پایان نامه با واژگان کلیدی مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، عصر اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

ناجا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………171
نمودار شماره 4-16): پراکنش بين تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي فضاي مجازي و فرايند کشف جرم در ناجا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………173
نمودار شماره 4-17): پراکنش بين مقادير برازش شده…………………………………………………………………………………….177

1-1) مقدمه:
تا فرا رسيدن دهه 1980 ميلادي مديران نياز چنداني به به دانستن چگونگي گرد آوري، فرآورش و پخش اطلاعات در سازمان خود نداشتند و دانش فني اين فرايند نيز بسيار ساده بود. ارزش اطلاعات به عنوان بخشي از سرمايه شرکت ناشناخته بود. ودر بيشتر سازمان ها بدان به چشم يک پديده جانبي و هزينه دار مي نگريستند.مديريت را هنري فردي بر پايه تماس هاي رودر رو دانسته و آنرا فرآيندي با ابعاد جهاني و نيازمند به هماهنگي هاي گسترده به حساب نمي آوردند. ولي امروزه کمتر مديري مي تواند خود را از چگونگي برخورد سازمان با عامل اطلاعات دورنگهدارد(لاودن، کنث سي و جي پي1،21:1388).
گسترش شبكه هاي ارتباطي و اهميّت اطلاعات در حيات اجتماعي، منشأ تحولات نويني در زندگي انسان گرديده است. پديده انفجار اطلاعات و ظهور انقلاب اطلاعاتي موجب شده عصر حاضر، عصر اطلاعات ناميده شود. يكي از اساسي ترين عوامل بروز و گسترش اين پديده، توسعة روز افزون فناوري اطلاعات است. فناوري اطلاعات امروزه تمامي حوزه هاي زندگي بشري را تحت تأثير قرار داده و گسترة اين تأثير و عمق آن در آينده نيز افزايش خواهد يافت (ويژه نامه همايش تخصصي فن آوري اطلاعات و ارتباطات نظم و امنيت اجتماعي, 3:1389).
گسترش فناوري هاي اطلاعاتي در طي سال هاي اخير باعث پيشرفت بسياري در زمينة توليد، پردازش، استفاده و اشاعه درك اطلاعات آن شده است. ايجاد پايگاه داده هاي قوي براي سازماندهي اطلاعات بايد به گونه اي صورت گيرد كه بهبود روند دستيابي به اطلاعات، افزايش سرعت بازيابي، و گسترش امكانات جستجو را در پي داشته باشد. علاوه بر اين، در حال حاضر اينترنت در سراسر جهان يك وسيلة تبادل اطلاعات به شمار مي رود كه همكاري ميان مردم و سازمان ها را امكان پذير ساخته است ( هاك و چن2، 1384:2).
با اين وجود، ميزان پايين امنيت و كنترل دستيابي به آن اغلب مانع از آن مي شود كه ادارات مجري قانون به استفاده از آن روي آورند ( کاتچالک3، 13:1388).
فناوري هاي جديد بطور قطع توانايي پليس را در جمع آوري، طبقه بندي، تجزيه تحليل و بهره برداري از اطلاعات، افزايش داده است. رشد روزافزون فناوري اطلاعات، امكان بهره برداري مؤثر از مجموعة عظيمي از اطلاعات ارزشمند و متنوع را در چارچوب سامانه هاي اطلاعاتي4(سيستم، بانك)، از طريق شبكه هاي رايانه اي و در محيط هاي مجازي5 فراهم آورده است. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه وظيفة برقراري نظم و امنيت عمومي و اعمال قانون را در كشور بر عهده دارد، از تعدادي پليس تخصصي براي پوشش حوزه هاي مختلف كشور از جمله پيشگيري انتظامي، اطلاعات و امنيت عمومي، آگاهي، راهنمائي رانندگي، مرزباني، مبارزه با مواد مخدر، وظيفه عمومي و نيز رده هاي سازماني پشتيباني و ستادي تشكيل شده است (ويژه نامه همايش تخصصي فن آوري اطلاعات و ارتباطات نظم و امنيت اجتماعي, 3:1389).
امروزه پليس تلاش دارد به موازات پيشرفت فناوري و پيچيدگي روابط اجتماعي از طريق تخصص گرايي، خود را مجهز و مسلح به آموزه هاي نو و تاكتيك هاي جديد در جرم يابي و كشف عمليات پنهان مجرمين حرفه اي بنمايد و در راه مقابله با مجرمين كه طرح و تدبير فناوري را با هم در اختيار گرفته اند موفق عمل نمايد و با كمترين هزينه مادي و انساني توليد امنيت را به جامعه اهدا و نظارت امنيت بخش خود را ارتقاء دهد (خلعتبري, 2:1385).
