پایان نامه با واژگان کلیدی مصرف کنندگان، انحراف معیار، مصرف کننده، نگرش مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

های تولید کشور … را توصیه می کنم.

من حاضرم لباس تولید کشور … را به اعضای خانواده یا دوستانم هدیه دهم.

موارد استخراج شده در جدول بالا بر اساس نتایج ماتریس های اجزا و چرخش یافته ی اجزا می باشند. بار عاملی این موارد در سه جزء شناختی، عاطفی و رفتاری در جدول زیر نشان داده شده است.
بار عاملی متغیرهای مکنون
متغیر مکنون
پرسش
بار عاملی برای ایران
بار عاملی برای ترکیه
بار عاملی برای چین
شناختی
1
0.79
0.61
0.72

2
0.71
0.67
0.72

3
0.73
0.75
0.80

4
0.78
0.71
0.77
عاطفی
5
0.77
0.74
0.70

6
0.77
0.73
0.65

7
0.78
0.74
0.77

8
0.73
0.70
0.76

9
0.81
0.74
0.73
رفتاری
10
0.80
0.74
0.77

11
0.79
0.67
0.65

12
0.82
0.78
0.80

13
0.84
0.85
0.86

14
0.70
0.70
0.69

ب- تحلیل عامل تأییدی (Confirmatory factor analysis)
بعد از شناسایی عوامل نگرش مصرف کننده نسبت به کشور محل ساخت محصول، توسط تحلیل عامل اکتشافی، برای اطمینان از صحت مدل مفهومی تحقیق، هر یک از عوامل را بطور جداگانه در فرآیند تحلیل عامل تأییدی وارد می کنیم که ‌این کار توسط جزء اندازه گیری مدل معادلات ساختاری و توسط نرم افزار LISREL8.53 انجام شده است. نتایج هریک از مدل ‌ها به شرح زیر می باشد.

بررسی سازه PCI برای کشور ایران
در این مرحله، ابتدا به بررسی و مقایسه ی اجزای سازه PCI برای کشور ایران پرداخته سپس نگرش مصرف کننده نسبت به پوشاک ایرانی را مورد آزمون قرار می دهیم. بخش اول با استفاده از طرح اندازه های تکراری و بررسی دوم با استفاده از آزمون میانگین یک جامعه (T)، صورت می پذیرد.
الف- مقایسه اجزای سازه
همانطور که در مبحث بیان فرضیه ها (فصل 3) مطرح کردیم، اولین گام از تجزیه و تحلیل ها به بررسی تفاوت میان اجزای سازه نگرش نسبت به پوشاک ایرانی (فرضیه H1) مربوط می شود. برای این کار از طرح اندازه های تکراری استفاده شده است. طرح اندازه های تکراری212 زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که قصد داریم تا مقدار یک متغیر مشخص را در وضعیت های مختلف بسنجیم (مؤمنی و قیومی 1387). حال چون اجزای تشکیل دهنده ی نگرش، هر یک بیانگر یک بعد از نگرش نسبت به یک پدیده هستند، ما می توانیم با این طرح، وضعیت نگرش مصرف کننده در هر یک از ابعاد شناختی ، عاطفی و رفتاری را مورد سنجش قرار دهیم. فرضیه H1 را چنین بیان می کنیم:
فرض صفر : میانگین جزء شناختی= میانگین جزء عاطفی = میانگین جزء رفتاری
فرض یک : دست کم میانگین دو جزء از اجزای نگرش نسبت به سازه PCI ایران با هم یکسان نمی باشند.
برای آزمون فرض گفته شده با استفاده از طرح اندازه های تکراری از نرم افزار SPSS استفاده شده است. این روش دارای پنج خروجی عمده می باشد که به سه مورد از آنها به ترتیب زیر پرداخته ایم. اولین خروجی مربوط به آمار توصیفی و مقایسه ی بین آنهاست.
آمار توصیفی مقایسه بین اجزای نگرش نسبت به سازه PCI ایران
ابعاد نگرش نسبت به سازه PCI ایران
میانگین
انحراف معیار
نمونه
شناختی
2.620
0.892
216
عاطفی
2.593
1.069
216
رفتاری
2.807
1.107
216

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، در میان اجزای نگرش نسبت به سازه محصول-کشور ایران، بعد رفتاری دارای بیشترین میانگین بوده و این به معنای سهم بیشتر جزء رفتاری در نگرش مصرف کنندگان به سازه PCI ایران می باشد. همچنین در خروجی بعدی، چهار آماره ی لاندای ویلکز213، اثر پیلایی214، اثر هتلینگ215 و بزرگترین ریشه ی اختصاصی رُی216 بررسی شده است. این بررسی ها به منظور تعمیم نتایج خروجی پیشین، به جامعه است.
آزمونهای چند متغیری سازه PCI ایران
آماره
Value
F
Hypothesis df
Error df
Sig.
اثر پیلایی
.089
10.423a
2.000
214.000
.000
لاندای ویلکز
.911
10.423a
2.000
214.000
.000
اثر هتلینگ
.097
10.423a
2.000
214.000
.000
بزرگترین ریشه ی اختصاصی رُی
.097
10.423a
2.000
214.000
.000

