پایان نامه با واژگان کلیدی مواد مخدر، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، قانون تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

شود.
2-1-3- الف = باعث کاهش وزن وحجم پول ها می شود.
2-3- الف = دومین روش وتکنیک افتتا ح وبهره برداری از یک حساب با نکی با نا می کا ذ ب با نک های که الزام به شنا سایی دقیق مشتریان خو د ندارند.
4-الف =مصا دیق تمثیلی وسایل متقلبانه مو سسات81
مجرمان پو ل شویی برای فریب دادن مرد م به وجود شر کت ها یا تجا رتخا نه ها یا کا رخا نه ها یا مو سسات
موهوم یعنی موسسات ما لی واعتبا ری تولیدی ،صنعتی ،خد ماتی اقدام می کنند.آنها با اجا ره محل ،استخدام منشی،نصب تا بلوی ،خود را مدیر یک شرکت معرفی می کنند.این ترفند وروش متقلبانه سه حا لت برای آن متصور است.
1-4-الف =موسسات به ثبت نر سیده باشد وجود خا رجی ندارد. سهام را بفروش برساند.
2-4-الف =یا به ثبت رسیده و دارای اساسنا مه و شر کت نامه می باشد درحا لی که اصلا”قصد عرضه کردن سهام به مردم را ندارند. بفروشد.
3- 4- الف = با ثبت مو سسه کا ملا” پو ل ها ی بد ست آمده را وارد عر صه بازار می کنند.
به جهت اینکه اقبال عمو می مشتر ی و سها مدار دارد مو رد حما یت افکا ر عمو می هم قرار می گیرد.
ب – انتقا لات الکترو نیکی و اینتر نتی
با پیشرفت تکنو لوژی ،و تو سعه فنا وری و اطلا عا ت، شبکه اینتر نت و الکترونیک در تجا رت جها ن و همه فرایند های اقتصا دی ، سیاسی،اجتما عی،حقو قی و .. را جذب خو د کرده واستفا ده از این ابزارسریع،آسان ،کم حجم درتمام عرصه ها کا ملا”مشهود می با شد. مجرمان پو ل شویی هم ازاین روش ومتد بهر ه خوبی می برند ویکی از شیو ه های نو ین تطهیر پو ل و درآمد ها ی نا مشروع رادرشیوه های پول شویی خود قراردادند اگر بیشتربه عمق این روش پی ببریم واقف خو اهیم شد که این روش تا بروز وظهور روش های نو که هنوز پدیدارنگردیده است بعنوان مهمترین و راحت ترین روش مو رد استفاده بزه کا ران قرار می گیرد.82
1-ب= سیستم های پرداخت شبکه ای
کار شناس حقوقی که در مو سسات ما لی رسمی مشغول خد مت می باشد واز تجربه خوبی هم برخوردار است در این خصوص بیا ن می دارد :
یکی از روش ها ی جدید پول شویی ازطریق سیستم ها ی پرداخت شبکه ای می باشد.دراین سیستم پرداختها از
طریق اینترنت ،شبکه ما لی،ماهواره ای،موبا یل صورت می گیرد.پول شویان بدلیل شرایط خا ص این شبکه ها مانند نقل وانتقا ل،بدون واسطه بودن نقل وانتقالات وجوه وگسترش این نوع سیستم پــرداخت درسطح جــهانی ودستــــرسی آسان. “83
2-ب = انتقا ل های کامپیو تری و مشکل شدن کشف آن
وقتی پو ل ها ی کثیف وارد با نک شود سپس بوسیله سیستم الکترو نیکی و کا مپیو تری انتقال یابد کشف منابع بسیارمشکل خواهد شد.”هرگاه پول کثیف درابتدای ورود به سیستم با نکی کشف نشود پس ازآن با انتقال های کا مپیوتری وتلگرافی سریع و پی در پی می تو اند به با نک ها وحساب های مختلف برود وکشف آن بسیار مشکــل می گردد.”84 مثلا” “در امریکا روزانه یک تریلیو ن دلار وچها رصدهزارمعا مله وارد سیستم اتا ق های تهاتربانکی می شود ویا دریک مورد اخیر، پنهان سازی نقل و انتقال غیرقا نونی پول، موسسا ت با نکی وغیربا نکی چهل کشور جها ن رادربرگرفته بو د.85 پس همان گونه بیان گردید وقتی پول وارد چرخه بانکی شد به علت سرعت عمل بالاخیلی زود از منبع اصلی خود فاصله می گیرد.
