پایان نامه با واژگان کلیدی مشارکت مردم، ترس از جرم، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

اند. منابع اطّلاعاتي مهم عبارتند از:
1- گزارش و يادداشت ها؛ از جمله موارد ياد شده در اينترنت 2- افرادي که مجرم نبوده اما مطالبي در مورد جرم مي دانند 3-مظنونان جرم.
بايگاني منابع اطّلاعاتي حاوي نام و موقعيت افراد، سازمان ها و مطالب ثبتي است که احتمال دارد در يک تحقيق جنايي کمک کنند. اهداف نهايي مصاحبه و بازجويي، شناسايي افراد مرتبط جرم و حذف افراد بي گناه يا رفع ظن از آنهاست (ام.هس و بنت،358:1385).
2-4-4-6-10)يافتن مجرمان:
بسياري از منابع اطّلاعاتي که براي شناسايي مجرمان استفاده مي شوند در يافتن وي نيز کمک ميکنند. اگر مجرم محلّي باشد و به مکان هاي عمومي زياد رفت و آمد کند، ممکن است قرباني وي را رويت کند و به پليس اطلاع دهد (همان:460).
2-4-5)دسترسي مناسب به اطّلاعات مردمي:
2-4-5-1)رويکرد پليس مبتني بر اطّلاعات:
به لحاظ تاريخي، بسياري از شيوه هاي پليس بر اثر نياز به پاسخ به تماس هاي مردمي پيش برده شده اند. پليس با استفاده از اين الگو مي تواند الگو هاي جرم را مشخص و رويکرد اساسي براي حل مسئله را اتخاذ کند. در اين صورت مي توان منبع را براي شناخت دقيق جرم و وقايع مجرمانه به صورت موثري به کار گرفت. اين راهبرد نه تنها در مورد جرم ومجرمان، بلکه براي تمام نياز هاي ضابطان از جرائم سازمان يافته گرفته تا امنيت جاده ها موثر است. اين اطّلاعات مربوط به مسائل جديد يا به روز شده در سازمان پليس يا يک بخش مستقل کاربرد دارند.اين الگو همچنين الزامات تحول مديران نيروي انتظامي را به رسميت مي شناسد. و سه نياز برنامه ريزي، همکاري با شرکاي ديگر براي تامين امنيت اجتماعي و مديريت اجرا و خطر را آشکار مي سازد (قهرماني،194:1391).
2-4-5-2)مفهوم پليس جامعه محور:
در محيط پليس جامعه محور دو نگاه فلسفي راهبردي وجود دارد. از نگاه فلسفي، پليس جامعه محور عبارت است از : فلسفه اي جديد که بر اساس اين مفهوم افسران پليس و شهروندان با هم و در مسير هاي خلاق کار مي کنند. تا در نهايت بتوانند مشکلات کنوني جامعه را در ارتباط با جرايم، ترس از جرم ، ناهنجاري اجتماعي و فيزيکي و تضعيف روابط شهروندي و همسايگي را رفع کنند. در نگاه راهبردي به پليس جامعه محور، شاهد آن را روابط متنوع و حاکم بر پليس گروهي، گشت زني پياده وجلوگيري از جرم و روابط عمومي پليس مي دانند و در شرح آن چنين آورده اند: تعريف روابط انساني، خدمات پليس مبتني بر دوستي با مردم و حساسيت نسبت به جامعه، مشورت با مردم وحساسيت نسبت به جامعه، مشورت با مردم در خصوص نياز هاي جوامع، احترام به حقوق بشر، حساسيت فرهنگي، حفظ تماس سازنده با اعضاي جامعه، تدوين مکانيسم هاي تسهيل اتکا به پليس و شفافيت امور پليس و کمک به پليس در امر اجراي قانون ( قهرماني،53:1391).
2-4-5-3)اصول حاکم بر رويکرد پليس جامعه محور از ديدگاه فريدمن142(1992)
1- رويکرد جامعه محور پليس بر اصل توازن بين عامل انساني و نوآوري هاي فن آوري استوار است.
