پایان نامه با واژگان کلیدی مدارس هوشمند، مدل مفهومی، نیروی انسانی، هوشمندسازی مدارس

دانلود پایان نامه ارشد

باشند. در واقع مدرسه هوشمند محلی است که در آن علاقمندی های فکری و ذهنی و نیز همکاریهای حرفهای، مورد تشویق قرار گرفته و پشتیبانی می شوند. علاوه بر این، یک سازمان یادگیرنده ی موفق ، طوری ساختاردهی و سازمان دهی می شود که تمام اعضای جامعه ی مدرسه، قادر به همکاری در فرآیندهای تعیین خط مشی، جهت گیری، خودآگاهی، خود بازبینی و ایجاد یک سیستم پویا هستند که با تغییر نیازها و چشم انداز جامعه تغییر می نماید (شیوه نامه هوشمند سازی مدارس ، 1390 ).
از ویژگیها و خصوصیات مدارس هوشمند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
در مدارش هوشمند معلمان می توانند با استفاده از بانکهای اطلاعاتی و برنامه های نرم افزاری و غیره دروس جدیدی را با توجه به نیاز ها و علایق دانش آموزان طراحی کنند یا این که دروس موجود را تغییر داده یا اصلاح نمایند. بنابراین محتوای آموزشی دروس در این مدارس تا حدودی متفاوت با مدارس دیگر خواهد بود.
دانش آموزان این مدارس خود سرعت یادگیری خود را تعیین می کنند. به علاوه در این مدارس ، ساعات یادگیری محدود به ساعات مدرسه نیست و دانش آموزان هر لحظه که اراده کنند کلاس های دلخواهشان را از طریق برنامه های رایانه ای در اختیار خواهند داشت.
نقش معلمان در این مدارس تا حدود زیادی از آموزش و ارزشیابی دانش آموزان به پیگیری آموزش شخصی آنان تغییر می یابد و در نتیجه فرصت فراغت بیش تری برای پرداختن به برنامه های رشد و بالندگی حرفه ای خود (مطالعه، برقراری ارتباطات و تعاملات سازنده و موثر با همکاران ، ارتقای سطح علمی و بهبود مهارتهای تدریس و…) خواهند یافت.
در این نوع مدارس دانش آموزان اغلب به جای کیف های مملواز کتاب های حجیم، با کامپیوترهای کیفی(Laptop) در سر کلاس درس حاضر می شوند. به عبارت دیگر در این مدارس علاوه بر مواد آموزشی رایج و کتاب های درسی، انواع نرم افزارها و درس افزارهای چند رسانه ای نظیر CD و … مورد استفاده قرار می گیرد.
ارزشیابی از دانش آموزان در مدارس هوشمند به جای اینکه در مقاطع و نوبت های فاصله دار(در پایان هر فصل یا هر ترم و…) صورت پذیرد ، همه روزه و به طور مداوم انجام می گیرد. تعدادی از این آزمونها بصورت ONLINE می باشند.
از آنجا که پاره ای از فعالیتهای مرسوم در مدارس دیگر، در این مدارس به کمک فنآوری اطلاعات کاهش می یابد، کمیت و کیفیت تعاملات بین دانش آموزان ، معلمان و والدین ارتقا می یابد و در نتیجه همافزایی حاصل از تعاملات این سه گروه ، امکان ایجاد شرایط یادگیری بهتر برای دانش آموزان فراهم می گردد.
نکته ای که در باره مدارس هوشمند حتما بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که در این مدارس فنآوری جای افراد و اشخاص را نمی گیرد، بلکه از آن به عنوان ابزاری در جهت رسیدن به هدف استفاده می گردد (موید نیا، 1384)