3-ب =ویژگی ها ی انتقال الکترونیکی و اینتر نتی86
پو ل حجم وسیعی از معا ملا ت بویژه معا ملا ت مشتمل بر مبا لغ کلا ن را در بر می گیرد.تا پرداخت های
کلی و بین المللی سریعا”انجام پذیرد . علت این امر که چرا در تجا رت بین المللی انتقا ل الکترونیکی و اینترنتی را استفا ده می کنند . بخا طر ویژگی ها ی خا صی است که این روش در خو د دارد .
1-3- ب = سریعترین وسیله انتقا ل ارز از محلی به محل دیگر است.
2-3-ب = انتقا ل پو ل امضاء نیاز ندارد .
3-3-ب = از عدد رمز استفاده می شود
.
4-ب = امتیازات انتقا ل الکترونیکی 87
انتقال الکترونیکی نسبت به روش های دیگر امتیازاتی دارد که دیگر روش ها این امتیاز را ندارند به جهت
امتیازاتی که این روش دارد پو ل شویان و مجر ما ن بیشتر سر اغ این روش می روند.این امتیازات می تو اند :
1-4- ب = امنیت با لا
2-4- ب = گمنامی
3-4- ب = قا بلیت کا رایی آسان
4-4- ب = حمل آسان
5-4- ب=استفاده مستمر و دائمی
5-ب =سیستم ها ی قا بل استفاده در نقل و انتقا ل الکترونیکی و اینتر نتی88
معمو لا”در سیستم کا مپیوتری و اینتر نتی از سیستم های مختلفی استفا ده می شود که ما به سه نو ع سیستم
اشاره خو اهیم کرد.
1-5- ب =سیستم millicenc
انجام خرید و فروش برای کا لا و خدمات با ارزش کم و پرداخت های جزیی برروی اینترنت ازیکصدم تا پنج دلار.

2-5-ب =سیستم mondex
کارت هو شمند و جو د دارد که قا در به پذیرش و ذخبره پو ل الکترونیکی می باشد . روی کا مپیو ترنصب می شود
3-5- ب=سیستم digicsh
دیوید جا م ،مشتر ی در بانک digicashثبت نام کرده و برای ایشان یک حساب انتقا ل الکترونیکی با ز
می شود .
6-ب =امتیازات استفاده از این سیستم ها 1
چرا امروزه به این سیستم ها روی آوردند . ونقل و انتقا لا ت در این روش بیشتر صورت می گیرد . این سیستم
ها امتیازاتی دارند که دیگر روش ها از امتیاز کمتر ی بر خوردار هستند.
1-6-ب =حجم زیاد معا ملا ت ومر اجعا ت
2-6-ب =امکان بر رسی دقیق را نمی دهد.
3-6-ب =چنانچه فرد در خا رج سا کن با شد امکان دسترسی را به او کمتر خو اهد بو د
در اهمیت این سیستم ها همین بس که امروزه حدود 100 میلیارد دلار از طریق شبکه جا بجا می شود .
7-ب = وضع قو انین به لحا ظ اهمیت انتقا لا ت الکترونیکی و اینتر نتی
امروزه حجم وسیعی از در یافت و پر داخت ها الکترونیکی و اینتر نتی است .این حجم فعا لیت بدنبال خودش
تعا رض ،جر م ،تخلف را در پی دارد . برای پیشگیری ،پیگیری،کنترل بهتر و اطمینا ن از صحت و سقم اقدامات ضروری بنظر می رسد یک مجمو عه قو انین وضع شود تا کنترلی بر این نقل و انتقالات صورت گرفته باشد و هم اینکه وحدت رویه در تصمیم گیری ها حا کم گردد که در اینجا به دو مجمو عه بطور کلی اشاره می شود.
