پایان نامه با واژگان کلیدی مدارس هوشمند، انگیزه تحصیلی، خودکارآمدی، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

پدر
آزاد
کارمند
کارگر
جمع

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
هوشمند
2
4/1
55
9/37
82
6/56
6
1/4
145
0/100
عادی
8
2/5
81
2/52
56
1/36
10
5/6
155
0/100
کل
10
3/3
136
3/45
138
0/46
16
4/5
300
0/100

نمودار4-2 . نمودارستونی مقایسه شغل پدر نمونه های مورد مطالعه در مدارس هوشمند و عادی
4-1-3. توصیف وضعیت نمونه های مورد مطالعه از نظر شغل مادر
مادر 3/24% (73 نفر) از کل افراد مورد مطالعه کارمند و 7/70% (212 نفر) از آنها خانه دار بودند. اما به تفکیک نوع مدرسه 3/39% (57 نفر) از مادر دانش آموزان مدارس هوشمند، 3/10% (16نفر) از مادران دانش آموزان مدارس عادی کارمند و 9/55% (81 نفر) از مادران دانش آموزان مدارس هوشمند، 5/84% (131نفر) از مادران دانش آموزان در مدارس عادی خانه دار بودند. جزئیات شغل مادر دانش آموزان به تفکیک نوع مدرسه در جدول 4-4 نمایش داده شده است.

جدول4-4 . توزیع فراوانی نسبی نمونه های مورد مطالعه بر حسب شغل مادر

نوع مدرسه
فاقد مادر
خانه دار
کارمند
کارگر
جمع

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
هوشمند
1
7/0
81
9/55
57
3/39
6
1/4
145
0/100
عادی
0
0/0
131
5/84
16
3/10
8
2/5
155
0/100
کل
1
3/0
212
7/70
73
3/24
14
7/4
300
0/100

نمودار4-3 . نمودارستونی مقایسه شغل مادرنمونه های مورد مطالعه در مدارس هوشمند و عادی

4-1-4. توصیف وضعیت نمونه های مورد مطالعه از نظر تحصیلات پدر
سطح تحصیلات 7/34% (104 نفر) از پدران کل افراد مورد مطالعه دیپلم و 3/38% (115 نفر) بالای دیپلم و دارای تحصیلات عالیه بود اما به تفکیک نوع مدرسه تحصیلات 8/62% (91 نفر) از پدر دانش آموزان مدارس هوشمند و 5/15% (24 نفر) از مدارس عادی بالای دیپلم و دارای تحصیلات دانشگاهی و تحصیلات 1/33% (48 نفر) از پدران دانش آموزان مدارس هوشمند و 1/36% (56 نفر) از پدران مدارس عادی در حد دیپلم بود. جزئیات سطح سواد پدران دانش آموزان به تفکیک نوع مدارس در جدول 4-5 نمایش داده شده است.

جدول 4-5 . توزیع فراوانی نسبی نمونه های مورد مطالعه بر حسب تحصیلات پدر

نوع مدرسه
زیر دیپلم
دیپلم
بالای دیپلم
جمع

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
هوشمند
6
1/4
48
1/33
91
8/62
145
0/100
عادی
75
4/48
56
1/36
24
5/15
155
0/100
کل
81
0/27
104
7/34
115
3/38
300
0/100

نمودار4-4 . نمودارستونی مقایسه تحصیلات پدر نمونه ها در مدارس هوشمند و عادی

4-1-5. توصیف وضعیت نمونه های مورد مطالعه از نظر تحصیلات مادر
سطح تحصیلات 0/41% (123 نفر) از مادران کل افراد مورد مطالعه دیپلم بود اما به تفکیک نوع مدرسه تحصیلات 8/42% (62 نفر) از مادر دانش آموزان مدارس هوشمند دیپلم و 4/39% (61 نفر) از مادر دانش آموزان مدارس عادی دیپلمه بود. جزئیات سطح سواد مادران دانش آموزان به تفکیک نوع مدارس در جدول 4-6 نمایش داده شده است.

