پایان نامه با واژگان کلیدی منابع انسانی، مدیریت دانش، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

Weights
S.E.
C.R.
P
s12

تکنولوژی
1.000
.708

s11

تکنولوژی
.956
.703
.088
10.842
***
s10

تکنولوژی
.823
.594
.090
9.182
***
s9

تکنولوژی
.914
.661
.090
10.204
***
s8

تکنولوژی
1.128
.740
.099
11.407
***
s7

تکنولوژی
1.026
.710
.094
10.940
***
s6

تکنولوژی
.962
.727
.086
11.209
***
s5

تکنولوژی
.978
.706
.090
10.889
***
s4

تکنولوژی
.946
.735
.083
11.329
***
s3

تکنولوژی
1.016
.762
.087
11.730
***
s2

تکنولوژی
.942
.716
.085
11.038
***
s1

تکنولوژی
.976
.700
.090
10.797
***

همان‌طور که نتایج جدول(4-8) نشان می‌دهد کلیه بارهای عاملی برآورد شده معنادار می‌باشند. براساس یافته‌های فوق، سؤال 3 بیشترین سهم و سؤال 10 کمترین سهم را در تبیین سازه تکنولوژی دارند. شاخص‌های برازندگي مدل در جدول(4-9) ارائه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می‌توان اذعان کرد تمامي شاخص هاي برازندگي مدل فوق در دامنه قابل قبول قرار گرفته و بنابراين تناسب داده‌هاي گردآوري شده با مدل مطلوب است. لذا برازندگی مدل نهایی اندازه‌گیری سازه تکنولوژی مورد تأیید می‌باشد.

جدول4-9. شاخص‌هاي برازندگي مدل اندازه‌گیری سازه تکنولوژی
شاخص تناسب

RMSEA
IFI
RFI
NFI
TLI
CFI
دامنه مقبول

نتيجه
2.472
0.075
0.952
0.903
0.922
0.940
0.952

4-4-1-2- سازه منابع انسانی
سازه منابع انسانی توسط 8 سؤال سنجیده می‌شود. نتایج حاصل از آزمون بارتلت و مقدار KMO این متغیر در جدول(4-10) نشان داده شده است.
جدول 4-10. آزمون KMO و بارتلت سازه منابع انسانی
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.809
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
751.019

df
28

Sig.
.000

نتایج جدول(4-10) حاکی از کفایت حجم نمونه مورد مطالعه می‌باشد. با توجه به کفایت حجم نمونه در ادامه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه‌گیری سازه منابع انسانی می‌پردازیم. نتایج حاصل از برازش مدل اندازه‌گیری متغیر تکنولوژی در شکل(4-2) نشان داده شده است.

شکل4-2. مدل اندازه‌گیری سازه منابع انسانی

معنی‌داری بارهای عاملی فوق در جدول(4-11) نشان داده شده است.

جدول4-11. معنی‌داری بارهای عاملی مدل اندازه‌گیری سازه منابع انسانی

Estimate
S.E.
C.R.
P
s20

منابع انسانی
1.000

s19

منابع انسانی
.918
.098
9.378
***
s18

منابع انسانی
.863
.091
9.434
***
s17

منابع انسانی
.890
.089
10.000
***
s16

منابع انسانی
1.161
.100
11.553
***
s15

منابع انسانی
1.217
.135
9.012
***
s14

منابع انسانی
.604
.101
5.975
***
s13

منابع انسانی
.587
.101
5.790
***

همان‌طور که نتایج جدول(4-11) نشان می‌دهد کلیه بارهای عاملی برآورد شده معنادار می‌باشند. بررسی شاخص‌های برازش مدل حاکی از این است که مقدار RMSEA برابر با 171/0 و بیش از 1/0 می‌باشد. بنابراین مدل از برازش مناسبی برخوردار نیست. لذا اصلاحات پیشنهادی نرم‌افزار را بر روی مدل اعمال نموده و مدل مجدداً حل گردید. نتایج حاصل از برازش مدل در قالب ضرایب استاندارد در شکل(4-3) نشان داده شده است.

