پایان نامه با واژگان کلیدی مواد مخدر، مواد روان گردان، قوانین داخل، قوانین داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

با مجریا ن قا نون همکا ری کنند.
3-1= اسا س رهنمود ها ی مد یر یت کمیته بال
رهنمودها ی کمیته با ل براسا س مد یریت ریسک در سیستم های ما لی می با شد.
با بر رسی ها ی که در این اصو ل انجا م می پذیرد کا ملا ” پول شو یان را هها ی خو د را بسته شد ه می بینندچرا که مهمتر ین روش های مجر ما ن تلا ش بر ای پنها ن کردن منشاء درآمد ها می با شد. بطوری که خود را بر اساس اصو ل شنا سایی مشتر ی و تطبیق با مقررات وهمکاری با مجاری قا نونی ،راه تطهیر بوسیله نقل و انتقا لات با نکی را بر خو د مسدود دید ه بخشی از این جر ائم کا سته می گر دد.چر ا که سیستم با نکی یکی از را ههای موثر و آسان پول شویی می باشد.

2-کنو انسیو ن وین 1988 سا زمان ملل متحد181
در 19 دسامبر سال 1988 میلا دی هیا ت ها ی نما یندگی کشو رها ی شر کت کنند ه برای امضاءکنو انسیون جد ید ی که به همت سا زمان ملل متحد بر ای مبا رزه با مو اد مخد ر و عو اید حا صل از آن تد وین گر دید ه بو د درشهروین گردهم آمد ند. این دغدغه سبب شد که سا زما ن ملل متحد به تدوین کنوانسیون تحت عنوان کنــــو انسیو ن سا زمان ملل متحد علیه قاچا ق مواد مخد رومواد روان گردان نام گرفت.که بنام (کنوانسیو ن مواد مخد رسا زمــــا ن ملل متحد یا کنو انسیو ن وین 1988) شنا خته شد .
“این کنوانسیون دریازدهم نو امبر1990 لا زم لاجر اء شد ه تا سا ل 1989 هشتا د ونه کشو رآن را امضاء کــــــرده بودندو تا به الآ ن 115 کشو ر آن را امضا ء و تا یید کر د ه اند”182
1-2=بند 1 ما ده 3 کنو انسیو ن وین 183
کنو انسیو ن 1988 وین در بند 1 ما ده 3 کنو انسیو ن وین در مبحث جر ائم و مجا زا ت ها مقرر می دارد:
1-1-2= هر یک از طر ف های متعا هد تد بیر لا زم را بر ای جر م شنا ختن عمد ی هریک ازجرائم زیردرقوانین داخلی خو د اتخاذ نما یند.
الف-1-1-2= تو لید ،ساخت ،استخراج ،عرضه ،بر ای فروش،تو زیع فروش،حمل به هر شکل و تحت هرشرایط…..
ب-1-1-2= کشت خشخا ش ، بو ته کو کا،و یا گیاه شا هدانه به منظور ،تو لید مو اد مخدر …
ج-1-1-2= ما لکیت و یا خر ید هر نوع مواد مخدر و یا داروی روان گردان به منظورار تکاب هر یک از جر ائم در بند مذکو ر.
