پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت سود، کیفیت حسابرسی، وجوه نقد، اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

. ضرایب چولگی و کشیدگی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………113
جدول 4-6. نتايج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر های تحقیق……………………………………………114
جدول 4-7. نتايج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر های تبدیلی……………………………………………115
جدول 4-8. آزمون استقلال خطاها…………………………………………………………………………………………………116
جدول 4-9. آزمون ارزيابي نرمال بودن توزيع خطاها………………………………………………………………………..117
جدول 4-10. ارزيابي استقلال خطي متغيرهاي مستقل………………………………………………………………………119
جدول 4-11. ارزيابي همسانی واریانس ها(آزمون وایت)………………………………………………………………….120
جدول 4-12. خلاصه نتایج آزمون چاو(F ليمر)……………………………………………………………………………….121
جدول 4-13. ارزيابي انتخاب از بين اثرات تصادفي يا ثابت(آزمون هاسمن)………………………………………….123
جدول 4-14. پارامترهاي تعيين رابطه بين متغيرها…………………………………………………………………………….124
جدول 4-15. تعيين رابطه بين كيفيت حسابرسي و مديريت سود……………………………………………………….131
جدول 5-1. جمع بندي نتايج رابطه بين متغيرها……………………………………………………………………………….152

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1-1.ساختار گزارش تحقیق……………………………………………………………………………………………..19
نمودار 1-2 ورودي ها، خروجي ها و عوامل موثر بر كيفيت حسابرسي شيلدر( 2011)…………………….33
نمودار 3-1.مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………….98
نمودار 4-1. توصیف مرزهای جامعه آماری……………………………………………………………………………….104
نمودار 4-2.مدل آزمون چاو(F-لیمر)……………………………………………………………………………………………121
نمودار 4-3. انتخاب از بين اثرات ثابت يا تصادفي(آزمون هاسمن)……………………………………………….122

چکیده
در این تحقیق بر مبنای مدل راسمین و دیگران(2014)، هدف از تحقيق تعيين رابطه بين متغیر مدیریت سود بر مبنای مدل تعدیل شده جونز و سنجه مجموع اقلام تعهدی به عنوان متغیر وابسته، با متغیرهای مستقل، جریان نقد نسبی، کیفیت حسابرسی و مازاد جریان نقد آزاد به عنوان سنجه های اصلی موثر بر مدیریت سود، اهرم مالی و اندازه شرکت به عنوان سنجه های ویژگی شرکت بوده است. بر همین مبنا از شرکت های منتخب بورسی 118 شرکت به تصادف انتخاب و در بازه زمانی منتهی به 29/12/1392 مورد مطالعه قرار گرفته اند. بر مبناي نتايج آزمون هاي كولموگروف- سميرونوف، همساني وايت، دوربين واتسون و ديگر آزمون هاي مناسب مشخص شد كه غالب پيش فرض ها برقرار بوده و مي توان رابطه بين متغيرها را به تبع تحقيقات مشابه از روش رگرسيون خطي مركب برآورد كرد. نتایج برآورد رگرسیونی و آزمون تی زوجی در مورد رابطه بین متغیرها نشان داد که: ا) بين جريانات نقدي نسبي و مديريت سود در قلمرو تحقيق رابطه مستقيم وجود دارد. 2) بين مازاد جريان نقد آزاد و مديريت سود در قلمرو تحقيق رابطه مستقيم وجود دارد. 3) بين كيفيت حسابرسي و مديريت سود در قلمرو تحقيق رابطه معكوس وجود دارد.رابطه برآوردی بیش از 78 درصد تغییرات بین متغیرهای مستقل و وابسته را تبیین کرده و در سطح 95 درصد اطمینان معنی دار بود.
واژگان کلیدی:
کیفیت حسابرسی، مازاد جریانات نقدی آزاد، جریان نقد نسبی، مدیریت سود، مجموع اقلام تعهدی