شکل4-3. مدل اندازه‌گیری سازه منابع انسانی(اصلاحی)
نتایج حاصل از بررسی معنی‌داری بارهای عاملی در مدل اصلاحی منابع انسانی در جدول(4-12) نشان داده شده است.
جدول4-12. معنی‌داری بارهای عاملی مدل اندازه‌گیری سازه منابع انسانی(اصلاحی)

Estimate
S.E.
C.R.
P
s20

منابع انسانی
1.000

s19

منابع انسانی
.911
.086
10.571
***
s18

منابع انسانی
.699
.080
8.716
***
s17

منابع انسانی
.601
.079
7.625
***
s16

منابع انسانی
.919
.087
10.545
***
s15

منابع انسانی
.924
.122
7.568
***
s14

منابع انسانی
.556
.090
6.158
***
s13

منابع انسانی
.477
.091
5.239
***
e14

e13
.809
.132
6.145
***
e16

e15
.519
.135
3.840
***
e18

e17
.576
.084
6.823
***
e17

e16
.325
.073
4.431
***
e17

e15
.358
.109
3.288
.001

شاخص‌های برازندگي مدل اصلاحی سازه منابع انسانی در جدول(4-13) ارائه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می توان اذعان کرد تمامي شاخص‌هاي برازندگي مدل فوق در دامنه قابل قبول قرار گرفته و بنابراين تناسب داده‌هاي گردآوري شده با مدل مطلوب است. لذا برازندگی مدل نهایی اندازه‌گیری سازه منابع انسانی مورد تأیید می‌باشد.

جدول4-13. شاخص‌هاي برازندگي مدل اندازه‌گیری سازه منابع انسانی
شاخص تناسب

RMSEA
IFI
RFI
NFI
TLI
CFI
دامنه مقبول

نتيجه
2.051
0.064
0.978
0.925
0.960
0.960
0.978

4-4-1-3- منابع کسب‌وکار
سازه کسب‌وکار توسط 6 سؤال اندازه‌گیری می‌شود. نتایج حاصل از آزمون بارتلت و مقدار KMO این متغیر در جدول(4-10) نشان داده شده است.

جدول 4-14. آزمون KMO و بارتلت سازه کسب‌وکار
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.869
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
879.793

df
15

Sig.
.000

مقدار بیش از 5/0 برای KMO و سطح معنی‌داری صفر برای آزمون بارتلت حاکی از کفایت حجم نمونه مورد مطالعه در خصوص سازه کسب‌وکار می‌باشد. با توجه به کفایت حجم نمونه در ادامه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه‌گیری سازه کسب‌وکار می‌پردازیم. نتایج حاصل از برازش مدل اندازه‌گیری متغیر کسب‌وکار در شکل(4-4) نشان داده شده است.

شکل4-4. مدل اندازه‌گیری سازه کسب‌وکار

معنی‌داری بارهای عاملی فوق در جدول(4-15) نشان داده شده است.

جدول4-15. معنی‌داری بارهای عاملی مدل اندازه‌گیری سازه کسب‌وکار

Estimate
S.E.
C.R.
P
s26

کسب و کار
1.000

s25

کسب و کار
.903
.072
12.463
***
s24

کسب و کار
.939
.070
13.396
***
s23

کسب و کار
.911
.068
13.326
***
s22

کسب و کار
.938
.072
13.093
***
s21

کسب و کار
.854
.072
11.796
***

همان‌طور که نتایج جدول(4-15) نشان می‌دهد کلیه بارهای عاملی برآورد شده معنادار می‌باشند. بررسی شاخص‌های برازش مدل حاکی از این است که مقدار RMSEA برابر با 165/0 و بیش از 1/0 می‌باشد. مقادیر سایر شاخص‌های برازندگی نیز در حد مطلوب نیست. بنابراین مدل از برازش مناسبی برخوردار نیست. لذا اصلاحات پیشنهادی نرم‌افزار را بر روی مدل اعمال نموده و مدل مجدداً حل گردید. نتایج حاصل از برازش مدل در شکل(4-5) نشان داده شده است.

شکل4-5. مدل اندازه‌گیری سازه کسب‌وکار(اصلاحی)

نتایج حاصل از بررسی معنی‌داری بارهای عاملی در مدل اصلاحی کسب‌وکار در جدول(4-16) نشان داده شده است.
جدول4-16. معنی‌داری بارهای عاملی مدل اندازه‌گیری سازه کسب‌وکار(اصلاحی)

Estimate
S.E.
C.R.
P
s26

BR
1.000

s25

BR
.920
.068
13.521
***
s24

BR
.953
.066
14.396
***
s23

BR
.798
.066
12.014
***
s22

BR
.784
.070
11.123
***
s21

BR
.732
.071
10.305
***
e22

e21
.399
.076
5.278
***
e23

e22
.352
.068
5.188
***
e23

e21
.188
.066
2.860
.004

شاخص‌های برازندگي مدل اصلاحی سازه منابع انسانی در جدول(4-17) ارائه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می توان اذعان کرد تمامي شاخص هاي برازندگي مدل فوق در دامنه قابل قبول قرار گرفته و بنابراين تناسب داده‌هاي گردآوري شده با مدل مطلوب است. لذا برازندگی مدل نهایی اندازه‌گیری سازه کسب‌وکار مورد تأیید می‌باشد.

