پایان نامه با واژگان کلیدی مسئله پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

ژئومورفيک منطقه مطالعاتي 63
شکل (2-30): مساحت طبقات واحدهاي ژئومورفيک و مقدار بيابان زايي رخداده در هر طبقه 63
عنوان صفحه

شکل (2-31): نقشه ليتولوژي منطقه مطالعاتي 64
شکل (2-32): مساحت طبقات ليتولوژي و مقدار بيابان زايي رخداده در هر طبقه 64
شکل (2-33): نقشه کلاس هاي فرسايشي منطقه مطالعاتي 65
شکل (2-34): مساحت کلاس هاي فرسايشي و مقدار بيابان زايي رخداده در هر طبقه 66
شکل (2-35): رابطه خطي معکوس بين ارتفاع و دما 68
شکل (2-36): نقشه هم دماي منطقه مطالعاتي 69
شکل (2-37): مساحت کلاس هاي دمايي و مقدار بيابان زايي رخداده در هر طبقه 69
شکل (2-38): رابطه خطي مستقيم بين ارتفاع و بارش 70
شکل (2-39): نقشه هم بارش منطقه مطالعاتي 71
شکل (2-40): مساحت کلاس هاي بارشي و مقدار بيابان زايي رخداده در هر طبقه 71
شکل (2-41): رابطه خطي معکوس بين دما و رطوبت نسبي 72
شکل (2-42): نقشه رطوبت نسبي منطقه مطالعاتي 73
شکل (2-43): مساحت کلاس هاي رطوبت نسبي و مقدار بيابان زايي رخداده در هر طبقه 73
شکل (2-44): رابطه خطي مستقيم بين دما و تبخيروتعرق 74
شکل (2-45): نقشه تبخيروتعرق پتانسيل منطقه مطالعاتي 75
شکل (2-46): مساحت کلاس هاي تبخيروتعرق پتانسيل و مقدار بيابان زايي رخداده در هر طبقه 75
شکل (2-47): نقشه وضعيت اقليمي منطقه مطالعاتي به روش دومارتن 77
شکل (2-48): مساحت کلاس هاي وضعيت اقليمي و مقدار بيابان زايي رخداده در هر طبقه 77
شکل (2-49): نقشه وضعيت خشکسالي منطقه مطالعاتي بر مبناي روش SPI 79
شکل (2-50): مساحت کلاس هاي خشکسالي و مقدار بيابان زايي رخداده در هر طبقه 79
شکل (2-51): نقشه تعداد ساعات آفتابي منطقه مطالعاتي 80
شکل (2-52): مساحت کلاس هاي تعداد ساعات آفتابي و مقدار بيابان زايي رخداده در هر طبقه 81
شکل (2-53): نقشه حداکثر سرعت باد غالب منطقه مطالعاتي 82
شکل (2-54): مساحت کلاس هاي حداکثر سرعت باد غالب و مقدار بيابان زايي رخداده در هر طبقه 82
شکل (2-55): نقشه تراکم جمعيت منطقه مطالعاتي براساس آمار سال 1385 85
شکل (2-56): نمودار مساحت کلاسهاي عامل تراکم جمعيت در حوضه مطالعاتي 85
شکل (2-57): نقشه تراکم مراکز انساني منطقه مطالعاتي 86
شکل (2-58): نمودار مساحت کلاسهاي عامل تراکم مراکز انساني در حوضه مطالعاتي 87
شکل (2-59): نقشه کاربري اراضي منطقه مطالعاتي 88
شکل (2-60): نمودار مساحت کلاسهاي عامل کاربري اراضي در حوضه مطالعاتي 88
شکل (2-61): نقشه تراکم پوشش گياهي منطقه مطالعاتي 90
شکل (2-62): نمودار مساحت طبقات عامل تراکم پوشش گياهي در حوضه مطالعاتي 91
شکل (2-63): نقشه عامل تيپ پوشش گياهي منطقه مطالعاتي 92
شکل (2-64): نمودار مساحت طبقات عامل تيپ پوشش گياهي در حوضه مطالعاتي 92
عنوان صفحه