فناوري اطلاعات و ارتباطات شيوه انجام مأموريت ها و خدمات انتظامي سازمان پليس را متحول ساخته و باعث افزايش سرعت، دقّت، صحت و توانمندي ناجا در انجام مأموريت ها و خدمات انتظامي سازمان پليس گرديده است و نويد بخش تحقق پليس الكترونيك در ناجا مي باشد. همان گونه كه شاهد هستيم، تبادل و نحوه دسترسي مناسب به اطلاعات، تأثير قابل توجهي در خدمات ومأموريت هاي انتظامي ناجا داشته اند. تحول در حوزة راهنمايي و رانندگي، تحول در صدور گذرنامه، تحول در برخورد با جرايم مشهود، تحول در پليس آگاهي و تحول در نظام وظيفه عمومي تنها بخشي از تحولات سازمان پليس مي باشد كه به برخي از آنها به طور كلّي در اين تحقيق پرداخته خواهد شد (ويژه نامه همايش تخصصي فن آوري اطلاعات و ارتباطات نظم و امنيت اجتماعي, 3:1389).
بديهي است استفاده از سامانه هاي اطلاعاتي، بهره برداري علمي از بانک هاي اطلاعاتي و تبادل صحيح اطلاعات، يکي از اهداف عاليه ناجا و پليس هاي تخصصي بوده که خوشبختانه تا کنون تلاش هاي فراواني در همين راستا انجام شده است. به نحوي که امروزه رسيدن به اهداف مورد نظر از طريق استفاده بهينه از اطلاعات، سامانه هاي جامع، بهره وري از روش هاي علمي و فني در جهت رديابي و شناسايي متهمين و مجرمين مورد بهره وري مستمر قرار مي گيرد. از اين رو يكي از راه هاي بقاء و ادامه حيات در شرايط فعلي دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي و حركت به سوي مفهومي بنام مديريت تبادل اطلاعات مي باشد كه مي توان با آگاهي از چگونگي دسترسي به اطلاعات داخل و خارج سازمان و آگاهي از تاثيرات آن بر فرايند کشف جرائم، گامي مهم در موفقيت هاي پليس خصوصا کشف جرائم برداشت.
1-2 ) بيان مسئله:
از مهمترين شاخص هاي امنيت در کشورهاي جهان، ميزان کشف جرائم به وقوع پيوسته، توسط پليس و مراجع قانوني و مسئول در اين زمينه است. با وجود آنکه جرم در همه اجتماعات و انواع مختلف بروز مي کند ليکن به نظر مي رسد که مبارزه موثر با آن نيازمند بهره وري از تجهيزات و امکانات فني و تبادل سريع اطلاعات مابين رده هاي کنترلي{واپايشي} است. مبادله به موقع اطلاعات نقش بسيار موثري در خنثي سازي و کشف جرائم ايفا مي کند که با اجراي طرحهاي مناسب، مي توان شناسايي، کنترل و هدايت نابساماني ها و جرائم را در دست گرفته و نسبت به مهار آنها اقدام نمود (طالبيان, 3:1387).
با توجه به گسترش و پيچيدگي جوامع بشري و به تبع آن افزايش و تنوع روز افزون جرم وجنايت آماده سازي و بهره برداري از اطلاعات، مي تواند تصويري کلي از جرم و جنايات و رفتار هاي جنايي در پيش روي تصميم گيرندگان و روساي پليس ترسيم کند در واقع دسترسي مناسب، به اطلاعات مي تواند درکي از زمينه هاي گرايشات مجرمانه را در ذهن فرماندهان پليس ايجاد سازد، بدون اين برداشت از زمينه هاي جرم و رفتار جنايتکارانه، پليس نمي تواند به اطلاعات ادغام شده حياتي که پيش نياز برنامه ريزي و راهبرد درست است دسترسي پيدا کند. لذا در بحث کشف جرم با دو مقوله روبه رو هستيم. يک بخش مستقيما در ارتباط با مديريت توزيع و ارائه اطلاعات (مديريت تبادل اطلاعات) در امور کشف جرم است. وبخش ديگر مربوط به جوانب عملي کار کشف جرم (فرايند کشف جرم ) مي باشد (بياباني،21:1389).
الف-مديريت تبادل يا توزيع عبارت است از: شناسايي محل استقرار سامانه ها، اطلاعات و محل استفاده از آنها ونيز مکان توسعه آنها که در عملکرد کلي موثر است . براي مثال يک سازمان بين المللي ممکن است به منظور پيروي از مقررات ملي ايمني و پشتيباني يک بانک اطلاعاتي متمرکز در اداره اصلي مستقر کند در مقابل يک سازمان محلي ممکن است در هر اداره يک بانک اطلاعاتي قرار دهد بطوريکه کاربران بتوانند سريع به اطلاعات دسترسي يابند وآن را به هنگام سازند.
هدف مديريت تبادل اطلاعات عبارت است از قرار دادن منابع اطلاعاتي در جايي که بيشترين منافع را براي سازمان داشته باشد (حسن زاده،81:1381).
