پایان نامه با واژگان کلیدی معیارهای ارزیابی، جامعه آماری، ابزار پژوهش، روش شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

جدول شمارهی1-2 به بررسی مقالات حوزه دانش هسته ای ایران در پایگاه وب آو ساینس طی سالهای 2007-2011 پرداخته شده است. مقالات هر مجله به صورت جداگانه بر اساس معیارهای ارزیابی ظاهری مورد بررسی واقع شد. از میان 683 مقاله حوزه دانش هستهای ایران در پایگاه وب آو ساینس با توجه به محدویتهای پژوهش، تنها به متن کامل 480 مقاله این حوزه قابل دسترسی بود، به همین دلیل به بررسی 480 عنوان مقاله از نظر شاخصهای ارزیابی ظاهری پرداخته شده است.
جدول4-8 به بررسی مقالات مجلۀ2007 Annual International conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Societyاختصاص دارد نتایج را میتوان اینگونه تجزیه وتحلیل کرد، از 33 عنوان مقالۀ منتشر شده در این مجله از نظر معیارهای ارزیابی ظاهری عنوان، چکیده، مقدمه، یافتههای پژوهش و منابع پژوهش همگی مقالات دارای این معیارها بودهاند. از نظر معیار کلیدواژه تنها 9 مقاله دارای این بخش بوده است. 28 مقاله دارای بخش بحث و نتیجه گیری ، 2 مقاله دارای روششناسی پژوهش و 12 مقاله دارای بخش تقدیر وتشکر بوده‌اند. اما هیچکدام از مقالات مورد بررسی دارای بخشهای بیان مسئله، تبیین هدف، پرسش‌های پژوهش، پیشینه پژوهش، معرفی پروژه، ابزار پژوهش، جامعه آماری پژوهش، محدوده ومحدودیت‌ها و پیشنهادها نبوده‌اند.

جدول 4-8 : « وضعیت مقالات ایرانی در مجلۀ AnnualInternational conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society براساس معیارهای ارزیابی ظاهری در سالهای مورد مطالعه »
معیارهای ارزیابی ظاهری مقالات علمی
فراوانی
عنوان
33
چکیده
33
کلید واژه
9
مقدمه
33
بیان مسئله
0
تبیین هدف
0
پرسشها پژوهش
0
پیشینۀپژوهش
0
معرفی پروژه
0
روش شناسی
2
ابزار پژوهش
0
جامعه آماری پژوهش
0
محدوده ومحدودیتها
0
یافتهها
33
بحث ونتیجه
28
پیشنهادها
0
تقدیروتشكر
12
منابع
33
پیوستها
1

جدول 4-9 به بررسی مقالات مجلۀA new optimization method based on cellular automata for VVER-1000 nuclearاختصاص دارد،نتایج را میتوان اینگونه تجزیه وتحلیل کرد. از میان 9عنوان مقالۀ منتشر شده در این مجله از نظر معیارهای ارزیابی ظاهری عنوان، چکیده، کلیدواژه، مقدمه، یافتههای پژوهش، معرفی پروژه، بحث و نتیجه گیری و منابع پژوهش همگی مقالات دارای این معیار ها مورد بررسی هستند و 7 مقاله دارای بخش تقدیر وتشکر هستند. اما هیچکدام از مقالات مورد بررسی دارای بخشهای بیان مسئله، تبیین هدف، پرسشهای پژوهش، پیشینه پژوهش، روش شناسی پژوهش، ابزار پژوهش، جامعه آماری پژوهش، محدوده و محدودیتها و پیشنهادها و پیوست نبودهاند.
جدول 4-9 : « وضعیت مقالات ایرانی در مجلۀ A new optimization method based on cellular automata for VVER-1000 nuclear براساس معیارهای ارزیابی ظاهری در سالهای مورد مطالعه »
معیارهای ارزیابی ظاهری مقالات علمی
فراوانی
عنوان
9
چکیده
9
کلید واژه
9
مقدمه
9
بیان مسئله
0
تبیین هدف
0
پرسشها پژوهش
0
پیشینۀپژوهش
0
معرفی پروژه
9
روش شناسی
0
ابزار پژوهش
0
جامعه آماری پژوهش
0
محدوده ومحدودیتها
0
یافتهها
9
بحث ونتیجه
9

