پایان نامه با واژگان کلیدی مصرف کنندگان، انحراف معیار، مصرف کننده، ایران و چین

دانلود پایان نامه ارشد

کنندگان به پوشاک چینی، کوچکتر از عدد 3 است.
در جدول توصیفی این آزمون، شاهد مقدار پایین تری از عدد 3 برای میانگین نمونه هستیم.
آمار توصیفی آزمون میانگین یک جامعه برای نگرش نسبت به پوشاک چینی

تعداد داده
میانگین
انحراف معیار
نگرش نسبت به پوشاک چینی
216
2.0248
.77527

حال با مورد آزمون قرار دادن میانگین بدست آمده سعی در تعمیم این نتیجه به جامعه را داریم.
آزمون میانگین یک جامعه برای نگرش نسبت به پوشاک چینی
 
آماره t
درجه آزادی
Sig. (2-tailed)
درجه اطمینان 95%

حد پایین
حد بالا
نگرش نسبت به پوشاک چینی
-18.49
215
.00
-1.08
-.87

همانطور که در جدول بالا نیز مشاهده می شود فرض صفر تأیید نشده و با توجه به منفی بودن حدود بالا و پایین باید بگوییم که نگرش مصرف کنندگان به پوشاک چینی هم مثبت نمی باشد.
مقایسه ی نتایج بدست آمده برای کشورهای ایران، ترکیه و چین
همانطور که در ابتدای این فصل نیز بیان کردیم موضوع مورد مطالعه، هم در مورد هر کشور به تنهایی و هم در مقایسه ی بین سه کشور یاد شده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این مرحله به مقایسه ی یافته های تحقیق در رابطه با سه کشور ایران، ترکیه و چین می پردازیم.
الف- مقایسه ی جزء شناختی سازه PCI بین سه کشور ایران، ترکیه و چین
در قسمت اول یافته های این مرحله، به مقایسه ی نگرش مصرف کنندگان در جزء شناختی، بین کشورهای مورد مطالعه می پردازیم. فرضیه ی مورد بررسی در این قسمت که منطبق با فرضیه H7-1 می باشد عبارت است از:
فرض صفر: میانگین جزء شناختی نگرش نسبت به سازه PCI، برای سه کشور ایران، ترکیه و چین با هم برابر است.
فرض یک: میانگین جزء شناختی نگرش نسبت به سازه PCI، دست کم برای دو کشور از بین کشورهای مورد مطالعه با هم متفاوت می باشد.
همانطور که در جدول زیر نیز مشاهده می کنیم، کشور ترکیه در بعد شناختی دارای بیشترین میانگین بوده و حاکی از این واقعیت است که نگرش مصرف کنندگان نسبت به سازه PCI ترکیه در مقایسه با دو کشور دیگر، در بعد شناختی بهتر بوده و مصرف کنندگان نگرش مثبتی را از این حیث نسبت به آن دارا می باشند.
آمار توصیفی مربوط به مقایسه جزء شناختی سازه PCI
جزء شناختی کشور …
میانگین
انحراف معیار
تعداد داده
ایران
2.62
.89
216
ترکیه
4.21
.66
216
چین
2.14
.89
216

حال واقعیت های مشاهده شده در جدول 4-23 را به وسیله ی آزمون اندازه های تکراری به جامعه تعمیم می دهیم (جدول 4-24). تمام آماره های بدست آمده از این آزمون بیانگر وجود اختلاف معنی دار بین سه کشور مورد مطالعه و برتری متعلق به سازه کشور ترکیه می باشد. با این توصیف نمی توان فرض صفر را تأیید کرد.
آزمونهای چند متغیری مقایسه جزء شناختی
آماره
Value
F
Hypothesis df
Error df
Sig.
اثر پیلایی
.8
522.8
2.0
214.0
.00
لاندای ویلکز
.2
522.8
2.0
214.0
.00
اثر هتلینگ
4.9
522.8
2.0
214.0
.00
بزرگترین ریشه اختصاصی رُی
4.9
522.8
2.0
214.0
.00

ب- مقایسه ی جزء عاطفی سازه PCI بین سه کشور ایران، ترکیه و چین
این بار تجزیه و تحلیل های قسمت قبل را در مورد جزء عاطفی نگرش نشان می دهیم. فرضیه (H7-2) مورد مطالعه عبارت است از:
فرض صفر: میانگین جزء عاطفی نگرش نسبت به سازه PCI، برای سه کشور ایران، ترکیه و چین با هم برابر است.
فرض یک: میانگین جزء عاطفی نگرش نسبت به سازه PCI، دست کم برای دو کشور از بین کشورهای مورد مطالعه با هم متفاوت می باشد.
باز هم دو جدول از خروجی های آزمون اندازه های تکراری ارائه شده است. اولی که حاوی اطلاعات توصیفی آزمون است بیانگر برتری مجدد کشور ترکیه در مورد جزء عاطفی نگرش است.
آمار توصیفی مربوط به مقایسه جزء عاطفی سازه PCI
جزء عاطفی کشور …
میانگین
انحراف معیار
تعداد داده
ایران
2.59
1.07
216
ترکیه
3.89
.94
216
چین
1.96
.83
216