ب- فرايند کشف جرم فرايندي است که پس از طي مراحل 8 گانه: 1- تحقيقات اوليه 2-عکس برداري و ترسيم کروکي از صحنه جرم3-يادداشت ها و گزارش ها 4-جستجو و بازرسي 5-مدارک عيني 6-کسب اطلاعات 7-شناسايي و بازداشت مظنونين 8-آمادگي و ارائه پرونده ها در دادگاه منجر به تشخيص جرم و هويت مجرم مي گردد(ام.هس و بنت6، 1385: 7-11)
به دليل اهميّت تبادل اطلاعات، در کشورما نيز بسياري از نهادها وسازمانها به موازات يکديگر اقدام به ايجاد شبکه هاي درون سازماني نموده که اين امرباعث ورود کشور به مديريت جزيره اي تبادل اطلاعات گرديده است. در اين بين سازمان گسترده ناجا از اين مقوله مستثني نبوده و با توجه به وظيفه خطير پليس در امر برقراري امنيت جامعه که بدون احاطه اطلاعاتي غير ممکن به نظر ميرسد. اقدام به طراحي و اجراي شبکه اختصاصي اطلاعاتي ناجا تحت عنوان پروژه امام علي وطرح امين نمود، امّا به دليل شرايط خاص مأموريت هاي پليسي اين اقدام جزيره اي مشکلاتي را به دنبال داشته است و نه تنها پليس را از دسترسي به اطلاعات ساير بانک هاي اطلاعاتي سازمان هاي خارج از ناجا باز داشته است. بلکه به دليل تنوع ماموريت، گستردگي سازمان پليس و عدم توجه به مديريت صحيح تبادل اطلاعات برپايه امنيت فن آوري اطلاعات و ارتباطات، اقدام به ايجاد بانک هاي اطلاعاتي متعدد وموازي جهت بالا بردن ضريب امنيتي اطلاعات نموده که اين امر موجب دور شدن از اهدف مهم ديگر استفاده از اين مديريت که دسترسي مناسب به اطلاعات، بود منجر گرديده است. طراحي و اجراي پروژه امام علي (ع) و ايجاد 37 سامانه سيستم هاي جامع و 250 زير سامانه در حوزه هاي مأموريتي پليس هاي راهور، اطلاعات و امنيت عمومي، آگاهي، پيشگيري، مبارزه با مواد مخدر، اينترپل ومعاونت هاي عمليات، وظيفه عمومي وسامانه کارکنان و پشتيباني نظير سامانه هاي نيروي انساني، بازرسي، آموزش، آماد و پشتيباني، مهندسي، طرح وبرنامه و… اگر چه در حاضر قسمتي از اهداف نگهداري، پردازش وارائه اطلاعات را تامين مي نمايند. ولي بدليل اشکالاتي مانند نبود يک بانک اطلاعاتي متمرکز، استفاده از توپولوژي شبکه نامناسب و… در حال حاضر مديريت مناسبي از تبادل و استفاده ازاطلاعات بين رده هاي مختلف سازمان که داراي بانک اطلاعاتي مستقل دارند وجود ندارد. ودر اين ميان پليس هاي اجرايي نظير پليس آگاهي که در مراحل مختلف کشف جرائم نياز به سوابق متهمين در بانک هاي اطلاعاتي داخل و خارج سازمان دارند. با مشکلات عديده اي روبروهستند. به گونه اي که پس از اخذ بخشي از اطلاعات از بانک اطلاعاتي پليس آگاهي بخش ديگري رابايستي از طريق سنتي و مکاتبه اي از ساير رده هاي داخل و خارج سازمان دريافت دارند. که اين امر بدليل اتلاف وقت در استان پهناوري مانند کرمان با داشتن جغرافياي جرم گسترده و متنوع همچنين وجود مجرمين فعال و بالقوه متعدد، باعث پيشي گرفتن مجرمان از پليس و تاخير در کشف جرايم و ايجاد نارضايتي مردم از رده ها و به تبع آن از سازمان نيروي انتظامي مي شود.
بديهي است دسترسي مناسب به اطلاعات از طريق علمي و فن آوري اطلاعات مي تواند منجر به دسترسي به متهمين و كشف پيش دستانه جرايم شود و محيطي امن را در جامعه ايجاد نمايد. از آنجايي كه در نظر گرفتن دسترسي به اطلاعات مردمي، ادارات زير مجموعه پليس کشف جرائم، ساير پليس هاي تخصصي، سازمان هاي خارج از ناجا و اينترنت در مسير علمي كشف جرم، مديريت مناسب تبادل اطلاعات را مي طلبد، لذا تعيين نقش مديريت تبادل اطلاعات بر فرايند کشف جرم ضرورت مي يابد.
با توجه به موارد عنوان شده و نقش مديريت تبادل اطلاعات در قرار دادن منابع اطلاعاتي در جايي که بيشترين منافع را براي سازمان داشته و در عملکرد پليس موثر باشد مسئله اصلي اين پژوهش،پاسخ به اين سوال است که نقش مديريت تبادل اطلاعات ( جهت دسترسي مناسب به اطلاعات درون و برون سازماني) بر فرايند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فرايند، دسترسي، پليس Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دسترسي، پليس، فرايند