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1.مقدمه
امروزه وجود اطلاعات شفاف یکی از ارکان اساسی پاسخگویی و تصمیمگیریهای اقتصادی آگاهانه محسوب میشود. افشای اطلاعات توسط شرکتها یکی از منابع مهم و ارزشمند اطلاعاتی برای سرمایهگذاران و اعتباردهندگان و سایر ذینفعان میباشد. هر قدر تسهیم اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر شده و باعث کاهش فساد مالی میشود (بلور و کافمن1، 2005).
افشاي اطلاعات توسط شرکتها يكي از ابزار مهم مديران به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملكرد مالي و هدايت شرکت به سرمايهگذاران، اعتباردهندگان و ساير افراد ذينفع ميباشد و يكي از دلايل مهم تقاضا براي افشاي اطلاعات، مسائل نمايندگي و عدم تقارن اطلاعات است (هیلی و پالپو2، 2001).
توسعه سرمایه گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه های مردم و هدایت آن ها به بخش های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر، با توجه به جهت گیری سرمایه گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده)، سرمایه گذاری ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیش تر یا ریسک کمتری برخوردار است و این امر در نهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ داده، کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه که با تهدیدات عدیده ای روبرو هستند، جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راه کارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های در دسترس خود هستند. در این راستا یکی از راه کارهای مهم بسط و توسعه سرمایه گذاری است.
صورت سود و زيان به سبب اطلاعات مفيدي که درباره ميزان سود آوري واحدهاي کسب و کار ارائه مي دهد براي استفاده کنندگان از اطلاعات مالي حائز اهميت است. به عبارت ديگر، اين صورت مالي داراي محتواي اطلاعاتي بوده و موجب سهولت تجزيه و تحليل هاي لازم براي اخذ تصميمات سرمايه گذاري خواهد شد(بختکي،1386).
هرگونه ارائه گمراه کننده درباره عملکرد مالي واحد اقتصادي، مي تواند آثار زيانباري براي سرمايه گذاران درپي داشته و آنها را در اخذ تصميمات اقتصادي مناسب، با مشکل مواجه سازد. اهميتي که سود حسابداري براي استفادهکنندگان از اطلاعات مالي دارد، باعث شده است که مديريت واحد تجاري توجه خاصي به مبلغ و نحوه تهيه و ارائه آن قائل شود. بنابراين همواره اين نگراني و مشکل وجود دارد که سود به عنوان يکي از مهمترين شاخص هاي عملکرد مالي شرکتها، توسط مديران که در تضاد منافع بالقوه با سهامداران عادي قرار دارند، با اهداف خاصي، مديريت شده باشد.
به اعتقاد هلي و والن (1999) مديريت سود هنگامي رخ مي دهد که مديران از قضاوتهاي شخصي خود درگزارشگري مالي استفاده کنند و ساختارمعاملات را جهت تغيير گزارشگري مالي دست کاري نمايند. اين هدف يا به قصد گمراه کردن برخي از صاحبان سود درخصوص عملکرد اقتصادي شرکت، ياتأثير بر نتايج قراردادهايي است که انعقاد آنها منوط به دستيابي به سود شخصي است.
مدیریت سود می تواند، عواملی چون کیفیت گزارش گری و به تبع آن کم و کیف جریانات نقدی آزاد گزارش شده در صورت های مالی را متاثر سازد. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف “تعیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در بین شرکتهاي منتخب پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران” به انجام رسیده است.