در ادامه، نتایج توصیفی خروجی قبلی را مورد آزمون قرار می دهیم. همانطور که در جدول زیر نیز مشاهده می شود مقدار sig تمام آماره های آنوای مکرر، بیانگر اختلاف معنی دار بین جزء عاطفی، برای سه کشور مورد مطالعه می باشد. بنابراین با اطمینان بسیار بالایی می توان گفت که میانگین جزء عاطفی برای سه کشور مورد مطالعه با هم یکسان نبوده و این جزء از نگرش نسبت به سازه PCI برای کشور ترکیه از میانگین بالاتری برخوردار است (رد فرض صفر).
آزمونهای چند متغیری مقایسه جزء عاطفی
 آماره
Value
F
Hypothesis df
Error df
Sig.
اثر پیلایی
.736
298.968
2.000
214.000
.000
لاندای ویلکز
.264
298.968
2.000
214.000
.000
اثر هتلینگ
2.794
298.968
2.000
214.000
.000
بزرگترین ریشه اختصاصی رُی
2.794
298.968
2.000
214.000
.000

ج- مقایسه ی جزء رفتاری سازه PCI بین سه کشور ایران، ترکیه و چین
در بررسی آخرین جزء از اجزای نگرش نسبت به سازه PCI، جزء رفتاری را مورد بررسی قرار می دهیم (فرضیه H7-3).
فرض صفر: میانگین جزء رفتاری نگرش نسبت به سازه PCI، برای سه کشور ایران، ترکیه و چین با هم برابر است.
فرض یک: میانگین جزء رفتاری نگرش نسبت به سازه PCI، دست کم برای دو کشور از بین کشورهای مورد مطالعه با هم متفاوت می باشد.
در این بررسی ها همانند دیگر اجزای نگرش، کشور ترکیه موقعیت بالاتر خود را نسبت به دو کشور دیگر، حفظ کرده و نتایج ارائه شده در جداول 27 و 28 این فصل، بیانگر وجود اختلاف معنی دار بین میانگین این جزء برای سه کشور مورد مطالعه و وضعیت بهتر کشور ترکیه می باشد. بنابراین دوباره می توان گفت که نمی توان فرض صفر این آزمون را مورد تأیید قرار داد.
آمار توصیفی مربوط به مقایسه جزء رفتاری سازه PCI
جزء رفتاری کشور …
میانگین
انحراف معیار
تعداد داده
ایران
2.81
1.11
216
ترکیه
3.77
1.01
216
چین
1.98
.90
216

آزمونهای چند متغیری مقایسه جزء رفتاری
آماره
Value
F
Hypothesis df
Error df
Sig.
اثر پیلایی
.65
198.33
2.00
214.00
.00
لاندای ویلکز
.35
198.33
2.00
214.00
.00
اثر هتلینگ
1.85
198.33
2.00
214.00
.00
بزرگترین ریشه اختصاصی رُی
1.85
198.33
2.00
214.00
.00

د- مقایسه ی نگرش نسبت به پوشاک ساخته شده در سه کشور ایران، ترکیه و چین
حال به قسمت پایانی از این مرحله از تجزیه و تحلیل ها می پردازیم. در این قسمت، پس از بررسی تک تک اجزای نگرش (برای هر کشور به تنهایی و در مقایسه ی هر سه کشور با یکدیگر)، نوبت به مقایسه کل سازه نگرش برای هر سه کشور ایران، ترکیه و چین می رسد. فرضیه مورد مطالعه ی ما در این قسمت که منطبق با فرضیه H7 می باشد عبارت است از:
فرض صفر : نگرش مصرف کنندگان ایرانی نسبت به پوشاک ساخته شده در سه کشور ایران، ترکیه و چین، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد.
فرض یک : دست کم دو کشور وجود دارد که نگرش مصرف کنندگان ایرانی نسبت به پوشاک ساخته شده در آن دو کشور با هم متفاوت است.
این مقایسه نیز از طریق آزمون آنوای مکرر یا اندازه های تکراری انجام گرفته است. چهار خروجی از خروجی های مربوط به این قسمت آورده شده است. در خروجی اول (جدول 4-29) آمار توصیفی مربوط به این آزمون، مشاهده می شود. این آمار بیانگر جایگاه بالاتر کشور ترکیه، نسبت به دو کشور ایران و چین می باشد. حال باید این نتایج را مورد آزمون قرار داده و به جامعه مورد نظر تعمیم دهیم. نتایج آزمون در جداول 30 تا 32 آمده است.
آمار توصیفی مقایسه نگرش کلی نسبت پوشاک سه کشور مورد مطالعه
نگرش نسبت به پوشاک کشور …
میانگین
انحراف معیار
تعداد داده
ایران
2.67
.91
216
ترکیه
3.96
.75
216
چین
2.02
.78
216