جدول 4-10 به بررسی مقالات مجلۀ Annals of Nuclear Energyاختصاص دارد.نتایج را میتوان اینگونه بیان کرد، از 97 عنوان مقالۀ منتشر شده در این مجله از نظر معیارهای ارزیابی ظاهری عنوان، چکیده، مقدمه، یافتههای پژوهش و منابع پژوهش، بحث و نتیجهگیری همگی مقالات دارای این معیارها بودهاند. از نظر معیار کلیدواژه 60مقاله دارای این بخش بودهاند. 3مقاله دارای روششناسی پژوهش و 29 مقاله دارای بخش تقدیر وتشکر و 2 مقاله نیز دارای بخش پیشنهاد پژوهش هستند. اما هیچکدام از مقالات مورد بررسی دارای بخش های بیان مسئله، تبیین هدف، پرسشهای پژوهش، پیشینه پژوهش، معرفی پروژه، ابزار پژوهش، جامعه آماری پژوهش، محدوده ومحدودیتهاو پیوست نبودهاند.
جدول 4-10 : « وضعیت مقالات ایرانی در مجلۀ Annals of Nuclear Energy براساس معیارهای ارزیابی ظاهری در سالهای مورد مطالعه»
معیارهای ارزیابی ظاهری مقالات علمی
فراوانی
عنوان
97
چکیده
97
کلید واژه
60
مقدمه
97
بیان مسئله
0
تبیین هدف
0
پرسشها پژوهش
0
پیشینۀپژوهش
0
معرفی پروژه
0
روش شناسی
3
ابزار پژوهش
0
جامعه آماری پژوهش
0
محدوده ومحدودیتها
0
یافتهها
97
بحث ونتیجه
97
پیشنهادها
2
تقدیروتشكر
29
منابع
97
پیوستها
0

جدول 4-11 به بررسی مقالات مجلۀApplied Radiation and Isotopes اختصاص دارد. نتایج بررسی نشان دهندۀ این امر است که از 50 عنوان مقالۀ منتشر شده در این مجله از نظر معیارهای ارزیابی ظاهری عنوان، چکیده، کلیدواژه، مقدمه، یافتههای پژوهش، بحث و نتیجهگیری و منابع همگی مقالات دارای این معیارها بودهاند. 1مقاله دارای پیوست و 25 مقاله دارای بخش تقدیر وتشکر هستند. اما هیچکدام از مقالات مورد بررسی دارای بخشهای بیان مسئله، تبیین هدف، پرسشهای پژوهش، پیشینه پژوهش، معرفی پروژه، ابزار پژوهش، جامعه آماری پژوهش، محدوده و محدودیتها و پیشنهادها پژوهش نبودهاند.
جدول 4-11 : « وضعیت مقالات ایرانی در مجلۀAnnals of Nuclear Energy براساس معیارهای ارزیابی ظاهری در سالهای مورد مطالعه »
معیارهای ارزیابی ظاهری مقالات علمی
فراوانی
عنوان
50
چکیده
50
کلید واژه
50
مقدمه
50
بیان مسئله
0
تبیین هدف
0
پرسشها پژوهش
0
پیشینۀپژوهش
0
معرفی پروژه
0
روش شناسی
0
ابزار پژوهش
0
جامعه آماری پژوهش
0
محدوده ومحدودیتها
0
یافتهها
50
بحث ونتیجه
50
پیشنهادها
0
تقدیروتشكر
25
منابع
50
پیوستها
1

