پایان نامه با واژگان کلیدی مدارس هوشمند، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، انگیزه تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

دانشجويان دانشگاه پيام نور پرداخت. نتايج تحقيق وی نشان داد كه ميانگين متغيرهاي پيشرفت تحصيلي، يادگيري خودتنظيمي و انگيزش تحصيلي در بين دانشجوياني كه از طريق فنّاوري اطلاعات و ارتباطات به ياد گيري پرداختند به مراتب بيشتر از دانشجوياني است كه به روش سنتي آموزش ديده اند.
رمضانی و همکاران در سال 1388 میزان انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن را در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل را مورد بررسی قرار داد وی به این نتیجه رسید که دانشجویان مورد مطالعه از وضعیت انگیزش تحصیلی متوسطی برخوردار بودند وی بین انگیزه تحصیلی و هریک از متغیرهای آینده شغلی و دانشکده محل تحصیلات اختلاف معنی دار مشاهده کرد ولی بین انگیزه تحصیلی دانشجویان و هریک از متغیرهای رفاهی، امور آموزشی و دموگرافیکی سن، جنس، وضعیت تاهل، محل سکونت، مقطع و رشته و ترم تحصیلی اختلاف معناداری مشاهده نکرد (رمضانی، هدایتی، فرجی، خمسایی ، حیدری مکرر، 1389).
بحرانی (1388) در پژوهشی با هدف بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر در دانش آموزان دختر شهر شیراز انجام داد. علاوه بر تعیین رابطه ابعاد مختلف مقیاس انگیزشی هارتر با یکدیگر، رابطه آن را با نمره های پیشرفت تحصیلی (معدل دانش آموزان) مورد مطالعه قرار داد. وی نتایج زیر را مشاهده کرد : انگیزش درونی با معدل دانش آموزان به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت و معنی دار نشان داد. ولی همبستگی انگیزش بیرونی با پیشرفت تحصیلی منفی بود.
سلیمانپور، خلخالی و رعایت کننده فلاح (1389) در پژوهشی با عنوان تأثیر روش تدریس مبتنی بر فنآوري اطلاعات و ارتباطات در ایجاد یادگیري پایدار درس علوم تجربی سال سوم راهنمایی در شهرستان رامسر، ضمن تایید تأثیر روش تدریس مبتنی بر فنآوري اطلاعات و ارتباطات بر یادگیري پایدار، مشخص نمودند که میزان یادگیري پایدار در روش تدریس مبتنی بر فنآوري اطلاعات و ارتباطات بیشتر از روش تدریس سنتی است.
منصوری و قادری در تحقیقی که درسال 1389 با عنوان مقایسه مهارت هاي تفکر انتقادي دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي رشته رياضي دبيرستانهاي هوشمند و عادي شهر تهران در سال تحصيلي 88-87 انجام دادند به این نتیجه رسیدند که در همه مهارت ها بین میانگین مهارت هاي تفکر انتقادي دانش آموزان مدارس هوشمند و دانش آموزان مدارس عادي به نفع دانش آموزان مدارس هوشمند تفاوت معنادار وجود دارد (منصوری و قادری، 1389).
دایی زاده، حسین زاده، غزنوی (1389) در پژوهشی با هدف بررسي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان خاش در سال 1389 انجام داد. عمده ترين يافته هاي این پژوهش نشان داد که استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در افزايش انگيزه تحصيلي، ارتقاء مهارت پرسشگري، تقويت روحيه پژوهشي، افزايش نمرات درسي و در مجموع بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال سوم متوسطه در حد زياد اثر گذار بوده است. و اين اثرگذاري در بين دانش آموزان دختر و پسر با معدل و سنين و رشته هاي مختلف، يكسان بوده است. اما اثر بخشي آن در بين دانش آموزان هنرستاني و دبيرستاني متفاوت بوده است.
اسماعیل پور و همکاران (1389) در مطالعه ای به بررسي ميزان افت و پيشرفت تحصيلي در هنگام ايجاد مدارس هوشمند پرداختند آنان در پژوهش خود از روش الگوريتم ژنتيك براي داده كاوي استفاده کردند. لازم به ذکر است که آنان ميزان افت و پيشرفت تحصيلي مناطق كم برخوردار را مورد بررسي قرار دادند. دراين مقاله به بررسي افت تحصيلي دانش اموزان در هنگام تبديل شدن به مدرسه از حالت سنتي به هوشمند پرداختند و اعلام نمودند كه به دلايل فرهنگي وعدم برخورداري از حداقل امكانات و باورهاي مردم افت تحصيلي در هنگام تبديل سيستم پيش خواهد آمد و اين كار را آغازي براي بررسي بيشتر موضوع اعلام نمودند (اسماعیل پور ؛ شوکور ، نادری فر، 1389).
حسین پور و همکارانش (2011) در تحقیقی به مقایسه وضعیت آموزشی و میزان یادگیری دانش‌آموزان در دبیرستان‌های هوشمند و عادی تهران پرداختند. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان یادگیری دانش‌آموزان در دبیرستان‌های عادی و هوشمند وجود دارد.
