پایان نامه با واژگان کلیدی مشارکت مردم، مکان کنترل، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

تناسب عمليات پليس با نوع جرم؛
9- پيگيري نتيجه مأموريت ها از بالا به پايين؛
10-تهيه آمار مبتني بر اطّلاعات صحيح و کاربردي کردن آنها از جهات متفاوت براي برنامه ريزي به هر حال، اين سيستم راهبردي اساسي و مهم در فرايند اصلاح امنيت و نظم جامعه است. مرکز فوريت هاي پليسي (110) نه فقط يک شماره، بلکه يک سيستم به روز شده پليس و موثرترين روش ممکن براي برقراري نظم و حفظ امنيت است. ارزيابي انجام شده در بررسي آثار اجراي اين سيستم نشان دهنده آثار مثبت آن براي جامعه و سازمان است. جلوگيري از سرگرداني مردم در مراجعه به پليس، ارتقاي باور و اعتقاد عمومي مردم به پليس و تأثير آن بر توليد و افزايش احساس امنيت در سطح جامعه بهره گيري از توان بالقوه وجلب مشارکت مردمي به ويژه در امور اطّلاعاتي و ابعاد ديگر تامين نظم و امنيت جامعه از جمله تأثيرات مثبت اجتماعي اين سيستم است. همچنين، ايجاد تحول اساسي وزير بنايي در چرخه دريافت، ابلاغ، اجرا و کنترل مأموريت براي فرماندهان، فراهم شدن امکان کنترل مأموران و واحدهاي مأموريتي، اصلاح نظام آماري نيروي انتظامي و شفاف شدن زواياي پنهان آن، هدفمند شدن عمليات اجرايي به کار گيري امکانات و توانايي هاي پليس و سوق دادن آن به سمت نياز هاي امنيتي مردم، فراهم شدن امکان ارزيابي عملکرد، تعيين جغرافيا و زمان وقوع جرم و ميزان تقاضاي مردم از فرماندهان به منظور اعمال مديريت پليس از جمله آثار مثبت درون سازماني اجراي اين سيستم است (وروايي،152:1384).
2-4-5-9-3)نقش پليس110:
1- تغيير فنون عملياتي:
2- سازوکار همکاري اطّلاعاتي مردمي:
جمع آوري اطّلاعات درسيستم امنيتي و انتظامي به ويژه ناجا اهميت بسياري دارد و در واقع، ميزان موّفقيّت اجراي مأموريت ها(اعم از پيشگيري و بر خورد) ارتباطي مستقيمي با ميزان جمع آوري اطّلاعات مرتبط با آن مأموريت دارد. با اين حال مهم ترين موارد اثرگذاري زير سيستم در انجام ماموريت هاي ناجا عبارت است از:
– تقويت بنيه اطّلاعاتي رده هاي ماموريتي ناجا بر اساس اطّلاعات مردمي از طريق سيستم110 وبه فعل در آوردن توان هاي بالقوه اطّلاعاتي مردمي بدون صرف منابع، امکانات و هزينه هاي کلان جمع آوري؛
-ايجاد امکان بهره برداري از دسته اي از اطّلاعاتي و اخبار رسيده به مراکز 110 که به دليل نوع خبر و نياز به پرورش اطّلاعات(قبل از اقدام)، امکان به جريان افتادن آن در سيستم فوريت هاي پليس وجود ندارد؛
-تقويت و نهادينه شدن ارتباط و مشارکت مردم با پليس
3-امداد ونجات جاده اي (قهرماني، 1391: 289-290).