جدول 4-6 . توزیع فراوانی نسبی نمونه های مورد مطالعه بر حسب تحصیلات مادر

نوع مدرسه
زیر دیپلم
دیپلم
بالای دیپلم
جمع

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
هوشمند
5
4/3
62
8/42
78
8/53
145
0/100
عادی
7
7/49
61
3/39
17
0/11
155
0/100
کل
82
3/27
123
0/41
95
7/31
300
0/100

نمودار4-5 . نمودارستونی مقایسه تحصیلات مادر نمونههای مورد مطالعه در مدارس هوشمند و عادی

4-2. توصیف متغیرهای پژوهش
4-2-1. توصیف وضعیت نمونه های مورد مطالعه از نظر متغیر خودکارآمدی تحصیلی
میانگین نمره خودکارآمدی تحصیلی کل افراد شرکت کنندگان در مطالعه 92/7±55/87 و به تفکیک در دانش آموزان مدارس هوشمند 61/7±77/87 و دانش آموزان مدارس عادی 22/8±34/87 ازمجموع حداکثر 120 امتیاز بود که جزئیات به تفکیک نوع مدرسه هوشمند و عادی در جدول 4-7 آمده است.

جدول 4-7 . شاخص های توصیفی مربوط به خودکارآمدی تحصیلی به تفکیک نوع مدرسه
نوع مدرسه
میانگین
انحراف معیار
واریانس
کجی
کشیدگی
دامنه
کمترین
بیشترین
هوشمند
77/87
61/7
993/57
234/0-
053/0
41
69
110
عادی
34/87
22/8
683/67
107/0-
102/0-
42
66
108
کل
55/87
92/7
836/62
167/0-
045/0-
44
66
110

3/67% (202 نفر) از کل دانش آموزان مورد مطالعه خودکارآمدی تحصیلی متوسط و 7/15% (47 نفر) از دانش آموزان خودکارآمدی بالایی داشتند. به تفکیک 7/69% (101 نفر) دانش آموزان مدارس هوشمند و 2/65% (101 نفر) از دانش آموزان مدارس عادی خودکارآمدی تحصیلی متوسط و 6/16% دانش آموزان مدارس هوشمند، 8/14% دانش آموزان مدارس عادی خودکارآمدی تحصیلی بالایی داشتند. جزئیات به تفکیک مدارس هوشمند و عادی در جدول 4-8 نمایش داده شده است.

جدول 4-8. توزیع فراوانی نسبی نمونه های مورد مطالعه بر حسب سطح خودکارآمدی تحصیلی
خودکارآمدی
نوع مدرسه
پایین
متوسط
بالا
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
مدارس هوشمند
20
8/13
101
7/69
24
5/16
145
0/100
مدارس عادی
31
0/20
101
2/65
23
8/14
155
0/100
کل مدارس
51
0/17
202
3/67
47
7/15
300
0/100
4-2-2. توصیف وضعیت نمونه های مورد مطالعه از نظر متغیر انگیزه تحصیلی
میانگین نمره انگیزه تحصیلی کل افراد شرکت کنندگان در مطالعه 03/14±35/113 و به ترتیب در مدارس هوشمند و عادی 11/14±90/111 و 87/13±70/114 ازمجموع حداکثر 165 امتیاز بدست آمد که جزئیات به تفکیک در مدارس هوشمند و عادی در جدول 4-9 آمده است.

