پایان نامه با واژگان کلیدی محل وقوع جرم، استان کرمان، پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

نيا، 1388: 122).
جامعه آماري اين تحقيق مشخص ولي از پراكندگي قابل توجهي برخوردار و با توجه به حجم جامعه آماري و گستردگي آن، نمونه آماري با استفاده از جدول مورگان و از طبقات مختلف استفاده شده و تعداد 103 نفر به عنوان نمونه به روش طبقه اي تصادفي انتخاب گرديدند.
به تعداد كار شناسان، و صاحب نظران نمونه هر طبقه برابر توضيح ذيل، با مراجعه حضوري محقّق، پرسشنامه در اختيار آنها قرار گرفته و ضمن تشريح موضوع، بيان اهداف و تبادل نظر، پس از سپري شدن مد?ت زمان منطقي نسبت به جمع آوري پرسشنامه ها اقدام شده است.
مشاغل اجرايي و مديريتي، آگاهي داشتن از مديريت تبادل اطلاعات و ابعاد آن، صاحب نظر در مسايل عملياتي و انتظامي خصوصاکشف جرايم، بوده است. اين جامعه به تعداد141 نفر مجموع افراد زير را شامل مي شوند:

جدول شمارة 3-1 : جامعه آماري
جمع
کارشنا سان فاواي خارج از ناجا
مديران و کارشناسان کشف جرائم و پليس هاي تخصصي فا. ا. استان کرمان
مديران و كارشناسان فاوا
فا.ا .کرمان
شاخص هاي جامعه آماري
141
10
80
51
تعداد افراد جامعه
%100
7%
8/ 56 %
2/ 36%
نسبت افراد جامعه

3-6)روش جمع آوري اطلاعات:
گردآوري اطلاعات مورد نياز تحقيق، يكي از مراحل اساسي آن است، و به طور كلّي به دو روش مي توان تقسيم كرد. در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات از دو روش استفاده شده است:
3-6-1) روش كتابخانه اي:
اين روش در تمامي تحقيقات علمي مورد استفاده قرار مي گيرد. روش هاي كتابخانه اي بسته به نوع سند و موضوع تحقيق ممكن است از فيش، جدول، نقشه، كروكي، فرم هاي شبه پرسش نامه اي و يا تركيبي از همة آنها انجام پذيرد (حافظ نيا ،1388: 164).
در اين پژوهش نيز براي تدوين ادبيات نظري، پيشينه تحقيق و مباحث نظري با استفاده از ابزار لازم شامل: مطالعة كتب، مجله ها، پايان نامه ها، جزوات آموزشي و مراجعه به كتابخانه هاي دانشگاهي، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و نيز جستجوي اينترنتي اطلاعات مورد نياز با استفاده از روش فيش برداري جمع آوري شده است.
3-6-2) روش ميداني:
روش ميداني كه از شهرت بيشتري نيز برخوردار بوده، روشي است كه محقق براي گردآوري اطلاعات ناگزير است به محيط بيرون برود و با مراجعه به افراد يا محيط و نيز برقراري ارتباط مستقيم با افراد، اطلاعات خود را گردآوري نمايد. از متداول ترين روش هاي گردآوري اطلاعات ميداني مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه، آزمون، تصوير برداري و تركيبي است (همان،182).

