پایان نامه با واژگان کلیدی مدارس هوشمند، خودکارآمدی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

تحصیلی (معدل)
درتاج، لک پور و بهلولی
1392
بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه
تأثیر مثبت مدارس هوشمند بر معدل دانش آموزان
زارعی زوارکی و ملازادگان
1393
مقایسه میزان انگیزه دانشآموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادي
عدم تأثیر امکانات فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان انگیزه دانش آموزان

جدول 2-2 . خلاصه تحقیقات انجام شده درخارج از کشور
محقق/ محققین
زمان اجرا
عنوان مقاله
نتیجه
روشلي، پنویل و ابراهامسون
2004
کلاس درس شبکه ای ، مدیریت آموزشی
افزايش انگيزة دانش آموزان با استفاده از فناوري
یعقوب، موحد نور و آزمان
2005
هوشمند سازی مدارس مالزی: یک مداخله آموزشی-یادگیری و آماده سازی دانشآموز-معلم
داشتن نظر مساعد و آمادگی لازم معلمان نسبت به نقش خود در محیط آموزشی پویا و عدم آمادگی اکثر دانش آموزان
حني زار، حليم، زین، لوآن وآتان
2005
آنالیز طبقه ای علم نرم افزار آموزشی مدارس هوشمند مالزی
افزايش بهبود آموزشي دانش آموزان با استفاده از فن آوري و وايت بردهاي هوشمند
تک اونگ
2008
اثر مدارس هوشمند روی نگرش دانش آموزان اروسیا نسبت به علم
بیشتر بودن بازده های دانش آموزان (شامل انگیزش یادگیری، مهارتهای فراگیری علوم و موفقیت تحصیلی) مدارس هوشمند نسبت به مدارس عادی
بارو، مارک من، رز
2009
عصر تکنولوژی: منافع آموزش با کمک کامپیوتر
بهتربودن عملکرد دانش آموزان گروه آزمایش(تعلیم دیده در آزمایشگاه کامپیوتر) به نحو بارزي نسبت به گروه گواه (تعلیم دیده به روش سنتی)
اونگ، فو، لی
2010
هوشمندسازی مدارس و تأثیر آنها بر نگرش دانش‌آموزان نسبت به علم
وجود تفاوت معنادار نگرش دانش‌آموزان نسبت به دانش در مدارس عادی و هوشمند
دریاکولو ، بویو
کوزترک، ازسینار
2010
پیشبینی کننده های پیشرفت تحصیلی دانشآموزان معلمان ICT با سبک هاي مختلف یادگیري
وجود رابطهي مثبت بین پیشرفت تحصیلی و روش تدریس با فنآوري اطلاعات و ارتباطات
حمزه و امبی
2010
ICT و تنوع زبان آموزی در مدارس هوشمند Hitude به عنوان طرح مبتکرانه
بیشتر بودن پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نسبت به تغییرات در کلاس هوشمند نسبت به مدارس عادي
جاسچیک
2010
گروههای آموزش آنلاین و بحث های چهره به چهره روی موضوعات مورد علاقه
بهتربودن عملکرد دانشآموزان در یادگیري با روش آنلاین نسبت به روش سنتی آموزش
الیوت
2010
مدارس چند رسانه اي ، مطالعه اثربخشی آموزش مبتنی بر وب انیمیشن
بهتر و بیش از حد متوسط بودن عملکرد گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه
ابوزیدان، اسماعیل، اسپین و کوموسا
2011
تاثیر استفاده فنآوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری و پیشرفت تحصیلی مدارس ابتدایی مالزی
افزایش موفقیت تحصیلی دانش آموزان با استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری
تاسی، چانگ، لینگ و تاسی
2011
خودکارآمدی در محیط های یادگیری مبتنی بر اینترنت: یک مطالعه مروری
تاثیر مثبت خودکارآمدی در فراگیری علم از طریق اینترنت در دانشجویان و دانش آموزان
محمد یوسف
2011
تاثیر خودکارآمدی، انگیزش پیشرفت و راهبردهای یادگیری خود تنظیم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
اثر مستقیم و غیر مستقیم خودکارآمدی بر پیشرفت تحصیلی
گرانیتو و چرنوبیسکی
2012
تاثیر فنآوری بر روی انگیزه دانش آموزان در نگهداری دانش
بهتر حفظ و نگهداری کردن مطالب، با حق انتخاب و بدون توجه به انتخاب روش (با کامپیوتر و یا روش رایج و سنتی)
جی، چن، دینگ، بای، یانگ، لی و کی
2013
اثر یک سیستم آموزش انگلیسی مبتنی بر وب در عملکرد تحصیلی دانش آموزان
اثر مثبت سیستم هوشمند آموزش زبان انگلیسی بر روی عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان
مایکل هاموند
2013
معرفی فنآوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس انگلستان: اصول و پیامدها
اثرکم فنآوری اطلاعات و ارتباطات روی مدارس، و عنایت به ارزیابی این اثر در متن آنچه که از دیدگاه واقع گرایانه انتظار می رود

