پایان نامه با واژگان کلیدی محل وقوع جرم، عدم تمرکز

دانلود پایان نامه ارشد

خسارات شخصي فرق مي کند.
جنايت: جرمي جدّي و شديد تر از يک بزه است. به طور کلي مجازات آن مرگ يا حبس بيش از يک سال در ندامتگاه مي باشد.
جنحه: جرم يا تخلفي است که شدت آن از جنايت کمتر بوده وو مجازات آن پرداخت جريمه يا حبس تا يک سال در نهادي غير از يک ندامتگاه باشد.
قانون جزا: مصوبه اي قانوني مربوط به جرم و مجازات آن است.
مقررات شهري: مصوبه از قوانين شهرداري يا ناحيه اي است که به تمامي قوانين حاکم بر شهرداري يا ناحيه از جمله، جرايم بزه مربوط مي شود. .( همان:26)
2-4-2-1)اهداف مراحل کشف جرم:
1-تشخيص اينکه آيا جرمي صورت گرفته است.
2-کسب قانوني اطلاعات و مدارک براي شناسايي فرد مسئول.
3-بازداشت مظنون.
4-کشف اموال مسروقه.
5-ارئه بهترين پرونده و گزارش ممکن به دادستان.
2-4-2-2)وظايف مأمورين کشف جرم:
مأموران کشف جرايم کارآمد، اطلاعات را بدست مي آورند و حفظ مي کنند، دانش فني را به کار مي گيرند وبا فکري باز، و بدون غرض و منطقي عمل مي کنند.
1-همکاري و مساعدت در مواقع اضطراري.
2-محافظت از صحنه جرم.
3-عکس برداري،تصوير برداري ويدئويي و ترسيم کروکي.
4-يادداشت برداري و نوشتن گزارش.
5-جستجوي شواهد و مدارک عيني، جمع آوري و پردازش آنها.
6-انجام حملات ضربتي، تحت نظر گيري، مراقبت و مأمور مخفي يا نفوذي شدن (ام.هس و بنت31،1385: 30-33).
در تحقيقات جنايي نياز است که داده ها توسط بيش از يک مأمور پليس جمع آوري شود. داده هاي جمع آوري شده درطول تحقيقات جناي براي اتّخاذ امور پليسي مبتني بر حل مسئله که اکثر ادارات پليس آن را در پيش گرفته اند، بسيار ارزشمند است. مأموران کشف جرايم مي توانند براي تشخيص مجموعه مشکلات به جاي حوادث مجزا، از تحليل داده ها بهره ببرند. زماني که مشکلات موجود شناسايي گرديد، ادارات پليس مي توانند رويکرد هاي ثانويه را براي کاهش يا حذف وقوع جرايم خاص به کار گيرند ( همان:69).
2-4-2-3)مراحل کشف جرايم:
وقتي جرمي اتّفاق مي افتد، قبل از همه مراحل کشف جرم است. انجام اين امر بر عهده ضابطين دادگستري است. ضابطين دادگستري مأموريني هستند که تحت نظارت و تعليمات دادستان عمومي يا مراجع قضايي در کشف جرم و تحقيق مقدّماتي، حفظ آثار و دلايل آن و جلوگيري از فرار و اختفاي متّهم، به موجب مقررات قانون اقدام مي کنند ( شامبياتي، 59:1371).
2-4-2-3-1)تحقيقات مقدماتي:
بررسي و پي جويي يک جرم با دستور اعزام به صحنه جرم آغاز مي شود. سياست اداره نه تنها مامور اقدام را تعيين مي کند. بلکه وظايف تک تک افراد و همچنين متخصّصان جمع آوري مدارک از صحنه جرم، مأموران تحقيق، ناظرين و پرسنل و فرمانده را نيز مشخص مي کند.
واکنش اوليه: مأموران پس از اطلاع از موضوع خواه از طريق مشاهده مستقيم يا از طريق تماس مخابرات اداره، بايد با حداکثر سرعت وايمني ممکن در صحنه جرم حاضر شوند.غالباً اطلاعات اوليّه مهم ترين و دقيق ترين نوع اطّلاعات است.