1-2.اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
برخی از جنبه های اهمیت یا ضرورت انجام تحقیق حاضر را می توان به شرح ذیل بیان نمود:
الف) اهمیت موضوعی:
با توجه به تئوری نمایندگی مدیران می توانند از انگیزهی لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. جنین و پیوت (2005) معتقدند حسابرسی میتواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد. زیرا اعتقاد بر این است، شرکتهایی که صورتهای مالی حسابرسی شده ارائه می کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. اقلام تعهدی وابسته به قضاوتهای مدیران است و حسابرسی شرکتهایی که اقلام تعهدی بیشتری دارند، نیز دشوارتر است. حسابرسی با کیفیت بالاتر، با احتمال بیشتری عملکردهای حسابداری مورد تردید را کشف میکند. زیرا موسسه های حسابرسی باکیفیت دارای تخصص، منابع و انگیزههای بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند. بنابراین با توجه به اهمیت سود در تصمیم گیری ها و نقش کیفیت حسابرسی در افزایش قابلیت اتکای سود ، ضروری است در مورد تأثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود و نقش کیفیت بالای حسابرسی در کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیر ناشی از مازاد جریان وجوه نقد آزاد تحقیقی صورت گیرد.

ب) امکان دسترسی به داده ها:
تعریف قلمرو مکانی اجرای تحقیق به عنوان شرکت های منتخب بورسی تهران، امکان دسترسی کامل به داده های مورد نیاز جهت اندازه گیری متغیرها و روابط بین آن ها را فراهم ساخته و از این جهت قابلیت اجرای تحقیق وجود داشته است.
ج) جنبه جدید بودن:
از آنجا که این تحقیق به بررسی تأثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود با تأکید بر کیفیت حسابرسی می پردازد لذا از لحاظ بررسی رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و وارد کردن متغیر میانجی کیفیت حسابرسی دارای نوآوری می باشد و می تواند باعث توسعه مبانی نظری تحقیق در این زمینه گردد. درایران پژوهشی با این عنوان صورت نگرفته است ولی پژوهش هایی در مورد مدیریت سود و همچنین کیفیت حسابرسی به صورت جداگانه انجام شده است از جمله می توان به تحقیق مجتهد زاده و آقایی(1383) که به بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مستقل واستفاده کنندگان پرداخته یا تحقیق نوروش و همکاران(1384) که به بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1375تا1382 پرداخته است, اشاره کرد .
تحقیق حاضر بر مبنای الگوی ارایه شده توسط راسمین و همکاران(2014) برای اولین بار در ایران به انجام رسیده و به طور هم زمان رابطه بین کیفیت حسابرسی، جریان وجوه نقد نسبی و مازاد جریان نقد عملیاتی آزاد با مدیریت سود را در بین شرکت های منتخب بورسی ایران مورد مطالعه قرار داده است.

1-3.بیان مسأله پژوهش
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. با در نظر گرفتن نظریه تضاد منافع میان مدیران و مالکان ، مدیران واحد های تجاری از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار می باشند. عمل دستکاری در سود، روش عادی و معمولی در بین شرکت ها است که از مشکلات نمایندگی نشات می گیرد به خصوص زمانی که جریان های نقدی آزاد بالا و فرصت های سرمایه گذاری پایین باشد. فعالیت های مدیران ممکن است در جهت تامین منافع خود و ضرر سهامداران باشد و منجر به هزینه ها و مخارجی گردد که باعث کاهش ثروت سهامداران شود. مدیران ممکن است فرایند های حسابداری را برای افزایش سود منتشرشده و به منظور پنهان کردن اثرات منفی پروژه ها به کار گیرند. مدیران این شرکت ها به شکل فرصت طلبانه ای به منظور اهداف شخصی عمل می کنند و قصد دارند تا با سرمایه گذاری در پروژه های زیان ده و فاقد بازده و عدم افشای مناسب در رابطه با وجوه نقد سرمایه گذاری شده به منظور جلوگیری از تجزیه و تحلیل محدودیت های پروژه توسط سرمایه گذاران بر مشکلات نمایندگی بیفزایند (جنسن ، 1986; جاگی و گول ، 2000 ; چانگ و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت سود، کیفیت حسابرسی، جامعه آماری، جریان نقدی آزاد Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی وجوه نقد، اقلام تعهدی اختیاری، مبانی نظری، قلام تعهدی