1-7-ب =قانون جر ایم رایا نه ای2
این مجموعه قوانین درسه بخش جرائم ومجا زات ها،آئین دادرسی ،سایرمقررات که جرائم ومجازات ها طی هشت فصل دربخش یکم و آئین دادرسی وسایرمقررات هم درسه فصل دربخش دوم این قانون می باشد.این قانون مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره درجلسه علنی روز سه شنبه 5/3/88 مجلس شورای اسلا می تصویب گردید و درتا ریخ 20/ 3/88 به تا یید شورای نگهبان رسید ودرتا ریخ 17/4/88 با شماره 18742درروزنا مه رسمی بعنوان قانون انتشاریافت تا با استفاده ازاین قانون جرائم رایا نه ای با مقررات وقوانین دقیق رصد ونظارت واقدام وانجام صورت پذیرد.
2-7-ب =قانون تجارت الکترونیکی89
این قا نون تقریبا” بطورجا مع درخصو ص تجارت الکترونیکی پرداخته است .مجمو عا” درشش باب که درباب اول مقررات عمومی ودر با ب دوم دفا ترخد مات صدور گواهی الکتر ونیکی ودرباب سوم قواعد مختلف ودرباب چها رم جر ائم و مجا زات ها و با ب پنجم جبران خسارت و با ب ششم متفرقه به قا نون تجا رت الکترونیکی پرداخته است .

این قانو ن مشتمل برهشتا دو یک ما ده وهفت تبصره می باشد درجلسه علنی روزچها رشنبه مورخه17/10/82
در مجلس شور ای اسلا می به تصویب رسید ودر تا ریخ 24/ 10/ 82 مو رد تا یید شورای نگهبا ن قرار گرفت ودر تاریخ یازدهم بهمن یکهزارو سیصد وهشتا د ودوطی شما ره 17167 درروزنا مه رسمی بعنوان قانون منتشر گردید.
ج=پنا هگاه های ما لیاتی
پنا هگاه های ما لیاتی به لحا ظ ویژگی های خا صی که دارند از امتیازاتی بر خور دار هستند که مامن خو بی
برای تطهیر پو ل می باشند.در تو صیف پناهگاه های ما لیاتی می گو یند:
“در اصطلا ح به کشور ها یا نو احی جغر افیایی اطلا ق می شود که به خا طر وبژگی ها ی خا ص نظا م قانونی
پولی ،با نکی و ما لیا تی خو د، تبهکا ران از این منا طق جهت تطهیر امو ال کثیف خو د استفا ده می کنند” 1
1-ج= ویژگی ها ی یک پنا هگاه های ما لیاتی 90
اگر به این ویژگی ها دقت لا زم صورت پذیرد حتما”به این می رسیم چرا تبهکا ران به این شیوه و روش برای تطهیر پول ها ی کثیف روی می آورند.
1-1-ج =رازداری با نکی بعنوان یک اصل پذیرفته شده ونقض آن از طرف هرکسی جرم بوده وقا بل مجازات می باشد.
2-1-ج= قانون گذار در غفلت بوده یا عمدا” تطهیر پو ل را جر م نمی داند.
3-1-ج = نظا م ما لیاتی به گو نه ای است که به در آمد و عو اید سر ما یه ها ی که منشاء خا رجی دارد مالیات تعلق نمی گیرد
4-1-ج = با نک ها ملزم به شنا سایی هو یت مشتر یان نیستند.
5-1-ج = با نک ها اجا زه دستر سی به ما مو ر اجرا ی قا نون را نمی دهند.
6-1-ج = بانک ها نسبت به شنا سایی هو یت دقیق مشتر یان خو د تو جهی نمی کنند.
