پایان نامه با واژگان کلیدی محل وقوع جرم، نقطه مرکز

دانلود پایان نامه ارشد

غربي و آسيايي را جمع آوري کرد… شبکه پليس- ليست منابع پليس 155به مجموعه اي بين المللي از کارهاي انجام گرفته براي مأموران پليس اختصاص يافته است. اين سايت شما را به سايت هاي رسمي پليس، ليست منابع، cop mail (پاساژ پليس) و قسمتي محدود شده که نيازمند کلمه عبور است مرتبط مي سازد.کلمه عبور را مي توان تنها پس از تاييد وضعيت واقعي مامور پليس به دست آورد. ليست هاي ديگر عبارتند از پيشگيري از جرم، جستجو و نجات با سگ156، جرايم رايانه اي، اسلحه، راهنمايي و رانندگي، افراد تحت تعقيب و آموزش.” دي آرکي157 مي افزايد:در مواردي چون ناپديد شدن يک کودک، مي توان از توانايي پليس در بهره گيري از شبکه عظيم و روبه رشد اينترنت استفاده گرفت. مي توان عکس ها و جزئيات مهم را با بازدهي بسيار بالا و سريع از يک نقطه مرکزي توزيع نمود (ام.هس و بنت،1385: 259-260).
2-4-6-7-2-2)اينترپل:
به دليل فقدان مقررات بين المللي براي دستگيري و استرداد مجرمان فراري از کشور محل وقوع جرم به کشوري ديگر و نيز عدم وجود يک سيستم صحيح تبادل اطلاعات در مورد آنان و ساير امور پليسي بين کشورها، براي ايجاد يک سيستم کنترل و مقابله بين المللي با مجرمان و تاسيس مرکز تبادل اطّلاعات و اخبار پليسي بين کشور هاي مختلف در سال 1914 ميلادي نخستين کنگره بررسي مسائل پليس برگزار شد. ودر سال 1969کلمه اينتر پل براي اين سازمان انتخاب ودر سطح بين المللي به گرفته شد (نجابتي،1381: 235-237).
سازمان بين المللي پليس جنايي (INTERPOL) 158 شبکه اي است از دفاتر ملي مرکزي NCB159 در 177 کشور عضو مي باشد اينترپل در سال 1914 تاسيس گرديده و ستاد مرکزي آن در شهر ليون فرانسه مي باشد، اينترپل اطلاعات در خصوص مجرمان و پرونده هاي بين المللي را گرد آوري و منتشر مي کند. اينترپل دفاتر جهانيش را از طريق يک شبکه ارتباطي ايمن به هم مرتبط مي سازد. اين شبکه ارسال پيام هاي آني و محرمانه و سرنخ هايي براي تحقيقات بين المللي جنايي را ممکن مي کند (ايمهاف160،1377:11).
2-4-7)تطبيق مباني نظري (چارچوب نظري):
در گذشته پليس همواره بر اين باور بود كه در صورت داشتن پرسنل بيشتر خواهد توانست نسبت به انجام امورات محوله اقدام نمايد. اما با ظهور تكنولوژي و فناوري هاي اطّلاعاتي و ارتباطي و تأثير غير قابل انكار تبادل اطّلاعات بر سازمان و جامعه ديدگاه ها تغيير و لذا ضرورت دسترسي مناسب به اطّلاعات و لزوم بكارگيري فن آوري هاي اطّلاعاتي در سازمان مورد تأكيد مسئولين سازماني و كشوري قرار گرفت.
ضمن بيان مطالب در بحث فناوري اطّلاعات و چگونگي گسترش سريع و رو به رشد آن، قابليت هاي اين تكنولوژي، موارد قابل بهره وري در سازمان پليس و سامانه هاي اطّلاعاتي حاصل از رشد فناوري اطلاعات در جهان براي تبادل اطّلاعات و مديريت براطلاعات مبادله شده مورد بررسي قرارگرفت و به ويژگي ها و خصوصيات آن اشاره شد.