2- اجراي راهبرد رويکرد جامعه محوري پليس مستلزم مشارکت همه کارکنان اين سازمان است.
3- اجراي راهبرد رويکرد جامعه محوري پليس به نسل جديدي از افسران نياز است.
4- لزوم جلب همکاري شهروندان داوطلب.
5- برقراري ارتباط جديد بين شهروندان و پليس.
6- رويکرد جامعه محور بر تلاش هاي پيشگيرانه پليس تأکيد دارد.
7- حمايت پليس جامعه محور از افراد و گروههاي آسيب پذير جامعه.
8- پليس جامعه محور يک فلسفه و راهبرد است.
9- جامعه محوري، رويکردي يکپارچه در سطح سازمان پليس.
10-لزوم تمرکز زدايي در سازمان پليس (وروايي, 134:1384) .
2-4-5-4)ده اصل مورد نياز در اجراي برنامه هاي پليس جامعه محور:
در اجراي برنامه هاي پليس جامعه محور، صاحب نظران علوم پليسي و دانشگاهي ايده ها، نگرش ها، ديدگاههاي گوناگوني را مطرح کرده اندکه 10 اصل مورد نياز در اجراي پليس جامعه محور را ذکر مي کنيم:
1- تغيير؛ رفتار فردي وسازماني براي تقويت روش ارائه خدمات پليس؛
2- نظارت؛ اجراي مداوم ديدگاه ها، ارزش و ماموريت پليس در تمام سطوح سازماني؛
3- ديدگاه؛ چگونگي توسعه امنيت و کيفيت زندگي؛
4- مشارکت؛ توسعه اصول مشارکت برابر ميان تمام گروهها در جامعه؛
5- حل مسئله؛ پروسه جامعه براي تشخيص و توسعه راه حل هاي حل مسئله؛
6- داريي؛ شهروندان بدون توجه به سن، جنس، نژاد،قوميت، عقايد مذهبي، يا هر تفاوت ديگر از خدمات ارزشمند پليس برخور دار شوند؛
7- اعتماد؛ پليس بايد اعتماد را نشان داده و از ساختار هاي جامعه پيروي کند؛
8- تقويت؛ ارائه اعتبار بيشتر کارکنان خط مقدم و اجتماع؛
9- خدمات؛ توافق بر تدارک سرويس پليس با توجه به نياز هاي اجتماع؛
10-قابليت حسابرسي؛ هم پليس وهم جامعه يکديگر را براي عملکرد هاي خود برآورد کنند (تروجانويچ, 1383: 9-10).
2-4-5-5) پليس جامعه محور در چين:
فلسفه پليس جامعه محور در چين مدرن، در تعريف نقش پليس جامعه محور و تأثيرات آن بر مبارزه با جرائم و برقراري نظم و انضباط اجتماعي ديدگاه متفاوتي را ايجاد کرده است. آنان معتقدند کار امنيت عمومي نبايد در انحصار نهاد هاي دولتي باشد، بلکه توده هاي مردم نيز بايد وارد اين صحنه شوند (قهرماني،194:1391).
2-4-5-6)پليس جامعه محور ضد فن آوري نيست:
پليس جامعه محور اغلب به عنوا ن بازگشت به عقايد فلسفي پيل و ولمر تعريف مي شود. اين اصلاح گران فكر مي كردند .كه پليس به علت تخصص گرايي، واكنش سريع و ميزان بالاي كنترل و ابزارهاي فناوري محبوب اجتماع شده اند. اين دلايل براي تعداد كمي از افراد يعني آن هايي كه پليس را براي عنصر انساني اش، كه صحبت مي كند. وگوش ميدهد، دوست دارند، قابل فهم است. تقريباً همه يگان هاي نيروي انتظامي، امروزه به پليس جامعه محورتبديل شده اند، و فلسفه حل مشكلات را به كار بسته اند. توجه به اين نكته كه فناوري اطلاعات مي تواند به عنوان ابزاري توانا براي دسترسي به اهداف پليسي مطرح باشد، حائز اهميّت فراوان است (جيم چو, 65:1385).