با توجه به مقادیر بدست آمده برای معناداری آزمونها (Sig) در آخرین ستون، مقدار sig آماره ها پایین تر از مقدار 0.05 بوده و همه ی آماره های مورد نظر، تفاوت معناداری را بین اجزای نگرش نشان می دهند و نمی توان فرض صفر را تأیید کرد.
در آخرین خروجی (جدول 4-12) از این تحلیل، کل تغییرات را در دو منبع فاکتور و خطا نشان می دهیم. همانطور که می بینیم در این خروجی نیز که شامل آزمونهایی از قبیل گرین هاوس- گیسر217، هوینه – فلدت218 و حد پایین219 است، مقدار Sig کمتر از سطح معنی داری 5 درصد می باشد و بیانگر وجود تفاوت معنی دار بین اجزای نگرش نسبت به سازه PCI ایران است.
آزمونهای اثرات بین موضوعی
Source
Type III Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
factor1
Sphericity Assumed
5.897
2
2.948
8.784
.000

Greenhouse-Geisser
5.897
1.827
3.227
8.784
.000

Huynh-Feldt
5.897
1.842
3.201
8.784
.000

Lower-bound
5.897
1.000
5.897
8.784
.003
Error (factor1)
Sphericity Assumed
144.330
430
.336

Greenhouse-Geisser
144.330
392.827
.367

Huynh-Feldt
144.330
396.020
.364

Lower-bound
144.330
215.000
.671

ب- بررسی نگرش نسبت به پوشاک ایرانی
این بررسی همان فرضیه H2 را در بر می گیرد. این کار توسط آزمون T برای میانگین یک جامعه، در نرم افزار SPSS انجام شده است. فرض ما بر این است که اگر میانگین نگرش مصرف کنندگان جامعه بیشتر از عدد 3 (با توجه به مقیاس 5 درجه ای لیکرت) باشد، بنابراین می توان گفت که نگرش مصرف کنندگان ایرانی مثبت می باشد.
فرض صفر : میانگین نگرش مصرف کنندگان به پوشاک ایرانی بزرگتر- مساوی عدد 3 می باشد.
فرض یک : میانگین نگرش مصرف کنندگان به پوشاک ایرانی، کوچکتر از عدد 3 است.
خروجی اول این آزمون (جدول 4-13)، شامل آمار توصیفی آزمون می باشد. همانطور که در این جدول مشاهده می شود، نگرش مصرف کننده ی ایرانی نسبت به پوشاک ایرانی از عدد 3 پایین تر بوده اما باید این موضوع را از طریق آمار استنباطی مورد تأیید قرار دهیم.
آمار توصیفی آزمون میانگین یک جامعه برای نگرش نسبت به پوشاک ایرانی

تعداد داده ها
میانگین
انحراف معیار
خطای معیار میانگین
نگرش نسبت به پوشاک ایران
216
2.6735
.91164
.06203

در خروجی دوم (جدول 4-14) می توان با توجه به مقدار sig به این نتیجه رسید که فرض صفر قابل تأیید نبوده و با توجه به حدود بالا و پایین که هر دو منفی هستند، میانگین جامعه از مقدار مورد آزمون، یعنی عدد 3 کوچکتر است.
آزمون میانگین یک جامعه برای نگرش نسبت به پوشاک ایرانی
 
آماره ی t
درجه آزادی
Sig. (2-tailed)
اطمینان 95%

حد پایین
حد بالا
نگرش نسبت به ایران
-5.26
215
0.00
-0.45
-0.20

بنابراین فرض صفر تأیید نشده و می توان گفت که نگرش مصرف کنندگان ایرانی نسبت به پوشاک ساخته شده در کشور ایران مثبت نمی باشد.
بررسی سازه PCI برای کشور ترکیه
در این مرحله نیز درست همانند مرحله ی قبل عمل کرده و از آزمونهای اندازه های تکراری و میانگین یک جامعه استفاده می کنیم.
الف- مقایسه اجزای سازه
فرضیه مورد بررسی ما در این مرحله بدین ترتیب می باشد که در فصل قبل آن را در قالب H3 بیان کردیم :
فرض صفر : میانگین جزء شناختی= میانگین جزء عاطفی = میانگین جزء رفتاری
فرض یک : دست کم میانگین دو جزء از اجزای نگرش نسبت به سازه PCI ترکیه با هم یکسان نمی باشند.
برای تأیید یا رد این فرضیه از آزمون اندازه های تکراری استفاده می کنیم. خروجی مربوط به آمار توصیفی این آزمون بدین شکل می باشد.
آمار توصیفی مقایسه بین اجزای نگرش نسبت به سازه PCI ترکیه
ابعاد نگرش نسبت به ترکیه
میانگین
انحراف معیار
تعداد
شناختی
4.21
0.66
216
عاطفی
3.89
0.94
216
رفتاری
3.77
1.01
216

همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود، میانگین جزء شناختی از سایر اجزاء بیشتر بوده و این به معنای سهم بیشتر جزء شناختی در سازه PCI ترکیه است. در خروجی بعد به تعمیم این نتیجه به جامعه پرداخته ایم.
آزمونهای چند متغیری سازه PCI ترکیه
آماره
Value
F
Hypothesis df
Error df
Sig.
اثر پیلایی
.212
28.837
2.000
214.000
.000
لاندای ویلکز
.788
28.837
2.000
214.000
.000
اثر هتلینگ
.270
28.837
2.000
214.000
.000
بزرگترین ریشه ی اختصاصی رُی
.270
28.837
2.000
214.000
.000

در نتیجه با توجه به جدول بالا ، آزمون هر چهار آماره، نشان دهنده وجود اختلاف معنا دار بین اجزای سازه برای کشور ترکیه بوده و این بار هم نمی توان فرضیه صفر را تأیید کرد.
ب- بررسی نگرش نسبت به پوشاک ترکیه
در این مرحله به بررسی فرضیه H4 می پردازیم:
فرض صفر : میانگین نگرش مصرف کنندگان به پوشاک ترک بزرگتر- مساوی عدد 3 می باشد.
فرض یک : میانگین نگرش مصرف کنندگان به پوشاک ترک، کوچکتر از عدد 3 است.
در خروجی اول (جدول 4-17) میانگین بالایی برای نگرش مصرف کنندگان نسبت به پوشاک ترک بدست آمده است، اما باید با استفاده از آمار استنباطی این مقدار به جامعه نیز تعمیم داده شود.
آمار توصیفی آزمون میانگین یک جامعه برای نگرش نسبت به پوشاک ترک

تعداد داده ها
میانگین
انحراف معیار
نگرش نسبت به پوشاک ترک
216
3.96
0.75

همانطور که در جدول زیر نیز می بینیم، sig آزمون صفر شده است و این بار هم می توان گفت که مقدار میانگین با عدد 3 یکی نیست، اما با توجه به مثبت بودن حدود بالا و پایین، این مقدار بیشتر از عدد 3 است و بیانگر مثبت بودن نگرش مصرف کنندگان ایرانی به پوشاک ترک است.
آزمون میانگین یک جامعه برای نگرش نسبت به پوشاک ترک
 
آماره ی t
درجه آزادی
Sig. (2-tailed)
اطمینان 95%

حد پایین
حد بالا
نگرش نسبت به ترکیه
18.641
215
.000
.8544
1.0565

بنابراین نگرش مصرف کنندگان ایرانی نسبت به پوشاک ترک مثبت بوده و این بار فرضیه ی تحقیق، تأیید می گردد.
بررسی سازه PCI برای کشور چین
این مرحله نیز با تکرار آزمونهای مراحل قبل انجام می گیرد که این بار برای بررسی کشور چین می باشد.
الف- مقایسه اجزای سازه
در این مرحله به مقایسه بین اجزای نگرش نسبت به سازه PCI چین می پردازیم که در فرض زیر عنوان شده است (فرضیه H5) :
فرض صفر : میانگین جزء شناختی= میانگین جزء عاطفی = میانگین جزء رفتاری
فرض یک : دست کم میانگین دو جزء از اجزای نگرش نسبت به سازه PCI چین با هم یکسان نمی باشند.
همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود، اگر چه همه ی اجزای این سازه از میانگین نسبتاً پایینی برخوردارند، اما از میان آنها، جزء شناختی از سهم بیشتری برخوردار بوده و بیانگر تمرکز نگرش مصرف کنندگان بر جزء شناختی می باشد.
آمار توصیفی مقایسه بین اجزای نگرش نسبت به سازه PCI چین
ابعاد نگرش نسبت به چین
میانگین
انحراف معیار
تعداد داده
شناختی
2.14
0.89
216
عاطفی
1.96
0.83
216
رفتاری
1.98
0.90
216

در خروجی دوم این قسمت به دلیل کمتر بودن مقدار sig آماره ها از 0.05 به این نتیجه می رسیم که نمی توان فرض صفر را تأیید کرد و بدین ترتیب باید گفت که اختلاف معنی داری بین میانگین اجزاء وجود دارد.
آزمونهای چند متغیری سازه PCI چین
آماره
Value
F
Hypothesis df
Error df
Sig.
اثر پیلایی
.063
7.244
2.000
214.000
.001
لاندای ویلکز
.937
7.244
2.000
214.000
.001
اثر هتلینگ
.068
7.244
2.000
214.000
.001
بزرگترین ریشه اختصاصی ری
.068
7.244
2.000
214.000
.001

ب- بررسی نگرش نسبت به پوشاک چین
بدین منظور باید فرض زیر را مورد آزمون قرار دهیم. همانطور که می دانیم این کار با استفاده از آزمون میانگین یک جامعه انجام می گیرد.
فرض صفر : میانگین نگرش مصرف کنندگان به پوشاک چینی بزرگتر- مساوی عدد 3 می باشد.
فرض یک : میانگین نگرش مصرف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مصرف کننده، نگرش مصرف کننده، مصرف کنندگان، متغیر وابسته Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مصرف کنندگان، انحراف معیار، مصرف کننده، ایران و چین