د-1-1-2= ساخت ، حمل و یا تو زیع و سا یل مو اد اولیه و مو اد شیمیایی …
ذ -1-1-2= سازما ندهی ، مد یریت ،یا تا مین ما لی هر یک از جر ائم مذکو ر در بند ویژ گی ها ی 1 الی 4
3-کنو انسیو ن تطهیر پو ل شو رای ارو پا 1990
این کنو انسیو ن که در سطح منطقه ای در هشتم نو امبر 1990 منعقد شد به عنو ان ” کنو انسیو ن راجع به
تطهیر ، بازرسی ، تو قیف و مصا دره عو اید نا شی از جرم شو رای اروپا مصو ب 1990 استراسبورگ”184مشهو ر
است.این کنو انسیو ن بیشتر در خصو ص همکا ری ها ی قضا یی و تسهیل در امر مصا دره امو ال و عو اید حاصل از جرم منعقد شد ه است.کنو انسیو ن مواد مختلفی دارد که ما ده 6 این کنوانسیون به بحث پول شو یی ارتباط نزدیکی دارد که درادامه به هد ف اصلی و ما ده 6 این کنو انسیو ن پرداخته می شو د .”هد ف اصلی ازانعقاد این کنوانسیو ن حما یت از همکا ری قضا یی بین کشو رها جهت تسهیل امر مصا دره امو ال و عو اید حا صل از جرم می باشد این کنو انسیو ن یکی از نو زده کنو انسیونی است که تا کنو ن شو را ی ارو پا مو رد تصو یب قر ار داد ه است درحا ل حاضر تو سط دوازده کشور عضو امضاء شده و چهار کشور دیگر به طور رسمی اعلا م کردند که پس از تشریفات رسمی آنرا امضاء نما یند”185
1-3= ما ده 6 کنو انسیو ن تطهیر پو ل شو رای اروپا( 1990)186
این کنو انسیو ن در ما ده 6 جر ائم تطهیر پو ل را بصو رت زیر بیا ن می دارد:
هر یک از د ولتها ی عضو با ید مطا بق اصو ل اسا سی حقو ق دا خلی خو د ،قا نونگذار ی و اقد امات دیگر ی را که بر ای تثبیت جر م جز ایی در صو رت ار تکاب عمد ی، اعما ل زیر لا زم است اتخا ذ نما یند.
الف-1-3= تبد یل یا انتقا ل دارایی با علم به اینکه آن داراییها عو اید نا شی از جر م می باشند به قصد اختفاء یا تغییر منشاء نا مشر وع اموال یا کمک به هرشخصی که در ارتکا ب جرم مقد سی نقش داشته برای گریزاوازپیا مدها ی قا نونی اعما لش.
ب-1-3= اخفاء یا تغییر ما هیت و اقعی ، منشاء ، محل ،و ضعیت ،جا بجا یی ، ما لکیت یا حقو ق متعلق به اموال یا علم به اینکه اینگو نه اموال عواید نا شی ازجرم هستند ومطا بق اصول قا نون اسا سی ومفا هیم بنیادی ازسیستم خو د.
ج-1-3= شر کت، همکا ری ، یا تبا نی برای ار تکاب ،شرو ع به ارتکاب و معا ونت (با حضو ر در صحنه جرم یا بدون حضو ر در صحنه جر م ) تسهیل و دلالت برای ارتکا ب هرجرمی که مطا بق این ما ده مشخص شده است . ملا حظه شد این کنو انسیو ن کشو رهای عضو را ملز م به جر م انگا ری اعما ل فوق درحقو ق داخلی خود می نماید

4-دستورالعمل شورای اروپایی( 1991 )187
الف-4= این دستورالعمل در 10 ژوئن 1991 تو سط شورای وزیران اقتصاد و امورما لی اروپا تصو یب شد ه است.
ب-4=هدف ازتصویب این دستورالعمل جلوگیری ازمورداستفاده قرارگرفتن سیستم مالی به منظورپول شویی می باشد.
ج-4= این دستو رالعمل مشتمل بر اکثر تو صیه ها ی گر و های ما لی بو ده و تلا شی از سو ی جا معه ارو پا بر ای مبا رزه با گستر ش قا چا ق مو اد مخد ر و سایر جر ائم سا زما ن یا فته می باشد .
1-4= ماده 6 دستو رالعمل اروپا یی 1991
این دستورالعمل علا وه بربیا ن موارد مختلف در ما ده 6 درخصو ص پو ل شو یی و پیرامون آن بیا ن می دارد:
1-1-4= دو ل عضو با ید اطمینا ن حا صل کنند که تما م اشخا ص دخیل کا ملا” با مقا ما ت ذیربط همکا ری کر ده و اعما لی را که ممکن است پو ل شو یی محسو ب شو ند به آنان گز ارش دهند.