2-4-5-7) فناوري اطّلاعات از مأموريت پليس جامعه محور پشتيباني مي کند:
روشهاي بسياري وجود دارد كه فناوري اطلاعات را قادر مي سازد به عنوان يك عامل توانا در عمليات پليس بكار رود . بسياري از كاربردهاي فناوري اطلاعات از مأ موران پشتيباني مي كند، زيرا واسطه اي بين جامعه و مأموران و خط مقدم هستند. بعضي از مزايايIT براي کل سازمان راه گشا است (جيم چو ،66:1385).
2-4-5-8)دسترسي مناسب به اطّلاعات مردمي و پليس جامعه محور در ايران:
مفهوم پليس جامعه محور در ايران آنگونه که در ادبيات پليسي غرب توسعه پيدا کرده است پيشرفتي نداشته است، اما چنانچه بخواهيم بر اساس کارکرد ها ونماد نيروي انتظامي از ابتداي انقلاب بر تحقق نظم وامنيت عمومي جامعه مروري داشته باشيم، رگه هايي از کارکرد هاي پليس جامعه محور يا انجام امور نظم وامنيت جامعه را با مشارکت مردم مشاهده مي کنيم که از اين ميان مي توان مرکز فوريت هاي پليس110، مرکز نظارت همگاني(197) اشاره کرد. که انتخاب کارکرد هاي مناسب آن به تحقق دسترسي به اطّلاعات مردمي و اهداف پليس جامعه محور در کشورمان کمک خواهد کرد (قهرماني،242:1391).
شكي وجود ندارد كه وقوع تغييرات در فناوري اطلاعات با سرعت در راستاي بازسازي و مهندسي جديد پليس وطراحي و تقويت رويکرد پاسخگويي پليس به جامعه، سيستم 110 تشکيل شد. اين سيستم بسترها و زمينه هاي تعامل و استفاده بهينه پليس از منابع اجتماعي را فراهم ساخت. به گونه اي که مردم در سراسر کشور توانستند نيازهاي خدماتي، انتظامي و امنيتي و اطّلاعات خود را از مجراي اين سيستم به پليس انتقال دهند و پيگيري هدفمندي را تا رسيدن به نتيجه دنبال کنند (قهرماني،282:1391).
2-4-5-9)مرکز فوريت هاي پليس 110:
در راستاي بازسازي و مهندسي جديد پليس و طراحي و تقويت رويکرد پاسخگويي پليس به جامعه،سيستم 110 تشکيل شد. اين سيستم بستر ها وزمينه هاي تعامل و استفاده بهينه پليس از منابع اجتماعي را فراهم ساخت. به گونه اي که مردم در سراسر کشور توانستند نيازهاي خدماتي، انتظامي و امنيتي خود را از مجراي اين سيستم به پليس انتقال دهند و پيگيري هدفمندي را را تا رسيدن به نتيجه دنبال کنند.
سيستم فوريت هاي پليس(110) در بيستم مهر 1379 هم زمان در تهران وچند شهر رسما آغاز به کارکرد. هدف از ايجاد اين سيستم، ساماندهي دريافت و توزيع ماموريت ها و باز خورد آن در جامعه وسطح نيرو بوده است(ماه نامه اطلاع رساني، مرکز تحقيقات ناجا،1380: 2).
سيستم 110 در مراکز فرماندهي و کنترل پليس در تمامي شهر ها با سازماني مصوب استقرار يافته است تا استمدادهاي مردم را پليس دريافت، ثبت وسپس ميان واحدهاي عملياتي توزيع کند آنها را برانگيزند تا پاسخگوي در خواست هاي مردم باشند. اين جريان بدان معناست که سيستم 110، کانال ارتباطي پليس و مردم است که اين ارتباط و پيوند منطقي براي نخستين بار در کشور در ميان شهروندان و پليس فراهم شده وپليس را در مقابل نيازمندي هاي جامعه پاسخگو کرده است. اينک مردم رويکردي توأم با اعتمادي بيش ازپيش به توانمندي هاي پليس و حضور به هنگام آنان در صحنه جرم دارند. مسلماً بايد براي توسعه و اصلاح اين سيستم به سرعت پيش رفت تا اين فرصت مغتنم يعني اعتماد مردم به پليس و آغاز ارتقاي احساس امنيت در جامعه تحکيم يافته و پايدار شود.