شکل (3-1): نقشه تحليل مولفه مبنا تصوير سال 1987 98
شکل (3-2): نقشه تحليل مولفه مبنا تصوير سال 2006 99
شکل (3-3): نقشه تفاضلي تحليل مولفه مبنا 99
شکل (3-4): نقشه تسلدکپ تصوير سال 1987 100
شکل (3-5): نقشه تسلدکپ تصوير سال 2006 100
شکل (3-6): نقشه تفاضلي تابع تسلدکپ 101
شکل (3-7): نقشه شوري سال 1987 براساس رابطه (4-1) ………………………………………………………………………..102
شکل (3-8): نقشه شوري سال 2006 براساس رابطه (4-1) ………………………………………………………………………. 102
شکل (3-9): نقشه تفاضلي شوري خاک براساس رابطه (4-1) …………………………………………………………………… 103
شکل (3-10): نقشه شوري سال 1987 براساس رابطه (4-2) ……………………………………………………………………. 103
شکل (3-11): نقشه شوري سال 2006 براساس رابطه (4-2) ……………………………………………………………………. 104
شکل (3-12): نقشه تفاضلي شوري خاک براساس رابطه (4-2) ………………………………………………………………… 104
شکل (3-13): نقشه شوري سال 1987 براساس رابطه (4-3) ……………………………………………………………………. 105
شکل (3-14): نقشه شوري سال 2006 براساس رابطه (4-3) ……………………………………………………………………. 105
شکل (3-15): نقشه تفاضلي شوري خاک براساس رابطه (4-3) ………………………………………………………………… 106
شکل (3-16): نقشه نهايي بيابان زايي حوضه آبي کوير حاج علي قلي 107
شکل (3-17): مدلسازي ژئومورفولوژيکي رخداد بيابان زايي در حوضه آبي کوير حاج علي قلي 110
شکل (3-18): مساحت طبقات وضعيت بيابان زايي حوضه مطالعاتي براساس مدل ژئومورفولوژيکي 111
شکل (3-19): نتايج حاصل از اعتبارسنجي نقشه پهنه بندي مدل ژئومورفولوژي 112
شکل (3-20): پهنه هاي تخريب اراضي کوير حاج علي قلي براساس مدل اقليمي 115
شکل (3-21): مساحت طبقات وضعيت بيابان زايي حوضه مطالعاتي براساس مدل اقليمي 115
شکل (3-22): نتايج حاصل از اعتبارسنجي نقشه پهنه بندي مدل اقليمي 116
شکل (3-23): پهنه هاي تخريب اراضي کوير حاج علي قلي براساس مدل اکولوژي 120
شکل (3-24): مساحت طبقات وضعيت بيابان زايي حوضه مطالعاتي براساس مدل اکولوژي 120
شکل (3-25): نتايج حاصل از اعتبارسنجي نقشه پهنه بندي مدل اکولوژي 121
شکل (3-26): پهنه هاي تخريب اراضي کوير حاج علي قلي براساس مدل نهايي 123
شکل (3-27): مساحت طبقات وضعيت بيابان زايي حوضه مطالعاتي براساس مدل نهايي 123
شکل (3-28): نتايج حاصل از اعتبارسنجي نقشه پهنه بندي مدل نهايي 124
شکل (3-29): پهنه هاي تخريب اراضي کوير حاج علي قلي براساس مدل اينتر 127
شکل (3-30): مساحت طبقات وضعيت بيابان زايي حوضه مطالعاتي براساس مدل اينتر 127
شکل (3-31): نتايج حاصل از اعتبارسنجي نقشه پهنه بندي مدل اينتر 128
شکل (3-32): موقعيت سايتهاي نمونه برداري و تصاوير تهيه شده از وضعيت بيابان زايي آنها 131

فهرست جدول ها
عنوان صفحه

جدول (1-1): معرفي اجمالي مدلهاي مطالعه بيابان زايي در سطح جهاني 19
جدول (1-2): معرفي اجمالي مدل هاي مطالعه بيابان زايي در سطح ملي 19
جدول (2-1): جدول راهنماي تأليفي نقشه ژئومورفولوژي منطقه مورد مطالعه 37
جدول (2-2): گسل هاي موثر در زمين ساخت حوضه آبي کوير حاج علي قلي 39
جدول (2-3): مقادير عناصر اقليمي ايستگاه دامغان از بدو تاسيس تا 1391 49
جدول (2-4): شاخص هاي ژئومورفولوژي مورد استفاده در اين پژوهش 57
جدول (2-5): مشخصات و آمار اقليمي ايستگاههاي هواشناسي موجود در منطقه 67
جدول (2-6): شاخص طبقه بندي اقليمي دومارتون 76
جدول (2-7): درجهبندي شدت و احتمال وقوع شاخص SPI 78
جدول (2-8): شاخص هاي اکولوژي مورد استفاده در اين پژوهش 83
جدول (2-9): مراکز سکونتي و تعداد نفرات جمعيت آنها براساس سرشماري سال 1385 84
جدول (2-10): ارتباط بين ارزش عددي پيکسلهاي تصوير خروج حاصل از NDVI و پوشش گياهي 90
جدول (2-11): آمار توصيفي کلاسهاي بيابان زايي و پارامترهاي اکوژئومورفولوژي 93
جدول (2-12): پايگاه دادهي رقومي براساس مقدار واقعي متوسط پارامترهاي کمّي 94
جدول (3-1): ارزيابي دقت توابع پايش تغييرات بيابان زايي 106
جدول (3-2): نتايج حاصل از آناليز رگرسيون بين مناطق بيابان زايي و طبقات عوامل موثر 108
جدول (3-3): نتايج اعتبار سنجي مدل ژئومورفولوژي 110
جدول (3-4): نتايج حاصل از ارزيابي دقت نقشه پهنه بندي رخداد بيابان زايي در کوير حاج علي قلي 111
جدول (3-5): نتايج حاصل از آناليز رگرسيون بين مناطق بيابان زايي و طبقات عوامل اقليمي 113
جدول (3-6): نتايج اعتبار سنجي مدل اقليمي 115
جدول (3-7): نتايج ارزيابي دقت پهنه بندي بيابان زايي در کوير حاج علي قلي براساس مدل اقليمي 116
جدول (3-8): نتايج حاصل از آناليز رگرسيون بين مناطق بيابان زايي و طبقات پارامترهاي اکولوژي 117
جدول (3-9): نتايج اعتبار سنجي مدل اکولوژي 119
جدول (3-10) نتايج ارزيابي دقت پهنه بندي بيابان زايي در کوير حاج علي قلي براساس مدل اکولوژي 121
جدول (3-11): نتايج اعتبار سنجي مدل تلفيقي بيابان زايي به روش گام به گام 122
جدول (3-12): نتايج ارزيابي دقت نقشه پهنه بندي بيابان زايي براساس مدل تلفيقي …………………… 124
جدول (3-13): مقادير ضرايب پارامترهاي مدل يک جا 125
جدول (3-14): نتايج اعتبار سنجي مدل يک جا 126
جدول (3-15): نتايج ارزيابي دقت پهنهبندي بيابان زايي در کوير حاج علي قلي براساس مدل يک جا 127
جدول (3-16): نتايج انطباق و مقايسه وضعيت بيابان زايي مشاهده شده با وضعيت هاي پيش بيني شده 132