از آنجايي كه پژوهش حاضر با ماهيت توصيفي- پيمايشي از انتخاب جامعه و نمونه آماري ضمن انجام مصاحبه با اهل خبره و كارشناسان، براي جمع آوري اطلاعات مورد نظر در بحث مباني نظري و ادبيات تحقيق به منظور آزمون فرضيات با استفاده از پرسشنامه از جامعه آماري نظر سنجي گرديده است.
3-7) ابزار جمع آوري داده ها:
ابزار سنجش و گردآوري، وسايلي هستند كه محقق به كمك آنها مي تواند اطلاعات مورد نياز را براي تجزيه و تحليل و بررسي پديده مورد مطالعه و نهايتاً كشف حقيقت، گردآوري نمايد (همان، 146)
ابزار سنجش پژوهش حاضر را يك پرسشنامه محقق ساخته تشكيل مي دهد، اين پرسشنامه با توجه به مباني نظري موجود در تحقيق و مصاحبه هاي انجام شده با اهل فن و خبرگان (اعضاي هيئت ريئسه ي استان، روساي پليس هاي تخصصي )و با كمك اساتيد محترم راهنما و مشاور تهيه شده است.
3-7-1 طراحي پرسشنامه:
در اين تحقيق پس از تعيين شاخص هاي مربوط به هر يك از متغيرهاي تحقيق (مستقل و وابسته) كه بر گرفته
از مجموعة ادبيات و مباني نظري مطرح شده در فصل دوم است، بر اساس شاخص ها، پرسشنامه طراحي و در دو نوبت مورد تست هاي لازم قرار گرفت و پس از بررسي هاي لازم واعمال نقطه نظرات اساتيد محترم راهنما و مشاور به صورت نهايي مورد تصويب قرار گرفت.
3-7-2) تشريح و توزيع پرسشنامه:
پرسشنامه در دو بخش تنظيم كه بخش اول در قالب چهار سؤال مربوط به مشخصات فردي (عمومي) شامل گزينه هاي درجه يا رتبة همطراز، تحصيلات، مدت زمان آشنايي و كاربري از سامانه هاي اطلاعاتي و ردة شغلي در سازمان لحاظ شده است. اين متغيرها در جريان تحقيق لحاظ شده، ليكن نمي توان از تأثير آنها بر متغير وابسته چشم پوشي كرد و به عبارتي متغير زمينه اي هستند.
در بخش دوم شاخص هاي تحقيق، 41 شاخص وسؤال اصلي مرتبط با فرضيات ومتغير هاي تحقيق و ارتباط ارتباط آنها در جدول 3- 3 نشان داده مي شود.

جدول شمارة 3-2: ارتباط سؤال ها ، شاخص ها و متغير ها (مدل عملياتي)
منابع
شاخص ها
متغير ها
رديف
1-(قهرماني،1391)
2-(اسماعيلي،1386)
3-(وروايي،1384)
4-(احمدي مقدم،1384)
5-(تروجانوويچ،1383)
6-(ماهنامه اطلاع رساني،مرکز تحقيقات ناجا،1380)
7-(جيم چو،1385)
1-سامانه فوريت هاي پليسي (110)
2-تلفن197 )دفتر نظارت همگاني(
3- ستاد خبري پليس هاي تخصصي وسامانه پيامکي110 مرفوک
4- آموزش همگاني مردم و ارتباطات مردمي
5- کارامدي اپراتور هاي مرکز فوريت هاي پليسي
6- اعتماد مردم به پليس
دسترسي به اطلاعات مردمي
1
1-(بياباني،1389و(صرافي زاده،1383)
2-(حبيبي ،1387) و (خرازي،1387)
3-(ميوالد:1385)و(عزتي،1381)
4-(صرافي زاده،1386)
5-(تقوي دامغاني،1370)
1-سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي مناسب داخلي
2- طبقه بندي مناسب اطلاعات ادارات
3- حيطه بندي مناسب اطلاعات ادارات
4- سواداطلاعاتي و رايانه اي کارکنان ادارات
5- هماهنگي و تعامل روساي ادارات پليس کشف جرائم
دسترسي به اطلاعات ادارت داخلي پليس کشف جرايم
2