2-4-5-9-1)ماموريت هاي 110:
تدابير کلي :
1-هدف از راه اندازي مرکز فوريت هاي پليس (110)، عدم مراجعه مستقيم مردم به مراکز انتظامي با استفاده از فن آوري ارتباطات همچنين تبادل اطّلاعات و ارائه خدمات بهينه به آنان است؛
2-افزايش سرعت، دقت وصحت عمل مأموران، خواست مردم و مسئولان از پليس 110است؛
3-پليس110بايد بستر مشارکت مردمي را فراهم سازد . اين مستند سازي با حضور فيزيکي نمايندگاني از مردم و نخبگان در مرکز فرماندهي و کنترل و بازديد ميسر خواهد بود. برقراري ارتباط مستقيم تصويري از مرفوک با صدا و سيما و تهيّه گزارش هاي مستقيم نيز از ديگر راه هاست؛
4-پليس 110 توانسته اعتماد بيشتر مردم را جلب کند، ليکن بايد براي رفع نواقص نيز تلاش کرد و ميزان رضايت مردم را افزايش داد؛
5-مردم در صورت احساس اطمينان از نتيجه با پليس همکاري خواهند کرد؛
6-اپراتورهاي مرکز فرماندهي و کنترل (مرفوک143) ، هنگام تماس تلفني با مردم بايد ضمن رعايت شئونات اخلاقي به گونه اي عمل کنند که احساس امنيت و اطمينان مردم به”پليس پاسخگو”ارتقا يابد؛
7-نظارت بر صحت عمل مأموران از طريق اخذ مقياس هاي کنترلي با مخاطبان 110بايد با جدّيت ومستمر انجام و ضمن تجزيه و تحليل علل نارضايتي، با عوامل متخلف،اپراتور يا مأموران قاطعانه بر خورد شود؛
8-تفکيک موارد فوريتي و عادي بايد در دستور کار مرفوک ناجا باشد ودر آموزش همگاني مردم مد نظر قرار گيرد، به گونه اي که توقع مردم از مرکز فوريت هاي پليسي 110 منطقي و تعريف شده باشد.
تدابير اجرايي پليس 110در سراسر کشور:
1-کاهش ميزان نارضايتي مردم از عملکرد پليس 110و افزايس رضايتمندي آنها از خدمات انتظامي پليس، بايد همواره مد نظر باشد؛
2-مرکز فرماندهي و کنترل بايد فرايند تصميم سازي ، تصميم گيري و اجرا را کوتاه کند(در موضوعات فوريتي سرعت انتقال اخبار بر رعايت سلسله- مراتب مقدم سازد.
3-پليس 110 بايد يکپارچه و با استفاده از سيستم هاي هوشمند، گزارش هاي مردمي را به دستور تبديل کند؛
4-بايد اپراتور را توجيه کرد تا در تماس هاي غير فوريتي، مردم را مبادي ذي ربط هدايت کنند (احمدي مقدم, 1384: 124-126).
2-4-5-9-2)نتايج اجراي سيستم110:
1- ايجاد تحول و تحرک در حضور به موقع پليس در صحنه جرم؛
2- کاهش چرخه مراجعه به کلانتري ها در مواقع اضطراري؛
3- افزايش ضريب نا امني براي مجرمان و بزهکاران در نتيجه حضور سريع پليس در صحنه جرم؛
4- همکاري و هماهنگي در عمليات امداد و نجات بين پليس و ديگر واحد هاي اداري؛
5- بر طرف شدن فاصله ارتباطي پليس با مردم؛
6- کاهش يا حفظ هزينه رجوع و پيگيري آسيب ديده براي امداد؛
7- ميسر بودن ارتباط با پليس حتي براي کودکان، معلولان و افراد ناتوان؛
8-

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی پايگاه، امنيت، اطّلاعاتي Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مشارکت مردم، مکان کنترل، ارتکاب جرم