2-1-4=گزار ش کر دن مو ارد مشکو ک از ضروریات می با شد.
3-1-4=پو لشو یی را لزوما” محدود به قا چا ق مواد مخدر نکر ده بلکه بررسی امکا ن توسعه این جرم به عو اید حا صل از کلیه اعمال مجر ما نه مهم را به اعضاء تو صیه نمو ده است.

5 – کنو انسیو ن ملل متحد پا لر مو (2000)
” این کنو انسیون مشهو راست به کنوانسیو ن سا زما ن ملل برای مبا رزه با جرائم سا زما ن یا فته فراملی *پالرمو”188
1-5=”این کنو انسیون در تا یخ 15 نو امبر 2000 طی قطعنامه 55/25 در اجلا س پنجا ه و پنجم به تصو یب مجمع عمو می رسید و در دسامبر 2000 در پا لر مو ، 123 د ولت از جمله ایران و تا اواسط ما رس 2000 بیش از147 د ولت اقد ام به امضا ء نمو دند و 32 د ولت نیز آن را تصو یب کر ده اند لذا تا لا زم الاجر ا شد ن کنو انسیو ن که طبق ما ده 38 کنو انسیو ن به جهل امضا ء نیاز دارند فا صله زیا دی ند ارد.”189
2-5= هر چند کنو انسیو ن و ین 1988جهت مبا رزه با قاچا قچیان و قاچا ق مواد مخد رفرصت بزرگی را فراروی جها ن قر ار داده است و لی پیشر فت سریع در رشد فز اینده فعا لیتها ی مجرما نه سبب شد کشورها ی سا زما ن ملل به فکر اجما ع جها نی و سا زما ن یا فته با شند که زمینه بروز و تد وین کنو انسیون پا لرمو مهیا گر دید و به تصو یب رسید.
3-5= قلمرو شمو ل کنو انسیو ن ( پا لر مو )190
دامنه شمو ل کنو انسیو ن (پا لر مو ) به 4 جر م تصر یح شد ه است:
1-3-5= مشارکت در فعا لیتهای گروه های جنا یتکار سا زما ن یا فته
2-3-5= پو ل شو یی
3-3-5= ار تشاء (فساد ما لی)
4-3-5= ما نعت از اجر ای عدالت
4-5= ماده 2 کنو انسیو ن پا لر مو 191
این کنو انسیون در خصو ص جرائم فراملی ویژگی ها ی را بیا ن نمو ده است که برپا یه تعا ریف
کنو انسیو ن جرم د رصو رتی ما هیتا” فر املی است که :
1-4-5= در بیش از یک کشو ر ارتکا ب یا بد .
2-4-5= در یک کشو ر واحد صو رت گیر د .اما بخش زیا دی از مقد ما ت ، طرح ریزی ، یا کنتر ل یا هدایت آن در کشور دیگر انجا م شود.
3-4-5 = در یک کشورواحد صورت گیرد اما یک گروه مجرم سا زمان یا فته که در بیش ازیک کشورفعا لیت دارد . در آن دخا لت داشته با شد.
4-4-5= در یک کشو ر انجا م شد ه با شد و لی اثر ات قا بل ملا حظه ای در کشو ر دیگر داشته با شد.
نکته مهم در مورد کنو انسیو ن این است که مفا د آن قا بل تسری به جرائم سیا سی و تروریسم نبو ده زیرا در تعر یف جر م سا زما ن یا فته مقرر می دارد “اعمالی به مو جب کنو انسیو ن جر م تلقی می شو ند که با هد ف کسب منفعت ما لی صو رت می گیر د192
6-گروه اقدام ما لی (ّFATF) 193
گرو ه اقدام ما لی FATFدر سال 1989 از سو ی کشو رها ی گر و ه 7 شکل گر فت .یک سا زمان بین الدولی
است هد فش تو سعه وپیشر فت دانش بین المللی نسبت به مسئله ی پول شو یی است در اکتبر 2001 گروه اقدام ما لی ما موریت خود را گسترش داد و شا مل مبا رزه با تروریسم نیز سا خت. گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاستگذاری است که کا رشنا سان حقو ق ما لی ضا بطان قا نون را در کنا رهم قرار می دهد . تا درقو انین ، مقررات کشو رها اصلا حا ت لازم پد ید آید. درحا ل حا ضر 33 حوزه قضا یی ( کشورها ی سرزمینی) و 2 سا زمان منطقه ای عضو گرو ه اقدام ما لی هستند .