زمان ورود: هنگام ورود اوّلين مأموران احتمال دارد صحنه جرم کاملاُ شلوغ يا خلوت باشد. مأموران بايد بدون توجه به وضعيت موجود، بلافاصله صحنه را تحت کنترل قرار داده و براي ادامه کار طرح ريزي نمايند.
تعيين اولويت ها: شرايط صحنه اغلب اولويت هارا ديکته مي کنند، اولويت ها اغلب عبارتند از:
1-کنترل موارد اضطراري در ابتداي کار: گاهي اوقات موارد اضطراري شيوه کار را ديکته مي کنند. مورد اضطراري مي تواند شامل يک مظنون خطر ناک در حال فرار يا نزديک صحنه جرم و يا فردي کاملا مجروح باشد.
2-محافظت از صحنه جرم: محافظت از صحنه جرم وظيفه اصلي اوّلين مأموران است . هر اقدام غير اضطراري را تا هنگام ايمن شدن صحنه جرم، مي توان به تاخير انداخت. و عبارت است از تمام اقدامات لازم جهت محافظت از صحنه جرم، از قبيل قفل کردن،طناب کشي، محصور کردن و نگهباني را تا اتمام تحقيق مقدّماتي (ام.هس و بنت32،1385: 44-45).
2-4-2-3-1-1)برنامه ريزي تحقيق:
1-تمرکز بر فرايند تحقيق، تا اطمينان حاصل کردد به تمام عناصر تخلف مربوطه، توجه مي شود.
2-اقدامات غير ضروري و تکراري محدود مي شود.
3-فعاليّت هاي تحقيقي ماموران متعدد در پرونده هاي بزرگ، هماهنگ مي شود.
4-ثبات تحقيق در صورت تغيير گروه تحقيق حفظ مي شود.
5-چهار چوبي براي گزارش نهايي ارائه مي شود.
6-فرصتي براي آموزش افراد کم تجربه گروه تحقيق فراهم مي شود.
اجزاء اصلي يک برنامه کتبي تحقيقي:
1- اعلام جرم: گزارشي مختصر است که آغاز پرونده را توجيه مي کند.که عبارتست از دعوي اصلي، منبع دعوي، وتاريخ اقامه دعوي
2- عوامل مورد اثبات: عبارتند از تمامي موارد خاصّي که در قوانين ايالتي و فدرال تشريح شده و هرگونه مسئله قضايي خاصي که يک تخلف کيفري را معرفي مي نمايد.
3- مراحل مقدّماتي و نهايي تحقيق: مراحل مقدماتي روش هايي هستند که مأموران تحقيق براي دستيابي به اطلاعات اصلي مربوط به پيشينه شاکي، قرباني و مظنون به کار مي گيرند. و مراحل نهايي تحقيق به پارامتر هاي اصلي لازم براي تعيين وقوع جرم توجه داشته و افراد مورد مصاحبه و سوابقي را که به دست آمده و مورد بررسي واقع مي شوند. در بر مي گيرد.
مراحل تحقيق بايد مطابق و بر اساس عواملي که قرار است اثبات شوند، انجام شود. لذا: مأموران تحقيق بايد حتما نسخه هايي از برنامه هاي تحقيق را در رايانه خود داشته باشند. وقتي آنها برنامه اي را براي پرونده خاصّي پيش مي برند، مي توانند از آن به عنوان يک الگو در پرونده هاي مشابه همچنان استفاده نمايند (بوکر33،1378: 22-25).
2-4-2-3-1-2)تحقيق به کمک رايانه :
رايانه ها به طور قابل ملاحظه اي بر عمليات تاثير گذاشته اند. رايانه ها علاوه بر اينکه در بايگاني اطلاعات و تحليل آماري مورد استفاده قرار مي گيرند، به طور فزاينده اي در تحقيقات جنايي، اهميّت يافته اند. سه نقش مهم رايانه در کمک به مأموران تحقيق عبارتند از:
1-دسترسي سريع و کارآمد بر اطلاعات موجود از جمله سوابق انگشت و آزمايش هاي دي ان اي، قبض هاي پارکينگ و رسيد گِروي( امانت فروشي)و…
2-ذخيره اطلاعات جديد و فشرده نمودن آن جهت انتقال آني به هر نقطه از جهان.