2-4-5-10)مرکز نظارت همگاني(197) ناجا:
بي ترديد، تعميق و تداوم تعامل پليس ومردم در تشخيص درست و ادارک صحيح نياز اولويت مردم و بهره گيري از منابع اجتماعي، کنترل، ساماندهي، هماهنگي بسيج توانمندي هاي جامعه و هدايت توده هاي به سمت همياري هم گرايي با پليس تاثير گذار بوده است. خاستگاه اصلي اين سيستم، جامعه است تا پليس بدين وسيله بتواند فضا و زمينه اي را فراهم کند تا مردم با ارائه نظرات و ديدگاه هاي خود در تصميم سازي و تصميم گيري امور پليسي و به طور کلي در برآورد ها به حساب آيند. يکي از اين کارکرد هاي مهم اين طرح اين است که پليس گوش شنوايي داشته باشد و با دقّت و حسّاسيت بيشتر به آنچه در جامعه و صحنه عمل مي گذرد توجه کند و نظرات شهروندان را رصد کند و در برنامه ريزي ها و اصلاح امور از آنها بهره جويد. تأسيس و راه اندازي دفتر نظارت همگاني در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يکي از مهم ترين اقدامات در سال1379بود. اين ابتکار ارزشمند که به نوبه خود الگوي مناسبي براي بسياري از نهاد ها و سازمان هاي دولتي و غير دولتي ديگرشد، برخاسته از آموزه هاي ديني است که در متون حقوقي کشور نيز انعکاس يافته است ( اسماعيلي28:1386).
اين طرح را مي توان يکي از زير ساخت هاي تحقق رويکرد پليس جامعه در کشور محسوب کرد. از اواخر سال1379 اين سيستم با شعار “اين بار شما پليس ما باشيد” ابتدا در تهران وسپس در استان ها وشهرستان هاي ديگر راه اندازي شد وشماره تلفن197 شهري نيز به اين اختصاص يافت. جلب اعتماد و مشارکت عمومي، کاهش ميزان جرائم و تخلفات کارکنان و اخذ باز خورد مأموريت ها و مديران از اهداف اجرايي اين طرح است. براي تحقق اين اهداف دفاتر نظارت همگاني ناجا ماموريت دارند بر حسن عملکرد ماموريت و يگان هاي ناجا نظارت داشته و مراقب باشند تا برخورد پليس با مردم، محترمانه، دلسوزانه و مخلصانه باشند و در صورت مشاهده اشکالي در عملکرد آنان وارد عمل شوند و موضوع را رسيدگي کنند (وروايي،153:1384-154).
نيروي انتظامي به عنوان بخش مهمي از نظام سياسي کشور، وظيفه خطير تأمين امنيت داخلي را بر عهده دارد.
و مردم به عنوان اساس امنيت جامعه به شمار مي آيند؛ بنابر اين مشارکت هرچه بيشتر افراد جامعه، نيروي انتظامي را براي رسيدن به اين هدف ياري مي رساند. به همين منظور ، آگاهي از نظر مردم در تحقق چين هدفي اهميّت زيادي دارد تا از اين طريق بتوان امکان مشارکت هرچه بهتر افراد جامعه را در فرايند حفظ امنيت اجتماعي فراهم کرد ( بني اسدي و حسينيان 72:1386).
2-4-6)منابع اطّلاعاتي اطلاعات جنايي:
سيستم هاي اطّلاعات و پايگاه هاي داده هاي پليس کشف جرائم با در اختيار گرفتن فناوري اطّلاعات براي هميشه روش کار پليس را دگرگون کردند. توانايي بررسي، تاييد هوّيت و ورود، استخراج و پردازش اطّلاعات باعث شده تا افسران پليس توانمندي بيشتري در وظايف خود به دست آورند. همچنين پليس امروز بايد با فنآوري جديد آشنا بوده و از پتانسيل آن حداکثر بهره را ببرد.
پليس کشف جرائم با توسعه چندين پايگاه داده هاي رايانه اي براي تاييد اقدامات انتظامي، پيشگام به کارگيري اطّلاعات بوده است و بانک هاي مورد نياز اين پليس را مي توان به سه دسته: 1- بانک هاي اطّلاعاتي ادارات داخلي پليس کشف جرائم، 2- بانک هاي اطّلاعاتي درون سازماني(ساير پليس هاي تخصصي) 3-بانک هاي اطّلاعاتي برون سازماني تقسيم کرد (بياباني،281:1389).