موسي رمضاني (1390) پژوهش آزمایشی را با هدف تأثير استفاده از روش آموزش چند رسانه اي و سخنراني بر انگيزش پيشرفت تحصيلي (انگيزش دروني و بيروني) درس عربي (3) در دانش آموزان دختر پایه سوم رشته علوم انسانی بصورت مورد شاهد با روش پیش آزمون و پس آزمون مراكز آموزش از راه دور تهران انجام داد. نتايج پژوهش نشانگر آن بوده است كه بين ميزان انگيزش پيشرفت تحصيلي اين دو گروه تفاوت معني داري وجود ندارد وی پس ازمشاهده عدم تفاوت بين ميزان انگيزش پيشرفت تحصيلي در دو گروه آزمودني، ميزان انگيزش دروني و بيروني دو گروه آزمودني را محاسبه و مورد تحليل قرار داد نتايج حاصله حاكي از آن بود كه بين دو گروه در ميزان انگيزش دروني همچنين ميزان انگيزش بيروني دو گروه تفاوت معني داري مشاهده نکرد.
روحی و آسایش (1391) وضعيت انگيزه تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان را مورد بررسی قرار دادند. یافته های آنان نشان داد که وضعيت نمره كل انگيزه تحصيلي دانشجويان در اين مطالعه نسبتاً مطلوب بوده؛ با اين وجود نمرات انگيزه دروني دانشجويان در سطح مناسبي قرار نداشت.
حکیم زاده ، ابوالقاسمی ، نجاتی(1391) در پژوهشی با عنوان مقایسه احساس تعلق به مدرسه ، انگیزه پیشرفت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مدارس هوشمند (مبتنی بر فنآوری اطلاعات و ارتباطات) و مدارس عادی سال سوم دبیرستان شهر اصفهان به این نتیجه دست یافتند که بین دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی شهر اصفهان در متغیرهای فوق تفاوت معنی دار وجود دارد و دانش آموزان مدارس هوشمند دارای انگیزهی پیشرفت تحصیلی ، پیشرفت تحصبلی و احساس تعلق به مدرسهی بیشتری نسبت به دانش آموزان مدارس عادی بودند.
روحی و همکاران (1392) طی پژوهشی ارتباط خودكارآمدي و انگيزه تحصيلي در بين گروهي از دانشجويان علوم پزشكي گلستان را مورد مطالعه قرار دادند. 2/50 درصد از دانشجويان مورد مطالعه آنان از نظر خودكارآمدي نمره بالاتر از ميانگين داشتند. آنها نشان دادند ، باورهاي دانشجويان در مورد تواناييهاي خود براي انجام كارها با انگيزه تحصيلي ارتباط دارد همچنین دریافت بهبود خودكارآمدي ميتواند سبب بهبود انگيزه تحصيلي در دانشجويان شود.
جمالی، نوروری و طهماسبی (1392) از خودكارآمدي به عنوان يك عامل انگيزشي که منجر به افزايش عملكرد تحصيلي می شود به بررسی عوامل مؤثر بر خودكارآمدي تحصيلي و ارتباط آن با موفقيت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر پرداختند. آنان ضمن دستیابی به ارتباط خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دریافتند که خودكارآمدي تحصيلي عاملی تأثير گذار بر موفقيت تحصيلي می باشد.
حیدري، وزیري و عدلی در سال 1392 ضمن بررسی وضعیت مدارس هوشمند بر اساس استانداردها به مقایسه عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادي دانشآموزان آن با مدارس عادي متوسطه دخترانه شهر یزد پرداخت نتایج نشان داد که وضعیت کنونی مدارس هوشمند از نظر محتواي یاددهی- یادگیري، زیرساخت فنآوری اطلاعات و ارتباطات، معلمان آموزش دیده و ارتباط رایانه اي با مدارس در سطح پایین و تنها در مؤلفه استفاده مدیران از رایانه در سطح مطلوب قرار دارد. هم چنین اعلام نمود بین عملکرد دانشآموزان مدارس هوشمند با عادي از نظر تفکر انتقادي، تفاوت معنادار وجود ندارد ولی در زمینه پیشرفت تحصیلی (معدل) تفاوت معنادار بود.
درتاج، لک پور و بهلولی(1392) در مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی مدارس هوشمند و سنتی نشان دادند که میانگین معدل دانش آموزان در مدارس هوشمند در رشته هاي ریاضی و تجربی به تفکیک به طور معناداري با میانگین معدل دانش آموزان مدارس سنتی تفاوت دارد. آنها نشان دادند که مدارس هوشمند تأثیر مثبتی بر معدل دانش آموزان گذاشته است.
زارعی زوارکی و ملازادگان (1393) در یک مطالعه علی مقایسه ای به مقایسه میزان انگیزه دانشآموزان پسر پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادي شهر تهران پرداختند.آنها نشان دادند که هیچ تفاوت معناداري میان میزان انگیزه دانشآموزان مدارس هوشمند با مدارس عادي وجود ندارد و امکانات فنآوری اطلاعات و ارتباطات تأثیري بر میزان انگیزه دانش آموزان نداشته است.