2-ج =اطلا ق بهشت های ما لیا تی
بهشت های ما لیاتی و کشورها ی کو چک مکا ن ها ی هستند که ادامه حیات اقتصادی بانک ها ی واقع در این مجمو عه در گرواین گو نه پو ل هامی باشد . در این خصوص دکتر میرمحمد صا دقی بیان می دارد.”لیکن متاسفا نه با توجه به این که وجوه گزاف حا صل از جـرائم،مخصو صا”مواد مخدر،محل درآمد قــا بل توجهی بــرای بــانک ها ها،بویژه درکشورها ی کوچک و (بهشت های ما لیاتی) از قبیل جزایر کارائیب ونظا ئرآن محسو ب می شوندوچه بساعلا وه برمنا بع معمول با نکی درصدی نیزبه بانک برای کمک به پول شویی اختصاص داده می شوند. بــا نک های یافت می شوند که به قا چاقچیا ن درامرتطهیرپول کثیف کمک های شایانی کرده وبـا وارد نمود ن پول آنها به سیستم با نکی آن را تبدیل به پو ل پا ک می کنند. ” 91
د-استفاده از پو شش های تجا ری مشروع
تشکیل شر کتها،مو سسات ما لی،کا رخانجات و غیره و ثبت رسمی آن ونصب تا بلوی شرکت وجذ ب کارمند و منشی ،عملا”کار آنها را مشروعیت بخشیده وحتی مدافع عمومی جامعه را بدنبال دارد.بــا هم استفاده ازاین شیـــوه را بیشتر آشنا می شویم .
1-د =استفاده از پوشش ها ی تجـا ری مشروع برای پنهان کردن منبع اصلی پول های کثیف،مجرمــا ن این کاررا به طرق مختلف انجام می دهند.
1-1-د =ایجاد مغازه ها و رستوران ها
ایجاد مغازه ورستوران ازشیوه های دیگرپول شویان می باشد.”باند های قاچاق مواد مخدرممکن است با ایجاد
مغا زه ها و مراکزی که پول نقد فراوانی ازمشتری می گیرند. مثلا”رستورانها ،کازینو ها ،قمارخانه ها ،پول ناشی از فروش مو اد مخدرراجزء درآمد این مراکزجازده وآن را بدون مشکل به حسابهای بانکی خو د واریز نمایند”92 برای مثال:
“گروه ما فیایی کازانوسترا که درآن زمان عمده قاچاق مواد مخدررا درآمریکا دراختیار داشت ترتیبی داده شد که برخی از ایتا لیابیها ی مقیم نیویورک که مورد اعتماد گروه بودند.تعدادی پیتزا فروشی ورستوران های دیگررا در این شهرخریداری نما یند پول نا شی از فروش مواد مخدرتحت عنوان درآمد نقدی این رستوران ها به با نک های آمریکا گذاشته می شد. این موضوع تحت عنوان (پیتزا کانکشن) 93درمطبوعا ت آمریکا انعکاس یافت”94
2-1-د=توسل به عملیات مجازی و صورت حساب های نا درست
تهیه صورت حساب قلا بی وصوری ونا درست یکی از شیوه های پول شویی است که درآمد هنگفتی راایجاد می کند.”توسل به عملیات مجازی و صورت حسابهای نا درست هم یکی از شیوه های معمول پو ل شویی است دریک مورد تهیه صورت حساب های ساختگی بـرای صا درات صوری میوه ازجزیره سیسیل در ایتالیا برای یک شرکت قلا بی تو لید کننده آب میوه در لندن با عث شده بود که 46 میلیون دلا ر پو ل حا صل از قاچاق هروئین به با نکی در سوئیس واریز گردد .”95
3-1-د = اجا ره کردن یک محل بر ای تظا هر به داشتن شرکت
پول شویان برای فریب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی یکپارچه سازی، سپرده گذاران، موسسات مالی، ارزیابی عملکرد Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قیمت گذاری، مواد مخدر، سپرده گذاران، جزای نقدی