تحوّلات صورت گرفته در طول دو دهه ي اخير در حوزه فناوري اطّلاعات و ارتباطات و ظهور عصر اطّلاعات و پديده هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مرتبط با آن در ابتدا بصورت يك انفجار و درهم ريختگي سازماني در نيروي انتظامي (و همه سازمان هاي ديگر) ظاهر شده است. اين انقلاب عظيم كه هنوز هم در جريان است اثرات عميقي در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي از خود برجا گذاشته است، به طوري كه هم انتظارات و نيازهاي اطّلاعاتي و ارتباطي را افزايش داده و تجهيزات و ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي وقت را كم اثر و كم بازده نموده و هم روي فضاي امنيت اجتماعي و جرايم تأثير تشديد كننده داشته است و در مجموع ضرورت نوسازي و بروز رساني تجهيزات و سامانه هاي موجود و استفاده از فناوري ها و تجهيزات و حتي شيوه هاي عملياتي جديدي را از قبيل مراقبت الكترونيكي، سامانه هاي خبره و گسترده نرم افزاري و اطّلاعاتي فرماندهي و كنترل و اتوماسيون اداري و شبكه ها و پايانه هاي ارتباطي چندرسانه اي و هوشمند و ديگر ابزارهاي مربوط به کسب وتبادل اطلاعات براي تشخيص جرايم را ايجاب كرده است. اين تحولات در واقع مسابقه اي را بين سرعت، كيفيت و آمار جرايم و مهارت مجرمان از يك طرف و دسترسي مناسب به اطّلاعات و سرعت عمل پليس از طرف ديگر ترتيب داده است. در چنين شرايطي است كه اهميّت تبادل و دسترسي به اطّلاعات از طريق فن آوري اطّلاعات و ارتباطات در محيطي امن و بر بسترهاي زير ساخت شبکه به منظور نيل به سرعت، دقّت، صحّت،امنيّت، كيفيّت و اشرافيّت كامل در فضاهاي اطّلاعاتي و دانشي حقيقي، مجازي و شبكه اي بيشتر از گذشته جلوه مي كند.
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي اين تحول و لزوم واكنش متناسب به آن را به موقع دريافت نموده است، گرچه زمان زيادي را در مورد تجزيه و تحليل اوضاع، برنامه ريزي و تأمين منابع تا انجام اقدامات عملي در خلال سال هاي1374تا 1389از دست داده است. به هرحال از آن زمان شاهد اجرا و به ثمر رسيدن طرح هاي توسعه اي جدي و اثر بخش در حوزه هاي مربوط به ارتباطات ثابت (شبكة تلفن، شبكه هاي رايانه اي و شبكه هاي پرظرفيت ديتاي زيرساخت مربوط به طرح امين) و سامانه هاي جامع اطلاعاتي و رايانه اي مربوط به پروژة امام علي(ع) و شكل گيري مظاهر كاربردي و عملياتي مربوط به آنها گرديد، كه فراز رفيع آن مربوط به تشكيل نظام خبرة كنترل و فرماندهي و پليس 110 در نيروي انتظامي است. اين اقدامات در نوع خود كم نظير و بسيار اثر بخش بوده است و كسي ازفرماندهان، مسئولان ناجا و مردم كه فايده و تأثيرگذاري آنها را در انجام مأموريت و خدمات انتظامي درنيافته باشد وجود ندارد. اما بد نيست در اين زمان به اين پرسش بينديشيم كه آيا اجراي اين طرحها (حتي با فرض اينكه پروژه هاي ناتمام تكميل شود) همة هدف گفته شده را برآورده مي سازد؟ به عبارتي ساده تر آيا امکان دسترسي به اطّلاعات مورد نياز در همه سطوح داخل وخارج سازمان براي پليس جهت کشف جرايم فراهم مي شود؟ در ادامه چه مسيري را بايستي بپيمائيم؟
با طرح مقدّمات بحث در اين فصل و تعريف مديريت تبادل اطلاعات ضمن بيان ابعاد مختلف آناز جمله: وضعيّت فن آوري اطلاعات، زيرساخت هاي ارتباطي، تمهيدات امنيتي و بانک هاي اطلاعاتي داخل و خارج سازمان و نحوه دسترسي به اطلاعات در مراحل مختلف فرايند کشف جرم از طريق سامانه هاي جامع مأموريتي و بعضاً پشتيباني پليس ها و معاونت هاي تخصصي و اجرايي ناجا، مي توان مدل هاي متفاوتي را بر اساس سطوح مختلف بانک هاي اطلاعاتي ناجا جهت دسترسي مناسب به اطلاعات در امور کشف جرم در نظر گرفت. مثلاً سيستم هاي جامع جنايي پليس کشف جرايم (متهمين،فقدانيان، سارقين مسلح، آدم ربايي و….) يا زير سيستم هاي جامع اداره گذرنامه (ثبت و صدور، ممنوع الخروج و …) را مي توان در سطح سامانه هاي پردازش عمليات قرار داد و سيستم جامع اصلي گذرنامه و ياسامانه ويژه اطلاعات جنايي پليس آگاهي را در سطح سامانه هاي مديريت اطلاعات و مجموع سيستم هاي جامع پليس آگاهي و يا پليس راهور را از نوع سامانه هاي پشتيبان تصميم گيري قرار داد. همچنين مي توان با افزايش سرعت اينترنت سهولت دسترسي به آن رفع محدوديت هاي فيلترينگ با توجه به سطوح مختلف مديريتي براي پليس و اشاعه فرهنگ استفاده امن از آن و تعامل با ساير سازمان ها جهت تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات مورد نياز پليس، گامي بلند براي اشرافيّت اطلاعاتي پليس به منظور مبارزه با مجرمين به عنوان اصلي ترين سازمان تامين امنيت جامعه برداشت البته اين امر زماني به طور كامل محقّق خواهد شد كه در برنامه هاي اجرايي پروژه هاي مربوطه مذكور نيز تسريع و در صورت لزوم تغييرات لازم انجام گيرد.
حال با توجه به كليه موارد فوق وجود نيازهاي زير ساختي در كنار اين پيشرفت از لزوم كارها بوده و مي باشد، و تدابير تخصّصي و مديريتي لازم جهت هدايت، نظارت و كنترل مراحل مختلف طراحي و پياده سازي پروژه ها بايد انديشيده شود. در جهت رعايت ضوابط فني يكسان و هماهنگ كه امكان توسعه و يكپارچگي بانک هاي اطلاعاتي داخل سازمان و دسترسي مناسب به سامانه هاي خارج سازمان را به نحو شايسته ممكن سازد به مؤلفه هاي مهمّي از قبيل وضعيّت بانک هاي اطلاعاتي، دانش فناوري اطلاعات، زير ساخت هاي ارتباطي، امنيّت اطلاعات و سطوح دسترسي، سخت افزار و نرم افزار را بايد مورد توجّه قرار داده شود.
در بحث بانک هاي اطلاعاتي با توجه به تعدد بانک هاي اطلاعاتي درون سازماني و انجام کارهاي موازي امکان دسترسي به بسياري از بانک هاي اطلاعاتي براي پليس کشف جرايم که بعضا حاوي اطلاعات حياتي نيز مي باشند وجود ندارد.که بايد با ايجاد سطح دسترسي و يکپارچه سازي بانک هاي اطلاعاتي در سطوح مختلف مديريتي که شرح داده شد، ساير اقدامات فنّي و امنيّتي و تعامل با سازمان ها و نهاد هايي که در حال حاضر دسترسي به بانک هاي اطلاعاتي آنها امکان پذير نبوده ويا محدود است موجبات تبادل اطلاعات فراهم گردد.
در خصوص سخت افزار همانطور كه بيان شد ناجا مانند ساير سازمان ها از تكنولوژي روز در حد مقدورات استفاده مي نمايد و اما عمده ترين موضوع اين بحث توپولوژي شبکه هاي ارتباطي بود كه بصورت تركيبي از مدل هاي ارايه شده بهره مي برد. كل شبكه يك توپولوژي توري است كه رديف اول را به صورت حلقوي به هم متصل و سپس به صورت ستاره هاي از مراكز اصلي پشتيباني مي گردند و در همين رده نيز امكان ارتباط حلقوي مهيا است، در رديف بعد امكان بهره برداري با ايجاد توپولوژي ستاره اي ايجاد شده است.
موضوع نرم افزاري كه براي سامانه هاي اطلاعاتي بكارگيري شده است با توجه به تحوّلات اين تكنولوژي در طول دو دهة اخير همواره لزوم تطبيق با سامانه ها و شبكه ها تغيير يافته، كه با توجه به نظرات كارشناسان اين امر در حال حاضر از عمده استانداردهاي نرم افزاري، توسعه بيشتر اين سامانه ها بر اساس معماريJ2EE و با زبان برنامه نويسي جاوا بوده و پياده سازي برنامه هاي كاربردي نيز با زبان برنامه نويسي جاوا است. بانك اطلاعاتي آنها اوراكل با فناوري پايگاه هاي داده توزيعي مي باشد. بيشتر برنامه هاي كاربردي سرويس دهنده و پايگاه داده ها بر روي سيستم عامل لينوكس استقرار يافته است. سيستم عامل لينوكس با توجه به ويژگيهاي اين سيستم عامل بهترين گزينه براي ناجاست.
سطح دسترسي و امنيّت اطلاعات كه براي آن الگوها و استانداردهاي خاص و تخصصي تاكنون بيان شده و از همه مهمتر احراز هويّت ويژگي هاي كاركنان و شخصيت آنان و فايروال در اين مقوله بيان گرديدند.
دانش فناوري اطلاعات از دو وجه مورد بررسي قرار گرفت. كه اطلاعات قابليت ذخيره شدن در رايانه را دارند، در حالي كه جايگاه دانش ذهن انسان است و در همان جا ذخيره مي شود. با ترسيم چرخه دانش برابر نظرات انديشمندان داشتن سواد رايانه اي و سواد اطلاعاتي در دنياي امروز لازمه كار هر يك از كاركنان و مديران سازمان ها مي باشد. به طور كلي دانش بايد در جهت محصولات (خدمات) و فرآيند سازمان به كار گرفته شود.
حال با در نظر گرفتن مطالب بيان شده نيروي انتظامي براي رسيدن به اهداف مورد نظر خود با وجود امكانات طراحي شده در جهت مديريت مناسب تبادل اطلاعات (سامانه هاي اطلاعاتي در سطوح: پردازش عمليات، مديريت اطلاعات، پشتيباني تصميم گيري) به دنبال سرعت، صحت، دقت و دسترسي كامل و به موقع به اطلاعات با ايجاد سامانه پكپارچه اطلاعات بايد نسبت به تأمين زير ساخت هاي مورد نياز (شامل: دانش فناوري اطلاعات.امنيت اطلاعات و سطح دسترسي، سخت افزار و نرم افزار) اقدام نمايد كه نتيجه اين امر دستيابي به بهترين سطح خدمات رساني به مردم، افزايش سرعت انجام خدمات و امور انتظامي و عملياتي، جلب اعتماد و رضايت مردم، استفاده از تكنولوژي روز دنيا به منظور بهينه كردن روش هاي اداري و محدود كردن فعاليت هاي مجرمين و بزهكاران را به مرحله اجرا در آورد.

2-4-8) مدل مفهومي تحقيق :
بر اساس مطالب بيان شده از ابتداي اين فصل مي توان يك مدل مفهومي ارائه داد، جدول زير مدل مفهومي چهار چوب نظري تحقيق را مشخص مي نمايد.

منابع اطلاعاتي پليس کشف جرايم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد روزنامه‌نگاری، اعداد و ارقام Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی محل وقوع جرم، استان کرمان، طرح و نقش