1-(جهانشيري،1390)
2-(لئون گارسيا و ويجاجا،1389: 309)و(خرازي،1387)
3-(صالحي،1381)
4-(مجتباعي،1384)
5-رابينز،1388)
1-سامانه هاي اطلاعاتي وارتباطي مناسب پليس هاي تخصصي هم رده پليس کشف جرم
2- معماري مناسب با قابليت تبادل اطلاعات رده هاي ناجا
3- ادامه روند يکپارچه سازي بانک اطلاعاتي سامانه هاي 4-پليس هاي تخصصي مانند سامانه رخداد هاي انتظامي
هماهنگي و تعامل رده هاي عالي همطراز
5- محفوظ بودن حقوق مادي و معنوي اطلاعات رده ها
6- تمايز سازمان(تعيين مرز سازمان)واحساس هويت سازماني
دسترسي به اطلاعات ساير پليس هاي تخصصي
3
1-(لاودن،کنث.سي و جي پي،1388)
2-(هاتزو،1385)
3-(بياباني،1389)
4-(تروجانوويچ،1383)
5-( نگاري،1387)
6- (جهانشيري، 1390)
1-سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي مناسب سازمان ها
2- وجود زير ساخت هاي ارتباطي مناسب بين سازمان ها
3- شناسايي و دسته بندي نياز هاي اطلاعاتي برون سازماني
4- مقبوليت پليس به عنوان مهمترين سازمان در تامين امنيت جامعه
5- عملکرد پليس در جامعه
6- قوانين و تعاملات بين سازماني
دسترسي به اطلاعات سازمان هاي خارج از سازمان
4
1-(آلوارو،1379)
2-(ولف،1377)
3-(ام هس و بنت،1385)
4-(لاودن،کنث سي وجي.پي،1388)
5-(نجابتي،1381)
6-(ايمهاف،1377)
1-قوانين و تعاملات بين سازماني
2- بهره برداري از سايت اينترنتي پليس جهت تبادل اطلاعات بين جامعه و پليس
3- تبادل اطلاعات آنلاين بااشخاص (حقوقي و حقيقي) مطلع از جرم
4- کسب اطلاعات مجرمين از طريق اينترنت
5- برقراري ارتباط آنلاين اينترنتي پليس اينترپل و هدايت عمليات درچند نقطه از جهان
6- تبادل اطلاعات جنايي با تعداد نامحدودي از کاربران با هر موقعيت مکاني و جغرافيايي
دسترسي به منابع فضاي مجازي
5
1-(بوکر،1378)

2- (دياز،1378)
3-(ام هس و بنت،1385)
4- (لايل،1388)
5-(هس و رابلسکي،1375)
6-(کرارفورد،1378)

7- (هال:1375)

8-وکسلر،1378)

9-(ديز،1378)
10-( استرانبرگ، 1375)
1-عکس برداري از نقطه ورودي،محل وقوع جرم و نقطه خروج از صحنه جرم
2- ترسيم حقايق عيني و فيزيکي ، مکان دقيق و رابطه اشياء و شواهد و مدارک از صحنه جرم
3- ترسيم صحيح کروکي و بازسازي صحنه جرم
4- اطلاعات بدست آمده در آزمايشگاه جنايي و گزارشات معاينات پزشکي قانوني
5- انتخاب حقايق کليدي, ثبت آنها به صورت اختصار، قابل درک و تجسم در طول زمان يادداشت برداري
6- گزارشات فني و کارشناسي، سازمان يافته با ترتيب زماني که شامل کليه حوادث و رويدادهاي تحقيق باشند
7- گزارشات فني و کارشناسي، سازمان يافته با ترتيب زماني که شامل کليه حوادث و رويدادهاي تحقيق باشند
8- بازرسي هاي هدايت شده و سازمان يافته براي جلو گيري از امحاء شواهد و مدارک
9- جستجوي صحنه جرم به منظور تشخيص وقوع جرم، زمان وقوع جرم، شناسايي مجرم و چگونگي وقوع جرم
10- شناسايي، بررسي، جمع آوري، ثبت و… مدارک عيني از جمله آثار انگشت، ردپا، گاز گرفتگي و…
11- شناسايي متهمين از طريق شناسايي تصويري، صف متهمين، تعقيب و مراقبت، ماموريت هاي مخفي و حملات ضربتي
12- باز بيني و ارزيابي قرائن، شواهد و مدارک، گزارشات مربوطه، آماده نمودن شهود، گزارش نهايي و انجام جلسه اي با دادستان
فرايند کشف جرم
6