1 فصل اول
مقدمه

1-1 کليات
حدود 40% از وسعت کره زمين را مناطق خشک و نيمهخشک در برگرفتهاند که 70% اين مناطق بر اساس مطالعات انجام شده توسط يونپ (1992) تحت تاثير معضل بيابان زايي قرار دارند (Veron et al., 2006: 751). بيابان يک بيوم (سرزمين) يا يک‌نوع اکوسيستم زوال يافته است که استعداد توليد طبيعي گياه (بيوماس) در آن کاهش يافته و يا به کلي از بين رفته است. اين فرايند نه تنها به عوامل اقليمي، بلکه به عوامل محيطي نظير ساختمان زمينشناسي، توپوگرافي، منابع آب و خاک و دخالت انسان در محيط نيز بستگي دارد (FAO/UNEP, 1984). نواحي بياباني از لحاظ اکولوژي گياهي و جانوري محدوديت‌هايي را در بر داشته و يا حتي فاقد حيات ميباشد (معيري، 1390: 54). بيابان زايي به عنوان يکي از خطرات زيست محيطي، بخش عمدهاي از جهان را تحت تاثير خود قرار داده و مجامع علمي به طور گستردهاي در جهت يافتن راه درماني براي آن ميباشند. پايش پويايي و علل بيابان زايي براي ارائه دستورالعملهاي مهم جهت استراتژيهاي کنترل بيابان زايي و برنامهريزي منطقي استفاده از زمين در مناطق خشک و نيمه خشک ضروري است. هدف از اين پژوهش مدلسازي اکوژئومورفولوژي رفتار بيابان در محدوده حوضه آبي کوير حاج علي قلي مي باشد. لذا در اين بخش کليات تحقيق از قبيل تشريح موضوع و مسئله پژوهشي، اهداف، فرضيات و پرسش ها، کاربرد نتايج تحقيق، اهميت و ارزش تحقيق، و پيشينه آن نيز تشرح شده است.
1-1-1 شرح و بيان مساله پژوهشي
رخداد مسائل زيست محيطي و اتلاف منابع طبيعي از جمله علل ايجاد راهکارهاي مديريت ريسک و بحران محيط زيست هستند (موسوي و همکاران، 1391: 105). روند روزافزون تخريب منابع طبيعي در بسياري از نقاط جهان، تهديدي جدي براي بشريت محسوب ميشود. بيابان زايي به عنوان يکي از مظاهر اين تخريب، بسياري از کشورهاي درحال توسعه و توسعهيافته را تحت تاثير قرار داده، و پس از دو چالش تغييراقليم و کمبود آب شيرين، به عنوان سومين چالش زيست محيطي قرن21 معرفي شده است (Hou´erou, 1996). براساس تحقيقات انجام يافته توسط فائو- يونپ (2001)، بيش از يکصد کشور جهان و بيش از 33 درصد از سطح اراضي زمين تحت تاثير تخريب اراضي و بيابان زايي قرار دارند. همچنين در حدود 73 درصد از مراتع در مناطق خشک به همراه 47 درصد از اراضي کشاورزي ديم حاشيه مناطق خشک در معرض تخريب قرار دارند (زهتابيان و رفيعي امام: 1382: 121).
بيابان زايي کاهش توان اکولوژيکي و بيولوژيک زمين بوده که به صورت طبيعي و مصنوعي رخ ميدهد (اکبري و همکاران، 1390: 398). اين پديده در کشور ايران که داراي پتانسيل بالاي بيابان زايي ميباشد از شدت بالايي برخوردار است. لذا مقابل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بيابان، زايي، کوير Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سازمان ملل