این 35 عضو هسته ی، تلا ش ها ی جها نی مبا رزه با پو ل شو یی و تا مین ما لی تر و ریسم را تشکیل می دهند .
همچنین 27 سا زمان بین المللی و منطقه ای بعنوان اعضا ی و ابسته به نا ظر با گروه اقدام ما لی همکا ری می کنند.
1-6= وظیفه اصلی گروه اقدام ما لی در ارتباط با پو ل شو یی194
این گروه چهل تو صیه مهم ارائه کرده است که ما ضرورتی برای طرح همه چهل تو صیه ندا ریم اما به سه
و ظیفه اصلی در ارتباط با پو ل شو یی می پر دازیم.
1-1-6= نظا رت بر پیشرفت اعضاء در اجر ای تدابیر مقا بله با پو ل شو یی
2-1-6= تجدید نظر و گزارش روند تکنیک ها ، اقداما ت متقا بل
3-1-6= تو سعه اتخا ذ واجرای استانداردهای مبا رزه با پو ل شو یی در جها ن

نتیجه گیری
با بر رسی گفتار نخست از مبحث دوم فصل دوم بر می آید که بحث پو ل شو یی از مبا حث مهم و جزء دغدغه های کشورها و مجا مع بین المللی می باشد با نگاه به این شش اقدام مشخص گردیدکه هدف واساس شکل گیری این اقدامات مبا رزه با پو ل شو یی است . هرچند شاید درعمل موفقیت های را کسب نکرده باشند ولی تصویب وتاییدو پیگیری های آنان می تو اند فر ایند تطهیر را کند کر ده و راه را بر ای مر احل بعدی هموارتر نما ید.
نکته حا ئز اهمیت آن است که اقدامات به همین بسند ه نبو ده بلکه تلا ش های دیگر ی صو رت گر فته یا به دلا یل عد م ضرورت و یا به جهت کم اهمیت تر بو دن از ذکر نا م آنها خو داری شد.و موضوع بعدی بعضی از کشور ها به لحاظ اینکه ازمحل درآمد های این چنینی سود می بر ند نه تنها عضو این اقدامات نمی شوند بلکه کار را بر ای این کشور ها سخت می کنند.

قسمت (ب)
همکا ری ها ی بین المللی
جر م پو ل شو یی د ر دو حو زه اتفا ق می افتد یکی در درو ن مر زها و حوزه ی حا کمیتی یک کشو ر و دیگر ی فر اتر از مر زها و حا کمیت کشو رها ، یعنی و سعت این جرم گستره جها نی پیدا می کند بر ای شنا سایی و مبا رزه و مجا زات این پدیده ی پیچیده ضر و رت دارد همکا ری ها ی بین المللی د ر حو زه ی اقتدار حاکمیت و عر صه ی جها نی صو رت گیرد.برای تحقق این همکا ری لا زم است معا ضد ت حقو قی ، استر داد متهمان و محکو مان ، انتقا ل دادرسی ، مصا دره ی عو اید و امو ال نا شی از جر م و همکا ری ها ی پلیسی درمحورکلیه ی فعا لیت ها و جو د داشته با شد . چنا نچه این همکا ری ها درمولفه ها ی مذ کورمحقق نشود وامکا ن مبا رزه در همه ابعا دش سخت خواهد شد.پس ضرورت دارد کلیه ی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اسناد بین المللی، اسناد بین الملل، امنیت داخلی، پولشویی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی امنیت بین المللی، صلح و امنیت بین المللی، کنش اجتماعی، صلاحیت شخصی