در جدول زیر نتایج مربوط به آزمون چهار آماره ی اثر پیلایی، لاندای ویلکز، اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه اختصاصی رُی ارائه شده است. همانطور که می بینیم مقدار sig مربوط به هر چهار آماره کمتر از مقدار 0.05 بوده و دلیل بر وجود اختلاف معنی دار بین نگرش نسبت به پوشاک ساخت سه کشور ایران، ترکیه و چین می باشد.
آزمونهای چند متغیری مقایسه نگرش کلی نسبت به سه کشور مورد مطالعه
آماره
Value
F
Hypothesis df
Error df
Sig.
اثر پیلایی
.786
392.433
2.000
214.000
.000
لاندای ویلکز
.214
392.433
2.000
214.000
.000
اثر هتلینگ
3.668
392.433
2.000
214.000
.000
بزرگترین ریشه اختصاصی رُی
3.668
392.433
2.000
214.000
.000

در آزمون دیگری به نام آزمون کرویت موشلی بار دیگر این اختلاف را با توجه به مقدار sig آزمون شاهد هستیم (جدول 4-31).
آزمون کرویت موشلی برای مقایسه نگرش کلی نسبت به سه کشور مورد مطالعه
Within Subjects Effect
Mauchly’s W
Approx. Chi-Square
df
Sig.
Epsilona

Greenhouse-Geisser
Huynh-Feldt
Lower-bound
factor1
.947
11.679
2
.003
.950
.958
.500

در آخرین خروجی (جدول 4-32) از این تحلیل، کل تغییرات را در دو منبع فاکتور و خطا نشان داده ایم. همانطور که می بینیم در این خروجی نیز مقدار Sig کمتر از سطح معنی داری 5 درصد می باشد و بیانگر وجود تفاوت معنی دار بین نگرش نسبت به پوشاک ساخت سه کشور ایران، ترکیه و چین می باشد.
آزمونهای اثرات بین موضوعی
Source
Type III Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
factor1
Sphericity Assumed
416.997
2
208.498
306.346
.000

Greenhouse-Geisser
416.997
1.899
219.572
306.346
.000

Huynh-Feldt
416.997
1.916
217.686
306.346
.000

Lower-bound
416.997
1.000
416.997
306.346
.000
Error (factor1)
Sphericity Assumed
292.657
430
.681

Greenhouse-Geisser
292.657
408.313
.717

Huynh-Feldt
292.657
411.851
.711

Lower-bound
292.657
215.000
1.361

در نهایت می توان گفت که با توجه به یافته های این آزمون، نمی توان فرض صفر را تأیید کرد و نگرش مصرف کنندگان ایرانی نسبت به پوشاک ساخته شده در کشور ترکیه، بطور معنا داری با نگرش آنها نسبت به پوشاک ساخت شده در کشورهای ایران و چین متفاوت بوده و مثبت تر است.

نتيجه گيری و پيشنهادات

مقدمه
در طول فصل های گذشته به موضوعی پرداختیم که امروزه توجه بسیاری از محققان و فعالان حوزه ی بازاریابی و رفتار مصرف کننده را به خود جلب کرده است. این موضوع به تمایزی آشکار در رقابت جهانی، برای برخی محصولات اشاره می کند که این بار نه به خاطر کیفیت آنها و یا نوآوری ها، بلکه به خاطر تأثیر بسزای کشور محل ساخت آن محصول، بر ذهنیت مصرف کننده می باشد. این تأثیر، گویای برخی اثرات ضمنی و نامشهود است که گاه، بسیار قوی تر از اثرات عینی و مشهود عمل می کنند. اگر چه این موضوع از ابتدای پیدایش تجارت و مبادله در عرصه ی بین الملل وجود داشته است اما توجه به آن بصورت علمی و نظام مند، سابقه ی چندانی نداشته و از موضوعات روزآمد این حوزه می باشد. از این رو ما نیز سعی کردیم تا در این مطالعه به بحث درباره ی ابعاد این موضوع پرداخته و از منظری خاص، کشورمان را در این حیطه مورد بررسی قرار دهیم. بنابراین، اگر چه دامنه ی وسیعی از ابعاد مختلف این موضوع به ذهن می رسید، اما با توجه به مجال اندک پایان نامه ی کارشناسی ارشد، قسمت مشخصی از آن انتخاب شد. این قسمت شامل بررسی نگرش مصرف کننده ی ایرانی نسبت به کشور محل ساخت پوشاک با مقایسه سه کشور ایران، ترکیه و چین می باشد. با این وصف، دامنه ی بررسی های ما در این تحقیق به سه موضوع مشخص محدود شده است: در ابتدا از بین تمام سازه های رفتاری، سازه ی نگرش را انتخاب کرده ایم، سپس صنعت پوشاک را از بین کسب و کارهای مختلف برگزیده و با توجه به شرایط محیطی تنها به بررسی اثر کشور محل ساخت برای سه کشور ایران، ترکیه و چین پرداخته ایم. این کوچک سازی دامنه ی بررسی ها به افزایش دقت و کیفیت در به دست آوردن نتایج تحقیق می انجامد. البته زوایای مختلف این موضوع در فصل دوم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مصرف کنندگان، انحراف معیار، مصرف کننده، نگرش مصرف کننده Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی of، and، the، Vol.