جدول 4-12 به بررسی مقالات مجلۀ IEEE Transactions on Nuclear Science اختصاص دارد. نتایج بررسی نشان دهندۀ این امر است که از 5 عنوان مقالۀ منتشر شده در این مجله از نظر معیارهای ارزیابی ظاهری عنوان، چکیده، بحث و نتیجه، یافته‌های پژوهش و منابع پژوهش همگی مقالات دارای این معیارها هستند. از نظر معیار کلیدواژه تنها 1 مقاله دارای این بخش است. 4 مقاله دارای بخش مقدمه، 2 مقاله دارای روششناسی پژوهش و 1 مقاله دارای بخش تقدیر وتشکر هستند. اما هیچکدام از مقالات مورد بررسی دارای بخش های بیان مسئله، تبیین هدف، پرسشهای پژوهش، پیشینه پژوهش، معرفی پروژه، ابزار پژوهش، جامعه آماری پژوهش، محدوده ومحدودیتها و پیشنهادها نبودهاند.
جدول 4-12 : « وضعیت مقالات ایرانی در مجلۀIEEE Transactions on Nuclear Science براساس معیارهای ارزیابی ظاهری در سالهای مورد مطالعه»
معیارهای ارزیابی ظاهری مقالات علمی
فراوانی
عنوان
5
چکیده
5
کلید واژه
1
مقدمه
4
بیان مسئله
0
تبیین هدف
0
پرسشها پژوهش
0
پیشینۀپژوهش
0
معرفی پروژه
0
روش شناسی
2
ابزار پژوهش
0
جامعه آماری پژوهش
0
محدوده ومحدودیتها
0
یافتهها
5
بحث ونتیجه
5
پیشنهادها
0
تقدیر و تشكر
1
منابع
5
پیوستها
0

جدول 4-13 به بررسی مقالات مجلۀNuclear Engineering and Designاختصاص دارد نتایج را میتوان اینگونه بیان کرد. از 28عنوان مقالۀ منتشر شده در این مجله از نظر معیارهای ارزیابی ظاهری عنوان، چکیده، کلیدواژه، مقدمه، یافتههای پژوهش، بحث و نتیجه گیری و منابع پژوهش همگی مقالات دارای این معیارهای مورد بررسی بودهاند.2 مقاله دارای پیوست و 4 مقاله دارای بخش تقدیر وتشکر هستند. اما هیچکدام از مقالات مورد بررسی دارای بخشهای بیان مسئله، تبیین هدف، پرسشهای پژوهش،پیشینه پژوهش، معرفی پروژه، ابزار پژوهش، جامعه آماری پژوهش، محدوده و محدودیتها و پیشنهادها نبودهاند.

جدول 4-13 : « وضعیت مقالات ایرانی در مجلۀNuclear Engineering and Designبراساس معیارهای ارزیابی ظاهری در سالهای مورد مطالعه»
معیارهای ارزیابی ظاهری مقالات علمی
فراوانی
عنوان
28
چکیده
28
کلید واژه
28
مقدمه
28
بیان مسئله
0
تبیین هدف
0
پرسشها پژوهش
0
پیشینۀپژوهش
0
معرفی پروژه
0
روش شناسی
0
ابزار پژوهش
0
جامعه آماری پژوهش
0
محدوده ومحدودیتها
0
یافتهها
28
بحث ونتیجه
28
پیشنهادها
0
تقدیروتشكر
4
منابع
28
پیوستها
2

جدول 4-14 به بررسی مقالات مجلهNuclear Instruments & Methods In Physiscs Pesearch Section B-BEAM پرداخته شده است. از 23عنوان مقالۀ منتشر شده در این مجله از نظر معیارهای ارزیابی ظاهری عنوان، چکیده، کلیدواژه، مقدمه، یافتههای پژوهش، بحث و نتیجهگیری و منابع پژوهش همگی مقالات دارای این معیارها بودهاند. 17 مقاله دارای بخش تقدیر وتشکر بودهاند. اما هیچکدام از مقالات مورد بررسی دارای بخش های بیان مسئله، تبیین هدف، پرسشهای پژوهش، پیشینه پژوهش، معرفی پروژه، ابزار پژوهش، جامعه آماری پژوهش، محدوده ومحدودیتها، پیشنهادها و پیوست نبودهاست.