2-7. چهارچوب نظری تحقیق
در سالهاي اخير آموزش و پرورش كشورمان به سوي فن آوري اطلاعات و ارتباطات گرايش پيدا كرده و سعي دارد دانش آموزان را با كامپيوتر و اينترنت آشنا كند و زمينه آموزش الكترونيكي را در هر مكان و هر زمان فراهم نمايد. در این رابطه مدارس هوشمند را میتوان به عنوان نمادهای حضور فنآوری در عرصه آموزش در نظر گرفت در این مدارس برنامة آموزشي طوري طراحي ميشود كه نيازهاي متفاوت و تواناييهاي دانشآموزان را پاسخ دهد. در مدرسة هوشمند هر كس بيشتر توانايي دارد، بيشتر ياد می گيرد. توجه به تفاوتهاي فردي دانش آموزان موجب ميشود تا آنها براساس تواناييهايي كه دارند، سرعت يادگيري خود را تنظيم کنند و به پيشرفت تحصيلي برسند. بنابر این فناوري اطلاعات و ارتباطات، فرصتهاي لازم را براي تلاش دانشآموزان به صورت انفرادي و براساس تواناييهاي يادگيري، ايجاد ميكند (شفيعپور مطلق، یارمحمديان،1390). به نظر میرسد ورود فنآوريهاي اطلاعات و ارتباطات و لوازم آن در تعليم و تربيت مهارتهاي يادگيري بلندمدت و مستقل را تشويق نماید (ثمري، رسول زاده، 1388)
مفهوم خودکارآمدی بندورا در زمینههای بسیاری از جمله در مسائل آموزشی و تحصیلی به کارگرفته شده و پژوهشهای زیادی در مورد آن صورت گرفته است. باورهای خودکارآمدی بر روی رفتار و افکار و انگیزه فراگیران در حین کار بر روی تکالیف تاثیر دارد. در واقع سازه خودکارآمدی به باورکلی فرد در مورد توانمندی ها و قابلیت های خود اشاره دارد (پورقاز، محمدی، دوستی، 1391).
براساس نظر «بندورا»، افراد نه توسط نيروهاي دروني رانده مي شوند، نه محركهاي محيطي آنها را به عمل سوق مي دهند، بلكه كاركردهاي روان شناختي، عملكرد، رفتار، محيط و محركات آن را تعيين مي كند. به بیانی دیگر بندورا معتقد است اثر متقابل عوامل محیطی و عوامل فردی است که نتایج رفتاری را تنظیم می کند. اما عاملیت انسانی در این خصوص سهم بسیاری دارد. به نظر می رسد بسیاری از عوامل محیطی از طریق تاثیر بر عوامل فردی نقش خود را ایفا می کنند که این تعاملات بر ادراکات باورها و توانمندی های فردی آنها اثر می گذارد.(ظهره وند، 1389).
در حوزه تحصیلی، خودکارآمدی به باور دانش آموزان در باره تواناییهای خود برای فهمیدن یا انجامدادن تکالیف درسی اطلاق میشود (فتسکو و مک کلور79، 2005). یافتههای پژوهش پینتریج (1990) نشان میدهد که هرقدر سطوح خودکارآمدی در دانش آموزان بالاتر باشد، دانش آموزان در تکالیفی که چالش برانگیز تر باشد بیشتر مشارکت میکنند و دیرتر تسلیم موانع و مشکلات میشوند (پاجارس و میلر80،1994 نقل از پورقاز، محمدی، دوستی، 1391) از سویی دیگر، خودکارآمدی تنها زمانی بر کارکرد تاثیر میگذارد که شخص مهارتهای لازم برای انجام کاری ویژه را دارا باشد و برای انجام آن کار به اندازهی کافی برانگیخته شود (پاجارس 1996 نقل از کریمزاده و محسنی، 1385)
انگیزش به عنوان پیشنیاز یادگیری و یادگیری نیز میتواند علتی برای پیدایش انگیزهیا افت آن شود (پیری، قبادی، 1392). به اعتقاد بروس81 و همکاران (2007) نوع باورهای انگیزشی دانشآموزان بر میزان یادگیری تاثیر عمدهای دارد. راهبردهای انگیزشی برای یادگیری یکی از اصلیترین مولفههای اثرگذار بر یادگیری بوده و در صورت توجه آموزشدهندگان به این مولفهها محیطهای یادگیری برای یادگیرندگان جذابتر و با نشاطتر خواهد بود. (هونگ، پنگ، روول82، 2009)
در انگيزش دروني فعاليت به علت علاقمندي و لذت بردن از كار صورت مي گيرد و معمولاً افراد داراي انگيزه دروني بالا در مقابل انجام فعاليتهاي دشوار مقاومت زيادي مي كنند. اين در حالي است كه افراد داراي انگيزه بيروني به علت عوامل بيروني و غير مرتبط با كار مانند پاداش و تنبيه اقدام به فعاليت مي كنند (روحي، آسايش،1391)
میل تایدو و سونای (2003)، انگیزش درونی را انگیزشی که از عواملی، همچون علاقه یا کنجکاوی سرچشمه بگیرد نامیده اند. بنا به تعریف دسی و ریان (2000)، انگیزش درونی تمایل ذاتی برای جستجو و تسخیر چالشها به عنوان اهداف فردی و علایق شخصی است. انگیزه درونی از عوامل کلیدی انگیزه تحصیلی بشمار می رود (عبد خدایی و همکاران، 1387)
بلوم نیز در نظریه یادگیری آموزشگاهی خود میکوشد تا متغیرهایی که موجب تفاوتهای افراد در پیشرفت تحصیلی میشوند را تعیین کند. وی معتقد است که اگر سه متغیر1- میزان تسلط دانش آموز بر پیش نیازهای مربوط به یادگیری 2-میزان انگیزشی که دانش آموز برای یادگیری دارد (یا می تواند داشته باشد) و 3- میزان تناسب روش آموزشی با شرایط و ویژگیهای دانشآموز، به دقت مورد توجه قرار گیرند، یادگیری در آموزشگاهها به بهترین وجه صورت خواهد گرفت و آموزشگاه ها به سمت یک نظام آموزشی خالی از اشتباه قدم برخواهند داشت (بلوم، 1982 ترجمه سیف، 1374) .
همانطور که ملاحظه شد در بررسی متون اکثریت مطالعاتی که در زمینه مدارس هوشمند انجام گرفته بود در زمینه امکان سنجی و ارزیابی وضعیت استقرار مدارس هوشمند و یا بررسی نقاط قوت و ضعف و موانع بهره گیری از فنآوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری پرداخته شده بود و فقط تعداد معدودی پیشرفت تحصیلی را در مدارس هوشمند و عادی مورد مطالعه و مقایسه قرار داده بودند. اما پژوهشی که سه متغیر خودکارآمدی تحصیلی، انگیزه تحصیلی و پیشرفت تحصیلی را در مدارس هوشمند در مقایسه با مدارس عادی مورد توجه قرار داده باشد مشاهده نشد. لذا در این پژوهش به مقایسه این سه متغیر در مدارس هوشمند و عادی پرداخته می شود.

