پایان نامه با واژگان کلیدی مدارس هوشمند، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

تحصیلی نمونه های مورد مطالعه بر حسب سطح انگیزه تحصیلی بیرونی در مدارس هوشمند و عادی
125

فهرست اشکال
عنوان ………………………………………………………………………….
صفحه
شکل2-1. مدل مفهومی مدرسهی هوشمند ………………………………………….
22
شکل 2-2. مولفه های کلیدی مدارس هوشمند ……………………………………..
24
شکل 2-3. مدل مفهومی مدرسه ی هوشمند از بعد یاددهی- یادگیری ………
25
شکل 2-4. مدل مفهومی مدرسهی هوشمند از بعد مدیریت ……………………..
26
شکل2-5. مدل مفهومی مدرسه ی هوشمند از بعد مهارتها ……………………
27
شکل 2-6. مدل مفهومی مدرسه ی هوشمند از بعد زیر ساخت فناوری ……..
28
شکل2-7. ابعاد طرح هوشمند سازی مدارس در آموزش و پرورش ………….
30
شکل2-8.. سطوح مختلف هدف‌هاي آموزشي در حيطه شناختي ……………..
62
شکل 2-9. مدل تحقیق ……………………………………………………………………
84

فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه.
واژه مدارس هوشمند یا Smart School چندی است در ادبیات آموزش و پرورش وارد شده است. الگوى اولیه این مدارس از کشور انگلیس درسال 1996 گرفته شده است. اجراي طرح مدرسه هوشمند در ایران از سال 1382 با الهام از ایده اولیه آن در کشور مالزي آغاز شد. در سال 1383 در چهار دبیرستان دولتی تهران، طرح مدارس هوشمند به صورت آزمایشی از طرف آموزش و پرورش شهر تهران اجرا شد. پس از سه سال اجراي آزمایشی، در سال1386 طرح راهبردي مدارس هوشمند ارائه و آموزش معلمان بر اساس این طرح آغاز شد (حیدری، وزیری، عدلی، 1392) و به تدريج در همۀ استان ها فراگير شد.
فنآوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری، آموزش سنتی را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داده و دنیای جدیدی در عرصه یادگیری بوجود آورده است. از ویژگیهای یادگیری همراه با فنآوری؛ تغییر الگوی سنتیآموزش به یادگیریخودجوش و خودمحور، تغییر نقش یادگیرندگان و معلمان، امکان یادگیری مادام العمر1، افزایش کیفیت یادگیری، کاهش هزینه های آموزش و به حداقل رساندن محدودیتهای زمانی و مکانی است (زارعیزوارکی، مقامی، سلیمانی، 1388).
استفاده از فن آوري اطلاعات و ارتباطات می تواند، منجر به توسعه کیفیت آموزش، گسترش شانس هاي یادگیري و در دسترس بودن آموزش شود (آدیمی،الالیی2، 2010). روش تدریس مبتنی بر فنآوري اطلاعات و ارتباطات به معلم و دانش آموز کمک می کند تا در اتخاذ یک روش یادگیرنده محور فعالیت کنند (هادجرویت3، 2010). در آموزش الکترونیکی رایانه در نحوه تدریس و ارزشیابی اثر میگذارد و برنامه های درسی را تا حدودی تغییر می دهد در عین حال کارکردهای اجتماعی مدارس همچنان وجود دارد (نجفی،1387).
مدارس هوشمند این کارآیی را نیز دارند که به دانش آموزان نشان دهند چه اطلاعاتی در فضای مبتنی بر وب قابل اعتماد و چه اطلاعاتی ارزش علمی ندارد (زین، موروگایا4، 2004) به كارگيري نرم افزارهاي چندرسانه اي با فراهم كردن امكاناتي نظير تصاوير رنگي و زيبا، گرافيك و صداهاي جالب، انگيزه كار و فعاليت را در اين مدارس چند برابر مي كنند (زمانی، قصاب پور، جبل عاملی، 1389).
مع الوصف موضوع تاثیرات استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات در عرصهی آموزش یکی از مباحث چالش برانگیز است (حکیمزاده، ابوالقاسمی، نجاتی،1391) و نگرانیهایی از قبیل احتمال عدم موفقیت دانش آموزان این مدارس در کنکور، امکان بروز مشکلات عاطفی و دلزدگی دانشآموزان نسبت به این شیوه از آموزش، ناکافی بودن نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده، کمبود منابع مالی و فیزیکی برای تجهیز مدارس هوشمند به سیستم های رایانهای و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز این مدارس و…. مطرح می باشد (موید نیا، 1384).