2-4-6-1) بانک هاو منابع اطّلاعاتي ادارات داخلي پليس کشف جرائم:
امروزه مبادله به موقع اطّلاعات نقش بسيار موثري در خنثي سازي و کشف جرايم ايفا مي کند. نمونه هاي بارز و ملموس جرايم در گوشه و کنار جوامع بخصوص کلا نشهرها به سادگي قابل مشاهده اند. جمعيت سيال شهر ها مي تواند زمينه ساز شکل گيري انواع نابساماني ها و جرايم باشد که با اجراي طرح هاي مناسب در زمينه تبادل اطلاعات مي توان شناسايي، کنترل و هدايت نابساماني ها و جرايم را دردست گرفته و نسبت به مهار آنها اقدام نمود. بديهي است استفاده از بانک هاي اطلاعاتي، حافظه سازماني و بهره برداري از روش هاي علمي براي دسترسي به متّهمان، يکي از اهداف سازمان کشف جرم است (بياباني،281:1389).
بهره برداري از اين بانک هاي اطّلاعاتي مي تواند شناسايي مجرمان و سرعت در کشف را افزايش داده و هزينه هاي نيروي انساني و پشتيباني در پي جويي و کشف جرائم را کاهش دهد. (بياباني, 1389: 281-282).
سامانه هاي اطّلاعاتي پليس کشف جرائم جداي از سامانه هاي اداري تدون شده را مي تـوان شامل سه سامانه اطّلاعاتي زير دانست كه خود هر يك از تعداد قابل توجّهي بانک اطّلاعاتي برخوردار است:
الف- سامانه اطّلاعاتي وسايل نقليه. ب -سامانه اطّلاعاتي تشخيص هويت. ج- سامانه اطّلاعاتي اطّلاعات جنايي آگاهي(سامانه ويژه)
2-4-6-1-1)سامانه اطّلاعاتي وسايل نقليه:
اين سامانه از اولين سامانه هاي موجود در ناجا ست كه در 12/8/1370 در اداره كل آگاهي سابق طراحي، نصب و راه اندازي شد كه با توجه به تكنولوژي روز ارتقاء يافته و در حال حاضر از عمده سامانه هاي ناجا در بحث ارتقاي كشف جرايم مي باشد (خلعتبري،288:1385).
اطّلاعات خودرو و موتور هاي سرقت شده با سوابق کشف و اقدامات بعدي اين گونه پرونده ها در اين سامانه وجود دارد.گاهي مواقع اتفاق افتاده که شاهدان جنايت، شماره خودرويي را اعلام نموده اند. که پس از شناسايي، مالک مدعي شده که چند روز پيش خودرويش سرقت شده و به تازگي تحويل شده است. صحت و سقم اظهارات وي در اين سامانه قابل پيگيري است (بياباني, 351:1389). كه بهره برداري هاي زير از آن انجام مي گيرد:
1- استعلام خودروهاي مسروقه و تحت تعقيب. 2- استعلام پلاك هاي مسروقه و تحت تعقيب.
3- استعلام موتورسيكلت هاي مسروقه و تحت تعقيب. 4- ارايه گزارش هاي متنوع (ويژه نامه نمايشگاه تخصصي و همايش فن آوري اطلاعات وارتباطات, پاييز 1389).
2-4-6-1-2) سامانة تشخيص هويت:
سامانه جامع اطّلاعاتي تشخيص هويت كه علاوه بر ارايه استعلامات هويّتي در بانك هاي اطّلاعاتي عمده موجود اقدامات فني و آزمايشگاهي را با استفاده از سامانه هاي تخصصي خود انجام و گزارشات لازم را ارايه مي نمايد. اين سامانه خود شامل ده بانک اطّلاعاتي است:
1- زير سامانه كاشف2: بانک اطّلاعات بايگاني جنايي (سامانه سوابق پرونده هاي جنايي144).
2- بانک اطّلاعاتي استعلام از راه دور.
3- بانک اطّلاعاتي مشخصات اسمي و جرايم زندانيان. 4- بانک اطّلاعاتي گواهي عدم سوء پيشينه.