3-تحليل دادها براي الگو ها( همچون اشکال مختلف نقشه برداري از جرم) و به کارگيري برنامه هاي ديجيتالي جهت نمايش با کيفيت تصاوير ويدئويي، حذف صداهاي اضافي از ضبط اصوات، خلق تصاوير سه بعدي، باز آفريني و جستجوي بصري زنجيره حوادث يا تحليل الگو هاي مختلف(دياز 34,1378: 50-56).
2-4-2-3-2)عکس برداري و ترسيم کروکي وباز سازي صحنه جرم:
عکس برداري نقش مهمي در مستند کردن شواهد و مدارک و طرح دعاوي در دادگاه ايفا مي کند.عکس برداري در پيشگيري از جرم و آموزش فن تحقيق نيز مهم است (ام.هس و بنت،1385: 99).
از همان ابتداي ظهور صنعت عکّاسي، عکس به عنوان يک وسيله موثر براي تشخيص هويّت افراد مورد توجه و استفاده دست اندرکاران کشف جرايم وتشخيص هويّت قرار گرفت(برسلر35,1376: 12).
2-4-2-3-2-1)آنچه بايد عکس برداري يا تصوير برداري شود:
جهت بازسازي صحنه جرم بايستي به اندازه کافي تصوير برداري شود. اين امر مستلزم يکسري عکس شامل نقطه ورودي، محل وقوع جرم، ونقطه خروج مي شود. در صورت امکان کل صحنه جرم بايستي در يک توالي تصويري نشان داده شود. اين خود به مرتبط ساختن جرم مورد نظر به جرائم ديگر کمک مي کند. ابتدا از قسمت هاي کلي و بعد قسمت هاي خاص صحنه ودر آخر از اشيائي که مدرک و برگه جرم محسوب مي شوند. عکس برداري مي شود. ابتدا دوربين را جهت پوشش کامل محوطه صحنه جرم حرکت دهيد، اما توالي اين عکس ها را به منظور به حد اقل رسانيدن بر هم خوردگي طرح ريزي کنيد. عکس هاي اوليّه که کل صحنه جرم را نشان مي دهند. بايستي از فني به نام هم پوشاني36 استفاده کنند. ازصحنه مربوطه در جهت عقربه هاي ساعت عکس برداري کرده و اوّلين عکس را با شيء خاصي در سمت راست عکس بگيريد. براي عکس دوم مطمئن شويد که همان شيء در سمت چپ عکس قرار بگيرد. همين روش تا پوشش دادن کل صحنه ادامه مي يابد. اين توالي عکس ها وقوع و ارتکاب يک جرم را بازسازي مي کند (ام.هس و بنت37،1385: 114-115).
2-4-2-3-2-2)هدف، مزايا، معايب، انواع عکس برداري، محکمه پسند بودن واهميت عکس هاازصحنه جرم:
1-هدف عکس برداري: هدف اصلي از عکس برداري از صحنه جرم ، ضبط و ثبت دائمي صحنه است. تصاويري که بلافاصله و با رعايت فنون متناسب براي باز سازي کامل صحنه جرم گرفته مي شوند. مدارکي حقيقي و کاملاً قابل استناد مي باشند.
2-مزاياي عکس برداري: مي توان بلافاصله آنها را گرفت، به درستي صحنه جرم و مدارک را نشان مي دهند. ايجاد علاقه کرده و توجه به شهادت را افزايش مي دهد.
3-معايب عکس برداري: عکس ها گزينشي نبوده، فواصل واقعي را نشان نداده و ممکن است به علت اشکالات مکانيکي در هنگام عکس برداري يا ظاهر کردن، تحريف يا کاملً خراب شوند. همچنين امکان دستکاري تصاوير ديجيتالي وجود دارد.
4-انواع عکس برداري : شامل عکس برداري از صحنه جرم، حين مراقبت از سوژه هوايي، شبانه، آزمايشگاهي، عکس برداري از صفوف متّهمين، عکس برداري از چهره مي شود.