2-1-7. ماموریت های مدرسهی هوشمند
مهمترین ماموریتهای مدرسهی هوشمند برای تحقق سند چشم انداز به شرح زیر می باشد:
مشارکت در بستر سازی برای تشکیل جامعه دانایی محور
پرورش نیروی انسانی متفکر، خلاق، پژوهنده و منتقد
فراهم نمودن تسهیلات مناسب برای ترویج دانش و فناوری در سطح جامعه
ایفای نقش فعال در توسعه ی سلامت و بهداشت در سطح جامعه
مشارکت فعال در جنبش نرم افزاری و تولید علم و دانش
تغییر رویکرد نظام آموزشی از حافظه گرایی به پژوهش محوری
تغییر رویکرد آموزشی معلم محوری به دانش آموز محوری
تحول تدریجی معماری مدرسه (شامل ساختار، فرهنگ، نقش ها و …) و حرکت به سمت تعالی و یادگیری سازمانی (ایجاد یک سازمان یادگیرنده)
ایجاد محیطی پویا و جذاب برای شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت های فردی و جمعی دانشآموزان
مشارکت در نظام ملی نوآوری آموزشی به منظور تحول در شیوه های یاددهی- یادگیری
بهره گیری مناسب از ظرفیت ها و امکانات فنآوری نوین(از جمله فنآوری اطلاعات و ارتباطات) برای ارتقای کیفیت آموزشی و فراهم نمودن دسترسی به فرصت های آموزش و یادگیری برای همه
ارتقای سطح علمی و مهارتهای معلمین، والدین و افراد جامعه
فراهم کردن انواع شیوه های آموزشی برای استعدادهای مختلف (جسمی و ذهنی). (شیوه نامه هوشمندسازی مدارس، 1390)

2-1-8. اهداف مدارس هوشمند
مدارس هوشمند موسساتی آموزشی هستند که با اعمال تغییراتی در نحوه آموزش و مدیریت خود، به صورت سیستماتیک، دانشآموزان را برای رویارویی با عصر اطلاعات آماده میکنند. شکل 2-1 مدل مفهومی مدارس هوشمند نشان داده شده است.

شکل2-1. مدل مفهومی مدرسهی هوشمند (شیوه نامه هوشمندسازی مدارس، 1390)

اهداف:
بهره گیری از فنآوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه روش های نوین و را حل های مبتنی بر فنآوری اطلاعات و ارتباطات
ایجاد محیطی پویا و جذاب برای شکوفایی کامل استعدادها و بروز خلاقیت های فردی و جمعی دانشآموزان
تاکید بر مهارتهای تفکر و تحقیق
تدریس علوم ، اصول، ارزشها و زبان با بهره گیری از فناوریهای نوین
فراهم کردن انواع شیوه های نوین آموزشی جهت استعداد های مختلف ، مبتنی بر بهره گیری از هوش چندگانه
فراهم نمودن محیط یاددهی- یادگیری و استمرار آن در داخل و خارج مدرسه در چهار حوزه زیر:
الف: برنامه درسی
ب: محتوای آموزشی و کمک آموزشی
ج: روش تدریس
د: ارزیابی و رتبه بندی
فراهم نمودن فضای مشارکت و افزایش حضور، پشتیبانی، مشارکت و تعامل دانشآموزان ، معلمان و والدین و دیگر گروههای ذینفع در فرآیند یاددهی- یادگیری دانشآموزان
همراه نمودن کادر آموزشی و پرورشی مدارس و اولیاء با روند های نوین آموزشی مبتنی بر نیاز مندیهای جامعه دانش بنیان
ایجاد محیطی مناسب جهت ارزیابی های مستمر و متناسب با استعدادها و پیشرفت دانشآموزان
ترویج یاددهی- یادگیری علمی و تجربی، پژوهشی محوری و دانشآموز محوری در فرآیندهای آموزشی و پرورشی
رشد و توسعهی مهارتهای ذهنی، جسمی، عاطفی، روانی، ادراکی، اجتماعی و فنی و حرفه ای دانشآموزان
تربیت نیروی انسانی متفکر و توانمند برای ورود به میدانهای بین المللی با تکیه بر هویت اسلامی- ایرانی
توسعه دانش زمینهای، ذخیره اطلاعاتی و سرمایه فرهنگی نیروی انسانی مدرسه در ابعاد گوناگون اعتقادی فرهنگی، علمی، آموزشی، پژوهشی و غیره و برنامه ریزی بر اساس دستیابی به هدف تولید علم در کشور
ایجاد محیطی پویا و جذاب برای شکوفایی کامل استعداد ها و بروز خلاقیتهای فردی و جمعی دانشآموزان
افزایش حضور ، پشتیبانی و مشارکت والدین و گروههای ذینفع در فرآیند یادگیری دانشآموزان
ترویج یادگیری تجربی، پژوهش محوری و دانشآموز محوری در فرآیند یاددهی- یادگیری
توسعه مهارتهای ادراکی، کلامی، اجتماعی، حرفه ای و تخصصی معلمان و دانشآموزان (شیوه نامه هوشمندسازی مدارس، 1390)