جدول4-9. شاخص های توصیفی مربوط به متغیر انگیزه تحصیلی به تفکیک نوع مدرسه
نوع مدرسه
میانگین
انحراف معیار
واریانس
کجی
کشیدگی
دامنه
کمترین
بیشترین
هوشمند
90/111
11/14
102/199
265/0-
336/0
83
62
145
عادی
70/114
87/13
587/192
118/0-
753/0-
59
83
142
کل
35/113
03/14
044/197
192/0-
190/0-
83
62
145

7/57% (173 نفر) از کل دانش آموزان نمره انگیزه تحصیلی متوسط و 7/37 درصد (113 نفر) از کل دانش آموزان انگیزه تحصیلی بالایی کسب کرده بودند. به تفکیک 4/61 درصد از دانش آموزان مدارس هوشمند و 2/54 درصداز دانش آموزان مدارس عادی انگیزه تحصیلی متوسط و 1/33 درصد از دانش آموزان مدارس هوشمند و 9/41درصد دانش آموزان مدارس عادی از انگیزه تحصیلی بالایی برخوردار بودند جزئیات انگیزه تحصیلی به تفکیک مدارس هوشمند و عادی در جدول 4-10 نمایش داده شده است.

جدول4-10. توزیع فراوانی نسبی نمونه های مورد مطالعه بر حسب سطح انگیزه تحصیلی

انگیزه
نوع مدرسه
پایین
متوسط
بالا
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
مدارس هوشمند
8
5/5
89
4/61
48
1/33
145
0/100
مدارس عادی
6
9/3
84
2/54
65
9/41
155
0/100
کل مدارس
14
7/4
173
6/57
113
7/37
300
0/100

4-2-3. توصیف وضعیت نمونه های مورد مطالعه از نظر متغیر انگیزه تحصیلی درونی
میانگین نمره انگیزه تحصیلی درونی کل افراد شرکت کننده در مطالعه 00/10±24/63 و به تفکیک نوع مدرسه در مدارس هوشمند 97/9±44/62 و در مدارس عادی00/10±00/64 ازمجموع حداکثر 85 امتیاز بود که جزئیات به تفکیک در مدارس هوشمند و عادی در جدول 4-11 آمده است.
جدول 4-11 . شاخص های توصیفی مربوط به متغیر انگیزه تحصیلی درونی به تفکیک نوع مدرسه
نوع مدرسه
میانگین
انحراف معیار
واریانس
کجی
کشیدگی
دامنه
کمترین
بیشترین
هوشمند
44/62
97/9
484/99
500/0-
269/0
51
30
81
عادی
00/64
00/10
130/100
347/0-
642/0-
43
39
82
کل
24/63
00/10
093/100
414/0-
196/0-
52
30
82

0/44% (132 نفر) از کل دانش آموزان نمره انگیزه تحصیلی درونی متوسط و 0/48 درصد (144 نفر) از کل دانش آموزان انگیزه تحصیلی درونی بالایی کسب کرده بودند. به تفکیک 2/46درصد از دانش آموزان مدارس هوشمند و 9/41 درصداز دانش آموزان مدارس عادی انگیزه تحصیلی درونی متوسط و 2/46 درصد از دانش آموزان مدارس هوشمند و 7/49 درصد دانش آموزان مدارس عادی از انگیزه تحصیلی درونی بالایی برخوردار بودند جزئیات انگیزه تحصیلی درونی به تفکیک مدارس هوشمند و عادی در جدول 4-12 نمایش داده شده است.

جدول4-12. توزیع فراوانی نسبی نمونه های آزمودنی بر حسب سطح انگیزه تحصیلی درونی

انگیزه درونی
نوع مدرسه
پایین
متوسط
بالا
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
مدارس هوشمند
11
6/7
67
2/46
67
2/46
145
0/100
مدارس عادی
13
4/8
65
9/41
77
7/49
155
0/100
کل مدارس
24
0/8
132
0/44
144
0/48
300
0/100

