پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت استراتژیک، مشروعیت بخشی، انعطاف پذیری، منابع محدود

دانلود پایان نامه ارشد

مديران است. محيط خارجي شركت مجموعه بعدي عوامل چالش انگيز را فرا روي مديران قرار مي دهد. اين محيط، رقبا را هر وقت كه سود امكان پذير به نظر آيد، تأمين كنندگان منابعي كه روز به روز كمياب تر مي شوند،‌ سازمان هاي دولتي را كه بر تبعيت از مقرراتي فزاينده نظارت مي كنند و مشترياني كه خواسته هاي غالباً نامعقولشان بايد پيش بيني شود را در بر مي گيرد. محيط خارجي دور226 نيز بر جبر جو عمومي ولي با نفوذي كه شركت در آن قرار دارد تأثير مي گذارد. اين محيط شرايط اقتصادي ، تغييرات اجتماعي ، رجحان هاي سياسي و پيشرفت هاي فني را در بر مي گيرد كه همه را بايد پيش بيني ، ‌نظارت و ارزيابي نمود و در تصميم گيري سطح بالا دخالت داد (پيرس و رابينسون،1389، ص17).
در تعريف مديريت استراتژيك مي توان اين گونه بيان كرد كه مديريت استراتژيك مجموعه اي از تصميمات و اقداماتي مي باشد كه منجر به فرموله كردن و اجراي استراتژي هاي طراحي شده براي تحقق اهداف سازمان يا شركت مي گردد كه نيازمند توجه به عوامل كليدي زير مي باشد (پيرس و رابينسون،1389 ، ص ص 19-18) :
تشخيص و تعيين رسالت شركت227 ، شامل بيان وسيع مأموريت ، فلسفه و هدف هاي آن
بررسي وضع موجود شركت كه شرايط داخلي و توانايي هاي آن را تحت تأثير قرار مي دهد
ارزیابی محیط خارجی شركت که شامل عوامل رقابتی و عوامل محیطی است
تجزيه و تحليل راه حل هاي ممكن براي تطبيق محيط داخلي شركت با محيط خارجي آن
تشخيص راه حل هاي مطلوب براي تحقق رسالت هاي شركت
انتخاب استراتژيك مجموعه اي معيني از اهداف بلند مدت و استراتژي هاي عملي براي تحقق اين اهداف
تدوين هدف هاي سالانه و استراتژي هاي كوتاه مدت كه در راستاي اهداف بلند مدت و استراتژي هاي عملي بوده باشند
عملي كردن تصميمات استراتژيكي انتخاب شده بر اساس منابع بودجه اي با تأكيد بر هماهنگي ميان فعاليت ها ، كاركنان ، ساختار ها ، فن آوري و نظام پاداش
بررسي و ارزيابي موفقيت فرآیند مديريت استراتژيك به عنوان ابزار كنترل و همچنين به عنوان داده هايي براي تصميمات آتی شرکت
بنابراین بر اساس این عوامل در واقع مدیریت استراتژیک شامل برنامه ریزی ، هدایت ،راهبري228، سازماندهی و کنترل تصمیمات استراتژیک مرتبط و اقدامات سازمان ها و شركت ها مي باشد که منجر به توفیق ، ادامه حیات و یا مرگ یک شرکت می شود (عاصمي پور1372، ص35). فهمیدن استراتژی و اثربخشی یک شرکت کار ساده ای نیست. باید دانست شرکت چگونه شکل گرفته و با تهدیدات و فرصت ها چگونه برخورد کرده است گذشته از این ، شركت به صورت یک ارگانیزم در ارتباط متقابل با عوامل مختلف داخلی و محیط خارجی است به علت این که به طور مداوم در آن تصمیماتی راجع به آینده اتخاذ می گردد عدم اطمینان229 و پیش بینی آینده صعوبت کار را افزایش می دهد. به طور کلی مدیریت استراتژیک جریان تصمیم گیری و انجام اقداماتی است که موجب ایجاد یک استراتژی موثر برای دستیابی به اهداف کلی شركت می گردد. فرآیند مدیریت استراتژیک راهی است که در آن استراتژیست ها اهداف را تعیین نموده و تصمیمات استراتژیک اتخاذ می نمایند (ويليام،1386،ص ص14-13).
2-2-3-1 ) مراحل اصلي فرآیند مديريت استراتژيك
فرآیند مدیریت استراتژیک برای یک شرکت شامل مراحل اساسي زير مي باشد (ويليام،1386 ، ص15):
تجزیه و تحلیل230 و شناخت :‌ تعیین فرصت ها و تهدیدات موجود در محیط خارجی و نقاط قوت و ضعف داخل شركت كه برای شناخت فرصت ها و تهدیدات موجود در محیط ، جمع آوری اطلاعات ، مطالعه ، مقایسه ، ارزیابی و نتیجه گیری آن ها ضرورت دارد .
انتخاب231 : ایجاد راه حل های متنوع برای حل مسأله ، ارزیابی و مقایسه راه حل ها و انتخاب بهترین آن ها.
اجرا232 : پیاده و اجرا کردن استراتژی از طریق ایجاد ساختار سازمانی لازم و تدوین برنامه ها و خط مشی های مناسب.
ارزیابی233 : حصول اطمنیان از پیشرفت استراتژی از طریق بازخورد234 و انجام اقدامات تصحیحی در صورت لزوم.
نباید از نظر دور داشت که در عمل هر یک از مراحل بر سایر مراحل تاثیر دارد و نکته دیگر این است که اجرای استراتژی به اندازه خود استراتژی اهمیت دارد. چرا که بهترین استراتژی اگر درست و اثر بخش اجرا نگردد نمي تواند باعث بهبود عملكرد شركت گردد و ممکن است موجب ضرر و زیان فراوان نيز براي شركت گردد .
در نهايت مي توان گفت كه مديريت استراتژيك ، چيزي فراتر از توسعه يك برنامه استراتژيك كه شامل فرآیند هاي پيش برنامه ريزي و برنامه ريزي استراتژيك است، مي باشد. مديريت استراتژيك ، توسعه و اجراي برنامه ريزي استراتژيك و سنجش و ارزيابي نتايج آن مي باشد. سنجش و ارزيابي نه تنها شامل پيگيري اجراي طرح ها و تصميمات مديريتي مي باشد بلكه چيزي فراتر از آن مي باشد ، سنجش و ارزيابي يعني اين كه چگونه شركت نتايج تغييرات را ارزيابي مي كند و ازاين نتايج به دست آمده براي به روز نمودن اطلاعات براي كمك به تصميمات آتي شركت بهره مي جويد. در اين بين مسؤليت مديريت ارشد اين است كه به گونه اي استراتژيك شركت را مديريت كند. مديريت استراتژيك فرآیندي ادامه دار نسبت به رويدادهاي يكباره مي باشد. بنابراين مديران ارشد بايد داراي تفكري استراتژيك باشند.

2-2-4 ) عناصر مديريت استراتژيك
برای آشنایی با فرآیند مدیریت استراتژیک ابتدا لازم است عناصر آن را شناخت. این عناصر عبارتند از رسالت ، اهداف شركت و استراتژیست ها يا برنامه ريزان که فرآیند مديريت استراتژيك توسط آن ها عملي مي شود. استراتژيست ها همان مديران عالي شركت مي باشند كه رسالات و اهداف معمولا توسط آنان انتخاب و تدوین می شوند. دو پرسش مهمی که استراتژیست در تمام احوال با آن مواجه است عبارتند از :
فعالیت شركت چیست ؟
چرا شركت این فعالیت را انجام مي دهد ؟
برای پاسخ به سوال اول باید رسالت شركت یا دامنه فعالیت هایی که شركت انجام می دهد تعریف شوند. پرسش دوم به انتخاب و تعیین اهداف شركت مربوط است. هر دو سوال کمک می کنند تا به تعریف درستی از فعالیت دست يافت و چهارچوبی را برای فرآیند تجزیه و تحلیل ، انتخاب اجرا و ارزیابی در اختیار قرار مي دهند (ويليام،1386، ص20).
2-2-4-1 ) رسالت شركت235- رسالت یک شركت منظور اساسی و منحصر به فردی است که آن را از شركت ها ي مشابه متمایز می سازد و دامنه عملیات آن را بر حسب محصول و بازار تعیین می نماید. رسالت یک بیانیه عمومی و دیرپا از نیت شركت است. رسالت حاوی فلسفه کسب و کار، راهبرد تصمیم گیران و متضمن تصویر ذهنی مورد نظر شرکت است. مفهومی را که شركت از خود منعکس می سازد و در زمینه محصولات وخدمات عمده و نیازهای مشترکی که شرکت برای ارضای آن ها کوشش خواهد کرد نشان می دهد. به اختصار، رسالت بر زمینه های محصول بازار و فن آوري مورد نظر شرکت به نحوی که ارزش ها و رجحان های استراتژیک تصمیم گیران را منعکس سازد تاکید می نماید (پيرس و رابينسون،1389، ص45).
لازم است كه شركت برای ادامه حیات و بقای خود مشروعیت داشته باشد. این مهم معمولاً از طریق انجام عملیاتی که توسط جامعه دارای ارزش است به دست می آید. البته بعضی فعالیت ها دارای ارزش بیشتری هستند و اولویت ها در طول زمان تغییر می نمایند. تعریف فعالیت شركت اولین اقدام در تجزیه و تحلیل استراتژی است. شركت هاي بسیاری دلیل اصلی وجود خود را تحت عنوان رسالت در یک جمله بیان می کنند. چنین تعریفی فلسفه اساسی فعالیت های آن شركت را نشان می دهند. این رسالت را معمولاً بنیانگذار شركت و یا استراتژیست ها(برنامه ریزان) تعیین و تدوین می کنند. رسالت، حلقه اتصالی است بین وظایف اجتماعی و اهداف مشخص تر شركت كه موجب مشروعیت آن می گردد. رسالت باید آن قدر روشن و مشخص باشد که راهنمای عملیات شرکت قرار گیرند. همین طور شركت ها باید اهداف مشخصی را تعیین کنند که بعداً بتوان از آن ها به عنوان راهنمای اندازه گيري پیشرفت کار و بهبود شرکت استفاده نمود. در عمل و در تصمیم گیری های روزمره شركت ها توجهی به بقای خود ندارند و رسالت تنها به صورت موضعی ایدئولوژیک باقی می ماند که هرازگاه برای مشروعیت بخشیدن به فعالیت های شركت آن را یادآور می شوند. و در عوض آن چه که ذهن دست اندرکاران شركت را مشغول می دارد اهداف مختلفی است که عملکرد شركت را بهبود می بخشد. بنابراین رسالت باید نوعی باشد که از آن در ارزیابی تصمیمات استراتژیک استفاده گردد و در غیر این صورت به عنوان سخنی بی محتوا باقی خواهد ماند. بر اساس آن چه گفته شد در تدوین بیانیه و تعریف فعالیت موسسه236 باید ضوابط زیر را مراعات نمود (ويليام،1386، ص ص 22-20) :
بيانيه باید تا حد امکان دقیق باشد.
بیانیه باید اجزا اصلی استراتژی را بیان نماید.
بیانیه باید نشان دهد که چگونه به اهداف شركت می توان دست یافت.
2-1-4-2 ) اهداف237 شركت – مقاصدي را که سازمان يا شركت می خواهند با وجود فعالیت خود بدان ها دست یابد اهداف می گویند. معمولاً شركت ها اهداف مختلفی را دنبال می کنند. ادامه سوددهی،كارآيي (به طور مثال هزينه كمتر) بهبود عملكرد، رضایت و بهبود کارکنان ، کیفیت کالاها یا خدمات و مسئولیت اجتماعی ، رهبری بازار، به حداکثر رساندن سود سهام یا قیمت سهام برای سهامداران، کنترل دارایی ها، انعطاف پذیری و خدمات اجتماعی را می توان از جمله اهداف سازمان ها و شركت ها به حساب آورد.بايد خاطر نشان نمود كه حتي ساده ترين شركت ها بيش از يك هدف را دنبال مي كنند (ويليام،1386، ص20).
شركت ها معمولاً بعضي از اهداف را در كوتاه مدت و بعضي را در بلندمدت جستجو مي كنند. نتیجه هایی که شركت در یک دوره چند ساله تعقیب می کند هدف های بلندمدت238 شركت هستند. این اهداف نوعاً تمام یا برخی از حوزه ها از قبيل سودآوری ، بازگشت سرمايه ، موضع رقابتي ، رهبری فن شناختی ، بهره وری، روابط کارکنان ، مسئوليت اجتماعي و بهبود كاركنان را در بر مي گيرد. هر يك از اهداف بايد مشخص ، قابل اندازه گيري ، قابل دستيابي و سازگار با هدف هاي شركت باشند.اهداف بيانيه چيزهايي هستند كه از انجام مجموعه معيني از فعاليت ها در شركت انتظار مي رود. نتیجه های مورد نظر شركت طی یک دوره یک ساله هدف های سالیانه239اند. هدف های کوتاه مدت یا سالیانه همان زمينه های هدف های بلندمدت را در بر می گیرد. تفاوت آن ها عمدتاً از امکان و لزوم مشخص تر بودن هدف های سالیانه ناشي می شود. به طور كل اهداف تدوين شده توسط استراتژيست ها داراي وزن زماني مي باشد (پيرس و رابينسون،389 ،ص ص50-49).
از آنجایي كه زمان و منابع محدود است اولویت بندی اهداف واجد اهمیت بسیار زيادي است. برای اندازه گیری و تعیین موفقیت هر هدف راه های گوناگونی وجود دارد. مثلاً برخی از اهداف بر اساس كارآيي240 و بعضی بر اساس اثربخشی241 سنجيده مي شوند. كارآيي نسبت خروجی242 به ورودی243 است و اثر بخشی نشان دهنده مقدار دستیابی به هدف است. بر اين اساس بعضی اوقات لازم است بین كارآيي و اثر بخشی مصالحه244 برقرار شود. گاهی اوقات این مصالحه بین اهداف كارآيي بخش های مختلف شركت نیز پیش می آيد. این اساسی ترین عامل در بهینه سازی ناقص245 است. چون هر نظام فرعی مشتاق كارآيي است کل نظام ممکن است اثربخشی خود را از دست بدهد. به طور مثال رئیس حسابداری وظیفه دارد سوخت شدن فروش های نسیه را کاهش دهد. در حالی که مدیر فروش وظیفه دارد میزان فروش را به حد اکثر برساند اگر هر دو به دنبال حداکثرکردن هدف خود باشند، بدون شک اختلاف ایجاد خواهد گردید. چون که فروش به برخی از طبقات خریداران سوخت شدن نسیه را افزایش می دهد و در این صورت لازم است مصالحه در اهداف واحدهای حسابداری و فروش انجام گردد. در اینجا باید اولویت اهداف کل شركت مبنا قرار داده شود .معمولاً ممکن است چنین اختلافی در بین بخش های مختلف شركت بروز نماید. راهنمای راه حل این گونه اختلافات تعریف دقيق رسالات است. برای مراحل اجرایی مدیریت استراتژیک لازم است اندازه گیری موفقیت در حصول به اهداف به روشنی تبیین شده باشند. در نهايت بايدخاطرنشان نمودكه اهداف، استراتژی نیستند. استراتژی وسیله رسیدن به اهداف است. استراتژی برای رسیدن به اهداف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی انعطاف پذیری، مدیریت راهبرد، مدیریت راهبردی، سهم بازار Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت استراتژیک، هیئت مدیره، مدیران و کارکنان، عوامل محیطی