5-محکمه پسند بودن عکس ها: عکس ها بايد تحت شرايط خاصي گرفته شده و براي محکمه پسند بودن آن ها بايد معيار هاي مشخّصي را داشته باشند. به عبارتي عکس ها بايد خاص، مربوط، کامل، دقيق، عاري از تحريف شکلي بوده و تحريک آميز نباشند (ام.هس و بنت،1385: 101-127).
6-اهميّت عکس از آن جهت است که ممکن است انسان در حالي که به کسي يا چيزي نگاه مي کند، به علت عدم تمرکز حواس، کمي وقت، خستگي، عدم دقت، ضعف بينايي، کوررنگي، شب کوري، کمي نور و غيره نتواند تمام يا قسمتي از جزئيات آنرا ببيند و يا به خاطر بسپارد (نجابتي, 30:1381).
اهميّت عکس برداري صحنه هاي جرم خيلي واضح است زيرا عکس تقريبا يک نوع خاطره زنده اي از صحنه جرم براي هميشه در معرض چشم پليس مي گذارد (سودرمن و اوگانل38،1371:162).
2-4-2-3-2-3)ترسيم کروکي:
يک کروکي ترسيم شده به وسيله مامور تحقيق جنايي مي تواند گوياتر از صد ها واژه باشد و اغلب ابزار کمکي بسيار مهمي در تحقيقات جنايي است.کروکي صحنه جرم شامل موارد زير است.
1-به درستي حقايق عيني و فيزيکي را به تصوير مي کشد.
2-به زنجيره حوادث در صحنه جرم مرتبط مي شود.
3-مکان دقيق و رابطه اشياء و شواهد و مدارک در صحنه را تعيين مي کند.
4-در ايجاد يک تصوير ذهني از صحنه براي کساني که در آنجا حضور نداشتند کمک مي کند.
5-سندي دائمي از صحنه است.
8-معمولاً محکمه پسند است.
همچنين کروکي صحنه جرم در 1- مصاحبه و بازرسي افراد 2-تهيه گزارش تحقيق 3-به ارائه پرونده در دادگاه کمک مي کند.
2-4-2-3-2-4)مراحل ترسيم کروکي صحنه جرم:
1- مشاهده و طرحريزي نماييد.
1- فواصل را اندازه بگيريد.
2- طرح کلي محوطه را ترسيم نماييد.
3- موقعيّت اشياء ومدارک را در طرح مذکور مشخص کنيد.
4- جزئيات را ثبت کنيد.
5- يادداشت برداري نماييد.
6- کروکي را با راهنما و مقياس همسان کنيد.
7 -کروکي مورد نظر را ارزيابي کنيد (ام.هس و بنت39،1385: 128-132).
2-4-2-3-2-5)باز سازي صحنه جرم:
در بازسازي صحنه جرم مأموران کشف جرم به شکل دهي يک نظريه از طريق شکل مي پردازند. که تمرکز آن برروي سير تدريجي وقايع و مکان هايي است که هر کس در طول جرم در آن قرار داشته باشد. اطلاعاتي مانند موارد ذکر شده ذيل ممکن است در تعييين راستگويي مظنون و اعتبار اظهار شاهدان بسيار مهم و ضروري باشند.
1-رد کفش ممکن است حرکات مرتکب را را در هر مرحله آشکار نمايد.
2-اثر انگشت ممکن است چيز هايي که مرتکب جرم لمس کرده است نشان دهد.
3-اثر بجا مانده از ابزار ممکن است از نقطه ورود يا جايي که گاو صندوق يا قفسه هاي قفل شده به زور باز شده اند، حکايت کند
4-قطرات پاشيده شده خون مسير، زاويه و شدت گلوله و چاقو و ماهيت زخم هاي قرباني مي تواند مکان دقيق يا نسبي مهاجم، قرباني و يا افراد ديگر حاضر در صحنه در لحظه وقوع جرم را آشکار کند.
مأمورين کشف جرايم با نگاه کردن به هر تکه از مدارک کشف شده سعي در يافتن آن دارند که آيا مدرک يافت شده نظريه آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شهر اصفهان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کرامت انسان، ارتکاب جرم