جدول 4-14 : « وضعیت مقالات ایرانی در مجلۀNuclear Instruments & Methods In Physiscsبراساس معیارهای ارزیابی ظاهری در سالهای مورد مطالعه»
معیارهای ارزیابی ظاهری مقالات علمی
فراوانی
عنوان
23
چکیده
23
کلید واژه
23
مقدمه
23
بیان مسئله
0
تبیین هدف
0
پرسشها پژوهش
0
پیشینۀپژوهش
0
معرفی پروژه
0
روش شناسی
0
ابزار پژوهش
0
جامعه آماری پژوهش
0
محدوده ومحدودیتها
0
یافتهها
23
بحث ونتیجه
23
پیشنهادها
0
تقدیروتشكر
17
منابع
23
پیوستها
0

جدول شمارهی4-15 به بررسی مقالات مجله Progress in Nuclearاختصاص دارد نتایج را میتوان اینگونه بیان کرد، از 25عنوان مقالۀ منتشر شده در این مجله از نظر معیارهای ارزیابی ظاهری عنوان، چکیده، کلیدواژه، مقدمه، یافتههای پژوهش، بحث و نتیجهگیری و منابع پژوهش همگی مقالات دارای این معیار مورد بررسی بودهاند. 3 مقاله دارای بخش تقدیر و تشکر بودهاند. اما هیچکدام از مقالات مورد بررسی دارای بخش های بیان مسئله، تبیین هدف، پرسشهای پژوهش، پیشینه پژوهش، معرفی پروژه، ابزار پژوهش، جامعه آماری پژوهش، محدوده ومحدودیتها، پیشنهادها و پیوست نبودهاند.
جدول 4-15 : « وضعیت مقالات ایرانی در مجلۀProgress in Nuclearبراساس معیارهای ارزیابی ظاهری در سالهای مورد مطالعه»
معیارهای ارزیابی ظاهری مقالات علمی
فراوانی
عنوان
25
چکیده
25
کلید واژه
25
مقدمه
25
بیان مسئله
0
تبیین هدف
0
پرسشها پژوهش
0
پیشینۀپژوهش
0
معرفی پروژه
0
روش شناسی
0
ابزار پژوهش
0
جامعه آماری پژوهش
0
محدوده ومحدودیتها
0
یافتهها
25
بحث ونتیجه
25
پیشنهادها
0
تقدیروتشكر
3
منابع
25
پیوستها
0

جدول شمارهی 4-16 به بررسی مقالات مجلۀNuclear Instruments & Methods i Physiscs Pesearch Section اختصاص دارد نتایج را میتوان اینگونه بیان کرد، از 30 عنوان مقالۀ منتشر شده در این مجله از نظر معیارهای ارزیابی ظاهری عنوان، چکیده، کلیدواژه، مقدمه، یافتههای پژوهش، بحث و نتیجهگیری و منابع پژوهش همگی مقالات دارای این معیارها بودهاند. 18 مقاله دارای بخش تقدیر وتشکر بودهاند. اما هیچکدام از مقالات مورد بررسی دارای بخش های بیان مسئله، تبیین هدف، پرسشهای پژوهش، پیشینه پژوهش، معرفی پروژه، ابزار پژوهش، جامعه آماری پژوهش، محدوده ومحدودیتها و پیشنهادها نبودهاند.
جدول 4-16 : « وضعیت مقالات ایرانی در مجلۀ Nuclear Instruments & Methods in Physiscs Pesearch Section براساس معیارهای ارزیابی ظاهری در سالهای مورد مطالعه»
معیارهای ارزیابی ظاهری مقالات علمی
فراوانی
عنوان
30
چکیده
30
کلید واژه
30
مقدمه
30
بیان مسئله
0
تبیین هدف
0
پرسشها پژوهش
0
پیشینۀپژوهش
0
معرفی پروژه
0
روش شناسی
0
ابزار پژوهش
0
جامعه آماری پژوهش
0
محدوده ومحدودیتها
0
یافتهها
30
بحث و نتیجه
30
پیشنهادها
0
تقدیروتشكر
18
منابع
30
پیوستها
0

جدول شمارهی 4-17 به بررسی مقالات مجله Plasma Devices and Operationsپرداخته شده است. از 25عنوان مقالۀ منتشر شده در این مجله از نظر معیارهای ارزیابی ظاهری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارزیابی کیفی، تولیدات علمی، معیارهای ارزیابی، شاخص ارزیابی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ضریب همبستگی، معیارهای ارزیابی، ارزیابی کیفی، جامعه آماری