2-1-9. مولفه های کلیدی مدارس هوشمند
نکته بسیار مهم در این نوع مدارس ، تغییر شیوه یادگیری از شیوه مبتنی بر حافظه به شیوه مبتنی بر تفکر و خلاقیت است. در این راستا باید مولفههای کلیدی مدارس هوشمند به گونه ای متفاوت تعریف شده و کارکردهای آنها در مقیاسی جدید تبیین شود.

شکل 2-2 . مولفه های کلیدی مدارس هوشمند (محمودی وهمکاران، 1387)

و در ادامه ، کارکرد هریک از این مولفه ها تعریف می گردد
2-1-9-1. مدیریت و آموزش یاددهی– یادگیری
محیط یاددهی و یادگیری از چهار بخش تشکیل می شود ؛
بخش اول، برنامه تحصیلی است. برنامه تحصیلی به گونه ای طراحی شده است که دانشآموزان را به توسعه متداول و فراگیر سوق می دهد . انتقال دانش، مهارت ها، ارزش ها و زبان از طریق ارائه دوره های مختلف تحصیلی و یکپارچگی این عناصر برای رویارویی با عصر ارتباطات، از ویژگیهای اصلی این بخش است.
بخش دوم ، روش تدریس است. روش تدریس در مدرسه هوشمند ، استراتژی های یادگیری را ترکیب می کند تا ارتقاء شایستگی های دانش آموزان را ممکن سازد. در این راستا با بهره گیری از سبک های مختلف آموزشی به منظور کسب اطمینان از ایجاد صلاحیت های مورد نیاز در دانشآموزان، آموزشهای جذاب را مورد توجه می دهند.
بخش سوم، ارزشیابی می باشد. این بخش برای دریافت بازخورد مناسب از آمادگی و پیشرفت تحصیلی دانشآموز طراحی شده است و در آن از سیستم ارزیابی آنلاین و پایگاه داده کاملی از اطلاعات مربوط به دانشآموزان در تمام دوره تحصیلی استفاده می شود.
بخش چهارم، وسایل آموزشی است که ترکیبی بهینه از مواد آموزشی، مبتنی بر شبکه رایانه ای، معلم، و مراکز آموزشی در راستای ایجاد و تقویت تفکر چالشی و یادگیری با انگیزش در دانشآموزان است(محمودی، نالچيگر، ابراهيمی، صادقی مقدم، 1387).

شکل 2-3. مدل مفهومی مدرسه ی هوشمند از بعد یاددهی- یادگیری(شیوه نامه هوشمند سازی مدارس، 1390)

2-1-9-2. مدیریت و امور اداری
در مدارس هوشمند نقش مدیر و امور اداری تغییر کرده و آنان با توانایی ها و دانش خود نقش موثری در راستای پشتیبانی از فعالیتهای یاددهی و یادگیری خواهند داشت. وظیف نه گانه اولیه مدیریت مدارس هوشمند عبارتند از:
امور اداری، 2- امور دانشآموزی، 3- منابع آموزشی، 4 – منابع خارجی، 5 – مالی ، 6- تجهیزات، 7- منابع انسانی، 8- امنیت، 9- فنآوری