4-2-4. توصیف وضعیت نمونه های مورد مطالعه از نظر متغیر انگیزه تحصیلی بیرونی
میانگین نمره انگیزه تحصیلی بیرونی کل افراد شرکت کننده در مطالعه 04/7±10/50 و به تفکیک نوع مدرسه، در مدارس هوشمند 87/6±46/49 و در مدارس عادی16/7±70/50 ازمجموع حداکثر80 امتیاز بود که جزئیات به تفکیک در مدارس هوشمند و عادی در جدول 4-13 شماره آمده است.
جدول 4-13. شاخص های توصیفی مربوط به متغیر انگیزه تحصیلی بیرونی به تفکیک نوع مدرسه
نوع مدرسه
میانگین
انحراف معیار
واریانس
کجی
کشیدگی
دامنه
کمترین
بیشترین
هوشمند
46/49
87/6
292/47
247/0-
431/0
38
28
66
عادی
70/50
16/7
327/51
259/0
270/0-
34
34
68
کل
10/50
04/7
598/49
041/0-
112/0
40
28
68

3/66% (132 نفر) از کل دانش آموزان نمره انگیزه تحصیلی بیرونی متوسط و 0/24 درصد (72 نفر) از کل دانش آموزان انگیزه تحصیلی بیرونی بالایی کسب کرده بودند. به تفکیک 6/67 درصد از دانش آموزان مدارس هوشمند و 2/65 درصداز دانش آموزان مدارس عادی انگیزه تحصیلی بیرونی متوسط و 7/20 درصد از دانش آموزان مدارس هوشمند و 1/27 درصد دانش آموزان مدارس عادی از انگیزه تحصیلی بیرونی بالایی برخوردار بودند جزئیات انگیزه تحصیلی بیرونی به تفکیک مدارس هوشمند و عادی در جدول 4-14 نمایش داده شده است.

جدول4-14. توزیع فراوانی نسبی نمونه های مورد مطالعه بر حسب سطح انگیزه تحصیلی بیرونی

انگیزه بیرونی
نوع مدرسه
پایین
متوسط
بالا
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
مدارس هوشمند
17
7/11
98
6/67
30
7/20
145
0/100
مدارس عادی
12
7/7
101
2/65
42
1/27
155
0/100
کل مدارس
29
7/9
199
3/66
72
0/24
300
0/100

4-2-5. توصیف وضعیت نمونه های مورد مطالعه از نظر متغیر پیشرفت تحصیلی
میانگین پیشرفت تحصیلی (معدل) در کل افراد شرکت کننده در مطالعه 29/1±67/18 و به تفکیک نوع مدرسه؛ در مدارس هوشمند 84/0±14/19 و در مدارس عادی47/1±24/18 بود که جزئیات به تفکیک در مدارس هوشمند و عادی در جدول 4-15 آمده است.
جدول4-15 . شاخص های توصیفی مربوط به متغیر پیشرفت تحصیلی به تفکیک نوع مدرسه
نوع مدرسه
میانگین
انحراف معیار
واریانس
کجی
کشیدگی
دامنه
کمترین
بیشترین
هوشمند
14/19
84/0
711/0
128/1-
963/0
15/4
85/15
20
عادی
24/18
47/1
183/2
743/0-
242/0-
62/5
38/14
20
کل
67/18
29/1
666/1
177/1-
949/0-
62/5
38/14
20

معدل0/23 درصد (69 نفر) از کل دانش آموزان در سطح متوسط و معدل 7/71 درصد (215 نفر) از کل دانش آموزان در سطح بالا بود. به تفکیک 4/12 درصد از دانش آموزان مدارس هوشمند و 9/32 درصداز دانش آموزان مدارس عادی پیشرفت تحصیلی متوسط و 9/86 درصد از دانش آموزان مدارس هوشمند و 4/57 درصد دانش آموزان مدارس عادی از پیشرفت تحصیلی بالایی برخوردار بودند جزئیات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به تفکیک مدارس هوشمند و عادی در جدول 4-16نمایش داده شده است.

جدول4-16. توزیع فراوانی نسبی نمونه های مورد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدارس هوشمند، خودکارآمدی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بازاریابی، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط