پایان نامه با واژگان کلیدی محل وقوع جرم، استان کرمان، طرح و نقش

دانلود پایان نامه ارشد

عکس برداري و ترسيم کروکي
منابع اطلاعاتي پليس هاي همرده يادداشت ها و گزارش ها
منابع اطلاعاتي مردمي تحقيقات اوليه
منابع اطلاعاتي برون سازماني جستجو و بازرسي
منابع اطلاعاتي فضاي مجازي مدارک عيني
کسب اطلاعات
شناسايي و بازداشت مظنونين
آمادگي و ارائه پرونده ها در دادها

2-4-9) مدل تحليلي تحقيق:

منابع
شاخص ها
متغير ها
رديف
1-(قهرماني،1391)
2-(اسماعيلي،1386)
3-(وروايي،1384)
4-(احمدي مقدم،1384)
5-(تروجانوويچ،1383)
6-(ماهنامه اطلاع رساني،مرکز تحقيقات ناجا،1380)
7-(جيم چو،1385)
1-سامانه فوريت هاي پليسي (110)
2-تلفن197 )دفتر نظارت همگاني(
3- ستاد خبري پليس هاي تخصصي وسامانه پيامکي110 مرفوک
4- آموزش همگاني مردم و ارتباطات مردمي
5- کارامدي اپراتور هاي مرکز فوريت هاي پليسي
6- اعتماد مردم به پليس

دسترسي به اطلاعات مردمي
1
1-(بياباني،1389و(صرافي زاده،1383)
2-(حبيبي ،1387) و (خرازي،1387)
3-(ميوالد:1385)و(عزتي،1381)
4-(صرافي زاده،1386)
5-(تقوي دامغاني،1370)
1-سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي مناسب داخلي
2- طبقه بندي مناسب اطلاعات ادارات
3- حيطه بندي مناسب اطلاعات ادارات
4- سواداطلاعاتي و رايانه اي کارکنان ادارات
5- هماهنگي و تعامل روساي ادارات پليس کشف جرائم
دسترسي به اطلاعات ادارت داخلي پليس کشف جرايم
2

1-(جهانشيري،1390)
2-(لئون گارسيا و ويجاجا،1389: 309)و(خرازي،1387)
3-(صالحي،1381)
4-(مجتباعي،1384)
5-رابينز،1388)
1-سامانه هاي اطلاعاتي وارتباطي مناسب پليس هاي تخصصي هم رده پليس کشف جرم
2- معماري مناسب با قابليت تبادل اطلاعات رده هاي ناجا
3- ادامه روند يکپارچه سازي بانک اطلاعاتي سامانه هاي 4-پليس هاي تخصصي مانند سامانه رخداد هاي انتظامي
هماهنگي و تعامل رده هاي عالي همطراز
5- محفوظ بودن حقوق مادي و معنوي اطلاعات رده ها
6- تمايز سازمان(تعيين مرز سازمان)واحساس هويت سازماني

دسترسي به اطلاعات ساير پليس هاي تخصصي
3
1-(لاودن،کنث.سي و جي پي،1388)
2-(هاتزو،1385)
3-(بياباني،1389)
4-(تروجانوويچ،1383)
5-( نگاري،1387)
6- (جهانشيري، 1390)
1-سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي مناسب سازمان ها
2- وجود زير ساخت هاي ارتباطي مناسب بين سازمان ها
3- شناسايي و دسته بندي نياز هاي اطلاعاتي برون سازماني
4- مقبوليت پليس به عنوان مهمترين سازمان در تامين امنيت جامعه
5- عملکرد پليس در جامعه
6- قوانين و تعاملات بين سازماني
دسترسي به اطلاعات سازمان هاي خارج از سازمان
4
1-(آلوارو،1379)
2-(ولف،1377)
3-(ام هس و بنت،1385)
4-(لاودن،کنث سي وجي.پي،1388)
5-(نجابتي،1381)
6-(ايمهاف،1377)
1-قوانين و تعاملات بين سازماني
2- بهره برداري از سايت اينترنتي پليس جهت تبادل اطلاعات بين جامعه و پليس
3- تبادل اطلاعات آنلاين بااشخاص (حقوقي و حقيقي) مطلع از جرم
4- کسب اطلاعات مجرمين از طريق اينترنت
5- برقراري ارتباط آنلاين اينترنتي پليس اينترپل و هدايت عمليات درچند نقطه از جهان
6- تبادل اطلاعات جنايي با تعداد نامحدودي از کاربران با هر موقعيت مکاني و جغرافيايي

دسترسي به منابع فضاي مجازي
5
1-(بوکر،1378)
2-(دياز،1378)

3-(ام هس و بنت،1385)
4- (لايل،1388)
5-(هس و رابلسکي،1375)

6-(کرارفورد،1378)

7- (هال:1375)