شکل 2-4. مدل مفهومی مدرسهی هوشمند از بعد مدیریت (شیوه نامه هوشمند سازی مدارس، 1390)

2-1-9-3. افراد ، مهارتها و مسئولیتها
افراد ذینفعی که در انجام دادن امور مدارس هوشمند سهیم هستند، باید تواناییها و دانش خود را به اندازه کافی افزایش دهند تا بتوانند ، نقش موثری را در مدرسه ایفا کنند از جمله عواملی که در موفقیت و اداره مدارس هوشمند دخیل می باشند عبارتند از:
دانشآموزان
معلمان
کارمندان و مدیران مدارس
والدین
سطوح مختلف جامعه

شکل2-5. مدل مفهومی مدرسه ی هوشمند از بعد مهارتها (شیوه نامه هوشمند سازی مدارس، 1390)

2-1-9-4. فنآوری
شیوه های آموزش و یادگیری، مدیریت و ارتباطات با موسسات در مدارس هوشمند ، مستلزم استفاده از تجهیزات و راه حلهای فنی می باشد. بنابراین شبکه ای از رایانه ها که در آن بتوان منابع را به اشتراک گذاشت، یکی از اساسی ترین بخش های مدرسه هوشمند است. در مدرسه هوشمند، شبکه بخش های مختلف مدرسه را تحت پوشش قرار می دهد. این بخش ها شامل دفاتر مدیر، کارکنان اداری، معلمان، کلاس های درس، کتابخانه و محل ورود و خروج دانشآموزان است.
بنابراین توجه به امنیت چنین شبکه ای مهم و حیاتی است. امنیت شبکه چه در بعد محرمانه بودن و چه در بعد حفظ اطلاعات، باید با توجه به استانداردهای لازم تعریف شود.
نکته بسیار مهم این است که مسئولیت و وظایف هریک از عوامل فوق با وظایف سنتی آنها که در مدارس عادی وجود دارند ، متفاوت می باشد. به عبارت دیگر فنآوری استفاده شده در این مدارس، شکل این ارتباطات را نیز متفاوت می کند. برای مثال والدین می توانند در هر لحظه به صورت آنلاین از طریق کامپیوتر شخصی خود ، آخرین وضعیت تحصیلی فرزند خود را بدانند، و یا با دبیران او تماس داشته باشند

شکل 2-6. مدل مفهومی مدرسه ی هوشمند از بعد زیر ساخت فناوری (شیوه نامه هوشمند سازی مدارس، 1390)

2-1-9-5. فرآیندها
مدرسه هوشمند را می توان یک سیستم در نظر گرفت. این سیستم داده ها را می گیرد و در فرآیندهایی به خروجی مطلوب تبدیل می کند. مدیریت آموزشی، ارزشیابی هوشمند، محیط های گفتگوی دانشآموزان، معلم و مدیر، ارتباط با والدین، نیاز به بستری فرآیندی دارد. این بسترکه به صورت مدل های مجازی به کار گرفته می شود، پلت فرم نام دارد که باید برای مدرسه هوشمند، با توجه به نیازها و شکل کار به طور مستقل تعریف شود.
2-1-9-6. سیاستها
یکی از اهداف نظام آموزشی سنتی، افزایش اطلاعات دانشآموز و معلمان بوده است؛ یعنی به دانشآموزی که وارد مدرسه می شد، فقط اطلاعات می داد و هرگز تصور نمی شد که او مولد نیز باشد. اما این هدف به کلی در حال از بین رفتن است؛ هدف جدید در نظام های آموزشی، آموزش برای اطلاعات نیست بلکه آموزش برای کارآفرینی است تا دانشآموز در هر مقطع زمانی که مدرسه را رها نماید بتواند وارد محیط کار شود. در این راستا به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، عصر اطلاعات، تعلیم و تربیت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی خودکارآمدی، باورهای خودکارآمدی، توانایی ها، آموزش و پرورش