جدول4-17. شاخص‌هاي برازندگي مدل اندازه‌گیری سازه کسب‌وکار
شاخص تناسب

RMSEA
IFI
RFI
NFI
TLI
CFI
دامنه مقبول

نتيجه
1.993
0.062
0.993
0.966
0.987
0.983
0.993

4-4-1-4- فرهنگ
سازه فرهنگ توسط 3 سؤال اندازه‌گیری می‌شود. نتایج حاصل از آزمون بارتلت و مقدار KMO این متغیر در جدول(4-18) نشان داده شده است.

جدول 4-18. آزمون KMO و بارتلت سازه فرهنگ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.715
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
282.525

df
3

Sig.
.000

مقدار بیش از 5/0 برای KMO و سطح معنی‌داری صفر برای آزمون بارتلت حاکی از کفایت حجم نمونه مورد مطالعه در خصوص سازه فرهنگ می‌باشد. با توجه به کفایت حجم نمونه در ادامه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه‌گیری سازه فرهنگ می‌پردازیم. نتایج حاصل از برازش مدل اندازه‌گیری سازه فرهنگ در شکل(4-6) نشان داده شده است.

شکل4-6. مدل اندازه‌گیری سازه فرهنگ

معنی‌داری بارهای عاملی فوق در جدول(4-19) نشان داده شده است.

جدول4-19. معنی‌داری بارهای عاملی مدل اندازه‌گیری سازه فرهنگ

Estimate
S.E.
C.R.
P
s47

فرهنگ
1.000

s46

فرهنگ
1.198
.109
10.990
***
s45

فرهنگ
1.189
.109
10.899
***

همان‌طور که نتایج جدول(4-19) نشان می‌دهد کلیه بارهای عاملی برآورد شده معنادار می‌باشند. بررسی شاخص‌های برازش مدل حاکی از برازش کامل مدل اندازه‌گیری فرهنگ می‌باشد. مقادیر شاخص‌های برازندگی در جدول(4-20) نشان داده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می‌توان اذعان کرد تناسب داده‌هاي گردآوري شده با مدل مطلوب است. لذا برازندگی مدل نهایی اندازه‌گیری سازه فرهنگ مورد تأیید می‌باشد.
جدول4-20. شاخص‌هاي برازندگي مدل اندازه‌گیری سازه فرهنگ
شاخص تناسب

RMSEA
IFI
RFI
NFI
TLI
CFI
دامنه مقبول

نتيجه

0.000
1
1
1
1
1

4-4-1-5- مدیریت دانش و یادگیری
سازه مدیریت دانش و یادگیری نیز توسط 3 سؤال اندازه‌گیری می‌شود. نتایج حاصل از آزمون بارتلت و مقدار KMO این متغیر در جدول(4-21) نشان داده شده است.

جدول 4-21. آزمون KMO و بارتلت سازه مدیت دانش و یادگیری
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.664
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
205.045

df
3

Sig.
.000

مقدار بیش از 5/0 برای KMO و سطح معنی‌داری صفر برای آزمون بارتلت حاکی از کفایت حجم نمونه مورد مطالعه در خصوص سازه مدیریت دانش و یادگیری می‌باشد. با توجه به کفایت حجم نمونه در ادامه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه‌گیری سازه مدیریت دانش و یادگیری می‌پردازیم. نتایج حاصل از برازش مدل اندازه‌گیری سازه مدیریت دانش در شکل(4-7) نشان داده شده است.

شکل4-7. مدل اندازه‌گیری سازه مدیریت دانش و یادگیری

معنی‌داری بارهای عاملی فوق در جدول(4-22) نشان داده شده است.

جدول4-22. معنی‌داری بارهای عاملی مدل اندازه‌گیری سازه مدیریت دانش و یادگیری

Estimate
S.E.
C.R.
P
s44

مدیریت دانش
1.000

s43

مدیریت دانش
1.248
.156
7.980
***
s42

مدیریت دانش
.884
.105
8.433
***

همان‌طور که نتایج جدول(4-22) نشان می‌دهد کلیه بارهای عاملی برآورد شده معنادار می‌باشند. بررسی شاخص‌های برازش مدل حاکی از برازش کامل مدل اندازه‌گیری مدیریت دانش و یادگیری می‌باشد. مقادیر شاخص‌های برازندگی در جدول(4-23) نشان داده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فراوانی تجمعی، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع حمایت اجتماعی، توزیع جمعیت، سلامت عمومی، میزان برخورداری