8-وکسلر،1378)
9-(ديز،1378)
10-( استرانبرگ، 1375)
1-عکس برداري از نقطه ورودي،محل وقوع جرم و نقطه خروج از صحنه جرم
2- ترسيم حقايق عيني و فيزيکي ، مکان دقيق و رابطه اشياء و شواهد و مدارک از صحنه جرم
3- ترسيم صحيح کروکي و بازسازي صحنه جرم
4- اطلاعات بدست آمده در آزمايشگاه جنايي و گزارشات معاينات پزشکي قانوني
5- انتخاب حقايق کليدي, ثبت آنها به صورت اختصار، قابل درک و تجسم در طول زمان يادداشت برداري
6- گزارشات فني و کارشناسي، سازمان يافته با ترتيب زماني که شامل کليه حوادث و رويدادهاي تحقيق باشند
7- گزارشات فني و کارشناسي، سازمان يافته با ترتيب زماني که شامل کليه حوادث و رويدادهاي تحقيق باشند
8- بازرسي هاي هدايت شده و سازمان يافته براي جلو گيري از امحاء شواهد و مدارک
9- جستجوي صحنه جرم به منظور تشخيص وقوع جرم، زمان وقوع جرم، شناسايي مجرم و چگونگي وقوع جرم
10- شناسايي، بررسي، جمع آوري، ثبت و… مدارک عيني از جمله آثار انگشت، ردپا، گاز گرفتگي و…
11- شناسايي متهمين از طريق شناسايي تصويري، صف متهمين، تعقيب و مراقبت، ماموريت هاي مخفي و حملات ضربتي
12- باز بيني و ارزيابي قرائن، شواهد و مدارک، گزارشات مربوطه، آماده نمودن شهود، گزارش نهايي و انجام جلسه اي با دادستان

