- بانک اطلاعاتي مديريت كاربران و اطلاعات پايه.
2-4-6-2-8) سيستم جامع پليس راهنمايي و رانندگي:
اين سامانه شامل خدماتي از قبيل شماره گذاري، اجرائيات، صدور گواهينامه، تصادفات، امور مربوط به پليس راه وكنترل حمل و نقل جاده اي مي باشد. سيستم جامع پليس راهنمايي و رانندگي از بانک هاي اطلاعاتي زير تشكيل مي شود:
1- بانک اطلاعاتي شماره گذاري. 2- بانک اطلاعاتي اجراييات. 3- بانک اطلاعاتي صدور گواهينامه.
4- بانک اطلاعاتي تصادفات. 5-بانک اطلاعاتي كنترل جاده اي (جهانشيري،99:1390).
2-4-6-2-9) سيستم جامع معاونت وظيفه عمومي:
عمده ترين بانک هاي اطلاعاتي، عملياتي و اجرايي سامانه جامع نظام وظيفه به شرح زير مي باشند:
1- بانک اطلاعاتي اعزام. 2- بانک اطلاعاتي استعلامات. 3- بانک اطلاعاتي شوري.
4- بانک اطلاعاتي معافيت تحصيلي.
5- بانک اطلاعاتي كفالت. 6-بانک اطلاعاتي توزيع نيرو. 7- بانک اطلاعاتي پزشكي. 8- سامانه موارد خاص.
9- بانک اطلاعاتي گزارشات. 10- بانک اطلاعاتي اطلاع رساني (جهانشيري،1390: 100-101).
2-4-6-2-10) سيستم جامع اطلاعات افراد :
در اين سيستم كه بصورت يكپارچه و متصل به هم چهار بانک اطلاعاتي اسمي، به شرح زير وجود دارد:
الف. كساني كه گواهينامه جديد دريافت نموده اند.
ب.كساني كه سابقه اي در شماره گذاري دارند يا به نوعي خودروئي به نام آنان شده است.
ج.كساني كه كارت سوخت دريافت نموده اند.
د.كساني كه خدمت وظيفه انجام داده اند يا معاف شده اند.
ارائه عكس افراد با آخرين نشاني جديد، نشاني هاي قبلي، كد پستي و شماره تلفن ثابت يا همراه آنان از قابليت هاي اين سامانه بشمار مي آيد كه مي توان با اطلاع از شماره تلفن فرد، فهرست مكالمات و پيامك ها را اخذ و بهره وري اطلاعاتي نمود، و پس از اطمينان كامل در خواست تعمير تلفن داد و يا شماره سريال كارت سوخت را رهگيري نموده و به وسيله آن رديابي را تكميل و به نتايج مطلوبي رسيد (خلعتبري، 1389: 308- 309).
2-4-6-2-11)) سيستم جامع پليس بين الملل(اينترپل148):
سيستم ارتباطي جهاني پليس اينترپل ابزاري است پيشرفته براي تسهيل فعاليت هاي پليس جنايي بين الملل، كه دسترسي سريع و آسان اعضاي اين سازمان را به اطلاعات مهم پليسي فراهم مي سازد. هدف آن برآورده ساختن نيازهاي هر يك از كشورهاي عضو است و داراي ساز و كارهاي كليدي جهت ارتقاي همكاري، تشريك مساعي و ارتباطات ميان اينترپل هاي سراسر جهان است.
پليس اينترپل ناجا (اينترپل تهران) به عنوان يكي از اعضاي فعال اين سازمان در سال 1382 به اين سيستم تجهيز و بدين ترتيب گامي بلند در تسريع فعّاليّت هاي پليسي زير برداشت:
با برقراري اين سامانه تأخيرهاي موجود در روش هاي ارتباطي پيشين (تلكس، دورنگار و …) از ميان رفته و حال ظرف چند ثانيه مي توان به اطلاعات مربوط به جرايم سازمان يافته، سامانه پيگرد سلاح ها و مواد منفجره، بانك هاي اطلاعاتي افراد تحت پيگرد، اشخاص گم شده، اجساد مجهول الهويه، خودروهاي مسروقه، مواد مكشوفه، كارت هاي اعتباري و مدارك هويتي جعلي، آثار انگشتان، اشياي هنري مسروقه و … دست يافت. ارسال درخواست هاي صدور انواع اعلانات بين المللي از سوي اعضا به دبير خانه كل سازمان ظرف چند ساعت به چهار زبان رسمي اين سازمان امكان پذير است. 2- زبان هاي رسمي اينترپل عبارتند از: انگليسي، فرانسوي، اسپانيايي و عربي. 1 خدمات نيروي انساني، طرح و قوانين، اطلاعات پايه انساني صورت مي پذيرد. اين سامانه شامل مشخصات تمام پايوران نيروي انتظامي است كه بيشتر مشخصات پايوران رها شده مد نظر مي باشد و در پرونده هاي جنايي كاربرد دارد را مي تواند در اختيار واحد هاي عملياتي و اجرايي قرار دهد (طالبيان، 1387: 28).
از نظر هزينه نگهداري سامانه مقرون به صرفه نسبت به امكانات قبل است و از نظر امنيت نيز داراي تمامي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مبارزه با مواد مخدر، ارباب رجوع، مواد مخدر Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کارت هوشمند سوخت، محل سکونت