2-6. چکیده ی تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
نتايج پژوهش يانگ جي (2002) نشان دادكه استفاده از فن اوري اطلاعات وارتباطات در تعميق محتواي آموزش و يادگيري دروس، اثرگذار است و يادگيري را براي دانش آموزان انعطاف پذيرمي سازد، به گونه اي كه فرايند يادگيري را آسان تر و خلاق تر مي كند (شفيع پور مطلق، يارمحمديان،1390).
پژوهشی توسط هاریسون63 و همکاران (2002) جهت تأثیر کاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش انجام و معلوم شد که فن آوري اطلاعات و ارتباطات آموزش را عمیق تر و اثربخش تر کرده و سبب بروز خلاقیت می گردد (ضامنی ، کاردان،1389).
نتایج تحقيقات روشلي، پنویل و ابراهامسون64 (2004)، در خصوص كلاس درس شبكه اي نشان داد كه با استفاده از فناوري، معلمان به راحتي توانستند، انگيزة دانش آموزان را افزايش دهند.
یعقوب، موحد نور و آزمان65 (2005) فعالیتهای یاددهی و یادگیری و میزان آمادگی معلمان و دانش آموزان را برای یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی در محیط مدارس هوشمند مالزی مورد مطالعه قرار دادند. آنها برای جمع آوری داده های تحقیق خود از مصاحبه و پرسشنامه استفاده کردند. نتایج تحقیق یعقوب و همکاران نشان داد که معلمان آمادگی لازم را داشته و نسبت به نقش خود در محیط آموزشی پویا، نظر مساعدی داشند. با این وجود نتایج تحقیق در مورد دانش آموزان نشان داد اکثر آنها آمادگی لازم را ندارند.
حني زار، حليم، زین، لوآن وآتان66 (2005) تحقيقی در مورد مدارس هوشمند منطقه آموزشي پورتوريكو انجام داده و نشان دادندكه استفاده از فن آوري و وايت بردهاي هوشمند سبب افزايش بهبود آموزشي دانش آموزان شده است. نتايج اين پژوهش همچنين نشان داد كه محيط يادگيري وب محور سبب پيشرفت فعاليت هاي آموزشي در كشور مالزي شده است .
تک اونگ67 (2008) در تحقیقی به بررسی تفاوتها و تاثیرات آموزش در مدارس هوشمند مالزی نسبت به مدارس عادی پرداخت. نتایج وی نشان داد که بازده های دانش آموزان در مدارس هوشمند بیشتر از مدارس عادی می باشد. بازده دانش آموزان شامل انگیزش یادگیری ، مهارتهای فراگیری علوم و موفقیت تحصیلی می باشد.
بارو68 و همکاران (2009) در پژوهشی تحت عنوان اثر بخشی آموزش مبتنی بر فنآوري اطلاعات و ارتباطات در سطوح و دروس مختلف، به بررسی مزایاي آموزش با کامپیوتر در درس ریاضیات پرداخته اند. نمونه بررسی فوق 1600دانش آموز بود که از 17 مدرسه سه شهر بزرگ در آمریکا انتخاب شده بودند. نتایج حاکی از آن بود که عملکرد دانش آموزان گروه آزمایش(تعلیم دیده در آزمایشگاه کامپیوتر) به نحو بارزي بهتر از گروه گواه (تعلیم دیده به روش سنتی) بود.
اونگ و همکاران (2010) در تحقیق دیگری به بررسی تأثیر نسبی نگرش دانش‌آموزان در مورد دانش در مدارس عادی و هوشمند پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که نگرش دانش‌آموزان نسبت به دانش در مدارس عادی و هوشمند با یکدیگر تفاوت معناداری دارد.
پژوهشی توسط دریاکولو ، بویوکوزترک و ازسینار69 (2010) تحت عنوان پیش بینی موفقیت دانشآموزان با روش تدریس فنآوري اطلاعات و ارتباطات همراه با سبکهاي مختلف یادگیري، در ترکیه انجام شد. هدف اصلی این مطالعه پیش بینی پیشرفت و موفقیت دانش آموزان به وسیله ي فنآوري اطلاعات و ارتباطات همراه با سبک هاي مختلف یادگیري بود. تجزیه و تحلیل آماري حاکی از رابطهي مثبت بین پیشرفت تحصیلی و روش تدریس با فنآوري اطلاعات و ارتباطات بود.
حمزه و امبی70 (2010) نیز اعلام کردندکه نگرش دانش آموزان نسبت به تغییراتی که کلاس هوشمند نسبت به مدارس عادي دارد مثبت است و در نهایت نیز پیشرفت تحصیلی آنها نسبت به دیگر دانش آموزان که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی خودمختاری، آموزش گروهی، پیشرفت تحصیلی، رضایت از زندگ Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، مدارس هوشمند، خودکارآمدی