فرايند کشف جرم
6

3-1)مقدّمه:
يكي از اركان مهم در فعّاليّت هاي پژوهشي متد و روش انجام آن است. اصولاً دستيابي به هدف هاي علم يا شناخت علمي ميسر نخواهد بود، مگر زماني كه با روش شناسي درست صورت پذيرد. به عبارت ديگر همسو با موضوع تحقيق، روش اجرا اعتبار آن را افزايش خواهد داد. روش تحقيق نشانگر فرايند نظام مندي است كه براي يا فتن پاسخ يك پرسش و يا راه حل يك مسأله اجرا مي شود و مراحل گوناگون تحقيق را معين مي سازد . و يكي از اركان مهم هر فعاليت پژوهشي متدولوژي و روش انجام آن مي باشد . به تعبير ديگر روش شناسي طرح و نقشه اوليه اي است كه سنگ بناي پژوهش بر آن استوار است. دستيابي به هدف هاي علمي ميسر نخواهدبود مگر زماني كه با روش شناسي درست صورت پذيرد. در عرف دانش نيز روش را مجموعه شيوه هاو تدابيري دانسته اند كه براي شناخت حقيقت و بركناري از لغزش بكار برده مي شود . لذا ويژگيهاي خاصي كه هر روش علمي بايستي داشته باشد عبارتند از : انتظام ، عقلاني بود ، روح علمي و واقعيت گرايي ( ساروخاني ،240:1378).
يكي از اركان مهم هر فعاليت پژوهشي، متدولوژي و روش انجام آن مي باشد. بطوريكه اگر يك تحقيق را به ساختمان مسكوني تشبيه كنيم، روش شناسي آن، طرح ونقشه اوليه اي است كه ساختمان بر اساس آن بنا مي گردد و مي توان انتظار داشت كه هر فردي كه اين نقشه و طرح را مورد بررسي قرار دهد قادرباشدساختماني را كه مبتني بر آن ساخته خواهد شد درذهن تجسم نمايد. به تعبير علمي، روش تحقيق نشانگر فرايندي نظام مند است كه براي يافتن پاسخ يك پرسش و يا راه حل يك مسأله اجرا مي شود و مراحل گوناگون تحقيق را معين مي سازد.در اين فصل روش شناسي تحقيق مورد بحث قرار مي گيرد.
براي اين منظور ابتدا روش تحقيق، جامعه و نمونه آماري، ابزار اندازه گيري، شيوه هاي جمع آوري اطلاعات، روايي و پايائي مورد بحث قرار خواهد گرفت (وفادار،125:1383).
3-2) نوع و روش تحقيق:
پژوهشگر پس از تهيه و تنظيم موضوع تحقيق بايد درفكر انتخاب روش تحقيق باشد. هدف از انتخاب روش تحقيق اين است كه مشخص نماييم، براي بررسي موضوعي خاص چه روش تحقيقي لازم است و محقق چه روش و شيوه اي را اتخاذ كند تا او هرچه دقيق تر و سريع تر به پرسش يا پرسش هاي تحقيق مورد نظر دست يابد ( سرمد و ديگران،81:1377).
تحقيقات علمي بر اساس دو مبنا يعني نوع (هدف) و ماهيت (روش) تقسيم بندي مي شـود. بر اساس هدف به سه گروه بنيادي ، كاربردي و عملي و بر اساس ماهيت و روش به پنج گروه تاريخي ، توصيفي، همبستگي ، تجربي و علٌي تقسيم مي گردد( حافظ نيا،56:1386).
در خصوص تحقيقات كاربردي161 دكترحافظ نيا مي گويند: ايـن تحقيقـات بـا اسـتفاده از زمينـه و بـستر شناختي و معلوماتي كه از طريق تحقيقات بنيادي فراهم شده، براي رفع نيازمندي هاي بشر و بهبـودو بهينه سازي ابرازها، روش ها، اشياء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسايش و ارتقـاء سـطح زنـدگي انسان مورد استفاده قرار مي گيرد. و در تحقيقات توصيفي، پيمايشي162 كه به آن توصيفي زمينـه يـاب نيز گفته مي شود به مطالعه ويژگي ها و صفات افراد جامعه مي پردازد و هـدف آن شـناخت صـفات، ويژگي ها، عقائد، نگرش ها، رفتارها و انگيزه آنها در افراد جامعه از طريق مراجعه به آنهاسـت (حـافظ نيا، 1388، 52 : 62).
با توجه به اينكه تحقيق حاضر به جمع آوري اطلاعات (پاسخ به سؤالات) مربوط به وضعيت فعلي مي پردازد.از نظر ماهيت تحقيقي توصيفي است. “تحقيق توصيفي شامل مجموعه روش هايي است كه هدف آنها توصيف كردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي مي تواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرآيند تصميم گيري باشد” ( سرمد و ديگران،81:1377).
در تحقيقات توصيفي، محقق دخالتي در موقعيت ، وضعيت و نقش متغير ها ندارد و صرفا” آنچه را وجود دارد مطالعه كرده به توصيف و تشريح آن مي پردازد .در واقع اين نوع تحقيق به مطالعه ويژگي ها و صفات افراد جامعه مي پردازد و وضعيت فعلي جامعه آماري را در قالب چند صفت يا متغير مانند سن،جنس،درآمد ،تحصيلات ، وضع زندگي،تأهل يابرخورداري ازوسيله ياامكاناتي خاص و…را مورد بررسي قرار مي دهد وهدف آن شناخت صفات، ويژگيها، عقايد، نگرش ها، رفتارها و ساير مسائل افراد جامعه ازطريق مراجعه به آنهاست(حافظ نيا،62:1386).
روش شناسي تحقيق حاضر از نظر نوع، كاربردي و از نظر روش هاي کمي گردآوري داده ها، توصيفي از نوع پيمايـشي است كه در آن سعي بر مطالعه و توصيف مديريت تبادل اطلاعات و ابعاد آن و ميزان تاثيرگذاري بر فرايند کشف جرم مي باشدكه مورد بررسي قرار گرفته است.
3-3-1) متغيير مستقل:
متغيير مستقل در اين پژوهش تاثير موئلفه هاي مديريت تبادل اطلاعات درناجا است، كه در وضعيت موجود مورد سنجش قرار مي گيرند و شامل: دسترسي مناسب به اطلاعات مردمي، ادارات داخلي پليس هاي تخصّصي( پليس کشف جرائم )، ساير پليس هاي تخصّصي، سازمان ها و نهادهاي خارج از ناجا و فضاي مجازي، مي شوند
3-3-2) متغير وابسته:
متغير وابسته در اين تحقيق كه تابع متغير مستقل است و يا در واقع معلول آن به حساب آمده، فرايند کشف جرم است. فرايند کشف جرم يك مفهوم كلّي است كه اساس آن بر پايه دسترسي مناسب به اطلاعات بوده و با بهره گيري از مديريت صحيح اطلاعات در ناجا امکان پذير است.
3-4) جامعه آماري:163
در اين پژوهش با توجه به تخصصي بودن مطالب در دو بعد مديريت تبادل اطلاعات و مأموريت ها و اقدامات انتظامي در راستاي فرايند کشف جرم سعي شده در جهت رسيدن به نتيجه مطلوب با تلفيق اين دو موضوع، جامعه آماري اين تحقيق نيز تلفيقي از دو گروه موصوف را شامل شود، و از عمده معيارهاي اين افراد داشتن مشاغل اجرايي و مديريتي، آگاهي داشتن از مديريت تبادل اطلاعات و ابعاد آن، صاحب نظر در مسايل عملياتي و انتظامي خصوصاکشف جرايم، بوده است. اين جامعه به تعداد141 نفر مجموع افراد زير را شامل مي شوند:

جدول شمارة 3-1 : جامعه آماري
جمع
کارشنا سان فاواي خارج از ناجا
مديران و کارشناسان کشف جرائم و پليس هاي تخصصي فا. ا. استان کرمان
مديران و كارشناسان فاوا
فا.ا .کرمان
شاخص هاي جامعه آماري
141
10
80
51
تعداد افراد جامعه
%100
7%
8/ 56 %
2/ 36%
نسبت افراد جامعه
3-5)حجم نمونه آماري164 و روش نمونه گيري:
نمونه عبارت است از تعدادي از افراد جامعه كه صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده، از تجانس و همگني با افراد جامعه برخوردار باشند؛ از اين رو نمونه گيري عبارت است از مجموعه اقداماتي كه براي انتخاب تعدادي از افراد جامعه به نحوي كه معرف آن باشند، انجام مي پذيرد(حافظ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد روزنامه‌نگاری، پردازش خبر Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی محل وقوع جرم، استان کرمان، پرسش نامه