فصل سوم :

روش تحقیق

مقدمه:
منظور از روش تحقیق آن است که مشخص شود از روش های موجود چه روشی برای بررسی یک موضوع خاص قابل استفاده است. جان دیویی پژوهش را عبارت از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین می داند. بنابراین پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می توان در باره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد روش تحقیق چهار چوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقق هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوالهای تحقیق را فراهم می آورد. انتخاب روش صحیح اعتبار و قابلیت اعتماد آن را افزایش می دهد. در هر تحقیق انتخاب روش به ماهیت ماهیت موضوع و اهداف و فرضیه های پژوهشگر بستگی دارد. با برگزیدن روش تحقیق مناسب از پراکندگی تلاش پژوهشگر جلوگیری شده و از هدر رفتن وقت و منابع ممانعت به عمل میآید (سرمد، بازرگان، حجازي،1377).
در این فصل نوع تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری، ابزار گردآوری اطلاعات، روش اجرای تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها بیان می شود.

3-1. نوع تحقیق
پژوهش حاضر به دلیل مقایسه خودکارآمدی، انگیزه تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس هوشمند با مدارس عادی ، یک مطالعه توصیفی از نوع علی- مقایسه ای می باشد.

3-2. داده های مورد نیاز متناسب با سوالات
داده های مورد نیاز شامل:
خودکارآمدی تحصیلی: شامل سه زیر مقیاس استعداد، کوشش، بافت.
انگیزه تحصیلی: شامل مولفه های انگیزه درونی و انگیزه بیرونی با شش پاره مقیاس برای سنجش ترجیح چالش انگیز بودن مسائل درسی، تمرکز بر کنجکاوی، تمایل به تسلط مستقلانه، به عنوان سه بعد انگیزش درونی و ترجیح کار آسان، تمرکز بر خوشایندی معلم و کسب نمره های خوب و وابستگی به قضاوت معلم به عنوان ابعاد انگیزش  بیرونی.
پیشرفت تحصیلی: شامل معدل سال گذشته دانش آموزان.

متغیر مستقل: مواد و روشهای تدریس در مدارس هوشمند و مدارس عادی
متغیرهای وابسته : پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی ، انگیزه تحصیلی
متغیر کنترل: در این پژوهش متغیر جنسیت به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شد. کلیه نمونه ها در مدارس دخترانه ناحیه 2 انتخاب شدند.

3-3. متغیرهای مورد بررسی
در این مطالعه متغیر های خودکارآمدی تحصیلی، انگیزه تحصیلی و پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار گرفتند. مواد و روشهای تدریس در مدارس هوشمند و مدارس عادی به عنوان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدارس هوشمند، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، انگیزه تحصیلی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی خودکارآمدی، انگیزه تحصیلی، مدارس هوشمند، یشرفت تحصیلی