موضوع : تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 کرمان در سال تحصیلی 94-93

1- 1. بیان مسأله.
مدارس هوشمند، مؤسسات آموزشی هستند كه با اعمال تغييراتی در نحوۀ آموزش و مديريت خود، به صورت نظاممند، دانشآموزان را برای زندگی در عصر حاضر آماده میكنند. (افضل خانی، قدس، 1390).
از دستاوردهاي مهم فنآوري اطلاعات تأثير در یادگیری و كاربرد كامپيوتر و اينترنت در آموزش است. اين فنآوري فرصتهاي آموزشي را براي هركس در هر كجا و هر زمان مهيا ميكند در حالي كه نظامهاي عادي و سنتي آموزشي از اين امكان بي بهره اند (نجفی، 1387).
اکثر برنامههاي آموزشی در مدارس سنتی، به صورت معلم محور بوده، که با استعدادها، تواناییها، نیازها و شیوههاي یادگیري دانشآموزان که هر یک آهنگ مخصوص به خود را دارد، متناسب نیستند (افضل خانی، قدس، 1390).
نتایج تحقیقات نشان میدهد این مدارس باعث ایجاد روحیه محققی و پژوهشگري در فراگیر میشود به عبارتی روح پژوهش و جست‌وجوگری،‌ جایگزین روحیه بی‌هدف دانش‌آموز خواهد شد (عطاران، 1383). دانش آموزان میآموزند که چگونه اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق شبکههاي اطلاعاتی استخراج کنند، چگونه در مورد آنها بیندیشند و چگونه حاصل یافتههاي خود را در جهت حل مسایل و مشکلات خود و جوامعشان به کار گیرند (مؤیدنیا، 1384). بنابراین فنآوري اطلاعات فرد را قادر ميسازد تا از رايانه و برنامههاي رايانهاي به منظور موفقيت در محیطهای آموزشی، محيطهاي كاري و اهداف شخصي استفاده كند (نجفی، 1387).
از جمله متغیرهایی که در این تحقیق به آن پرداخته شد متغیر خودکارآمدی است. در عصر انفجار اطلاعات، پرورش افراد خودکارآمد با عزت نفس بالا که بتوانند به صورت مستقل به یادگیری بپردازند بسیار مهمتر از انتقال حجم عظیمی از دانش است (زینلی پور، زارعی، زندی نیا، 1388). ارمورد5 معتقد است که خودکارآمدي، قضاوت فرد درباره توانایی هایش در انجام موفقیت آمیز وظایفش است. زیرا باور خودکارآمدي بر گزینش اهداف چالش آور، میزان تلاش و کوشش درانجام وظایف، میزان استقامت و پشتکاري در رویارویی با مشکلات و میزان تحمل فشارها اثر می گذارد (لاك، لتهام6، 1990 ؛ به نقل از داودی، 1392). خودکارآمدي به عنوان يك ويژگي شخصيتي پيش بيني كننده، قادر است در موقعيتهاي تحصيلي و آموزشي، عاملي تأثيرگذار باشد. (سالامي ، اوگوندوكن7، 2009)
خودكارآمدي تحصيلي در ارتباط با احساس توانايي فرد در اداره فعاليتهاي يادگيري، احاطه بر موضوعات درسي و برآورده كردن انتظارات تحصيلي است (موريس8، 2001) . دانش آموزاني كه باورهاي خودكارآمدي تحصيلي قوي را رشد مي دهند، بهتر ميتوانند يادگيري شان را اداره كنند (دهقاني زاده ، چاري مسعود، 1391)
پگی و شانک9 (1994) بیان داشتند که محیطهای غنی از اطلاعات، منبع عظیمی از اطلاعات هستند که میتوانند به دانشآموزان در جستجوی اطلاعات از منابع گوناگون کمک کنند. همچنین دریافتند که اهداف واضح و خودارزیابی از میزان پیشرفت در یادگیری مبتنی بر کامپیوتر منجر به افزایش میزان کارآمدی در افراد میشود (شهامت، كديور، فرزاد، 1385). هرچند که کاواناف، گیلن، کرمری، هس و بلومیر10 (2004) در فرا تحلیل 116 پژوهش در خصوص تاثیرات دورههای مختلف آموزش با استفاده از فنآوری ارتباطات و اطلاعات که در سالهای 1999 تا 2004 انجام شدهاند، به این نتیجه رسیدند که این دورهها در مقایسه با دورههای سنتی از نظر پیشرفت تحصیلی و یادگیری میتوانند همان نتایج را داشته باشند.
متغیر مهم دیگری که مورد توجه اکثر پژوهشگران حوزه آموزش و پرورش قرار گرفته و گاه خود به عنوان یک عامل مستقل مورد بررسی قرار میگیرد، انگیزه تحصیلی دانش آموزان است. با وجود اين كه عوامل زيادي بر عملكرد دانش آموزان مؤثر هستند ولي يكي از مؤثرترين آنها انگيزه تحصيلي مي باشد (روحي ، آسايش، 1391).
انگیزه از جمله مفاهیم رایج در مسائل آموزشی از ملزومات و عوامل اساسي در يادگيري است. روانشناسان و معلمان نیز انگیزش را یکی از مفاهیم کلیدي میدانند که براي توضیح سطوح مختلف عملکرد به کار می رود. انگیزه به عنوان مجموعه عواملی تعریف شده است که انسان را به سوی فعالیت و هدف به حرکت وا می دارد، آن را هدایت می کند و سبب تداوم آن می شود (رمضانی، هدایتی، فرجی، خمسایی، حیدری مکرر، 1389). وقتی صرف انجام یک فعالیت به دور از نتایج آن مد نظر باشد، انگیزه درونی؛ و زمانی که فرد فعالیتی را برای دریافت پاداش، بازخورد های مثبت و اجتناب از تنبیه انجام می دهد، انگیزه بیرونی مطرح است (رضا خانی، 1386). به زبانی دیگر انگیزه ؛ عبارت است از یک نیروي درونی که بر اثر عوامل درونی و بیرونی در فرد ایجاد می شود و او را براي رسیدن به هدف و یا هدفهایی به حرکت در میآورد. (رشید، ذاکري، سلحشوري، کرد نوقابی، 1391).
ايجاد انگيزه موجب بالا رفتن كارايي شده و سبب مي شود كه فرد استعداد و توانايي خود را در سطح بالاتر و با رضايت بيشتري به كار بگيرد. اگر افراد انگيزهي كافي برای كار نداشته باشند، ميل و رغبت به انجام آن را نداشته باشند كارآيي آنان مورد توجه نخواهد بود و بالعكس با داشتن انگيزه، تمايل شديد در انجام فعاليت در فرد حاصل شده و كارآيي و رضايت حاصل مي گردد (صالحي، حاجي، فلاح ، سليم بهرامي، 1389).
مدرسه جامعة كوچکي است كه داراي اثرات انگيزشي است. در واقع، نگرشهايي كه مدارس به صورت پنهان به دانشآموزان منتقل ميكنند، در ميزان انگيزه تحصيلي آنها مؤثر است (بهرامي، رضوان، 1385). به نظر می رسد حركت مدارس به سمت هوشمند شدن و بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظام ياددهي- يادگيري، انگيزه يادگيري را افزايش مي دهد (شفيع پور مطلق، يارمحمديان، 1390) .
متغیر دیگري که در این تحقیق به آن پرداخته میشود و به نوعی متغیر وابسته پژوهش محسوب میشود پیشرفت تحصیلی است. پیشرفت تحصیلی یک شاخص مهم براي ارزیابی نظامهاي آموزشی میباشد که همواره براي معلمان، دانشآموزان، والدین، نظریه پردازان و محققان تربیتی حائز اهمیت بوده است. پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان یکی از مهمترین ملاكهاي ارزیابی عملکرد معلمان، و براي دانش آموزان نیز معرف توانایی هاي علمی آنها براي ورود به دنیاي کار و اشتغال و مقاطع تحصیلی بالاتر است (درتاج، لک پور، بهلولی،1392).
پیشرفت تحصیلی نه تنها از ساختار دانش و فرآیندهاي پردازش اطلاعات تأثیر می پذیرد بلکه به عوامل انگیزشی از جمله باورها، نگرشها و ارزشها نیز مربوط میشود (کولیس11 ، 2007). چان12 با بیان اینکه مدرسه هوشمند مکانی است که در آن از فنآوری دیجیتال برای آموزش و تدریس استفاده میشود افزایش موفقیت تحصیلی و انگیزه یادگیری دانش آموزان را از جمله مهمترین دستاوردهای این مدارس در نظر میگیرد (حکیم زاده، ابوالقاسمی، نجاتی،1391).

1-2. ضرورت انجام تحقیق.
هیچ کس در دنیای امروز از آموزش و یادگیری بی نیاز نیست، یادگیری بخشی از زندگی انسان ها محسوب می گردد. شاید به جرأت بتوان گفت که مهمترین اصل زندگی انسان ها یادگیری است؛ چرا که انسان از بدو تولد تا انتها با فرایندهای مختلف یادگیری روبه رو می باشد (نوحی ، فلاح نژاد ، گروسی ، حق دوست، 1392).
دنيايي که ما در آن زندگي ميكنيم همواره در حال تغيير است. فناوري اطلاعات و ارتباطات، انقلاب عظيمي را در همه اركان جامعه بوجود آورده است و آموزش و پرورش نیز از این امر مستثنی نیست. ما شاهد تغييرات بسياري در محيط يادگيري هستيم. (شهامت، كديور، فرزاد، 1385). رشد سريع اطلاعات ما را بر آن مي دارد كه محيط هاي يادگيري را به گونه اي سازماندهي كنيم كه دانش آموزان را براي رويارويي با چالشهاي آينده آماده كند (صیف و بیرانوند، زودآیند). مسلماً شیوههاي آموزش قدیمی پاسخگوي نیازهاي آموزشی متغیر عصر جدید نیست و لازم است فرايند آموزشی متناسب با جامعۀ اطلاعاتی دگرگون شود. ‎
آموزش الکترونیک تصویر جدیدی از نظام آموزشی ارائه داده است. گفته می شود فنآوري اطلاعات و ارتباطات می تواند تأثیر قابل توجهی در امر یادگیري داشته باشد (ضامنی، کاردان، 1389).
فنآوری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی انگیزه تحصیلی، مدارس هوشمند، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دوره اول متوسطه، آموزش و پرورش، انگیزه تحصیلی، پیشرفت تحصیلی