پایان نامه با واژگان کلیدی مدارس جدید، دارالفنون، ناصرالدین شاه، اعتضادالسلطنه

دانلود پایان نامه ارشد

اصفهان، توسط فرهنگ دوستان اداره میشد. پس از تأسیس انجمن معارف و شرکت دولتمردان در امر فرهنگ و تأسیس مدارس جدید کمکهایی از سوی حکومت و رجال به این مدارس انجام گرفت. پس از استقرار مشروطیت و تشکیل مجلس بود که رسما مسئلهی آموزش و پرورش مورد توجه دولت قرار گرفت و این بار نیز کشمکشهای سیاسی نگذاشت آن طوری که مورد نظر فرهنگ دوستان و آزادیخواهان بود مجلس و دولت به مدارس برسند، ولی به هر حال توجه رسمی به فرهنگ و مدارس جدید از استقرار مشروطیت به بعد آغاز شد (قاسمی پویا، 1377: 249).
در زمان ناصرالدین شاه یک نفر وزیر علوم و تلگراف و معادن در هیئت وزرا وجود داشت، ولی این وزیر، کاری به گسترش مدارس نداشت. در سال 1275ق که نخستین وزارت علوم تشکیل یافت، علیقلیمیرزا اعتضادالسلطنه وزیر علوم شد (عبداللهپور، 1373: 25). وی قبلا ریاست دارالفنون را برعهده داشت. او بیشتر از آنکه به فرهنگ برسد، کارش رسیدگی به تلگراف و دو مدرسهی دارالفنون تهران و تبریز بود (بیرشک، 2535: 8).
نخستین بار که وزیر علوم برای مدارس برنامهای تنظیم کرد در سال 1323ق بود. در این سال علاءالملک وزیر علوم بود (عبداللهپور، 1373: 34). در این نظامنامه نوع کتابهای سالهای گوناگون مدارس تعیین شد، ولی باز مدیران در ایالات و ولایات گوناگون شخصا در برنامهها دخالت میکردند.
پس از استقرار مشروطیت در ایران وزیر علوم اهمیتی پیدا کرد و در کابینهی علیاصغر خان اتابک، مخبرالسلطنه وزیر علوم شد، ولی توجهی به برنامه و گسترش مدارس نکرد (همان: 37). با توجه به اینکه دولت در مجلس اول قوانینی که شامل کلیات و قوانین تشکیلات ایالات و ولایات، وزارت داخله، قانون وظایف و نظامنامهی داخلی بود را تصویب کرد (ناظمالسلام کرمانی،1357: 2/602)، اما در امر آموزش اقدامی صورت نگرفت و فقط از کسانی که در توسعه و گسترش مدارس جدید تلاش کرده بودند تشکر به عمل آمد. در اواخر مجلس اول، یکی دو مدرسهی دخترانه نیز تأسیس شد، اما باز هم بیشتر اطفال درمکتبخانهها تحصیل میکردند (محبوبیاردکانی، 1370: 1/ 409).
نخستین بار که مجلس شورای ملی نسبت به معارف توجه و قوانینی وضع کرد، در سال 1325ق بود. در این سال که متمم قانون اساسی نوشته شد در مادهی 18و19و 20 به امور فرهنگی (معارفی) توجه شد.
اصل هجدهم «تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعا ممنوع باشد».
اصل نوزدهم «تاسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد».
اصل بیستم «عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضر، به دین آزاد و ممیزی در آن ممنوع است، ولی هرگاه خبری مخالف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدارس دخترانه، تعلیم و تربیت، مدارس جدید، انقلاب مشروطه Next Entries پایان نامه درمورد نهج البلاغه، کسب و کار، آداب و رسوم، آموزش و پرورش