3-8) روايي165 ابزار سنجش:
روايي از واژه روا به معناي جايز ودرست گرفته شده است. منظور از روايي اين است كه مقياس و محتواي ابزار يا سؤالات مندرج در ابزار دقيقاً متغيرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد.(حافظ نيا، 1388: 157)
همان طوركه در قبل بيان شد پرسشنامه پژوهش حاضر از نوع محقق ساخته مي باشد، لذا در اين تحقيق براي رسيدن به هدف روايي اقدام كلي به صورت زير صورت گرفته است:
الف) با مطالعه متون، مقالات و منابع علمي و پس از بهره گيري از نظرات اساتيد محترم راهنما ومشاور، اخذ نظريه كارشناسان و صاحب نظران علوم مديريت، تبادل اطلاعات و کشف جرائم استفاده از تجربيات آنان شاخص هاي هر كدام از مؤلفه هاي تحقيق استخراج و در ادامه پرسشنامة اوليه تهيه و تنظيم و مورد تأييد قرار گرفت
.
ب) در ادامه براي بالا بردن روايي پرسشنامه از پيش آزمون استفاده شد، بدين ترتيب كه ابتدا 15 عدد نمونه پرسشنامه در ميان جامعه آماري توزيع گرديد و در طول تكميل پرسشنامه يك سري نظرات اصلاحي از آنان اخذ و پس از جمع آوري و قرار دادن آن در فرمول آماري سؤال هايي كه اهداف تحقيق را برآورده ننموده، اصلاح و يا حذف درضمن اينكه در تنظيم پرسشنامه نهايي نظرات افراد مورد نظر لحاظ و در نتيجه پرسشنامه نهايي تهيه و توزيع گرديد.
3-9) پايايي1 ابزار سنجش:
پايايي عبارت است از اين كه اگر يك وسيلة اندازه گيري كه براي سنجش متغير و صفتي ساخته شده در شرايط مشابه در زمان و مكان ديگر مورد استفاده قرار گيرد، نتايج مشابهي از آن حاصل شود و خاصيت تكرار پذيري و سنجش نتايج يكسان داشته باشد (همان، 158).
براي آزمون پايائي پرسشنامه از روش محاسبه آلفاي كرونباخ استفاده شده است. ضريب آلفاي كرونباخ يك روش تعيين اعتبار پايائي است كه همساني درون آزمون را ارزشيابي مي كند و نشان مي دهد كه سؤال هاي آزمون تا چه اندازه توانائي دارد تا خصيصه واحدي را اندازه گيري نمايد.
براي بررسي ميزان اعتبار و پايايي اين تحقيق از نرم افزار spss استفاده شده و با محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ، واريانس كل پرسشنامه را محاسبه كه عدد892/0 به دست آمد. اين عدد براي يك پرسشنامه محقق ساخته عدد مطلوب و قابل قبولي مي باشد. و اين محاسبه نشان داد كه پرسش هاي طرح شده از اعتبار كافي براي ارزيابي شاخص ها برخوردار بوده است.
جدول شمارة 3-4: ضريب پايايي متغير هاي تحقيق
متغير
تعداد سوالات
آلفاي کرونباخ
دسترسي به اطلاعات مردمي
6 سوال
819/0
دسترسي به اطلاعات ادارت داخلي
5 سوال
792/00
دسترسي به اطلاعات ساير پليس هاي تخصصي
6 سوال
802/0
دسترسي به اطلاعات سازمان هاي خارج از سازمان
6 سوال
880/0
دسترسي به منابع فضاي مجازي
6 سوال
790/0
فرايند کشف جرم
12 سوال
902/0

5-1) مقدمه:
تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق فرآيند چند مرحله اي است، كه طي آن داده هاي گردآوري شده از جامعه ي آماري، كد بندي و در نهايت پردازش مي گردند، تاامكان انجام تحليل ها بـه منظـور آزمـون فرضيات پژوهش فراهم آيد (خاكي، 138 : 305).
انتخاب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد رادیو و تلویزیون، وسیله ارتباطی، روزنامه‌نگاری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ارتباطات انسانی، نهادهای اجتماعی، روزنامه‌نگاری