5- بانک اطّلاعاتي ACUI. 6- بانک اطّلاعاتي مرفو.
7- بانک اطّلاعاتي بانك ژنتيك145 8- بانک اطّلاعاتي تصاوير مجرمان(فتو فايلر)
9- بانک اطّلاعاتي ژنوميك اجساد مجهول الهويه. 10- بانک اطّلاعاتي آرسنال.
1) زير سامانه كاشف2: بانک اطّلاعات بايگاني جنايي (سامانه سوابق پرونده هاي جنايي146).
شامل مشخصات کامل فرد، نوع اتهام و آثار انگشت کليه افرادي است که حداقل يک بار به زندان معرفي شده اند.با توجه به آثار بزرگنمايي شده انگشتان افراد سابقه دار، کارآگاه قادر خواهد بود آثار انگشتان مظنونين را در اولين فرصت، تطبيق داده و تصميم گيري کند. بسيار اتفاق افتاده که بخش سوابق مجرمان نيز اطلاعات مطلوبي را ارائه داده که کارگشا بوده است، به عنوان مثال متّهمي که سه ماه قبل مرتکب جرمي خفيف شده و پرونده اي در حال رسيدگي در يکي از مراجع قضايي دارد، طي قراري به زندان معرفي مي شود و پس از آن با سپردن يا قبول قرار از زندان مرخص مي شود. حال اگر اين متهم در جايي ديگر پس از ارتکاب جرم سنگيني، متواري شود و تحت تعقيب پليس قرار گيرد، در اين صورت مي توان با هماهنگي مرجع قضايي جرم اوليه، کفيل يا وثيقه گذار متهم را احضار نمود و بعد از حضور متهم وي را دستگير نمود (طالبيان, 320:1387).

2)بانک اطّلاعاتي مشخصات اسمي و جرائم زندانيان:
ورود روزانه تعداد قابل توجهي از مجرمان به ندامتگاه هاي کشور و عدم اطلاع از وضعيت افراد دستگير شده، مشکلاتي را در روند تحقيق پرونده ها به همراه داشت که با بهره گيري از اين سامانه که با همکاري سازمان زندان ها و اقدامات تاميني در سال 1375 در اداره کل اگاهي راه اندازي شد، دسترسي کاراگاهان به آخرين اطلاعات آماري زندانيان و جرائم ارتکابي آنان سريعتر شده است (بياباني، 289:1389).
3) بانک اطّلاعاتي سيستم مرفو:
در همان آغاز سامانه کاشف2 (CCH)، آثار انگشتان مجرمان تعدادي از جرائم مهم و خاص در اين سيستم ثبت شد. تبادل اطلاعات سامانه کاشف با اين سيستم از طريق سيستمي تحت عنوان AURL(سيستم واسط) برقرار مي شود.
4)بانک اطّلاعات ژنتيکي مجرمان حرفه اي در ايران:
بانک اطلاعات D.N.A در ايران براي اولين بار در آزمايشگاه بيولوژي جنايي جنايي مرکز تشخيص هويت ناجا در سال 1387 راه اندازي شد. بر اساس کثرت وقوع جرم تجاوز به عنف، از افراد مجرم روي کارت هاي FTAنمونه خون تهيه شده، و به همراه مشخصات کامل و سوابق مجرم به مرکز ارسال مي شود. سپس پروفايل ژنتيکي تهيه شده در بانک اطلاعات ژنتيکي ثبت و نگهداري مي شود (همان،341).
5)بانک اطّلاعاتي تصاوير مجرمان(فتوفايلر):
در سال 1374 به منظور ثبت، نگهداري،دسترسي سريع به سوابق و انواع شگرد هاي مجرمان حرفه اي، سامانه اي با مشخصات اسمي و تصويري در پليس کشف جرائم تهران بزرگ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مشارکت مردم، ترس از جرم، حقوق بشر Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دانشجویان دختر، رسانه‌های جمعی، نیازهای اطلاعاتی